🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Sanski Most 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od decembra 1942 god. štabu brigade o borbi sa njemačkom kolonom na komunikaciji Prijedor Sanski Most

Izvještaj obavještajnog oficira Šeste krajiške NOU brigade od 2 decembra 1942 god. štabu brigade o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Sanskom Mostu i okolnim uporištima

Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 6. decembra 1942. štabovima 4. i 5. divizije za napad na Sanski Most

Zapovijest štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. za napad na Sanski Most i okolna neprijateljska uporišta

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za razbijanje neprijateljskih pojačanja upućenih iz Prijedora posadi Sanskog Mosta

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pripremama neprijatelja za deblokadu posade u Sanskom Mostu

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o krizi neprijateljskih snaga kod Sanskog Mosta i Prijedora

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima

Izvještaj štaba Četvrte divizije od 11 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o toku borbi na Sanskom Mostu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za savlađivanje neprijateljskih snaga na desnoj obali Sane radi što bržeg stezanja obruča oko Sanskog Mosta

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za dostavljanje operativnog izveštaja o borbama za Sanski Most

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzeću Škrljevite i Sasine i o borbama u Sanskom Mostu

Izvještaj štaba Četvrte NOU divizije od 13 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzimanju neprijateljskih uporišta Stari Majdan i Stara Rijeka i o borbama u Sanskom Mostu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za ugrožavanje Prijedora i potpuno izolovanje Sanskog Mosta

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za oslobođenje Sanskog Mosta

Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 14 decembra 1942 god. o borbama oko Sanskog Mosta

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za nastavljanje blokade i pojačanje zaseda na presečenim komunikacijama oko Sanskog Mosta

Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 15. decembra 1942. upućeno štabovima potčinjenih brigada o dejstvima jedinica 1. bosanskog NOU korpusa na prostoriji Sanski Most – Ljubija – Bosanski Novi

Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. decembra 1942. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji na odsjeku Prijedor – Sanski Most

Naređenje štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 decembra 1942 god. štabu Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade za raspored jedinica određenih za blokadu Sanskog Mosta

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa štabu korpusa o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima od 10 do 19 decembra 1942 godine

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Sanskom Mostu

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Bronzanog Majdana, Sanskog Mosta i o rušenju pruge Prijedor - Sanski Most

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju u bataljonima Trećeg krajiškog odreda i o borbama oko Sanskog Mosta

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 decembra 1942 god. štabu korpusa o borbama kod Bronzanog Majdana i Sanskog Mosta i o evakuaciji zaplijenjenog žita na oslobođenu teritoriju

Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o sastavu i naoružanju neprijateljskih snaga u Sanskom Mostu i Banjoj Luci

Obavještenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 8. januara 1943. upućeno Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o akcijama u širem rejonu Sanskog Mosta od 20. decembra 1942. do 5. januara 1943. godine

Fotografije

Povezane odrednice

4. krajiška divizija NOVJ 4. krajiška udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ 714. pešadijska divizija Ni zrno žita okupatoru! Prijedor Operacija Prijedor Bosanski Novi 1. krajiški partizanski odred Sanski Most Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 6. krajiška udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. krajiška udarna brigada 1. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Weiss Narodni heroji Jugoslavije