🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Nova Gradiška u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 91 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

18. 6. 1941 U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

0. 10. 1941 U logoru Nova Gradiška ubijen član Rejonskog komiteta KPH za Trešnjevku u Zagrebu Jakša Dugandžić, narodni heroj.

11. 10. 1941 U Okučanima (kod N. Gradiške) formirana partizanska grupa.

5. 2. 1942 Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

2. 4. 1942 Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

5. 4. 1942 Delovi 1. bataljona 1. Slavonskog NOP odreda zapalili ž. st. Dragalić (kod Nove Gradiške) i porušili prugu.

3. 5. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zapalili i uništili sva postrojenja rudnika Cernik (kod Nove Gradiške), pa sa rudarima održali miting.

21. 5. 1942 U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

0. 6. 1942 U s. Okučanima (kod Nove Gradiške) jedinice 1. slavonskog NOP odreda razoružale neprijateljsku posadu - pripadnike nemačke nacionalne manjine, zaplenivši 35 pušaka.

14. 10. 1942 Kod s. G. Bogićevaca (između Okučana i Nove Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 4 vagona su oštećeni. Poginulo je 212 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika.

19. 10. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Podvrško (kod Nove Gradiške).

17. 11. 1942 Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzele Strmac (lečilište kod Nove Gradiške), zarobile 47 domobrana i zaplenile 40 pušaka, 11.000 metaka, 2 automata i 1 p. mitraljez.

21. 12. 1942 Kod s. Dragalića (između Okučana i N. Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala nemački transportni voz, u kome je poginulo 47 i ranjeno 39 nemačkih vojnika. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

25. 12. 1942 Jedinice 1. slavonskog NOP odreda napale ustaško-domobransko uporište s. Cernik (blizu Nove Gradiške), ali se posle petočasovne borbe povukle.

22. 1. 1943 Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

26. 1. 1943 Na pruzi Nova Gradiška - Novska jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade u s. Okučanima, s. G. Bogićevcima, s. Smrtiću i s. Medarima i porušile prugu između s. Rajića i s. Paklenice. Poginula su 3, ranjena su 2 i zarobljen 1 neprijateljski vojnik, dok su jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih.

11. 3. 1943 U s. Orljavcu (kod Slav. Požege) održana okružna konferencija KPH za okrug Nova Gradiška.

20. 3. 1943 U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

2. 6. 1943 Kod ž. st. Kapela-Batrina (na pruzi SI. Brod - Nova Gradiška) Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništila teretni voz (lokomotivu i 8 vagona).

13. 9. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ porušile prugu Nova Gradiška - Kapela - Batrina na više mesta i napale nemačko-domobransku posadu u s. Starom Petrovom Selu i na ž. stanicama Zapolje, Vrbova i Bili Brig, uništivši 3 lokomotive i 42 vagona i zarobivši 21 domobrana i 1 oficira, oS sopstvene gubitke od 7 mrtvih i 31 ranjenog.

20. 10. 1943 Između Nove Gradiške i SI. Broda jedinice 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 170 mesta.

15. 12. 1943 Kod s. Jazavice (na pruzi Novska - Nova Gradiška) jedinice Posavskog NOP odreda minirale prugu i napale voz. Poginulo je 5 nemačkih vojnika i 2 oficira, a zarobljeno 18 domobrana, 2 nemačka vojnika i 2 ustaše. Posavski NOP odred je imao 1 ranjenog.

1. 1. 1944 Kod s. Medara i s. Trnave (blizu Nove Gradiške) jedinice 12. divizije NOVJ napale kolonu nemačkog 901. motorizovanog puka. Uništeno 5 kamiona i oštećena 2 tenka. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 2 zarobljena a jedinice 12. divizije NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih.

7. 1. 1944 U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

7. 2. 1944 Kod s. Jamarice (blizu Pakraca) oko 300 nemačkih vojnika i domobrana iz s. Lipovljana, s. Banove Jaruge i s. Poljane napali 2. i Novogradiški bataljon Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ. Posle kratke ali žestoke borbe jedinice Odreda su se probile u pravcu s. Lovske.

12. 2. 1944 Jedinice 28, udarne divizije NOVJ zaposele sva mesta između ž. st. Nove Kapele - Batrine i s. Starog Petrovog Sela (na pruzi Beograd-Zagreb) i porušile prugu na dva mesta, ali su se, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga iz Nove Gradiške, povukle u pravcu Požeške gore.

