🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Teslić januara 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

14. 12. 1942 Peta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ ušla u s. Blatnicu (kod Teslića), iz kojeg su delovi četničkog bataljona -Tankosić- odstupili bez otpora. Uništene su električna centrala, pilana i ž. stanica.

28. 12. 1942 Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzela s. Gusti Teslić (kod Teslića), razbila četu domobrana i uništila oklopni voz.

2. 1. 1943 Teslić zauzeli 3. krajiška udarna i tri bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle trinaestočasovne borbe protiv domobranskog 4. pešadijskog puka, zarobivši 1.200 domobrana i 38 oficira i zaplenivši: 4 haubice, 19 topova, 12 minobacača i 500 mina, 12 mitraljeza, 102 p. mitraljeza, 70 automata, nekoliko hiljada granata, oko 1.500 pušaka, 2 vagona puščanih metaka, svu komoru s kolima i oko 15 vagona životnih namirnica, veliku količinu sanitetskog materijala, 8 lokomotiva, 40 vagona i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

6. 1. 1943 Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

14. 1. 1943 Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

17. 1. 1943 U Tesliću jedinice 3. krajiške udarne i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ponovo napali dva domobranska bataljona, delove Teslićkog dobrovoljačkog bataljona i oko 300 nemačkih vojnika, ali su se sledećeg dana, posle desetočasovne borbe, povukli zbog dolaska jakih nemačkih snaga iz Doboja. Zarobljeno je 106 domobrana.

20. 1. 1943 Na linijama s. Gomjenica - s. Vlajići - s. Gusti i s. G. Teslić - s. Rankovići - s. Osivica (kod Teslića) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne žestoke borbe, odbila napad 4, bataljona domobranskog 8. puka, ojačanog nemačkim snagama iz Teslića. Ubijeno je 10 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je brigada imala 4 ranjena.

21. 1. 1943 Kod s. Pribinića i s. Čečave (blizu Teslića) jedinice 8. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevnih borbi, odbile napad delova domobranskog 8. pešadijskog puka i nemačkih delova iz Teslića. Poginula su 2 i ranjena su 3 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 3 ranjena.

23. 1. 1943 U rejonu s. Čečave i s. Pribinića (kod Teslića) jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle sedmočasovne borbe odbile napad nemačkih delova, ustaša i domobrana iz Teslića, nanevši im gubitke od preko 100 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 24 ranjena. Zaplenjeno je: 35 tovarnih konja sa ratnom opremom, 1 minobacač sa 36 rnina, 1 p. mitraljez. 1 automat i 10 pušaka.

27. 1. 1943 Kod s. Pribinića 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade odbio napad nemačkih delova i prinudio ih da se vrate u Teslić. Neprijatelj je imao 23 mrtva i oko 50 ranjenih. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 15 pušaka, 18 sanduka municije i dosta druge ratne opreme.

28. 1. 1943 U rejonu s. Markočevića i s. Buletića (kod Teslića) 4. bataljon 3. krajiške NOU brigade posle petočasovne borbe odbio napad nemačkih i ustaških delova iz s. Teslića Gustog i s. Vlajića. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i ranjenih, a bataljon 2 ranjena.

28. 1. 1943 Kod s. Gračanice, s. Žarkovine i s. Osivice 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade napao iz zasede i razbio dve nemačke i ustaške kolone iz Teslića, prinudivši ih da se povuku u polazni garnizon. Neprijatelj je imao preko 75 mrtvih i ranjenih.

Dokumenti

Dnevni izvještaj Drugog domobranskog zbora od 27 decembra 1942 god. o borbama oko Teslića i Bronzanog Majdana

Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 31. decembra 1942. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Teslić

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Banja Luka, Teslić, Derventa

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 1 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića

Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o postupku sa zarobljenim domobranima i sa plenom zadobijenim pri oslobođenju Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika

Izvještaj Štaba Prve brigade od 4 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rezultatu napada na Teslić

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 4 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića

Izvještaj ustaškog doglavnika Ademage Mešića od 5 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 6 januara 1943 god. o prodoru ustaško-domobranskih snaga u Teslić

Obavještenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona o rezultatu napada na Teslić i koncentraciji četnika u selu Mraviće

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

Saopštenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o zadacima brigade u slučaju neuspjelog napada na Teslić

Zapovest komsndanta borbene grupe Vist od 16. januara 1943. za borbu protiv jedinica NOVJ u zahvatu komunikacije Doboj—Teslić i za deblokadu snaga u Tesliću

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o situaciji na sektoru Treće brigade za vrijeme napada na Teslić

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za ponovni napad na Teslić

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca u Teslić i o situaciji na oslobođenoj teritoriji Centralne Bosne

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. zamjeniku komandanta Prve brigade o zauzeću Zepča i Novog Šehera, o situaciji oko Teslića i o daljim zadacima na teritoriji Centralne Bosne

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o borbi Treće brigade u blizini Teslića i o pripremi napada Druge brigade prema Banjoj Luci i Karanovcu

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške brigade protiv Nijemaca, ustaša i domobrana na sektoru Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 Januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskom kolonom kod Dervente i Teslića

Dnevni izvještaj 718 njemačke pješadiske divizije od 30 januara 1943 god. o situaciji kod Teslića, Jajca, Travnika i Tuzle

Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 1 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade o napadu na Teslić i brojnom stanju ljudstva i naoružanja

Fotografije

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. udarna divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Julka Mešterović Tuzla 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Zarobljenici u ratu 718. pešadijska divizija Banja Luka 8. krajiška brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Travnik Đura Mešterović Sanitet u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Koča Popović 1. proleterska udarna brigada Doboj Gračanica Tešanj Danilo Lekić Četnici u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Saradnja četnika sa NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Maglaj Derventa 3. krajiška proleterska udarna brigada Teslić Prnjavor Vrhovni štab NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Jajce Operacija Weiss 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada