🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Bugojno 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 17 fotografija.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Sedmu krajišku brigadu uputi u sastav Desete NOU divizije a Treću krajišku NOU brigadu zadrži u rejonu Bugojna

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije o preduzetim merama za popunu Treće krajiške NOU brigade i naređenje da dejstvuje zajedno s Desetom NOU divizijom na komunikaciji Jajce - Travnik - Bugojno

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 16 avgusta 1943 god. o povlačenju ustaško-domobranskih jedinica iz Bugojna, Gornjeg i Donjeg Vakufa i Jajca

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Desete NOU divizije da oslobodi Jajce i torkonjić-Grad i proširi svoja dejstva na sektor Kupres - Bugojno

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije o predstojećem prikupljanju snaga za oslobođenje Bugojna i Prozora

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da je usvojen plan napada na Bugojno -

Izvještaj Štaba Desete divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Bugojna i borbama kod Kupresa

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Bugojna i odlasku Četvrte proleterske brigade sa Ozrena u sastav Druge divizije

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Bugojna

Izvješće Stožera 5. stajaćeg djelatnog zdruga od 10. septembra 1943. o dejstvima na prostoriji Travnik–Jajce–Bugojno–Livno

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ Jajce Donji Vakuf 2. proleterska divizija NOVJ Kazalište narodnog oslobođenja 5. krajiška udarna divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Olga Dedijer 1. proleterska udarna brigada Savo Orović Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Avijacija u oslobodilačkom ratu Travnik Intendantura u ratu Sveštenici u ratu Gornji Vakuf Ratko Martinović Milutin Morača Bugojno 5. ustaška brigada Prozor 1. proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito 3. krajiška proleterska udarna brigada Livno 4. krajiška udarna brigada Mijalko Todorović Plavi 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Travnički partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Koča Popović Politički komesari u NOR-u Vera Zogović Kupres Vaso Jovanović 7. SS divizija Prinz Eugen Pavle Savić 7. krajiška udarna brigada