19. 2. 1944 Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

4. 3. 1944 Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

17. 3. 1944 Između s. Andrijevaca i s. Starog Topolja (na pruzi Vinkovci - Nova Gradiška) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ uništile 2 lokomotive a zapalile 60 vagona, 2 cisterne i 6 vagona sa artiljerijskom i ostalom municijom.

22. 3. 1944 Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

15. 5. 1944 Na pruzi Prijedor - Bos. Novi Gradiško-lijevčanski NOP odred srušio neprijateljski voz. Poginulo je i ranjeno 70 neprijateljskih vojnika.

5. 6. 1944 Između Novske i Nove Gradiške (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 102 mesta.

2. 7. 1944 Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

10. 8. 1944 U s. Prav. Šagovini (kod Nove Gradiške) bataljon -Hajduk Veljko- Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napao 150 nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u pravcu Nove Gradiške.

17. 8. 1944 Saveznička avijacija bombardovala železničke stanice Sibinj, Novu Kapelu - Batrinu, Novsku, Novu Gradišku i Rajić a u Gojili zapalila dva skladišta sa naftom.

21. 8. 1944 Kod železničkih stanica: Okučani, Sibinj, Nova Gradiška i Oriovac saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte na pruzi Beograd-Zagreb. Tom prilikom je pruga oštećena i saobraćaj obustavljen.

1. 9. 1944 Između Banove Jaruge i Nove Gradiške jedinice 6. korpusa NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 162 mesta.

27. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

29. 10. 1944 Između Nove Gradiške i s. Okučana Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 12 kamiona. Neprijatelj je imao 50 mrtvih.

29. 10. 1944 Na komunikaciji Nova Gradiška - s. Banova Jaruga jedinice 40. divizije NOVJ i Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile 12 mostova.

1. 11. 1944 Između Nove Gradiške i s. Okučana jedinice Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ na 30 mesta porušile prugu Beograd-Zagreb.

22. 11. 1944 Kod železničkih stanica Ostrna i Ilove (na pruzi N. Gradiška-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništena je lokomotiva i 16 vagona a 1 lokomotiva je oštećena. Poginula su 53 neprijateljska vojnika a mnogo više ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 48 časova.

0. 12. 1944 Kod s. Ruče (blizu Siska), u borbi protiv ustaša i nemačkih vojnika, poginuo član OK KPH za Novu Gradišku Milan Tomić Slobodan, narodni heroj.

23. 1. 1945 U Pakracu 1500 radnika i nameštenika iz okruga Nova Gradiška održali zbor radi obnove radničkih sindikata.

23. 3. 1945 U blizini s. Okučana (kod Nove Gradiške) Posavski NOP odred 6. udarnog korpusa JA napao iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 400-500 vojnika i naneo joj gubitke od 18 mrtvih i 20 ranjenih.

27. 3. 1945 U blizini s. Okučana (kod N. Gradiške) 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije JA napala iz zasede kolonu jačine oko 500 nemačkih vojnika i ustaša i nanela joj gubitke od 26 mrtvih i preko 35 ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih.

18. 4. 1945 Po naređenju Komande vojne oblasti 6. korpusa JA rasformirana Komanda Požeškog vojnog područja a formirana Komanda mesta Slav. Požega i stavljena pod komandu Novogradiškog vojnog područja.

20. 4. 1945 Jedinice 5. udarne i 17. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 6. proleterske divizije JA -Nikola Tesla-, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv nemačkih, ustaških i domobranskih snaga oslobodile Slav. Brod i prinudile neprijatelja da se povuče prema Novoj Gradiški. Zaplenjene su velike količine oružja i municije i 1 avion.

23. 4. 1945 Prva proleterska udarna i 21. udarna divizija JA posle trodnevnih borbi oslobodile Novu Gradišku, s. Batrinu i s. Novu Kapelu, a 25. aprila i s. Okučane. Nemačke i ustaško-domobranske snage su se povukle u pravcu Novske i s. Banove Jaruge.

