🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Glinu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Glinu

Avizo zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o jačini i rasporedu neprijateljske posade u Glini i donesenoj odluci da se ovaj garnizon napadne i uništi

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o koncentraciji jedinica za napad na Glinu

Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu i Goru

Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u toku napada na Glinu i Goru

Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23' studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 19 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Glinu

Avizo zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 20 studenog 1943 god. o borbama kod Gline i na području Imotskog

Pismo Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 24 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbama jedinica Osme divizije na liniji Gora - Glina

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o toku borbe za Glinu

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pripremi za ponovni napad na Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 24 studenog 1943 god. o stanju na području Gline i borbi kod Baških Oštarija

Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na liniji Glina - Petrinja

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva' od 25 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Slav. Broda i Gospića

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 26 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu

Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 27 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Cazin i Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

Izvještai Štaba Sedme udarne divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za Glinu

Izvještaj Štaba Osme divizije od 29 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Glina - Petrinja i napadu na Hrastovicu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 studenog 1$43 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na liniji Glina - Petrinja od 17 do 28 studenog

Izvještaj Staba Četvrtog Korpusa od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu i s. Hrastovicu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Imotski Petrinja 7. banijska divizija NOVJ Gospić 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 8. kordunaška divizija NOVJ 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Glavni štab Hrvatske Jastrebarsko Glina Slavonski Brod Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. lička proleterska udarna brigada 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Hrvatsko domobranstvo Zasede u oslobodilačkom ratu 11. SS oklopna grenadirska divizija Nordland Podravska Slatina 2. lička proleterska udarna brigada Karlovac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Cazin