🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Niš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 117 hronoloških zapisa, 128 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

25. 3. 1941 U Beogradu, Ljubljani, Skoplju, Kragujevcu, Splitu, Nišu, Cetinju, Podgorici (sada Titograd), Leskovcu i drugim gradovima održane masovne demonstracije (koje su se nastavile i sledećih dana, obuhvatajući celu zemlju). Pod parolom -Bolje rat nego pakt-, -Bolje grob nego rob-, narodi Jugoslavije su odlučno i nedvosmisleno osudili pristupanje Trojnom paktu kao nacionalnu izdaju.

8. 4. 1941 Otpočeo napad nemačke 1. oklopne grupe (11. oklopne, 294. pešadijske i 4. brdske divizije) sa bugarske teritorije ka Pirotu i Nišu. Posle borbi nemačke snage su zauzele Pirot i utvrđene granične položaje istočno i severoistočno od Pirota, okružujući znatne delove Topličke divizije.

9. 4. 1941 Nemačka 11. oklopna divizija probila slabo organizovanu odbranu na Ploči i zauzela Niš, Aleksinac, Ražanj i Prokuplje.

0. 6. 1941 OK KPJ za Niš formirao Sresko partijsko povereništvo za sokobanjski srez.

22. 6. 1941 Nemački vojni zapovednik Srbije naredio komesarskom ministru unutrašnjih poslova Milanu Aćimoviću da, prema ranijem sporazumu, u toku noći 22/23. juna pohapsi poznate komuniste Beograda, kao i sve učesnike španskog građanskog rata. Skrenuta je naročita pažnja i na gradove: Niš, Kragujevac, Užice, Čačak i rudnike Rtanj, Trepču i Bor.

0. 7. 1941 OK KPJ za Niš formirao Sresko partijsko povereništvo za srez aleksinački.

0. 7. 1941 U Nišu članovi SKOJ-a usred dana polili bojom mapu na kojoj su nemačke okupacione vlasti ucrtavale pravce nastupanja nemačkih trupa u SSSR.

12. 7. 1941 OK KPJ za Niš objavio proglas narodu pozivajući ga da se bori protiv okupatora i domaćih izdajnika, da vrši sabotaže i da ne odlazi na rad u Nemačku.

22. 7. 1941 U Nišu specijalna policija uhapsila oko 20 lica, među kojima više članova KPJ i rukovodilaca Partije (koje su nemačke vlasti kasnije streljale).

26. 7. 1941 Kod s. Ljubeša (bizu Aleksinca) održan sastanak komunista niskog okruga i članova OK KPJ za Niš, na kome je doneta odluka o formiranju NOP odreda.

0. 8. 1941 Skojevska organizacija železničke radionice u Nišu otvorila vagon na stanici i uzela nekoliko pušaka (koje će kasnije poslati Nišavskom (Svrljiškom) NOP odredu).

0. 8. 1941 Po direktivi OK KPJ za Niš formirano sresko partijsko povereništvo za belopalanački srez.

2. 8. 1941 Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

2. 8. 1941 U Nišu, omladinac Aleksandar Vojinović, narodni heroj, izvršavajući zadatak postavljen od partijske organizacije, bacio bombu u veliku salu hotela -Park- i tom prilikom ubio i ranio više nemačkih oficira.

3. 8. 1941 Kod manastira Ajdanovca (na pl. Jastrepcu) OK KPJ za Niš formirao Toplički NOP odred.

21. 8. 1941 PK KPJ za Srbiju dao OK KPJ za Niš uputstvo o formiranju štabova NOP odreda i njihovom sastavu i o dužnostima članova Partije u odredima.

16. 9. 1941 Na ž. st. Palilula (između Niša i Knjaževca) Ozrenski NOP odred sačekao putnički voz iz Zaječara. U jednom su se vagonu nalazili nemački vojnici. U borbi je ubijeno 19 nemačkih vojnika a zarobljena su tri. Zaplenjeno je: 2 automata, 12 pušaka, 6 revolvera i dr. Jedan partizan je poginuo.

18. 9. 1941 U 1.30 s. nepoznata lica na km 140/500 pruge Beograd-Niš između Jagodine i Jovca izvadili su dve šine u spoljnom luku krivine R-500 i voz I 188 je naišao, iskliznuo, a lokom. porušila gvozdeni most otvora 15 m. Saobraćaj nemoguć do daljeg izveštaja. Žrtava nema. Šteta velika.

23. 9. 1941 U s. G. Dušniku (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao žandarme i finanse. Ovima su pristigli u pomoć nemački vojnici (u 5 kamiona). Odred se, posle borbe s njima, povukao na Suvu pl.

11. 10. 1941 Između Bele Palanke i Niša delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda porušili prugu.

18. 10. 1941 Kod s. Palilule (blizu Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda srušili železnički most.

28. 10. 1941 U Nišu odbor NO pomoći uputio proglas narodu Niša i okoline sa pozivom da pruža materijalnu pomoć NOP odredima.

