🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Nemački zločini u Sloveniji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

27. 4. 1941 Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler posetio Maribor i izdao zapovest za raseljavanje Slovenaca iz Štajerske i Koruške.

0. 5. 1941 U Gracu održana konferencija nemačkih vojnih i civilnih tunkcionera iz okupiranog dela Slovenije, na kojoj je načelno odlučeno da se u Srbiju i Hrvatsku prinudno iseli oko 260.000 Slovenaca.

2. 6. 1941 Iz Slov. Bistrice krenuo prvi transport slovenačkog stanovništva koje nemačke vlasti preseljavaju u Srbiju.

4. 6. 1941 U nemačkom poslanstva u Zagrebu održana konferencija predstavnika NDH i Nemačke, na kojoj je rešeno da se iz NDH iseli u Srbiju oko 200.000 Srba, a isto toliko i Slovenaca iz Slovenije u Hrvatsku.

8. 7. 1941 Na ž. st. u Ljubljani OF organizovala protivnemačke i protivtalijanske demonstracije povodom raseljavanja slovenačkog stanovništva. Demonstracije su dostigle vrhunac kada je naišao voz kojim su prevoženi Slovenci iz Gorenjske za Srbiju.

17. 8. 1941 U Mariboru, ovoga dana i sutradan, nemački vojnici streljali 13 rodoljuba, među kojima i sekretara PK KPS za Štajersku i člana CK KPS Slavka Šlandera i člana PK KPS za Štajersku Slavku Klavoru, narodne heroje.

20. 10. 1941 Šef nemačke civilne uprave za D. Štajersku izdao naredbu o preseljavanju Slovenaca iz pograničnog pojasa Brežice-Krško.

20. 10. 1941 U Mariboru nemačka policija streljala člana PK KP Slovenije za Štajersku Jožu Hermanka, narodnog heroja.

1. 11. 1941 OF objavila proglas sa pozivom na oružani otpor zbog nemačke odluke o iseljavanju Slovenaca iz Štajerske i Gorenjske u Šleziju i Poljsku.

Dokumenti

Predlog Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Odeljenju teritorijalne odbrane Vrhovne komande Vermahta o preseljenju 260.000 Slovenaca u Srbiju

Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 jula 1941 god. o streljanju deset članova sabotažne grupe u Krškom

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 23. avgusta 1941 god. o vešanju komandira Kranjske čete Mi-lorada Stošića

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika

Objava nemačkog šefa civilne uprave o Donjoj Štajerskoj od 26. avgusta 1941 god. o streljanju trinaest talaca povodom napada na žandarmerisku stanicu u Ribnici i Zagorju

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Domžalama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Lescama

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Koruškoj Beli

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Celju

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 17 septembra 1941 god. o streljanju četiri taoca u Trbovlju

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 23 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca 23 septembra 1941 godine

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 oktobra 1941 god. o streljanju deset talaca povodom napada Prvog Štajerskog bataljona na garnizon Šoštanj

Objava nemačkog šefa civiLne uprave za okupiranu teritoriju Koruške i Kranjske od 16 oktobra 1941 god. o streljanju dvadeset pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 21 oktobra 1941 god. o streljanju šest talaca u Mariboru

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 oktobra 1941 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

Objava nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 13 novembra 1941 god. o streljanju petnaest na smrt osudjenih boraca Kamničkog bataljona

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 novembra 1941 god. o streljanju trideset i pet Slovenaca 15 novembra 1941 god. u Mariboru

Naređenje Kontraobaveštajnog odeljenja Komande kopnene vojske od 28. novembra 1941. o zabrani fotografisanja lica osuđenih na smrt sreljanjem

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj o streljanju četrdeset Slovenaca 27 decembra 1941 godine

Izjava Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 17 marta 1942 god. povodom streljanja nevinih ljudi zbog napada na most kod Preserja 4 decembra 1941 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Srbiji 1941. Deportacije Slovenaca Ustanak u Hrvatskoj 1941. Domžale Joachim von Ribbentrop Felix Benzler Celje Adolf Hitler Posleratna suđenja u Jugoslaviji Aranđelovac Ustaški zločini 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu Ljubljana Ustanak u Sloveniji 1941. Aprilski rat Kranj Trbovlje Osvobodilna fronta Nemački zločini u Srbiji 1941. Maribor Zagreb Bled Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Slovenska Bistrica Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Brežice Erwin Rösener Italija u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Gestapo Komunistička partija Slovenije Borbe u Sloveniji 1942. Vermaht u Jugoslaviji Vrhovna komanda Vermahta