🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Nova Varoš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

23. 10. 1941 U s. Radojinji (kod Nove Varoši), na zboru građana, izabran MNO odbor.

4. 12. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda i sandžačke partizanske jedinice zauzeli Novu Varoš.

7. 12. 1941 U s. Drenovi (kod Nove Varoši) održan sastanak Politbiroa CK KPJ na kome je odlučeno da se pristupi formiranju proleterskih brigada, kao viših formi u organizacionom razvoju oružanih snaga.

7. 12. 1941 U Novoj Varoši, na zboru građana, izabran Gradski NO odbor.

14. 12. 1941 U s. Drenovi (kod Nove Varoši), delovi italijanske divizije -Pusterija- iz Prijepolja napali VŠ NOP odreda Jugoslavije, ali se ovaj pod borbom izvukao.

24. 12. 1941 U Novoj Varoši od Zlatarske i Mileševske čete formiran Novovaroški (Zlatarsko-mileševski) partizanski bataljon.

0. 1. 1942 U Novoj Varoši Štab srpsko-sandžačkih NOP odreda reorganizovao Zlatarsko-mileševski bataljon: formirao Zlatarski bataljon i Mileševsku četu.

1. 2. 1942 Užički i Zlatarski partizanski bataljon i Mileševska partizanska četa odbili napad četnika i muslimanske milicije iz Sjenice, s. Halinovića i s. Miševića u pravcu Nove Varoši.

6. 2. 1942 Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod pritiskom neprijatelja, napustile Novu Varoš i povukle se na pl. Zlatar.

14. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP i DO za Sandžak da jedinice pod njegovom komandom spreče prodor neprijatelja u pravcu s. Kovrena (kod Bijelog Polja) dok ne pristignu jedinice 2. proleterske NOU brigade; da se ispita mogućnost iznenadnog napada na Novu Varoš.

0. 9. 1943 Četničke snage Istočnog fronta (Crne Gore) ubrzo posle kapitulacije Italije posele Bijelo Polje, Prijepolje, Brodarevo, Rudo i Novu Varoš.

26. 10. 1943 Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala i razbila četnike, odbacivši ih preko Uvca, i oslobodila Novu Varoš. Gubici neprijatelja: 38 mrtvih i 17 zarobljenih.

22. 11. 1943 Nemačko-četničke jedinice odbacile delove 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije iz Nove Varoši i ušle u grad.

26. 11. 1943 Novu Varoš ponovo zauzela 4, krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

22. 3. 1944 U pokretu od Rudog ka r. Ibru, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ u rejonu s. Borove Glave prešle komunikaciju Užice (sada: Titovo Užice) - Nova Varoš.

23. 3. 1944 Kod s. Ljubiša, na maršu od Rudog ka r. Ibru, 2. proleterska udarna i 5. krajiška udarna divizija NOVJ prešle stari put Užice (sada: Titovo Užice) - Nova Varoš.

23. 3. 1944 Kod s. Kokinog Broda (blizu Nove Varoši) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv Leteće brigade četničkog Požeškog korpusa. Neprijatelj je, uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena, odbačen ka s. Amzićima.

27. 4. 1944 Kod s. Mačkata i s. Kraljeve Vode (sada: Partizanske Vode) 5. udarna divizija NOVJ prešla komunikaciju Titovo Užice - Nova Varoš. U borbi protiv delova bugarske 24. pešadijske divizije, nemačke borbene grupe -Holman-, delova četničkog Zlatiborskog korpusa, odreda poljske straže sreza užičkog i Užičke čete, ona je neprijatelju nanela gubitke od 120 mrtvih i ranjenih i 22 zarobljena vojnika; a zaplenila je 26 pušaka, p. mitraljez i dosta drugog ratnog materijala. Njeni gubici: 2 ranjena borca.

14. 5. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava ga da nemačke snage kamionima prebacuju četnike prema Novoj Varoši i Prijepolju i da sa ovim četničkim snagama vode borbu 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ; naređuje mu da njegove jedinice u sadejstvu sa 2. proleterskom udarnom i 5. udarnom divizijom NOVJ spreče prelaz četnika preko r. Lima i razbiju ih.