0. 11. 1941 Izdvajanjem delova Vareškog bataljona formiran Nišićki bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

0. 11. 1941 Izašao prvi broj -Biltena- Niškog okružnog štaba NOP odreda.

1. 11. 1941 Iz Bugarske stigao u Srbiju jedan bugarski bataljon za pojačanje osiguranja železničke pruge i razmestio se na ž. st. od Niša ka Vranju.

2. 11. 1941 U s. Sićevu (kod Niša) Nišavsko (Svrljiški) NOP odred sa delovima Ozrenskog NOP odreda napao i posle kraće borbe razoružao Sićevački četnički odred Koste Pećanca.

2. 11. 1941 Između sela Prćilovice i D. Adrovca (na pruzi Stalać-Niš) delovi Topličkog NOP odreda razrušili prugu.

12. 11. 1941 U Niš stigao prvi bugarski etapni puk.

13. 11. 1941 Delovi Topličkog NOP odreda prekinuli saobraćaj između sela Lužana i Tešice (na pruzi Stalać-Niš) i spalili opštinske arhive u selima Dakusu, Orljanu i Loćiki.

0. 12. 1941 CK KPJ dao direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da stvori povereništvo za istočnu Srbiju (Niš, Leskovac, Požarevac, Zaječar) radi lakšeg rukovođenja partijskim organizacijama i oružanom borbom.

3. 12. 1941 Delovi nemačke 717. pešadijske divizije i dobrovoljačkih i četničkih odreda Niške grupe otpočeli napad iz Leskovca ka Lebanu, protiv Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda. U borbi, vođenoj do noći, neprijatelj je prisiljen da se, u neredu, povuče za Leskovac, pretrpevši gubitke od 30 mrtvih i 17 zarobljenih. Naši gubici: 6 mrtvih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, desetina hiljada metaka i drugo oružje i oprema.

4. 12. 1941 U s. Grkinjama (kod Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike Koste Pećanca i zarobili 14 njih.

9. 12. 1941 U Nišu specijalna policija uhapsila veći broj aktivista.

0. 1. 1942 Na pl. Pasjači Štab Topličkog NOP odreda doneo odluku da otpusti jedan broj boraca a ostatak svog odreda podeli u grupe. Takva odluka je rezultirala iz pogrešnog tumačenja pisma CK KPJ od 14. decembra 1941, u kome se kaže da partizanske jedinice treba da budu male čete od oko 50 boraca, lako pokretljive, koje će napadati neprijatelja na najosetljivijim mestima, kao i iz pogrešnog shvatanja da prema bugarskoj okupatorskoj vojsci treba voditi miroljubivu politiku. Na intervenciju Okružnog komiteta KPJ za Niš, veći broj boraca je ubrzo vraćen u Toplički NOP odred.

0. 1. 1942 OK KPJ za Niš izdao dve okružnice u kojima se govori o nedostacima u partijskom radu, nekonspiraciji, malodušnosti, potrebi čišćenja partijskih organizacija, liku člana KPJ, političkom radu u narodu, potrebi teoretskog uzdizanja, osnivanju NO odbora, izvođenju akcija itd.

4. 1. 1942 U s. Kočanu (na putu između Niša i Leskovca) delovi Topličkog NOP odreda razoružali žand. stanicu.

14. 1. 1942 U s. Čagrovcu i s. Gadžinu Hanu (kod Niša) Babički NOP odred spalio opštinske arhive i pokidao telefonske linije prema Nišu.

16. 1. 1942 U s. G. Ripnju (srez belopalanački) završena dvodnevna konferencija članova KPJ i SKOJ-a svrljiškog i belopalanačkog sreza i članova KPJ Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, sazvana na inicijativu OK KPJ za Niš. Doneti su zaključci o vojnim i političkim merama za naredni period. Isto tako je odlučeno da se Svrljiški (Nišavski) NOP odred podeli na dve čete: Svrljišku (za teritoriju svrljiškog sreza) i Nišavsku (za teritoriju belopalanačkog sreza i za Zaplanje).

21. 1. 1942 Povodom osamnaestogodišnjice smrti Vladimira Iljića Lenjina, OK KPJ za Niš izdao proglas pozivajući radni narod u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

21. 1. 1942 U selima Kamenici, G. i D. Matejevcu delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinske arhive i prekinuli telefonske veze tih mesta s Nišom.

25. 1. 1942 U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

27. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio pismo Povereništvu PK KPJ za Niš: da se prema bugarskoj vojsci odnosi kao prema okupatoru i da teren čisti od bugarskih okupatorskih trupa, ali i da politički radi među bugarskim vojnicima, pozivajući ih u zajedničku borbu protiv nemačkih okupatorskih jedinica.

0. 2. 1942 OK KPJ za Niš izdao okružnicu u kojoj zahteva od članova KPJ da se oštro suprotstavljaju svim neprijateljima i da se oganizaciono učvrste.

