🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mrkonjić Grad u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 77 hronoloških zapisa, 150 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

21. 4. 1941 U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

0. 6. 1941 U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

0. 8. 1941 U s. Čardaku (kod Mrkonjić-Grada) formirana radionica za izradu ručnih bombi.

29. 8. 1941 Ustanici ušli u Mrkonjić-Grad, gde im se predala jedna četa domobrana i 10 žandarma. Zaplenjeno 15 kamiona i 30 p. mitraljeza.

30. 8. 1941 U Mrkonjić-Gradu, na inicijativu Oblasnog štaba za Bos. krajinu, formiran GNO odbor.

0. 9. 1941 Dva ustaška, dva domobranska i jedan nemački bataljon, uz podršku avijacije, prodorom iz Ključa i doline Vrbasa počeli šestodnevni konvergentan napad u cilju ugušenja ustanka u Janju i Pljevi. Neprijatelj je razbio neke ustaničke jedinice, ovladao Mrkonjić-Gradom, Jezerom, Šipovom, Mliništima i komunikacijama, izvršio masovne zločine [Tom prilikom je 1. bataljon 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije spalio u selima Janja sve kuće i pobio 1195 ljudi, žena i dece, a jedna ustaška četa samo kod crkve u s. Jezeru ubila 165 ljudi.], ali je i sam pretrpeo gubitke.

2. 9. 1941 Dva ustaška bataljona iz Ključa savladali slab otpor ustaničkih odreda i zauzeli Mrkonjić-Grad. Štab NOP odreda za Bos. krajinu probio se pod borbom iz grada.

6. 9. 1941 Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

0. 10. 1941 Na inicijativu Štaba 1. partizanske čete za Bos. krajinu, na sastanku predstavnika 12 seoskih NO odbora sa Manjače formiran NO odbor opštine Mrkonjić-Grad, sa sedištem u s. Kuli (kasnije u s. Barama).

21. 11. 1941 Delovi 5. bataljona 3. krajiškog NOP odreda razbili vod domobrana i zauzeli neprijateljsko uporište Crnu Rijeku (raskrsnicu puteva za Banju Luku, Jajce i Mrkonjić-Grad).

10. 12. 1941 U s. Gerzovu (srez Mrkonjić-Grad), pod rukovodstvom sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održana konferencija komandnog kadra 3. krajiškog NOP odreda u cilju konsolidacije i čvršćeg povezivanja jedinica. Na konferenciji je sankcionisano postojanje četničkog bataljona -Kocić- u sastavu tog odreda.

27. 1. 1942 Italijanske snage iz Ključa, uz pomoć i zaštitu četničkog bataljona -Petar Kočić-, doturile opkoljenom garnizonu u Mrkonjić-Gradu borbene potrebe i ojačale ga novim snagama.

15. 2. 1942 Kod s. Magaljdola (na putu Jajce - Mrkonjić-Grad) 2. bataljon 3. krajiškog NOP odreda razbio delove (319 vojnika) domobranskog 9. pešadijskog puka, koji je pokušao da se iz Jajca probije u Mrkonjić-Grad, i zarobio komoru (60 konja s tovarima).

25. 2. 1942 Otpočeo četvorodnevni napad 3. krajiškog NOP odreda i četničkog bataljona -Kočić- na Mrkonjić-Grad, u kome su se nalazili jedan bataljon italijanske divizije -Sasari- i dve čete domobrana. Delovi 3. krajiškog NOP odreda su bili prodrli u centar grada, ali su četnici omogućili italijanskom bataljonu da se izvuče na njihove položaje i da bočnim protivnapadom slomi partizanski napad.

25. 4. 1942 Obostranim dejstvom, delovi domobranskog 9. pešadijskog puka iz Jajca odbacili delove 3. krajiškog NOP odreda i deblokirali jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo- u Mrkonjić-Gradu. Zatim je italijanska posada Mrkonjić-Grada zamenjena domobransko-četničkom.