16. 5. 1944 Kod s. Amzića (blizu Nove Varoši) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničke Užičke brigade i oko 200 nemačkih vojnika. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen ka Kokinom Brodu i na desnu obalu r. Uvca. U borbi je poginulo 16 a zarobljena su 3 neprijateljska vojnika. Zaplenjeni su 1 p. mitraljez i 5 pušaka. Gubici jedinica 5, divizije 2 ranjena i 1 poginuo borac.

4. 7. 1944 Dva bataljona 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala Novu Varoš, koju je branilo oko 350 četnika. Borba je vođena ceo dan ali mesto nije zauzeto. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 23 ranjena, a jedinice 3. brigade

4. 8. 1944 Na liniji s. Komarani - s. Vilovi - s. Akmačići (kod Nove Varoši) jedinice 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršile napad na oko 500 četnika Mileševskog korpusa i odbacile ih preko r. Uvca ka s. Štitkovu. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 8 ranjenih i 3 zarobljena. Zaplenjen je 1 p. mitraljez. Brigada je imala 3 ranjena borca.

6. 8. 1944 Kod s. Kokinog Broda i s. Radojinje (blizu Nove Varoši) jedinice 37. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Uvca, a zatim s položaja kod s. Ojkovice i s. Burađe odbacile četnički Zlatiborski i 2. mileševski korpus.

20. 8. 1944 Na položaju između s. Čelice i s. Bistrice (kod Nove Varoši) 1. i 4. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbili napad nemačkih vojnika i naneli im gubitke od 5 mrtvih.

22. 8. 1944 Kod s. Kokinog Broda (blizu Nove Varoši) 5. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodio višečasovnu borbu protiv nemačkih vojnika koji su izvršili napad iz Nove Varoši. Gubici neprijatelja: 20 poginulih, 24 ranjena i 1 zarobljen. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

23. 8. 1944 Kod s. Radojinje (blizu Nove Varoši) 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Uvac i na položajima u Murtenici, kod Borove glave i kod s. Dobroselice (na pl. Zlatiboru) slomila otpor četničkog Zlatiborskog i 4. jurišnog korpusa i Rudničke brigade i odbacila ih prema s. Ljubišu i Kraljevim Vodama (sada: Partizanske Vode). Teško ranjen u borbi kod s. Negbine, podlegao je ranama politički komesar 3. proleterske (krajiške) udarne brigade Krsto Bajić, narodni heroj.

24. 8. 1944 Na komunikaciji Nova Varoš - s. Bistrica jedinice 4. sandžačke udarne brigade i Izviđačka četa 37. udarne divizije NOVJ uništile 5 kamiona, ubile 25 nemačkih vojnika i zaplenile p. mitraljez i automat.

30. 8. 1944 Na položajima s. Burađa - s. Ojkovica (kod Nove Varoši) 1, 2. i 3. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i 4. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 500 vojnika nemačke legije -Krempler- i, posle kraće borbe, odbacili ih prema s. Amzicima. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a jedinice 37. divizije - 3 poginula i 26 ranjenih boraca.

5. 9. 1944 Posle višečasovne borbe protiv četnika i oko 300 nemačkih vojnika i 400 pripadnika nemačke legije -Krempler-, 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ zauzela Novu Varoš. Neprijatelj je imao 50 mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih. Pored ostalog, zaplenjeno je: 11 p. mitraljeza i mitraljeza i veći broj pušaka, 30.000 metaka, 30 telefona, 1 automobil, 1 motocikl i dosta drugog materijala. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

0. 11. 1944 Na Kukanji (kod Nove Varoši) u borbi protiv nemačkih vojnika poginuo politički komesar 5. sandžačke NO brigade Živko Džuver, narodni heroj.

Dokumenti

Prestavka muslimana iz Nove Varoši od 10. maja 1941. povereniku za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 22. maja 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije da su mnoge delegacije iz Novog Pazara i Sjenice tražile pripajanje ovih delova NDH i moli da se u Novu Varoš pošalje jedan vod hrvatskih vojnika

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za sprečavanje neprijateljskog prodora u pravcu Kovrena do pristizanja jedinica Druge proleterske NOU brigade i za ispitivanje mogućnosti iznenadnog napada na Novu Varoš

Naređenje komandanta Jugoistoka od 24. aprila 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH, da svojim jedinicama smeni italijanske trupe u Novoj Varoši, Bistrici, Prijepolju i Sjenici

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika na pravcu Nova Varoš - Prijepolje i o mobilizaciji u Bjelopoljskom srezu