0. 2. 1942 Kod s. Kravlja (blizu Niša), od boraca Ozrenskog NOP odreda i odbeglih boraca iz niškog logora, reorganizovan Ozrenski NOP odred.

5. 2. 1942 U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

10. 2. 1942 U Nišu Specijalna policija izvršila provalu partijske organizacije i do kraja. februara pohapsila 150 aktivista, među kojima i članove MK KPJ.

11. 2. 1942 U Nišu Specijalna policija provalila skojevsku organizaciju Trgovačke škole i većinu članova te organizacije pohapsila.

17. 2. 1942 U s. Jelašnici (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao četničku posadu i zaplenio veću količinu eksploziva, a u s. D. Studeni razoružao oko 60 četnika i spalio opštinsku arhivu.

26. 2. 1942 U oštroj borbi kod sela Kravljeg, Veljeg Polja i Miljkovca (blizu Niša) protiv 12. dobrovoljačkog, 5. oružanog i jednog četničkog odreda i žandarma, Ozrenski NOP odred pretrpeo gubitke od 4 poginula i 20 zarobljenih partizana.

27. 3. 1942 Povodom godišnjice 27. marta OK KPJ za Niš izdao proglas narodu Niša i okoline, pozivajući ga u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

12. 4. 1942 U s. Rgaju (kod Prokuplja) bugarske, nedićevske i četničke snage opkolile i potpuno razbile Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. Među zarobljenima bio je i sekretar OK KPJ za niški okrug Sreten Mladenović Mika, narodni heroj, koga su četnici posle zverskog mučenja, ubili u Kuršumliji.

13. 4. 1942 U s. Jugovcu (kod Prokuplja), u borbi protiv bugarskih vojnika poginuli Stanimir Veljković Zele, član PK SKOJ-a za Srbiju i član OK KPJ za Leskovac i Miloš Mamić, sekretar OK KPJ za Niš i član PK KPJ za Srbiju, narodni heroji.

28. 4. 1942 U s. Jasenoviku (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred razoružao seosku stražu.

15. 6. 1942 Na pl. Jastrepcu preko 3000 bugarskih vojnika preduzelo poteru za Jastrebačkim NOP odredom u cilju pronalaženja automobila i šofera koga su partizani zarobili 13. juna. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su, za odmazdu, spalili preko 80 kuća u selima Krajkovcu, Biljegu, Lepaji, Oblačini i dr. i odveli veći broj seljaka u niški zatvor.

21. 7. 1942 Kod s. Gornjeg Međurova (blizu Niša) delovi Jastrebačkog NOP odreda porušili prugu, usled čega je došlo do prevrtanja voza.

12. 8. 1942 Generalni sekretar KPJ josip Broz Tito uputio Komintermi telegram u kome kaže da je podizanje jugoslovenskog poslanstva u Moskvi na stepen ambasade proizvelo težak utisak na sve rodoljube Jugoslavije, a naročito na pripadnike NOV pogotovu zato što je to učinjeno u vreme kad izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije otvoreno sarađuje sa okupatorima i nagrađuje sve dželate koji su ogrezli u narodnoj krvi. -Zar se ne može ništa učiniti- - kaže se u telegramu - -da sovjetska vlada bude bolje obaveštena o izdajničkoj ulozi jugoslovenske vlade i ovim natčovečanskim stradanjima i teškoćama našeg naroda koji se bori protiv okupatora, četnika, ustaša, itd. Zar ne verujete u ono što vam svakodnevno javljamo-... To može imati užasnih posledica za našu borbu. Podvlačimo: Jugoslovenska vlada sarađuje sa Italijanima otvoreno, s Nemcima maskirano. Ona je izdajnička u odnosu na naš narod i na Sovjetski Savez...-

7. 10. 1942 Na mostu kod s. Mramora (blizu Niša) delovi Jastrebačkog NOP odreda napali bugarsku stražu i ranili 4 vojnika.

12. 10. 1942 Jedinice 17. i 21. bugarske divizije iz Niša i Prokuplja preduzele napad na Jastrebački NOP odred na pl. M. Jastrepcu. Malojastrebačka četa se izvukla iz blokade i prebacila na pl. Pasjaču; isto je učinila i Velikojastrebačka četa. Pošto nisu naišle na partizane, bugarske jedinice su, za odmazdu, spalile sve partizanske kuće u s. Lepaji i s. Baličevcu, a pohvatano stanovništvo oterale u logor.

15. 11. 1942 U s. Tovrljanu (kod Prokuplja) Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred sukobio se sa delovima Niške čete SDS, te ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 pripadnika SDS (ostali se spasli bekstvom).

0. 2. 1943 U Nišu bugarska policija provalila mesnu partijsku organizaciju i uhapsila veći broj članova MK KPJ (koji su kasnije streljani).

