🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Štaba 2. muslimanske brigade iz prve polovine novembra 1944. godine Štabu Unske operativne grupe NOVJ o napadu na Cazin

Zapovijest Štaba 8. NOU divizije od 5. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Cazin

Izvještaj Štaba 1. muslimanske NO brigade od 8. novembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o osiguranju napada na Cazin

Izvještaj Štaba 1. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o napadu na Cazin

Izvještaj Štaba 2. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o učešću u borbama za Cazin

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru

Izvještaj Štaba 1. udarne brigade od 14. novembra 1944. Štabu 7. NOU divizije o obezbjeđenju napada na Cazin

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. novembra 1944. o borbama kod Knina, Posušja, Zagreba, Karlovca i Cazina

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Cazina

Izvještaj Štaba 4. korpusa od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cazin

Izvještaj Štaba 8. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Cazin - Ostrožac i Drežnik-Grad - Lipovača

Izvještaj Štaba 7. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Unčane, Golubovac i Zamlaču i o borbama na komunikaciji Dvor - Kostajnica i Otoka - Cazin

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Duvno Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sremu 1943. Zvornik 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. Slavonski Brod 373. legionarska divizija Tiger 8. kordunaška divizija NOVJ Varaždin Sremski front Glavni štab Hrvatske Knin Karlovac 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Zagreb 7. banijska divizija NOVJ Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Kninska operacija 392. legionarska divizija (plava) 2. muslimanska brigada Hrvatska Kostajnica Cazin Trst Huska Miljković