27. 4. 1942 U Mrkonjić-Gradu potpisan sporazum između komandanta četničkog odreda -Petar Kočić- i predstavnika NDH o zajedničkoj borbi protiv NOP-a. o međusobnom priznanju i o stavljanju četnika pod ustašku komandu.

1. 5. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Mrkonjić-Grad - Banja Luka) delovi četničkog puka -Manjača- iz zasede ubili grupu od 8 partijskih i političkih radnika, među kojima i sekretara OK KPJ za Banju Luku Kasima Hadžića i sekretara OK SKOJ-a za Banju Luku Draga Langa, narodne heroje.

30. 6. 1942 Dva ustaška bataljona, glavnina jednog domobranskog pešadijskog puka i delovi četničkog odreda -Kočić- preduzeli iz Kupresa, Jajca, D. Vakufa i Mrkonjić-Grada jednovremeni napad na 3. krajiški NOP odred, ali je ovaj, ojačan Udarnim bataljonom 5. krajiškog NOP odreda, slomio napad tri napadne kolone (od njih sedam), pa je napad obustavljen.

16. 8. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao uputstvo Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da se pripremi za zauzimanje Bos. Grahova, Mrkonjić-Grada i Jajca u cilju proširenja oslobođene teritorije i stvaranje čvrstog oslonca za preduzimanje dejstva ka San. Mostu, pl. Kozari i r. Uni.

23. 8. 1942 Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, 1. krajiška i 2. proleterska NOU brigada zauzele Mrkonjić-Grad. Četnički odred -Petar Kočić- je napustio spoljnu odbranu i sa 123 domobrana pobegao preko r. Vrbasa, dok je glavnina 1. bataljona domobranskog 9. pešadijskog puka u gradu zarobljena. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 9 p mitraljeza, 3 minobacača, 1 top i nekoliko stotina pušaka.

25. 8. 1942 U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

25. 8. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Banja Luka - Mrkonjić-Grad) dva bataljona 2. krajiške NOU brigade u susretnoj borbi zaustavila nemačku motorizovanu borbenu grupu -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije (3. bataljon 721. puka sa vodom oklopnih automobila) koja je podržana eskadrilom lovaca nastupala iz Banje Luke. U borbi su uništeni 1 avion, 1 oklopni automobil i 3 motorna vozila a oštećena 2 aviona i 2 oklopna automobila.

30. 8. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu uputstvo o učvršćivanju postignutih uspeha na širem području Mrkonjić-Grada i o pripremanju oslobođenja Jajca.

31. 8. 1942 Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da uspostavi železnički saobraćaj na relacijama Mliništa-Drvar i Srnetica-Grmeč i telefonsku liniju Mrkonjić-Grad-Mliništa.

0. 9. 1942 Odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, na teritoriji 6. krajiškog NOP odreda formiran OK KPJ za okrug Ključ-Mrkonjić-Grad.

3. 9. 1942 U Mrkonjić-Gradu održana okružna konferencija KPJ za Jajce, na kojoj je izabran novi OK KPJ za Jajce.

9. 9. 1942 Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

28. 9. 1942 Glavnine nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, ojačane bataljonom -Ludvig fon Baden-, ustaškim 21. bataljonom, delovima domobranskog 2. i 3. korpusa i sa pet odreda Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda, koncentričnim dejstvom iz rejona San. Most - Banja Luka i D. Vakuf - Travnik, otpočele prvu jajačku operaciju (-Jajce I-) deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Do 6. oktobra su ovladale Ključem, Mrkonjić-Gradom i Jajcem. Iznenađeni Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, sa šest brigada i dva odreda na tome sektoru, zbog slabih veza nije mogao pružiti jači otpor, ali je jedinice izvukao ispod udara nadmoćnih neprijateljskih snaga.

2. 10. 1942 Obuhvatnim manevrom preko planine Lisine nemačka borbena grupa -Vedel- potisnula 2. proletersku NOU brigadu prema selu Jezeru (blizu Jajca) i zauzela Mrkonjić-Grad.