9. 2. 1943 Kod s. Gorine, s. Kaluđerice i s. Lalinca (blizu Lebana) odredi SDS i Ijotićevci iz Niša i Leskovca (oko 1200 ljudi) sa četom nemačkih vojnika napali 1. i 2. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. U borbi, vođenoj celog dana, jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda su odbile napad neprijatelja a zatim se povukle u Jablanicu. Neprijatelj je imao 11 poginulih i S ranjenih. Naši gubici: 2 ranjena.

18. 2. 1943 Na pl. V. Jastrepcu oko 150 nemačkih vojnika napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. U protivnapadu bataljon je odbacio neprijatelja ka Kruševcu, nanevši mu gubitke od oko 10 mrtvih i ranjenih. Poginuo je politkomesar Jastrebačkog NOP odreda i član OK KPJ za Niš Milić Rakić Mirko, narodni heroji, sa još jednim borcem.

0. 5. 1943 Na Kameničkom visu (blizu Niša) OK KPJ za Niš održao sastanak na kome je razmotrio obnavljanje Ozrenskog NOP odreda i organizaciju političkog rada na terenu.

1. 5. 1943 Drugi bataljon i okružni odred SDS iz Niša i sreski odredi SDS iz Prokuplja i Aleksinca napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. M. Jastrepcu. Bataljon je kod s. Devče razbio neprijatelja i prisilio ga na povlačenje ka Prokuplju, nanevši mu gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 20 pušaka, mitraljez i veću količinu municije.

20. 5. 1943 U Leskovcu grupa boraca 2. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda ubila šefa nemačke tajne policije. (Po naređenju nemačke feldkomandanture Niš kao mera odmazde, 31. maja u Leskovcu je streljano 10 zatvorenika.)

0. 8. 1943 Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio feldkomandanturi u Nišu da, zbog ubistva nemačkog podnarednika (koje su 7. avgusta izvršili delovi 1. južnomoravskog NOP odreda), strelja 50 zatvorenih pripadnika i simpatizera NOP-a.

0. 9. 1943 Kod s. Kamenice (blizu Niša), od preživelih boraca Ozrenskog NOP odreda i novodošlog ljudstva, OK KPJ za Niš fomirao Ozrensku partizansku četu.

3. 9. 1943 Kod s. Đunisa delovi Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike koji su obezbeđivali prugu Stalać-Niš. Poginula su 2 i ranjena 4 vojnika.

0. 11. 1943 Kod s. Labukova (blizu Sokobanje), od boraca Ozrenskog NOP odreda i od novodošlih omladinaca iz Niša (23), s. Trnave (17) i s. Huma (20), formiran Ozrenski partizanski bataljon, sastava: tri čete.

25. 11. 1943 Iz Niša otišla u Ozrenski NOP odred 23 srednjoškolca, većinom članovi SKOJ-a.

26. 12. 1943 Na ž. st. Pečenjevci (na pruzi Leskovac-Niš) 2. južnomoravska NO brigada napala bugarsku posadu, ali zbog otpora neprijatelja napad nije uspeo, kao ni pokušaj miniranja pruge.

28. 12. 1943 Kod s. Gradišta (na putu Niš - Bela Palanka) Ozrenski partizanski bataljon i 1, bataljon Zaječarsko-timočkog NOP odreda odbili napad jedne četničke brigade i u protivnapadu je razbili. Ubijena su 4 i zarobljena 2 četnika.

0. 3. 1944 Četnici, posle svirepog mučenja, ubili člana OK KPJ za Niš i jednog od organizatora ustanka u tom kraju Konrada Zilnika Slobodana, narodnog heroja.

12. 4. 1944 Kod s. Koprivnice i s. Jagliča (blizu Niša) Nišavski NOP odred vodio borbu protiv oko 500 četnika. Zarobljeno je 15 četnika i zaplenjeno 20 pušaka.

27. 4. 1944 Na Obloj glavi (kod Aleksinca) Niški NOP odred razbio jednu četničku brigadu.

28. 4. 1944 Niški NOP odred se prebacio preko J. Morave u Toplicu.

17. 5. 1944 U s. Čuburama (kod Prokuplja) 3. srpska NOU brigada odbila napad jednog bataljona RZK i protivnapadom ga gonila sve do blizu Niša. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i više ranjenih.

18. 5. 1944 Kod Niša 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred prešli preko J. Morave i komunikacija i kod s. Camurlije naišli na logor nemačke protivavionske odbrane, kojom prilikom su nemački vojnici zarobili komandanta brigade Vasilija Đurovića, narodnog heroja.

19. 5. 1944 Na Kameničkom visu (kod Niša) obnovljen OK KPJ za Niš.

23. 5. 1944 Kod s. Božinovca i s. Belog Potoka (blizu Knjaževca) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred posle tročasovne borbe prinudili delove četničkog Knjaževačkog korpusa na povlačenje ka s. Skrobnici.