2. 5. 1945 Jedinice 21. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaško-domobranske snage prema Kutini i oslobodile Novsku, s. Popovac, s. Subocki Grad, s. Novi i Stari Grabovac, s. Paklenicu i s. Bujavicu (kod Nove Gradiške). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 10 mrtvih, 10 ranjenih i 2 zarobljena. Jedinice 21. udarne divizije JA su imale 5 ranjenih.

10. 5. 1945 Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

Dokumenti

Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu krčenik, područje Slavonski Brod, od strane ustaša

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

Izvještaj velike župe Livac - Zapolje - Nova Gradiška o akcijama partizana u Slavoniji u vremenu od 6 kolovoza do 31 prosinca 1941 godine

Izvještaj kurira Psunjskog odreda drugom polovinom listopada 1911 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška o napadu ustaša na logor i izvršenim akcijama

Izvještaj Pavla Gregorića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju na području okružnih komiteta KPH Bjelovar i Nova Gradiška

Proglas okružnih komiteta KP Hrvatske Bjelovar i Nova Gradiška radnicima, seljacima, građanima i vojnim licima u povodu 1. svibnja

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 27 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na ustaše i Nijemce

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 22 prosinca 1942 god. o dizanju u zrak vlaka sa njemačkim vojnicima kod Dragalića

Izvještaj Zapovjedništva ustaške pripreme u Novoj Gradiški od 26 prosinca 1942 god. o napadu na Cernik

Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine... u kojem se navodi da partizani ugrožavaju život i opstanak pripadnika mjesnih skupina u Garčinu, Trnjanima, Bickom Selu i Sapcu. Okružni rukovodilac predlaže da se ove skupine privremeno presele u Novo Selo i Jarminu kod Vinkovaca. U izvještaju se ističe da je još teža situacija mjesnih skupina oko Nove Gradiške, Dragalića, Okučana i St. Petrovog Sela, i da je za ovakvo stanje kriva ustaška uprava

Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o napadu na komunikaciju Novska - Nova Gradiška

Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

Izvještaj Komande Drugog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Okučani - N. Gradiška

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe duž pruge Novska - Nova Gradiška

Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o kretanju jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske i dovlačenju pojačanja na prugu Novska - N. Gradiška

Izvještaj Zapovjedništva Ustaške pripreme iz Nove Gradiške od 30 siječnja 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na ustaško-domobranske posade duž pruge Okučani - Nova Gradiška u drugoj polovini siječnja

Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za poduzimanje ponovnog napada na željezničku prugu Beograd—Zagreb između Novske i Nove Gradiške

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 veljače 1943 god. o odvođenju stanovništva iz sela sjeverno od pruge Novska - Nova Gradiška

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kojim se naređuje svim kotarskim komitetima da prouče uputstvo »O udarnim grupama«, obavijeste narod o danu izbora za NOO-e i pruže pomoć AFŽ u organiziranju proslave Dana žena

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o pripremama za izbore i o prikupljanju priloga za pomoć novoformiranom Centralnom prosvjetnom odboru za Slavoniju i Srijem na organiziranju školstva

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o načinu provođenja izbora za općinske i kotarske NOO-e

Dopis Komande Psunjskog područja svim kotarskim komitetima KPH na okrugu Nova Gradiška o pravilima kojih se trebaju pridržavati udarne grupe pri komitetima u vršenju svojih dužnosti

Izvještaj Oružničke postaje Okučani Oružničkom krilnom zapovjedništvu Nova Gradiška... o hapšenju partizana u selima nedaleko od Okučana

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o pripremi naroda za izbore u onim mjestima gdje uslijed vajnih operacija izbori za NOO-e nisu mogli biti provedeni

Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone za okrug Nova Gradiška Štabu Zone i Štabu IV divizije NOVH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 16. aprila 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o političko-propagandnom radu na području Nove Gradiške i Okučana

Izvještaj Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o otkrivanju grupe suradnika NOP-a u Novoj Gradiški

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima KPH o pružanju pomoći organizaciji AFŽ prilikom provađanja izbora za seoske, općinske, kotarske i okružne antifašističke odbore žena

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza sa domobranima, o radu i organizacionom stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o kopanju bunkera, sakrivanju živežnih namirnica i pripremanju udarnih grupa za izvođenje diverzija na svim komunikacijama

Brzojav Župske redarstvene oblasti iz Nove Gradiške Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o napadu partizana na Kutjevo