2. 10. 1942 U s. Trnovu (kod Mrkonjić-Grada) četnici uhvatili na prevaru, a potom zaklali i bacili u Grujiča jamu na Baraćkom brdu komandanta brigade, zamenika političkog komesara brigade i komandanta 4. bataljona 3. sandžačke NOU brigade Vladimira Kneževića, Rifata Burdžovića i Tomaša Žižića, narodne heroje.

4. 10. 1942 Delovi nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, nastupajući od Mrkonjić-Grada i D. Vakufa, zauzeli Jajce. Delovi 4. crnogorske i 3. sandžačke NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda blagovremeno su evakuisali pozadinske ustanove i uništili fabriku karbida i druge važne objekte.

10. 10. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

12. 10. 1942 Grupa brigada (2. proleterska, 3. sandžačka i 4. crnogorska NOU) zauzela Mrkonjić-Grad iz koga se nemačka borbena grupa -Tomas- povukla u s. Sitnicu. Ostavljeni delovi četnika i domobrana lako su razbijeni.

19. 10. 1942 Delovi četničkog odreda -Kočić- iznenadili zaštitnicu Komande mesta i zauzeli Mrkonjić-Grad, ali su sutradan protivnapadom izbačeni iz grada.

26. 10. 1942 Preko s. Jezera nemačka pukovska borbena grupa -Šušnig- 718. pešadijske divizije prodrla u Mrkonjić-Grad. Manji delovi 3. sandžačke NOU brigade povukli su se na jugozapad. Nemačke vlasti su u gradu pohapsile 273 lica koja su sproveli u Jajce.

0. 11. 1942 Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ formirana Komanda vojnog područja za okrug Ključ - Mrkonjić-Grad.

20. 11. 1942 Delovi 1. proleterske NOU divizije ušli u Mrkonjić-Grad, iz koga su delovi četnikog odreda -Petar Kočić- pobegli.

5. 12. 1942 Po naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ formiran Štab operativnog sektora Mrkonjić-Grad-Jajce, koji je objedinjavao dejstva po jednog bataljona 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade i dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, sa zadatkom: odbrana pravca Jajce-Mrkonjić-Grad.

5. 1. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformiran Štab operativnog sektora Jajce-Mrkonjić-Grad a položaje preuzela 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

24. 1. 1943 Kod s. Trijebova (blizu Mrkonjić-Grada) delovi 4. krajiške NOU brigade razbili četnike s Manjače.

17. 2. 1943 U rejonu Mrkonjić-Grada ustaške i nemačke snage iz Jajca napale delove 7. i 9. krajiške NOU brigade i, posle trodnevnih borbi, potisle ih u pravcu s. Šipova.

22. 2. 1943 Mrkonjić-Grad zauzeli delovi nemačke 717. pešadijske divizije iz Ključa posle jednodnevne borbe protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ.

17. 3. 1943 U okolini Mrkonjić-Grada delovi 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnike u D. Ratkovu, Orahovljanima, Čađavici, Peckoj, Baraćima, Podrašnici, Mračaju, Gracima i Mednoj i posle dvodnevne borbe zauzeli ova sela, odbacivši četnike u pravcu Mrkonjić-Grada.

18. 3. 1943 Na putu s. Sitnica - s. Čađavica (kod Mrkonjić-Grada) 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku kolonu i zaplenio 3 kamiona s namirnicama i odećom.

18. 3. 1943 Jedinice 4. krajiške NOU brigade vodile oštru borbu protiv delova 741. puka nemačke 714. pešadijske divizije i zauzele s. Čađavicu (kod Mrkonjić-Grada). Neprijatelj se, uz gubitke od 2 mrtva i 6 ranjenih, povukao u pravcu s. Sitnice.

24. 7. 1943 Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

8. 8. 1943 U Ključu, u prisustvu 50 delegata, održana okružna konferencija KPJ za okrug Ključ-Mrkonjić-Grad.

