🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Notranjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 Posle borbi na pl. Nanosu deo boraca Pivške partizanske čete probio se prema r. Pivki, gđe je reorganizovan u Brkinsku četu, koja je uključena u 3. bataljon Notranjskog NOP odreda kao 5. četa; drugi deo te čete otišao u hrvatsku Istru, gde je kasnije poslužio kao jezgro za formiranje 5. čete 2. partizanskog bataljona -Vladimir Gortan-.

0. 4. 1942 Partizanska grupa iz okoline Vrhnike prerasla u Horjulsku partizansku četu, koja je uključena u 1. bataljon Notranjskog NOP odreda.

16. 4. 1942 Formiran Južnodolenjski partizanski bataljon (kasnije: 2. bataljon Notranjskog NOP odreda). Jezgro mu je činila partizanska grupa iz partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- koju je Pokrajinski štab doveo sa Mokreča u predeo oko Kočevja da bi omasovio ustanak u tom kraju.

24. 4. 1942 Štab 3. grupe NOP odreda Slovenije izdao naredbu o formiraju Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda.

30. 4. 1942 Jedinice 2. bataljona Notranjskog NOP odreda otpočele akciju za oslobođenje Kočevskog. Jedna patrola tog bataljona oslobodila Brod na Kupi.

1. 5. 1942 Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

7. 5. 1942 U tesnacu Pekel (kod Kočevja) 3. četa 2. bataljona Notranjskog NOP odreda, u zasedi, sačekala italijansku kolonu od 35 kamiona, 3 tenka i 40 motocikla i primorala je da se vrati. Za odmazdu, italijanski vojnici spalili 4 sela.

12. 5. 1942 Pod pritiskom 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda, italijanski vojnici napustili Stari Trg, Sledećeg dana je oslobođena cela Loška dolina i stvorena velika slobodna teritorija u Notranjsko.

13. 5. 1942 Treći bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda oslobodio Stari Trg.

13. 5. 1942 Štab 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izdao naredbu o preuzimanju vlasti na oslobođenoj teritoriji Loške doline i ukidanju svih naredbi i zakona italijanskog okupatora.

15. 5. 1942 U s. Loškom Potoku kod Ribnice formirana belogardistička grupa. (Nju je 17. maja razoružao 3. bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda).

15. 5. 1942 Prva četa 1. bataljona -Ljubo Šercer- Notranjskog NOP odreda napala italijansko uporište Ig, ali se morala povući zbog snažne intervencije italijanskih oklopnih snaga iz Ljubljane.

17. 5. 1942 Vodeći borbe za proširenje slobodne teritorije u dolini r. Iške, 1. bataljon Notranjskog NOP odreda zauzeo Ig (kod Ljubljane) i mnoga okolna sela. Ali je u petodnevnim borbama protiv jakih delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- bio prinuđen da napusti zauzeta sela i da se povuče na planinski masiv Krim-Mokreč, nanevši italijanskim jedinicama velike gubitke.

17. 5. 1942 Prvi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer-, sa Proleterskom udarnom četom, proširio slobodnu teritoriju preko Ljubljanskog barja, sve do Ljubljane.

20. 5. 1942 Kod s. Rašice (blizu V. Lašča) 2. četa 5. bataljona Notranjskog NOP odreda napala iz zasede i naterala u bekstvo jači odred italijanskih vojnika. I jedna i druga strana pretrpele su znatne gubitke.

22. 5. 1942 Jake italijanske snage otpočele napad na oslobođenu teritoriju u okolini s. Iga (kod Ljubljane). Partizanski bataljon -Ljubo Šercer- i delovi Notranjskog NOP odreda prihvatili borbu, naneli neprijatelju velike gubitke i povukli se iz ravnice.

26. 5. 1942 Kod s. Vodice (blizu Grosuplja) došlo do prve borbe između 1. čete 3. partizanskog bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda i Legije smrti.

0. 6. 1942 Notranjski NOP odred -Ljubo Šercer- podeljen na tri nova NOP odreda: Kočevski, Krimski i Dolomitski (nazivan i Polhograjski).

2. 6. 1942 Druga četa 1. bataljona Notranjskog NOP odreda vodila oštru borbu protiv nadmoćnih italijanskih snaga koje su htele da zauzmu sela: Preserje, Kamnik, Dolenj u i Gorenju Brezovicu. Italijanski vojnici su se povukli prema Ljubljanici, pretrpevši veće gubitke.