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o prilikama na kotarima Nova Gradiška, Novska i Slav. Požega i o uspješnim vojnim i političkim akcijama partizana

Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Velikoj župi Livac—Zapolje u Novoj Gradiški kojim se moli pomoć za postradale stanovnike sela Velike koju su zabunom bombardirali avioni NDH

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se zahtijeva da se izvrše pripreme prije očekivane neprijateljske ofanzive. Traži se da se pojača aktivnost partijskih i društvenih organizacija i očuva moral naroda te ukazuje na nedostatke i savjetuje što treba učiniti da se stanje popravi

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se ukazuje na nedostatke u radu antifašističkih organizacija i traži dosljednost i čvrstina u njihovom rukovođenju, zahtijevajući političku izgrađenost članova Komiteta. Nadalje se ukazuje da pažnju treba posvetiti pripremama oko ubiranja i spremanja žetve, upozorava na budnost prema petkolonaškim elementima i zahtijeva dosljedno provođenje direktiva u borbi protiv birokratizma

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza s domobranima, radu i organizacionom stanju NOO-a te o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Župskoj redarstvenoj oblasti Nova Gradiška o akcijama partizana u sisačkom kotaru

Obaveštenje komandanta 187. rezervne divizije od 23. juna 1943. rezervnom 486. grenadirskom puku o raspisivanju nargrade za hvatanje diverzanata duž pruge Novska — Nova Gradiška

Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o operacijama Nijemaca, ustaša i domobrana protiv jedinica NOV na Psunju, Papuku, Krndiji, Babjoj gori i Ravnoj gori te o hapšneju suradnika NOP-a u Novoj Gradiški

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH Nova Gradiška, Novska i Pakrac u kojem ih obavještava o održavanju sastanka plenuma OK i traži podnošenje detaljnih izvještaja, ističući da je narodu potrebno politički objasniti značaj borbe za žetvu

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

Naredba Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu XVII udarne brigade NOVH za osiguranje vršidbe u selima Kotarskog NOO-a Nova Gradiška

Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima Diljskog i Posavskog NOP odreda o formiranju Osječke i Novogradiške čete na sektorima osječkog, odnosno novogradiškog područja sa zadatkom proširenja političkog i vojnog djelovanja u tim krajevima

Naredba Štaba II korpusa NOV I PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za pokret i akcije, i to X diviziji da se uputi u Moslavinu, Bilogoru, Kalnik i Hrvatsko zagorje, a XII diviziji na sektor Nove Gradiške - Kutine sa zadatkom da izvodi diverzije i održava vezu s Moslavinom

Izvještaj sekretara Posavskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i OK KPH Nova Gradiška o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom i brojnom stanju KP i SKOJ-a, prosvjetnom radu i radu u narodu. Ukazuje se i na potrebu intenzivnijeg političkog rada u Odredu

Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 18 kolovoza 1943 god. Štabu Diljskog i Posavskog NOP odreda da formiraju Osječku i Novogradišku četu

Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na terenu, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOH a, o prosvjetnom i agitacionom radu, te o akciji omladine na sakupljanju hrane za NOV

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o prebacivanju četničkih grupica iz Bosne u srpska sela oko Okučana i pokušaju organiziranja četništva u novogradiškoj Posavini

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, NOO-a, Agitpropa i mobilizaciji, te ekonomskom stanju na području ovog KK

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Dragane, diverziji na pruzi Rajić - Nova Gradiška i borbi kod Sagovine

Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o rušenju željezničke komunikacije Nova Gradiška - Nova Kapela-Batrina

Izvještaj zamjenika politkomesara Požeškog NOPO Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o radu partijske organizacije i radu s narodom u pozadini

Pismo Kotarskog NOO-a Nova Gradiška Seoskom NOO-u Dragalić kojim se traži da se povede kampanja za sakupljanje narodne pomoći u vidu zajma i drugih predmeta potrebnih za NOV

Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o potrebi intenzivnijeg rada u komitetma KP, vojnim komitetima, o potrebi podizanja političke svijesti putem partijske štampe i o koordinaciji rada svih organizacija za rješenje problema na svom području

Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOVH o rušenju željezničke pruge i ceste na relaciji Nova Gradiška — Nova Kapela

Izvještaj Štaba XII divizije NOV i POH Štabu VI korpusa NOV i POJ o rezultatima diverzije koju su izvršile jedinice Divizije na glavnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd između Nove Gradiške i Kapele Batrine