9. 8. 1943 Delovi 6. krajiške udarne brigade i Ribničkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ rasterali jednu četničku brigadu i zauzeli Mrkonjić-Grad, koji je prethodnog dana bila napustila domobranska posada.

23. 8. 1943 U rejonu Ključ-Mrkonjić-Grad, po naređenju Štaba 2, bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od Ribničkog NOP odreda formirana 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

4. 9. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da područje Jajce - Mrkonjić Grad očisti od četnika.

26. 9. 1943 U Mrkonjić-Gradu u prisustvu 200 delegata, održana oblasna konferencija delegata NO odbora Bos. krajine na kojoj je izabran Oblasni KO odbor za Bos. krajinu (40 članova, računajući i 9 članova Izvršnog odbora) i doneta rezolucija o zadacima.

8. 10. 1943 U rejonu Mrkonjić-Grada, od Pljevske partizanske čete, formiran Pljevski NOP odred (u sastavu 10. udarne divizije NOVJ).

27. 11. 1943 U Mrkonjić-Grad i završila dvodnevni rad osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog veća narednog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZAVNOBiH, na kojoj su izabrani Veće i Prezidijum, kao i delegati za Drugo zasedanje AVNOJ-a. Skupština je odredila zadatko ZAVNOBiH-a kao najvišeg predstavništva naroda Bosne i Hercegovine.

7. 1. 1944 Jedinice nemačkog 92. motorizovanog puka iznenadile delove 3, proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ i zauzele s. Čađavicu (kod Mrkonjić-Grada).

8. 1. 1944 Nemački 92. motorizovani puk, slomivši otpor delova 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ, prodro u Mrkonjić-Grad i time neposredno ugrozio pozadinu 11. udarne i 1. proleterske udarne divizije NOVJ koje u srednjoj Bosni pokušavaju da zadrže nastupanje nemačke 1. brdske i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

13. 1. 1944 Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

15. 1. 1944 U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

17. 1. 1944 U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

20. 1. 1944 U rejonu s. Carevac - zaselak Štrbina (kod Mrkonjić-Grada) delovi 6. i 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu (oko 150 vozila) koja se kretala od Mliništa prema Strbini. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema s. Carevcu.

0. 2. 1944 Kod Mrkonjić-Grada, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo zamenik političkog komesara bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije Jovan Vučković, narodni heroj

3. 4. 1944 Iz Jajca delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršili upad u Mrkonjić-Grad, ali su se istog dana povukli.

9. 4. 1944 Kod Magaljdola, posle oštre borbe, jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile pokušaj nemačkih jedinica (jačine 350 vojnika) da iz Jajca prodru prema Mrkonjić-Gradu. Poginulo je 30 nemačkih vojnika. Gubici 39. divizije: 1 ranjen borac.

22. 4. 1944 Motorizovani delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Jajca izvršili prodor u Mrkonjić-Grad, odbacivši 1. proletersku i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar-.

2. 5. 1944 Otpočeo dvodnevni neuspeo napad 1. i 13. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ na Mrkonjić-Grad, koji su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

25. 5. 1944 Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

25. 5. 1944 Za vreme drvarske operacije, na pravcima: Mrkonjić-Grad - s. Mliništa - s. Jezero - s. Dragnić Podovi, s. Vijenac - s. Pljevski Podovi, 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 9. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ vodili odbrambene borbe protiv ojačanog izviđačkog odreda i 13. SS puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i zadržali ih na liniji Dimitor - Crni vrh i s. Dragnić Podovi.

31. 5. 1944 Grupa od 12 savezničkih aviona, u tri navrata, bacila na neprijateljski garnizon u Mrkonjić-Gradu oko 400 bombi; uništila i oštetila više od 100 kuća, ubila 33 i ranila oko 100 lica.

3. 6. 1944 Po ulasku u Ključ 13. i 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ proterale neprijatelja preko Klokotovca i s. Čađavice i nastavile gonjenje ka Mrkonjić-Gradu.

