🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Travnik 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

2. 10. 1944 Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih nemačkih i ustaških snaga iz Zenice, Travnika i Busovače prema s. Grapku i s. Topolovićima, nanevši im gubitke od 24 mrtva i 51 ranjenog vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

8. 10. 1944 Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali kolonu od 200 ustaša, koja se od Travnika kretala ka s. Gučoj Gori, i naneli joj gubitke od 7 mrtvih i 37 ranjenih, a sami imali 2 mrtva i 3 ranjena borca.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

12. 10. 1944 Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Travnika ka s. Rankovićima, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

18. 10. 1944 Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, spajanjem dotadašnjeg Jajačkog i Travničkog NOP odreda formiran Jajačko-travnički NOP odred.

20. 10. 1944 Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

22. 10. 1944 Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

24. 10. 1944 Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

29. 10. 1944 U Travniku, na gradskoj omladinskoj konferenciji, izabran je Gradski odbor USAOBiH za Travnik.

Dokumenti

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od od 4. oktobra 1944. o borbama na području Banje Luke, Travnika, Imotskog i Trebinja

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. oktobra 1944. o borbama kod Banje Luke, Bijeljine i Travnika

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. oktobra 1944. o borbama oko Banje Luke, Travnika, Tuzle i Bijeljine

Izvještaj Štaba 10. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru na prostoriji Konjic - Kiseljak - Travnik - Bugojno

Izvještaj Štaba 9. krajiške brigade Simo Šolaja od 7. oktobra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima kod Travnika

Izvještaj Štaba 10. divizije od 12. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Travnik

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. Štabu 10. divizije za rasformiranje Jajačkog i Travničkog NOP odreda i formiranje Jajačko-travničkog NOP odreda

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. oktobra 1944. o situaciji oko Banje Luke i Travnika i o borbama na Majevici i oko Livna

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 17. oktobra 1944. štabovima 4. i 10. divizije da pripreme jedinice za napad na Travnik

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Travnik

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnik - Zenica - Rogatica - Sarajevo

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dalja dejstva poslije oslobođenja Travnika

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. oktobra 1944. o borbama na području Travnika i Metkovića

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika i Višegrada

Izvještaj Štaba 4. divizije od 28. oktobra 1944, Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik

Izvještaj Štaba 10. divizije od 30. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik

Izvještaj Štaba 10. divizije od 30. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama za Travnik

Fotografije

Povezane odrednice

1. ustaška brigada Trebinje 7. krajiška udarna brigada Jajce Tuzla 10. krajiška divizija NOVJ Konjic Narodni heroji Jugoslavije Sarajevo Imotski 11. krajiška udarna brigada Banja Luka Omladina u ratu Prozor Zenica 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) ZAVNOBiH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gornji Vakuf Livno 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja SKOJ Travnik 8. krajiška brigada Visoko Metković Bijeljina Doboj Travnički partizanski odred Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Deca u ratu Derventa 4. krajiška divizija NOVJ Kiseljak 5. ustaška brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Beogradska operacija 6. krajiška udarna brigada