4. 6. 1942 Treća četa 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izvršila uspešan napad na italijansku posadu u Starom Trgu na Kupi.

5. 6. 1942 Od 4. čete 1. bataljona Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- formiran 4. bataljon Notranjskog NOP odreda.

5. 6. 1942 Patrola 1. čete 1. bataljona Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- vodila borbu protiv oko 100 italijanskih vojnika koji su se kretali prema s. Vrbljenama i primorala ih da se povuku prema Igu. (kod Ljubljane).

10. 6. 1942 Na drumu kod s. Rovta (blizu Vrhnike) 2. četa 4. bataljona Notranjskog NOP odreda napala italijanske blindirane automobile: jedan potpuno uništila a drugi oštetila.

12. 6. 1942 Drugi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- s jednom grupom Hrvatskih partizana, napao utvrđenu posadu u s. Osilnici (kod Broda na Kupi), ali se morao povući zbog pristizanja jačih neprijateljskih pojačanja.

27. 6. 1942 Kod s. Zaloga (blizu Polhovog Gradeča) 1. četa 4. bataljona Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- iz zasede napala i potpuno razbila jednu nemačku četu koja je bila određena za zaštitu i utvrđivanje granica preko Polhograjskih brda.

18. 7. 1942 Na Ljubljanskom vrhu (kod Vrhnike), od 3. čete 1. bataljona i biciklističke čete Notranjskog NOP odreda, formiran 4. bataljon Krimskog NOP odreda.

6. 10. 1942 Na pl. Mokrecu, po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, od 1. bataljona Krimskog NOP odreda i 2. bataljona Notranjskog NOP odreda formirana slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-.

6. 10. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio da se na teritoriji bivše 3. grupe NOP odreda formira novi Notranjski NOP odred.

26. 12. 1942 GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

0. 12. 1943 Kod s. Sodražice (blizu Ribnice), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od dela ljudstva 14. i 18. divizije NOVJ formiran Notranjski NOP odred.

4. 1. 1944 Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

21. 9. 1944 Jače nemačke i domobranske snage iz Cerknice, Borovnice i Velikih Lašča otpočele nadiranje na oslobođenu teritoriju Notranjske. U višednevnim borbama kod s. Sv. Vida, s. Jerišča, s. Zalesa, s. Mramorova, s. Sv. Urha i s. Zavrha jedinice Notranjskog NOP odreda su primorale neprijatelja da se, uz veće gubitke, povuče u polazne garnizone.

13. 1. 1945 U rejonu s. G. Jezero - s. Klanac - s. Podlož (kod Cerknice) jedinice Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbile napad 47. čete 2. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz Rakeka.

23. 1. 1945 U rejonu s. G. Jezero - s. Klanci - s. Dane delovi Notranjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbili napad jakih nemačko-domobranskih snaga iz Cerknice.

10. 4. 1945 U blizini s. Nadleska i s. Šmarate nemačke snage i slovenački domobrani iz Cerknice napale Notranjski NOP odred 7. korpusa JA. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 8 poginulih i 12 ranjenih.

21. 4. 1945 U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

28. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

Dokumenti

Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora

Naredba štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 29 aprila 1942 god. o formiranju Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek i Proleterske udarne čete

Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije komandiru Proleterske udarne patrole za formiranje Petog bataljona Notranjskog odreda

Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije štabu Notranjskog odreda za proširivanje oslobođene teritorije u vezi sa naglim širenjem narodnog ustanka

Naredba štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek od 13 maja 1942 god. povodom oslobođenja Starog Trga kod Loža

Proglas štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek od 14 maja 1942 god. stanovništvu oslobođenog Starog Trga o preuzimanju vlasti od strane terenskih odbora OF

Izveštaj štaba Drugog bataljona Notranjskog odreda od 15 maja 1942 god. o zauzimanju Broda na Kupi i stvaranju oslobođene teritorije kod Kupe

Naredba štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 16 maja 1942 god. o pohvali Drugog bataljona Notranjskog odreda i imenovanju komande Proleterske udarne čete

Naredba štaba Prvog bataljona Notranjskog odreda Ljubo Šercer od 18 maja 1942 god. komandi Četvrte čete za izvođenje akcija u rejonu Rakek, Laže, Logatec

Izveštaj Partizanskog vestnika od 18 maja 1942 god. o jedno-mesečnim rezultatima rada Drugog bataljona Notranjskog odreda

Proglas štaba Prvog bataljona Notranjskog odreda Ljubo Šercer od 19 maja 1942 god. stanovništvu oslobođenog Iga kod Ljubljane