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu Kotarskog komiteta

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine

Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega o radu na boliševiziranju Partije, teoretskom i političkom uzdizanju, te vođenju stroge kontrole prilikom primanja novih članova u redove KP

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 19 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke komunikacije Nova Gradiška - Nova Kapela-Batrina

Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 29 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverziju na pruzi Nova Gradiška - Vinkovci

Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štaba XII divizije NOV i POJ o borbama kod Nove Gradiške i Novske te fingiranom napadu na Okučane i G. Bogićevce

Zapovijest Štaba XII divizije VI korpusa NOV Jugoslavije podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

Pismo Prosvjetnog odjela Okružnog NOO-a Nova Gradiška prosvjetnim odjelima svojih kotarskih NOO-a u kome se iznose brojčani podaci polaznika škola i tečajeva, ali se i kritički osvrće na odnos NOO-a prema problemima u prosvjeti kojima se često prilazi potcjenjivački

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na okrugu, organizacionom stanju i radu Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija te broju i djelovanju NOO-a. U izvještaju se daje velik dio prostora radu Partije i drugim pitanjima u vojnim jedinicama koje djeluju na području okruga

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se analizira vojno-politička situacija na području okruga. Uočava se naglašeno djelovanje neprijateljske propagande, a i vojnih upada u poluoslobođena i oslobođena sela, pa se stoga ističe još veća obaveza političkih aktivista da upoznaju narod sa ciljevima NOP-a i odlukama II zasjedanja AVNOJ-a. Ukazuje se i na slučajeve lošeg ponašanja partizana u nekim selima

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac u kome se kritički osvrće na odnos Partije prema skojevskoj organizaciji za koju se kaže da nije dovoljno politički aktivna među omladinom. Daju se i direktive što treba učiniti da se stanje popravi

Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i Karlobag, borbama kod Pakraca, Nove Gradiške i Bribira

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Ludbrega, Nove Gradiške i Knina, i o diverzijama na željezničkim prugama

Izvještaj Zapovjedn.štva Glavnog stožera domobranstva od 10 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Petrinje, Bjelovara, Nove Gradiške, Slavonske Požege i Broda

Izveštaj partijskog sekretara Posavskog NOP odreda od 29. juna 1944. Okružnom komitetu KPH za Novu Gradišku i političkom komsaru Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju

Izveštaj sekretara partijske organizacije Posavskog.NOP odreda od 8. jula 1944. Okružnom komitetu KPH za N. Gradišku i Štabu Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju u odredu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Vrliku i o borbama kod Nove Gradiške, Babinog Potoka, Pećigrada i u sjevernoj Dalmaciji

Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše mostove na komunikaciji Nova Gradiška - Lipovljani

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu između Nove Gradiške i Banove Jaruge

Mesečni izveštaj političkog komesara Novogradiškog područja od 30. januara 1945. političkom komesaru 6. udarnog korpusa NOVJ i korpusne Vojne oblasti o vojno-političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih -divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

Naređenje štaba 1. armije JA od 23. aprila 1945. štabovima 1. proleterske i 21. divizije za gonjenje neprijatelja prema Novoj Gradiški

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Schwarz Narodni heroji Jugoslavije 40. slavonska divizija NOVJ Bjelovar Vinkovci Lipik Pokatoličavanje Srba Daruvar Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Operacija Braun 12. slavonska divizija NOVJ 18. slavonska udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! AFŽ Varaždin 28. slavonska divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ Slavonski Brod Kutina SKOJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Slavoniji 1945. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustanak u Slavoniji 1941. Podravska Slatina Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sloveniji 1945. Partizanska avijacija Prijedor Sisak 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Politički komesari u NOR-u Omladina u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 6. slavonski korpus NOVJ Kurirska služba u ratu Bosanska Gradiška Borbe u Hrvatskoj 1944. Raduč Novska Petrinja Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Pljačka u ratu Pakrac Borbe u Hrvatskoj 1945. Livno Osijek Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Žene u ratu Našice Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Slavonska Požega Hrvatsko domobranstvo Virovitica 1. slavonski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1942. Zagreb Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Novo Mesto USAOH Narodno oslobodilački odbori 187. rezervna divizija Zarobljenici u ratu