5. 6. 1944 Na putu Mrkonjić-Grad-Glamoč (kod Jasenovog potoka) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od oko 18 mrtvih i većeg broja ranjenih. Brigada je imala 7 ranjenih boraca.

5. 6. 1944 Na prostoriji pl. Dimitor - s. Štrbina - s. Pecka (kod Mrkonjić-Grada) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

22. 6. 1944 Na prostoriji s. Strbina - Podrašnica (kod Mrkonjić-Grada) i na Klupama (kod Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv četnika i nanele im gubitke od 7 mrtvih, 14 ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: 16 pušaka, 1 automat i 2 pištolja.

8. 7. 1944 Udarna grupa 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala Štab četničkog srednjobosanskog korpusa u Mrkonjić-Gradu. Tom prilikom je poginulo 10 četnika i 3 oficira (među kojima i načelnik štaba korpusa) a ranjeno 5 četnika i 1 oficir. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih.

24. 7. 1944 Kod s. Veleševa i s. Klokotovca (na putu Ključ-Mrkonjić-Grad) Ribnički NOP odred napao nemačko-ustašku kolonu i naneo joj gubitke od oko 60 mrtvih vojnika.

12. 8. 1944 U s. Baraćima (kod Mrkonjić-Grada), u borbi protiv četnika, poginuo komandant Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda Antonije Ivić, narodni heroj.

0. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa ušle u Bos. Grahovo, San. Most, Ključ, Mrkonjić-Grad, Glamoč, Kupres i Prozor, iz kojih su se povukle nemačke jedinice.

31. 12. 1944 Na sreskoj konferenciji za srez Mrkonjić-Grad izabran Sreski odbor NOF-a.

11. 3. 1945 Po naredbi Štaba 5. udarnog korpufa JA rasformirana Komanda mrkonjićkog vojnog područja čije su komande mesta u Ključu i Bronzanom Majdanu potpale pod Komandu prijedorskog vojnog područja a komande mesta u Mrkonjić-Gradu i Mliništima pod Komandu jajačkog vojnog područja.

Dokumenti

Nedjeljni izvještaj Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 2 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji oko Mrkonjić Grada, Jajca i Drvara

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za organizovanj partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 24 septembra 1941 god. Štabu bataljona NOP odreda za Mliništa i okolinu za podnošenje izvještaja o situaciji i o stanju partizanskih jedinica oko Mliništa, Čardaka i Mrkonjić Grada

Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 21. oktobra 1941. potčinjenim komandama za sprečavanje prodora partizanskih snaga u rejonu planine Manjače i Mrkonjić-Grada

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o borbama u drugoj polovini februara 1942 god. i izdajničkom držanju četnika prilikom napada na Mrkonjić Grad

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 26 februara 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Sarajeva, Trebinja i Rogatice

Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 27 februara 1942 god. povodom četničke izdaje prilikom napada na Mrkonjić Grad

Izvještaj političkog komesara Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o političkim posljedicama neuspjelog napada na Mrkonjić Grad

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 3 aprila 1942 god. o stanju na području Romanije, oko Rogatice i Mrkonjić Grada

Pismo Lepe Perović od 28 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o borbama protiv Italijana i domobrana kod Mrkonjić Grada i Jajca i o izdajničkom radu četnika

Molba Štaba četničkog odreda »Kočić« od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika 

Izvješaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Glamoča, Gacka i Zenice

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 10 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Livna i Visokog

Izvještaj zapovjedništva Devete pješačke pukovnije o borbama oko Kupresa, Duvna, Bugojna, Mrkonjić Grada. Janja i Jajca za vrijeme od 1 do 31 jula 1942 godine

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Soko Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o koncentraciji neprijatelja kod Mrkonjić Grada i Sanskog Mosta i o potrebi da se obezbjedi žetva oko Ključa

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Jajcu, Donjem Vakufu i Mrkonjić Gradu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da će brigade za oslobođenje Mrkonjića Grada uskoro biti upućene i da se bataljon Starac Vujađin priključuje Petom krajiškom NOP odredu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da pod komandom Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu izvrše napad na Mrkonjić Grad