Odlomak iz Operativnog dnevnika Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek o akcijama Brkinske čete

Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Notranjskog odreda o brojnom stanju ljudstva i naoružanja

Partizanski vestnik od juna 1942 god. o borbama Drugog bataljona Notranjskog odreda

Brojno stanje ljudstva, naoružanje, municija i stanie blagajne Štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek

Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda Miloš Zidanšek od 9 juna 1942 god. o stanju i radu bataljona

Izveštaj Štaba Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 11 juna 1942 god. o borbama bataljona od 15 maja do 9 juna 1942 godine

Operaciski dnevnik Prvog bataljona Notranjskog NOP odreda Ljubo Šercer od 3 maja do 13 juna 1942 godine

Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Notranjskog odreda od 13 juna 1942 god. Štabu Treće grupe partizanskih odreda o napadu na italijanske blindirane automobile kod Rovta i zapleni oružja na Drenovom Griču

Izveštaj Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 20 juna 1942 god. o akcijama bataljona u vremenu od 11 do 16 juna 1942 godine

Izveštaj Prve čete Četvrtog bataljona Notranjskog odreda od 27 juna 1942 god. o sukobu sa nemačkim vojnicima u Zalogu kod Polhovog Gradca

Izveštaj Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 27 juna 1942 god. o borbama i akcijama bataljona od 18 do 24 juna 1942 godine

Naredba Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 6 oktobra 1942 god. o formiranju Notranjskog odreda

Izveštaj štaba Notranjskog odreda od 6 decembra 1942 god. o akcijama i radu bataljona u mesecu novembru

Izveštaj štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda od 16 decembra 1942 god. o italijanskim uporištima duž Kupe

Naređenje Štaba 18. NO divizije od 8. marta 1944. Štabu Notranjskog NOP odreda za predislokaciju jedinica i rušenje železničke pruge Postojna-Ljubljana

Zapovest Štaba 7. korpusa od 28. aprila 1944. o pohvali Notranjskog NOP odreda za uspešno izvršenu diverzantsku akciju na železničkoj pruzi kod Rakeka

Naređenje Operativnog štaba Notranjskog i Istarskog NOP odreda od 5. maja 1944. štabovima o novom rasporedu potčinjenih jedinica i o njihovim zadacima

Izveštaj Štaba 7. korpusa od 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama minerskih grupa Istarskog i Notranjskog NOP odreda

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima Notranjskog i Istarskog NOP odreda da pojačaju aktivnost na svojim sektorima

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Slivnice

Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska i Notranjskog NOP odreda na sektoru Cerknica-Grahovo

Zapovest Štaba 18. NO divizije od 6. septembra 1944. štabovima 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska, Notranjskom NOP odredu i Udarnom bataljonu za rušenje železničke pruge Preserje-Rakek

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. septembra 1944. za reorganizaciju Notranjskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 13. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama Odreda na sektoru Notranjske

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 28. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Grahovo - Stari Trg pri Ložu

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 3. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Tolsti Vrh

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 10. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Stari Trg pri Ložu - Grahovo

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 15. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Velikih Bloka

Izveštaj štaba Notranjskog NOP odreda od 28. februara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju Odreda

Naređenje štaba 7. korpusa JA od 6. marta 1945. Štabu Notranjskog NOP odreda da formira od postojećeg ljudstva dva bataljona i o budućim zadacima odreda

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 11. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u martu i početkom aprila

Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 18. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbama na prostoru Loška dolina Čabar – Brod na Kupi

Fotografije

Povezane odrednice

3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Ljubljana 8. slovenska brigada Fran Levstik Borbe u Sloveniji 1943. 18. slovenska divizija NOVJ Slovensko domobranstvo 20. dalmatinska divizija NOVJ Dolomitski partizanski odred 7. slovenski korpus NOVJ Krimski partizanski odred Bela garda Borbe u Sloveniji 1944. 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Brod na Kupi 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Borbe u Sloveniji 1942. Slovenska udarna brigada Matija Gubec Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Belokranjski partizanski odred 15. slovenska divizija NOVJ Dolenjski partizanski odred Gorenjski partizanski odred Istra u oslobodilačkom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Kočevje Borbe u Hrvatskoj 1942. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Istri 1942. Glavni štab Slovenije Istrski partizanski odred Kočevski partizanski odred Ogulin Kamnik 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Primorsko-goranski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Pohorski bataljon