🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Novi Marof u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 42 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

29. 11. 1942 Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

2. 4. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

9. 7. 1943 U s. Ostricama (kod Novog Marofa) 1. bataljon 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništio dva kamiona i ubio 15, a zarobio 3 nemačka avijatičara.

0. 9. 1943 U s. Kalniku (kod Novog Marofa) poginuo sekretar SK KPH za Novi Marof Josip Prša, narodni heroj.

15. 9. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

17. 10. 1943 Na konferenciji predstavnika mesnih i opštinskih NO odbora sreza Novi Marof izabran SNO odbor.

21. 4. 1944 Kod s. Budinščine, s. Podruta, s. Zajezde i s. Kamene Gorice dva bataljona Pavelićeve gardijske brigade iz Zlatara i Novog Marofa, pojačani tenkovima, napali jedinice 32. divizije i 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednodnevne oštre borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje uz gubitke od preko 40 mrtvih i oko 70 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je: tenk, 2 topa sa 13 granata, 2 mitraljeza, radio-stanica, 5 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Uništena su 3 kamiona i motocikl, a oštećena 3 tenka, kamion i motocikl.

28. 4. 1944 Jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u Novom Marofu. Posle jednodnevne borbe i uzastopnih napada i protivnapada jedinice 32. divizije su odbijene.

1. 5. 1944 U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

15. 5. 1944 Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

28. 6. 1944 Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

4. 7. 1944 Druga brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala Novi Marof, zatim se, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranske posade, povukla.

1. 9. 1944 Kod s. Podruta (blizu Zlatara) 1. zagorska brigada Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, posle kraće borbe, odbila napad tri čete Pavelićeve gardijske brigade, prinudivši ih na povlačenje u pravcu Novog Marofa.

5. 9. 1944 U s. Mirkovcu (kod Novog Marofa) 2. bataljon 1. zagorske brigade Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ razoružao domobransku posadu.

23. 10. 1944 Iz Varaždina, Ludbrega i Novog Marofa jedinice Pavelićeve gardijske brigade napale delove 1. zagorske NO brigade u Varaždinskim Toplicama. Posle kraće borbe neprijatelj je zauzeo to mesto.

4. 3. 1945 Na pl. Kalniku nemačko-ustaški delovi iz Varažd. Toplica, Novog Marofa i Ludbrega napali Kalnički NOP odred, te se ovaj pod borbom prebacio u Moslavinu.

9. 5. 1945 Goneći nemačke snage od Križevaca, jedinice 40. udarne divizije 3. armije JA razbile jednu nemačku borbenu grupu i oslobodile Novi Marof.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o hapšenjima osoba kod kojih je pronađena komunistička literatura

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH 0 političkoj situaciji na svom području

Iz izvještaja Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o širenju komunističkih letaka

Izvještaj Kotarske oblasti u Novom Marofu Velikoj župi Zagorje o pojavi partizana u šumi na području križevačke kotarske oblasti

Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 26 listopada 1942 god. o borbama kod sela Apatovca i o pojavi partizana kod Novog Marofa i Okućana

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 3 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Novi Marof

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o dolasku dijelova Kalničkoga NOP odreda kod Novog Marofa i o akcijama na području Kalnika

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o kretanju i akcijama partizana na području novomarofskoga kotara

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o kretanju partizana na području kotara i o napadu na mjesto Gornja Rijeka

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin, Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarima Novi Marof i Zlatar

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na području Ludbrega, Novog Marofa, te o napadu na Varaždinske Toplice

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na Varaždinske Toplice

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu i napadu na Novi Marof i Varaždinske Toplice

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje Varaždin o uništenju tajnih spisa u državnim uredima zbog ugroženosti od partizana

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na zlatarskome, varaždinskome, ludbreškome i novomarofskom kotaru

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama i akcijama partizana na području kotara Varaždin, Novi Marof i Ludbreg

Iz zahtjeva Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu da joj se priznaju putni troškovi nastali zbog putovanja u Varaždinske Toplice radi suradnje s njemačkom žandarmerijom

Pismo načelnika Štaba Druge operativne zone od 17 rujna 1943 god. Štabu zone o pregovorima sa domobranskim oficirima i o rezultatima napada na Novi Marof

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade Braće Radić na Novi Marof i Dvadeset prve NO brigade na Novsku i o borbama u Dalmaciji

Pismo Rade Bulata, načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o pregovorima s domobranskim oficirima i o rezultatima napada na Novi Marof

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu Kalničkog NOP odreda za napad na neprijateljske objekte pravcem Novi Marof – Varaždin

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Novi Marof Kotarskome komitetu KPH Novi Marof o organizacijskom stanju i radu općinskih komiteta.

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa

Varaždin: Izvještaj Oklopljenoga sklopa PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. kod G. i D. Voće, Golubovca, Budinšćine, Podruta, Ivanca i Novog Marofa

Ludbreg: Izvještaj Zapovjedništva Treće bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o represalijama nad stanovništvom u vrijeme neprijateljske ofenzive, pojavi bijele garde, organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija, te akcijama udarne grupe

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o velikom odzivu vojnih bjegunaca na amnestiju NDH, političkome raspoloženju prema odlukama Trećega zasjedanja ZAVNOH-a te organizacijskom stanju partijske organizacije u lipnju 1944. godine

Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Novom Marofu

Novi Marof: Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o kretanju i akcijama partizana 2, 3. i 4. srpnja 1944. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. jula 1944. o napadu jedinica NOVJ na Novi Marof, Novigrad Podravski i Livno i o borbama na Kalniku, kod Varaždina, Đakova, Jastrebarskog i Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području kotareva Varaždin, Ivanec i Novi Marof potkraj sprnja 1944. godine

Novi Marof: Izvještaj Druge bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica Desetoga korpusa Zagrebačkoga NOV i POJ u srpnju 1944. godine

Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Novi Marof - Zagreb

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. septembra 1944. o borbama kod Novog Marofa, Koprivnice i Karlovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. septembra 1944. o napadu na Novi Marof i Ražanac o borbama i kod Đakova i na poluotoku Pelješcu i o napuštanju otoka Šolte

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka za Koprivnicu 1944. 10. zagrebački korpus NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ Novska Diverzije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Luftwaffe u Jugoslaviji Hrvatsko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1943. Otočac Pelješac 28. slavonska divizija NOVJ Udarna brigada Braća Radić Borbe u Hrvatskoj 1944. Križevci Varaždin Jastrebarsko Borbe u Dalmaciji 1943. SKOJ Knin Osijek Samobor Zagreb Pavelićeva gardijska brigada Krapina 1. zagorska brigada Hrvatska brigada Matija Gubec Ogulin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Koprivnica Cazin 1. moslavačka brigada Kalnički partizanski odred Gospić Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Slavoniji 1942. 33. hrvatska divizija NOVJ Poglavnikov tjelesni zdrug Borbe u Hrvatskoj 1945. Livno Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Ivanić-Grad ZAVNOH Karlovac Dezerteri u ratu Ludbreg Ivanec Varaždinske Toplice Đakovo