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabu Prve proleterske brigade da zatvori pravac Kupres - Livno i da u rejonu Mliništa stvori čvrsto uporište brigadama određenim za napad na Mrkonjić Grad

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade o izvršenju marša ka Mrkonjiću Gradu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o pravcima kretanja i vremenu pristizanja Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade u rejon Mrkonjića Grada

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. štabovima Druge proleterske i Sedme (Prve krajiške) NOU brigade da im se za napad na Mrkonjić Grad priključuje i Treća proleterska brigada

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da sadejstvuje Drugoj proleterskoj i Sedmoj (Prvoj krajiškoj) NOU brigadi pri oslobođenju Mrkonjića Grada

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da uputi Osmana Karabegovića i Duru Pucara u Vrhovni štab i da koordinira dejstva svih jedinica pri napadu na Mrkonjić Grad

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda i Druge i Treće krajiške brigade

Naređenje Operativnog štaba 1. krajiške i 2. proleterske NOU brigade od 23. avgusta 1942. potčinjenim štabovima za napad na Mrkonjić-Grad

Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva Jajce od 28 avgusta 1942 god. o napadu partizana na Mrkonjić Grad

Izvještaj Štaba 1. krajiške brigade od 28. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o zauzimanju Mrkonjić-Grada

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o učvršćenju postignutih uspeha na širem području Mrkonjića Grada i pripremanju oslobođenja Jajca

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 avgusta 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu za uspostavljanje železničkog saobraćaja na relaciji Mliništa - Drvar, Srnetica - Grmeč i telefonskih linija Mrkonjić Grad - Mliništa

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 1 septembra 1942 god. povodom zauzeća Mrkonjić Grada od strane partizana

Izveštaj Vlade Zečevića od 2 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o političkom radu u Mrkonjiću Gradu

Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 6 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvedenim akcijama i stanju na terenu Bugojno - Mrkonjić Grad

Naređenje načelnika Vrhovnog stabla NOP i DV Jugoslavije od 8 septembra 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da se Brigada prebaci u rejon Mrkonjića Grada i stavi na raspoloženje Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 Septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Četvrte proleterske brigade u rejon Mrkonjića Grada i o perspektivi daljih dejstava posle oslobođenja Jajca

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 septembra 1942 god. Kosti Nađu za popunu Druge i Četvrte proleterske brigade i organizaciju vojno-teritorijalnih organa na području Sreza Mrkonjić Grad

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv njemačko-domobranskih snaga na putu Banja Luka - Mrkonjić Grad

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o uništenju jedne domobranske bojne na putu Banja Luka - Mrkonjić Grad

Pismo načelnika štaba Druge proleterske brigade od 18 septembra 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba o zapažanjima u vezi sa borbama proleterskih i krajiških brigada na sektoru Banja Luka - Mrkonjić Grad

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 2. oktobra 1942. Štabu 2. proleterske brigade za obezbjeđenje pravca Mrkonjić-Grad – Jajce

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 oktobra 1942 god. o formiranju Udarne grupe brigade radi zaštite pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i stvaranja uslova za svestraniji politički rad na terenu

Dopis Operativnog štaba Druge proleterske. Treće sandžačke i Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o saradnji prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o oslobođenju Ključa

Naređenje Operativnog štaba Grupe brigada od 11 oktobra 1942 god. potčinjenim jedinicama za raspored jedinica u napadu na Mrkonjić Grad

Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 11. oktobra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima u širem rejonu Banje Luke, zauzimanju Jajca i obezbjeđenju pravca Mrkonjić-Grad – Jajce

Izvještaj Operativnog štaba Grupe biigada od 13 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Mrkonjić Grada i o rasporedu brigada

Izvještaj Operativnog štaba Grupe brigada od 15 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o čišćenju sela oko Mrkonjić Grada i o prodoru neprijatelja prema Ključu i Sanici