24. 5. 1944 Na Bobovom gumnu i kod s. Skrobnice (blizu Knjaževca) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred razbili delove četničkog Knjaževačkog korpusa.

26. 5. 1944 Na položajima Krstac-Slemen (blizu Sokobanje) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred napali četnički Deligradski korpus (oko 1200 četnika) i, u borbi koja je trajala ceo dan, proterali ga ka s. Zubetincu.

0. 6. 1944 Formiran OK SKOJ-a za Niš.

3. 6. 1944 Na položajima iznad s. Davidovca i s. Radmirovca (blizu Svrljiga) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred napali četnički Knjaževački korpus, te ubili 40 i zarobili 56 četnika, uz sopstvene gubitke od 2 poginula borca.

8. 6. 1944 Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini četnički Deligradski i Timočki korpus napali 9. srpsku NO brigadu i Niški NOP odred. U borbi vođenoj ceo dan, jedinice NOVJ su razbile Timočki, a zatim Deligradski korpus. Poginulo je oko 100, ranjeno 170 i zarobljeno 150 četnika. Zaplenjeni su 4 p. mitraljeza. 150 pušaka i veća količina drugog materijala i opreme. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

13. 6. 1944 Požarevački, Moravski, Svrljiški, Niški i Belopoljski odred SDS, Patrolna pripremna škola SDS iz Niša, četnički Timočki, Knjaževački, Nišavski, Deligradski i Krajinski korpus (ukupne jačine oko 4000 ljudi) preduzeli napad na 9. sprsku NO brigadu i Niški NOP odred. U jednodnevnoj borbi kod s. Cerja, s. Kravlja i s. Vrela (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred su razbili neprijatelja. Poginulo je 60 a zarobljeno 75 neprijateljskih vojnika, dok su se ostali razbežali. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza i oko 150 pušaka. 

13. 6. 1944 Kod s. Trnave (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred prešli r. J. Moravu, prebacili se na pl. Jastrebac i u s. Kulini ušli u sastav 23. divizije NOVJ. Za uspehe u borbama u istočnoj Srbiji od 20. maja do 13. juna, GŠ NOV i PO za Srbiju je tih dana 9. srpsku NO brigadu proglasio udarnom.

0. 7. 1944 Kod s. Radičevca i s. Balinca (blizu Knjaževca) Timočki partizanski bataljon i Niški NOP odred razbili četničku 1. knjaževaćku brigadu.

24. 7. 1944 Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini jedinice 23, udarne divizije NOVJ (7. i 14. srpska NO brigada) napale na oko 6.000 četnika (četnički Ivankovački, Varvarinski, Resavski, Timočki, Krajinski, Deligradski i Mlavski korpus). U oštrim borbama, vođenim ceo dan, jedinice NOVJ su uspele da do 18 časova ovladaju dominantnim visovima i pokolebaju levo krilo neprijateljske odbrane. U toku borbe četnicima je stiglo pojačanje (Knjaževački, Čegarski i Niški korpus), ali je 23. divizija, snažnim jurišem, zauzela četničke glavne i rezervne položaje, odbacivši četnike ka pl. Rožnju. Gubici neprijatelja: 450 mrtvih i 50 zarobljenih. Gubici jedinica 23 divizije NOVJ: 43 mrtva i 63 ranjena borca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 6 mitraljeza, 4 protivavionska mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 300 pušaka i veća količina hrane i drugog materijala.

0. 8. 1944 Na istočnim padinama Maglen-planine (kod Knjaževca) Timočki i Niški NOP odred sukobili se sa oko 600 vojnika SDK iz zaječarskog garnizona. Ubijeno je i ranjeno oko 30 neprijateljskih vojnika. Gubici NOP odreda: 6 poginulih i 23 ranjena borca.

19. 8. 1944 Na pl. Tresibabi jedinice 25. divizije NOVJ napale i razbile četničku Svrljišku brigadu. Zatim su napale bugarsku posadu u Svrljigu, na Gramadi i u s. Niševcu (u svakom mestu oko 100 bugarskih vojnika), ali nisu uspele da je izbace iz utvrđenih zgrada. Bugarske posade i četnici su imali oko 30 poginulih i 21 zarobljenog. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 7 ranjenih.

25. 8. 1944 U s. Brestovcu, s. Priboju i s. Pečenjevcu (na pruzi Leskovac-Niš) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bugarske posade, ali ih, zbog snažnog otpora, nije mogla likvidirati. Porušila je prugu na 9 mesta i zapalila zgradu ž. st. Pečenjevci.

27. 8. 1944 Na prostoriji s. Grdelica - Leskovac - Niš otpočelo prikupljanje jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa iz unutrašnjosti Srbije, da bi se one zatim, uz pomoć bugarske 6. pešadijske divizije (koja je u tu svrhu dovedena iz Bugarske) preko Pirota povukle u Bugarsku.

0. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 1. babičku brigadu. Ona je posle oslobođenja Niša rasformirana a njenim ljudstvom su popunjene brigade 22. divizije NOVJ.

