🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Nevesinjska četnička brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 4. 1943 Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

1. 5. 1943 Delovi 55. puka italijanske divizije -Marke- i četničke Nevesinjske brigade, uz veće gubitke, odbacili zaštitne delove 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Ulogu i zauzeli s. Plužine (kod Nevesinja). U borbi je, pored ostalih, poginuo komandir čete 5. bataljona Vuko Torović, narodni heroj.

14. 11. 1943 Na brdu Nekudini (kod Nevesinja) 2. udarna grupa batalj ona 10. hercegovačke NOU brigade razbila ojačanu četu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i delove četničke Nevesinjske brigade. Poginulo je i ranjeno 8 nemačkih vojnika i nekoliko četnika, dok je 2. udarna grupa imala 2 mrtva. Udarom u leđa četnici su spasli od uništenja ostatak nemačke čete, koja se izvukla ka Nevesinju.

3. 1. 1944 U s. Kokorini (kod Gacka) dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, razbili Fojnički bataljon četničke 1. nevesinjske brigade, ojačan vodom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Gubici neprijatelja: 32 mrtva, 20 zarobljenih i oko 50 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda.

7. 4. 1944 Kod s. Kifinog Sela (blizu Nevesinja) delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke 1. nevesinjske brigade zarobili 60 boraca italijanskog bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ.

20. 4. 1944 U s. Zalomu (kod Nevesinja) delovi Severnohercegovačkog NOP odreda i 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, posle kraćeg otpora, savladali jednu četu četničke 1. nevesinjske brigade, zarobivši 40, ubivši 1 i ranivši 3 četnika.

9. 6. 1944 U s. Biogradu i s. Odžaku 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala četničku Nevesinjsku brigadu (ojačanu manjim nemačkim delovima) i odbacila je u Nevesinje, zarobivši 5 četnika i 2 nemačka vojnika i oslobodivši 10 američkih avijatičara.

13. 6. 1944 Posle dvodnevnih borbi kod Gacka, Nevesinja i Bileće, 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa NOVJ nanela Gatačkoj, Nevesinjskoj i Bilećkoj četničkoj brigadi gubitke od oko 40 mrtvih i više ranjenih. Divizija je imala 11 ranjenih boraca.

17. 8. 1944 U rejonu s. Zalome (kod Nevesinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala na tri bataljona četničke Nevesinjske brigade i odbacila ih na liniju s. Odžak - s. Bratač - s. Koleško. Na bojištu je nađeno 12 poginulih četnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

32. pešadijska divizija Marche SAD i Jugoslavija Bilećka četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Nevesinjski korpus JVuO Sjevernohercegovački partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bileća 18. pešadijska divizija Messina Operacija Schwarz Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Spašavanje savezničkih avijatičara Narodni heroji Jugoslavije Romanijski korpus JVuO 10. hercegovačka udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ 12. hercegovačka udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. 19. birčanska udarna brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinje 7. SS divizija Prinz Eugen 11. hercegovačka udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hercegovini 1943. Gacko