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 oktobra 1942 god. štabovima Prve proleterske i Treće krajiške NOU brigade, Grupi brigada Mrkonjić Grad i Krajiškoj polubrigadi za čišćenje prostorije Sitnica, Čađavica, Ponor

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o obezbeđenju pravca Mrkonjić Grad - Ključ - Bosanski Petrovac i pripremama za napad na Bihać

Izveštaj verskog referenta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije Vlade Zečevića od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu o zapažanjima pri obilasku pojedinih mesta na području Glamoč - Mrkonjić Grad

Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da objedini borbena dejstva na sektoru Mliništa - Mrkonjić Grad i odbaci neprijatelja ka Jajcu

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije o pripremama za oslobođenje Sitnice, Mrkonjića Grada i Jajca

Pismo štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 novembra 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na liniju Suhača - LJubija i o stanju oko Mrkonjić Grada i Jajca

Obavještenje Štaba 3. proleterske (sandžačke) brigade 1. proleterske divizije NOVJ od 21. novembra 1942. štabu 3. NOU divizije o zauzimanju Mrkonjić-Grada i okolnih uporišta

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 decembra 1942 god. zameniku komandanta Desete (hercegovačke) NOU brigade za formiranje operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 8 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prikupljanju četnika u blizini Mrkonjić Grada

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 13 decembra 1942 god. nggabu Treće NOU divizije o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad i o moralno-političkom stanju u jedinicama

Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. Komandi područja Mrkonjić Grad o nedostatku sredstava za isplatu rekvizicionih priznanica i o načinu deobe pomoći pogorelcima

Upozorenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 decembra 1942 god. Štabu operativnog sektora Mrkonjić Grad - Jajce na veću budnost jedinica i na preduzimanje oštrih mera protiv četničkih grupica i njihovih uporišta

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 decembra 1942 god. Štabu Sedme krajiške NOU brigade da obavesti Štab Pete NOU divizije o situaciji kod Mrkonjić Grada

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 28 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na Mrkonjić Grad i o stanju ishrane u jedinicama i na terenu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da smeni delove Treće NOU divizije i preuzme obezbeđenje pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

Izvještaj Štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju neprijatelja u Jajcu i o upućivanju bataljona u sastav brigada

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za rušenje komunikacija Banja Luka - Sitnica, Jajce - Mrkonjić Grad i Sanski Most - Ključ

Obavještenje načelnika štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 29 januara 1943 god. komandi područja Mrkonjić Grada o pokretu brigade u pravcu Ključa i o naDadu Pete NOU divizije na selo Ramići

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 januara 1943 god. štabovima brigada za hitno prebacivanje na prostoriju Mrkonjić Grad - Glamoč radi obezbjeđenja bolnice

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 februara 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za prebacivanje Četvrte NOU divizije sa Grmeča na pravce Vrbljani - Mliništa i Mrkonjić Grad - Mliništa

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 22 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja prema Sitnici i o situaciji na sektoru Banja Luka-Ključ-Jajce-Mrkonjić Grad

Operativni izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o prikupljanju neprijateljskih snaga na pravcu Mrkonjić Grad - Jajce - Donji Vakuf

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da sadejstvuje Glavnoj operativnoj gruipi upornim držanjem pravca Mrkonjić Grad - Mliništa i ofanzivnim dejstvom na Jajce

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji neprijatelja u Mrkonjić Gradu

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Bosanski Petrovac - Drvar i Mrkonjić Grad - Mliništa i o zauzimanju Oštrelja od strane neprijatelja

Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o dejstvima na prostoriji Mrkonjić-Grad – Jajce – Kupres u bici za Neretvu

Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Jajce od 8 marta 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Gornjeg Vakufa i Mrkonjić Grada 

Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji i zatvaranju pravaca Jajce – Donji Vakuf i Mrkonjić-Grad – Mlinište u bici za Neretvu i o formiranju 11. glamočke brigade