1. 9. 1944 U s. Komrenu (kod Niša) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačke vojnike, te nekoliko njih ubila, četvoricu zarobila, zapalila 5 kamiona a 1 kamion zaplenila i onesposobila most na Brežičkoj reci. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

2. 9. 1944 Na ž. st. Palilula (kod Niša) delovi 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali bugarsko obezbeđenje, te zarobili 45 i ubili 15 bugarskih vojnika i zaplenili oružje i municiju. Brigada nije imala gubitaka.

2. 9. 1944 Između s. G. Matejevca i s. Knez-Sela kod Niša) 9. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ porušila propuste na pruzi, a u Knez-Selu napala nemačku kolonu i ubila 30 vojnika.

3. 9. 1944 U rejonu Babičke gore 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ zarobila četničku 3. nišku brigadu i komandanta četničke 2. niške brigade (ukupno 180 četnika) i zaplenila 4 p. mitraljeza, 80 pušaka i veću količinu municije.

5. 9. 1944 U Nišu, na dan objave rata Carevini Bugarskoj od strane SSSR-a, nemačke jedinice i četnici razoružali 63. puk bugarske 22. divizije i uhapsili komandanta bugarskog 1. okupacionog korpusa i komandanta bugarske 25. divizije.

10. 9. 1944 Kod s. Gadžinog Hana (blizu Niša) jedinice 22. divizije NOVJ razbile četnički Čegarski korpus, zarobivši 250 četnika i zaplenivši 2 brdska topa, 3 minobacača i 30 kola drugog materijala.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Naređenje Adolfa Hitlera od 31 marta 1941 god. vrhovnim komandama nemačkih suvozemnih snaga i vazduhoplovstva da koncentrični napadi na Jugoslaviju uslede 5, 8 i 12 aprila i da se izvrše ojačanja udarnih grupa na pravcima za Skoplje i Niš

Poziv Okružnog komiteta KPJ Leskovac od jula 1941 god. radnicima, seljacima i ostalim građanima Niša i okoline za borbu protiv okupatora

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Niš od 12 jula 1941 god. na-rodu Niškog okruga za učešće u Narodnooslobodilačkoj borbi

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 25. jula 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o pripremama za ustanak u južnoj Srbiji

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1941. članu PK i okružnim komitetima u Nišu i Leskovcu za rad na formiranju partizanskih odreda i razvijanju njihovih dejstava

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niški okrug od 16 VIII 1941 god.

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 21. avgusta 1941. Okružnom komitetu i članu PK u Nišu za rad na terenu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niški okrug od 22 VIII 1941 god.

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30. Avgusta 1941. okružnim komitetima za Niš i Leskovac o odnosima sa četnicima i građanskim partijama

Izveštaj Obnove od 30 avgusta 1941 god. o hapšenjima u Nišu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 31. avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prihvatu i rasporedu ljudi upućenih za odrede

Zahtev Komandnog štaba komandanta Srbije od 1. oktobra 1941. Štabu 18. armijskog korpusa da bugarske trupe pojačaju železničke straže na prugama Niš — Solun i Niš — Sofija

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8. Oktobra 1941. delegatu PK i okružnim komitetima za Niš i Leskovac o radu u vojsci i na terenu

Poziv odbora narodnooslobodilačke pomoći u Nišu od 28 oktobra 1941 god. narodu Niša i okoline za materijalnu pomoć partizanima na frontu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Niš od 8 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju

Izveštaj komandanta SDS iz Niša od 11. novembra 1941. predsedniku vlade Milanu Nediću o situaciji u niškom okrugu

Izveštaj komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 27. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o broju i jačini bugarskih jedinica na području Feldkomandanture 809 u Nišu

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Niš krajem decembra 1941 god. narodu Niša i okoline o neuspehu Hitlerove fašističke vojske pred Moskvom i Lenjingradom i poziv za pojačanu borbu protiv okupatora

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 9 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Požarevac o prvoj neprijateljskoj ofanzivi u Zapadnoj Srbiji i stanju NOP odreda na teritoriji Niškog, Zaječarskog i Leskovačkog okruga

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niški okrug od 23 XII 1941 god.