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Nove Varoši

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Nove Varoši i Priboja

Zapovest komandanta Leve grupe četničkih odreda od 21. oktobra 1943. komandantima kolona za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Nove Varoši i Prijepolja

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 oktobra. 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju svojih brigada prema Priboju i prema Novoj Varoši o borbi s četnicima kod s. Banje i o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih snaga na pravcu Nova Varoš - Čajetina - Užice i o borbi protih četnika kod s. Vidovi - Komarani

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskih snaga na pravcima Prijepolje - Sjenica i Prijepolje - Nova Varoš

Obaveštajni izveštaj Štaba Četvrte krajiške brigade Pete NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Prijepolje - Sjenica - Nova Varoš

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o prelasku Lima kod Rudog, o stanju svojih jedinica i o neprijateljskim snagama na pravcima Nova Varoš - Rudo i Pljevlja - Čajniče

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Staru Gradišku, Novi Varoš i Vojnović salaš

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 16 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Bela Reka - Ljubiš - Draškovići - Brđani - Jasenovo i obezbeđenje prema Arilju, Užicu i Novoj Varoši

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Burađa - Negbina - Kućani - Draglica i zatvaranje pravca od Nove Varoši

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 15 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za marš brigada na prostoriju Borova Glava Draglica - Kućani i zatvaranje pravaca prema Čajetini i Novoj Varoši

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za čišćenje prostorije oko Nove Varoši od neprijateljskih jedinica

Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. o borbi s četnicima za Novu Varoš

Izveštaj komandanta Ariljske brigade od 7. jula 1944. komandantu Požeškog korkusa o borbama četnika i okupatora protiv delova 37. divizije NOVJ kod Štitkova i Nove Varoši

Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 jula 1944 god. o prelasku Lima i borbama oko Nove Varoši od 4 do 6 jula

Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 11. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Nove Varoši

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju: Kokin Brod - Nova Varoš - Vilovi - Komarani

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za razmeštaj na prostoriju pl. Zlatibor - s. Jablanica - Uvac - Burađa i zatvaranje pravaca od Nove Varoši, Priboja, Vardišta i Užica

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstva u pravcu komunikacije Uvac - Vardište, Kokin Brod - Užice i Kokin Brod - Nova Varoš

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstvo protiv neprijatelja na komunikaciji Kokin Brod - Nova Varoš - Bistrica

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji Bijela Brda - Štrpci i Brezna - Dobroselica - Gornji Ljubiš - Burađa i da zatvore pravce od Vardišta i od komunikacije Priboj - Nova Varoš

Izveštaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o borbi protiv Nemaca i muslimanske milicije na sektoru Nova Varoš - Amzići

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o izbijanju na komunikacije Užice - Nova Varoš i Rasna - Vrhpolje

Fotografije

Povezane odrednice

1. mileševski korpus JVuO 2. proleterska divizija NOVJ 5. alpska divizija Pusteria Borbe u Srbiji 1943. 5. sandžačka udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 37. sandžačka divizija NOVJ Glavni štab Srbije Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Sjenica Bitka za Srbiju Ustaški zločini 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Brodarevo ZAVNO Sandžaka Centralni komitet KPJ Požeški korpus JVuO 2. mileševski korpus JVuO 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Srbiji 1941. Kapitulacija Italije Italija u drugom svetskom ratu 4. sandžačka udarna brigada 3. srpska udarna brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Josip Broz Tito Užička Požega Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Danilo Jauković Logor Stara Gradiška Politički komesari u NOR-u Prijepolje 2. proleterska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Priboj Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Genocid u NDH Borbe u Hrvatskoj 1944. Sarajevo Bitka na Jelovoj gori 2. udarni korpus NOVJ Bijelo Polje Jevstatije Karamatijević Narodno oslobodilački odbori Ivanjica Zlatiborski korpus JVuO Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Slavoniji 1944. 10. krajiška udarna brigada Alexander Löhr 14. srpski korpus NOVJ Bitka za Ivanjicu januara 1944. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Čačak Užice Rudnički korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka Pljevlja 1. krajiška udarna brigada Borbe u Srbiji 1942. Dragoljub Draža Mihailović Novi Pazar 8. crnogorska udarna brigada Zlatar 4. krajiška udarna brigada 21. srpska divizija NOVJ