🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Koprivnicu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 23 studenog 1943 god. NOU brigadi Braće Radića i Kalničkom NOP odredu da ruše komunikacije i postavljaju zasjede na pravcima Varaždin - Zagreb i Varaždin - Koprivnica

Pismo Štaba Druge operativne zone od 1 studenog 1943 god. načelniku Štaba zone o raspodjeli oružja jedinicama i pokretu Moslavačke NO brigade radi učešća u napadu na Koprivnicu

Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 3 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u napadu na Koprivnicu

Dopuna zapovijesti Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

Naredba Štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje i uspješno rukovođenje u borbi za oslobođenje Koprivnice

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 15 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice

Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

Pozdravno pismo Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske, Josipu Brozu Titu i ZAVNOH-a s prvog velikog zbora NOP-a u oslobođenoj Koprivnici

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. ZAVNOH Virovitica Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Karlovac Borbe u Slavoniji 1943. Koprivnica Varaždin Šibenik Kutina Josip Broz Tito Hrvatsko domobranstvo 28. slavonska divizija NOVJ Operacija Jesenji pljusak Glavni štab Hrvatske Ogulin Pelješac Bjelovarski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Dugo Selo Zagreb Križevci Zasede u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred Bjelovar Udarna brigada Braća Radić Grubišno Polje Operacija Landsturm Gospić Borbe u Hrvatskoj 1943. 21. slavonska udarna brigada