Izvještaj štaba Pete divizije od 15 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljskih posada u Livnu, Mrkonjić Gradu, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Ključu

Naređenja štaba Pete NOU divizije od 16 marta 1943 god. štabu Četvrte krajiške brigade za napad na neprijatelja u Mrkonjić Gradu i čišćenje prostorija oko Glamoča od četnika

Prijedlog štaba Pete NOU divizije od 19 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za izvršenje napada na Kotor Varoš i obavještenje o čišćenju terena oko Mrkonjić Grada od četnika

Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 19 marta 1943 god. komandantu divizije o situaciji na sektoru Mrkonjić Grada i Čađavice

Izvještaj štaba Pete divizije od 22 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Čađavice i Mrkonjić Grada

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o pokretu njemačko-ustaških jedinica na liniji Bihać-Bos. Petrovac-Mrkonjić Grad-Jajce i upućivanju Druge i Četvrte NOU brigade u Centralnu Bosnu

Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovšpe od 30 aprila 1943 god. o rasporedu i jačini jedinica NOV oko Mrkonjić Grada

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na bolnicu i borbama oko Mrkonjić Grada i Glamoča

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 17 maja 1943 god. štabovima Šeste i Jedanaeste krajiške brigade za pokret na područje Mrkonjić Grad

Izvještaj Štaba Devete brigade od 22 maja 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o borbama protiv neprijatelja na sektoru Mrkonjić Grad i ekonomskoj situaciji na terenu

Izveštaj Komande Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 17. juna 1943. Oružničkoj postaji u Mrkonjić-Gradu o akcijama Korpusa na sektoru Ribnik

Zahtjev Komande Treće četničke brigade Kočić Desetoj lovačkoj pukovniji, njemačkoj feldžandarmeriji i Kotarskoj oblasti u Mrkonjić Gradu od 2 avgusta 1943 god. za bombardovanje narodnog zbora u s. Vrbljani

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 17 avgusta 1943 god. o evakuisanju ustaško-domobranskih snaga iz Ključa i Mrkonjić-grada

Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 18 avgusta 1943 god. o zauzimanju Mrkonjić Grada od strane jedinica NOV i situaciji na teritoriji Bosne i Hergovine

Naređenje načelinika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da očisti sektor Jajce - Mrkonjić-Grad od četnika

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 4 septembra 1943 god. Štabu Osme brigade za čišćenje terena od četnika u pravcu Ključa, Mrkonjić Grada i Manjače

Obavještenje Štaba Osme NOU brigade od 7 septembra 1943 god. Štabu Trećeg bataljona Šeste brigade o situaciji i pokretu jedinica na komunikaciji Ključ - Mrkonjić Grad

Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 15 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za osiguranje komunikacije Jaice-Mrkonjić Grad

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. Štabu Šeste i Trinaeste brigade za zatvaranje pravca Banja Luka-Sitnica-Čađavica-Mrkonjić Grad

Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na komunikacijama Mrkonjić Grad - Mliništa i Čađavica - Ključ

Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Desete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Mrkonjić Grad

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Weiss Borbe za Jajce 1942. Sanski Most Borbe u Hercegovini 1942. 4. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 3. udarna divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 6. krajiška udarna brigada Arso Jovanović Travnik Operacija Dinara Josip Broz Tito 3. lička proleterska udarna brigada Mlinište Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 7. krajiška udarna brigada Donji Vakuf Bosansko Grahovo 1. krajiška udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Pljevlja Bosanski Petrovac Glamoč 4. krajiška udarna brigada ZAVNOBiH 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 13. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen 1. lička proleterska udarna brigada Drvar Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Vlado Zečević Jajce 718. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1942. 714. pešadijska divizija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1944. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Ključ Žene u ratu Banja Luka Bolnice u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH 2. proleterska udarna brigada Livno Drvarska brigada Ribnički partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije 39. krajiška divizija NOVJ Bitka na Neretvi Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kupres Bugojno Četnički odred Petar Kočić 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 3. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943.