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Niš

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 10 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojkom stanju NOP odreda na teritoriji Niškog i Leskovačkog okruga

Izvod iz izveštaja okružnog načelnika iz Niša od 14. januara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u niškom okrugu

Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. januara 1942. Komandi 1. kraljeskog bugarskog okupaoionog korpusa u Nišu o granicama zaiposednutog područja, organizaciji komando van ja, zadacima i odnosu s nemačkim i Nedićevim vojnim i upravnim organima na teritoriji Srbije

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 18 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske i vojne organizacije na terenu Niškog okruga

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 21. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju i radu nišavskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o odnosu prema bugarskim okupatorskim trupama i četnicima

Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Topličkom NOP odredu

Poziv partizana Niškog okruga od februara 1942 god. bugarskim vojnicima u okupiranoj Srbiji za napuštanje bugarske fašističke vojske i stupanje u NOP odrede

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda

Pismo člana OK KPJ za Leskovac od 2 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o borbama Babičkog i Jablaničkog NOP odreda

Izveštaj zamenika komeeara Jablaničkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o akcijama Jablaničkog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o nekim slabostima u radu partiske organizacije Nišavskog NOP odreda

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 14 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama u okolini Niša

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o obezbeđenju kadrova i povezivanju s odredima

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 28 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda na pruzi Niš-Prokuplje i zverstvima bugarskih fašističkih okupatora u Toplici

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 marta 1942 god. Pokrajinskom povereništvu za Nišku oblast povodom stvaranja Dobrovoljačke vojske Jugoslavije

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 7 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama i akcijama na teritoriji Niškog okruga

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama u okolini Niša i Leskovca

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 16 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o teroru Bugara i nedićevaca

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 29 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o bugarsko-četničkoj ofanzivi u Jablanici i Toplici

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 marta 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Nišku oblast o prilagođavanju partisko-političkog rada konkretnim uslovima

Izveštaj Štaba nedićevih oružanih odreda od 31 marta 1942 god. o borbama protiv NOP odreda na pravcu Niš-Prokuplje-Kuršumlija

Pismo Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 3 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o teroru okupatora u Niškom okrugu

Pismo Pokrajinskog povereništva KPJ za Niški okrug od 10 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkom stanju na terenu

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 aprila 1942 god. Pokrajinskom povereništvu za Niški okrug o vojno-političkom radu

Pismo Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 21 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niški okrug od 24 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pogibiji narodnih heroja Miloša Mamića i Stanimira Veljkovića-Zele

Izveštaj Pokrajinskog povereništva za Niški okrug od 11 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u NOP odredima Niškog okruga

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25. maja 1942. Partijskom povereništvu za jugoistočnu Srbiju i Okružnom komitetu KFJ za Niš o radu u odredima

Naređenje Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih i dobrovoljačkih odreda za Srbiju od 1 juna 1942 god. štabu NOP odreda Niškog okruga za izvođenje partizanskih akcija

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Niš za vojno-politički rad

Izveštaj komandira odreda Srpske državne straže Sreza dobričkog od 15 juna 1942 god. komandi Niške oblasti Srpske državne straže o akciji partizana Jastrebačkog NOP odreda na putu Niš-Prokuplje

Izveštaj okružnog načelstva za Okrug leskovački od 24 juna 1942 god. komandi Niške oblasti o zverstvima bugarske fašističke vojske u Srezu dobričkom

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25. juna 1942. partijskom povereništvu za jugoistočnu Srbiju i Okružnom komitetu KPJ za Niš o proširivanju dejstva odreda i uspostavljanju čvrstih veza

Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 30. juna 1942. ministru unutrašnjih poslova o rezultatima bugarske ofanzive na Jastrepcu i na prostoru Knjaževac, Aleksinac i Bela Palanka

Izveštaj Štaba Leskovačkog NOP odreda od 3 jula 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o brojnom stanju i naoružanju odreda i vojnoj situaciji na terenu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 3. jula 1942. partijskom rukovodstvu Jastrebačkog NOP odreda o preduzimanju potrebnih mera u vezi s neprijateljskom ofanzivom

Izveštaj Okružnog načelstva iz Niša od 4. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o ubistvima i paljenjima koja su počinile bugarske okupacione jedinice u svrljiškom srezu

Objava Feldkomandanture u Nišu od 4 avgusta 1942 god. o diverzantskim akcijama na pruzi Beograd-Niš i o uceni lica koja vrše diverzije

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 avgusta 1942 god. partiskom povereništvu Niške oblasti o zadacima partizanskih NOP odreda

Izveštaj sekretara partiske organizacije Nišavskog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Niš o razbijanju Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 novembra 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o zadacima partizanskih odreda i partiske organizacije

Izveštaj člana OK KPJ za Niš od 3 decembra 1942 god. Okružnom komitetu o situaciji u Toplici i stanju partiske organizacije u Jastrebačkom odredu i na terenu

Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 6 januara 1943 god. Feldkomandanturi 809 da strelja 6 ljudi radi odmazde zbog diverzije na pruzi Beograd-Niš

Saopštenje Feldkomandanture u Nišu od 9 januara 1943 god. o izvršenju odmazde zbog diverzije na pruzi Beograd - Niš kod s. Lužana

Pismo komandanta Timočkog korpusa od 14. januara 1943. Branivoju Petroviću o potrebi zajedničke akcije protiv pripadnika Narodnooslobodilačke vojske na relaciji Zaječar—Niš 

Bilten br. 41 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 16 februara 1943 god. o partizanskim akcijama u Kragujevačkom, Niškom, Požarevačkom i Kruševačkom okrugu

Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od aprila 1943 god. Feldkomandanturi u Nišu o izvršenju odmazde i prikupljanju talaca

Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 4 juna 1943 god. o streljanju 10 ljudi zbog ubistva šefa policije u Leskovcu

Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od avgusta 1943 god. Feldkomandanturi u Nišu da izvrši streljanje 70 ljudi kao odmazdu zbog akcije partizana

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Niš od 27 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji na terenu i potrebi stvaranja partizanskog odreda na teritoriji Niškog okruga

Naređenje vojnog zapovednika Jugoistoka od 2 septembra 1943 god. Feldkomandanturi u Nišu da strelja 450 lica za 7 ubijenih i 4 ranjena nemačka policajca

Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 10 septembra 1943 god. o streljanju 10 ljudi u Zaječaru zbog izvršenog napada na postrojenja za ispiranje kvarca u Rgotini

Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Niš od 11. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji u okrugu i o obnavljanju Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Druge južnomoravske NO brigade od 28 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akciji na železničku prugu Niš - Lajkovac, kod s. Brestovca 26 decembra 1943 godine

Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smeštaj na prostoriji Nišići - Sabanci - Sudići - Ajdinovići

Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića

Izveštaj Štaba 2. južnomoravske NO brigade od 19. januara 1914. Glavnom štabu Srbije o diverziji na pruzi Niš - Beograd u blizini s. Kočana

Obaveštenje Komande SDS iz Beograda od 11. aprila 1944. komandantu Niškog graničnog okruga o događajima.u Srbiji

Obaveštenje Komande SDS iz Beograda od 5. maja 1944. komandantu Niškog okružnog graničnog odreda o događajima u Srbiji

Obaveštenje Komande SDS od 25. maja 1944. komandantu Niškog okružnog graničnog odreda o događajima u Srbiji

Izveštaj Okružnot komiteta KPJ za Zaječar od 31. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 9. NO brigade i Niškog NOP odreda u istočnoj Srbiji

Naređenje Komande SDS Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 6. juna 1944. Oblasnoj komandi SDS u Nišu za akciju protiv jedinica NOVJ u niškom okrugu

Izveštaji 1. i 2. grupe od 12. juna 1944. godine Komandi niške oblasti SDS o toku napada na 9. NO brigadu i Niški NOP odred na prostoru s. Vrelo, s. Pirkovac i s. Labukovo

Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 18. juna 1944. godine komandantu SDS Srbije o borbi sa jedinicama NOVJ kod s. Kravlja i s. Vrela

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i izbijanje na prostoriju Nesvrta - Kriva Feja

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i razmeštaj na prostoriji Nesvrta - Kriva Feja

Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Bugarskih jsdinica na Rosuljku i napad na železničku prugu Niš - Skoplje

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji

Obaveštajni izveštaj načelnika Obaveštajnot odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovačkom i Niškom okrugu

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na Gramadu, Svrljig i Niševac

Naređenje komandanta Jugoistoka od 23. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje jedinica u rejon Beograda, Niša i Skoplja u vezi razvoja situacije u Rumuniji

Naređenje komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje 1. brdske divizije u pravcu Skoplja i Niša, te preduzimanje mera, pod šifrom »Judas«, za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i angažovanje četnika u Crnoj Gori i Srbiji za borbu protiv NOVJ

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pirotskog NOP odreda za pojačanu aktivnost protiv neprijateljskih snaga na sektoru Crna Trava - Pirot i rušenje pruge Niš - Pirot

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Niša i rušenje pruge Niš - Svrljig

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

1. bugarski okupacioni korpus Četnici u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji 3. srpska udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 24. srpska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Crvena armija Maximilian von Weichs Josip Broz Tito Saradnja četnika sa okupatorom Toplički partizanski odred Četnici u ustanku 5. krajiška udarna divizija NOVJ Jablanički partizanski odred Jastrebački partizanski odred Ozrenski partizanski odred (Srbija) 3. udarna divizija NOVJ 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Srbiji 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 25. srpska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Paul Bader 47. srpska divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Babički partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Lebane Narodni heroji Jugoslavije Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Srbiji 1942. Toplica u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Pirot SKOJ 23. srpska udarna divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Makedoniji 1944. 14. srpska udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen Kruševac 1. južnomoravski partizanski odred Kragujevac 9. srpska brigada (ozrenska) Prokuplje Deligradski korpus JVuO 45. srpska divizija NOVJ Knjaževac Vojni puč 27. marta Ustanak u Srbiji 1941. Beograd Zaječar 19. srpska brigada Knjaževački korpus JVuO Skoplje Nišavski (svrljiški) partizanski odred Aprilski rat Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Požarevac Avijacija u oslobodilačkom ratu Vranje 22. srpska divizija NOVJ Leskovac Niški partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 13. srpski korpus NOVJ Streljanja u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Timočki korpus JVuO Bugarski zločini u Jugoslaviji 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Aleksinac