🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Novska u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

30. 7. 1941 Partizanske pripremne grupe sa Kozare, praćene nenaoružanim narodom, izvršile prve akcije. Tog i idućeg dana su zauzele Bos. Kostajnicu, napale Bos. Dubicu i uništile postrojenja i žičaru rudnika uglja u Lješljanima [Zbog uništenja rudnika u Lješljanima, Novsko-Lješljansku grupu (odred) pohvalio je VŠ NOP odreda Jugoslavije.], žand, st. Knežicu, ž. i žand. stanice Dobrljin, Rudice, Svodnu, Dragotinju, opštine Brezičane i Veliko Palančište i na više mesta pokidale železničku prugu Prijedor - Bosanski Novi - Sunja.

10. 9. 1941 Na Lisini (na pl. Kozari), pod rukovodstvom Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, održano šire vojno-političko savetovanje, na kome je razmotrena situacija posle napuštanja frontova, izvršena reorganizacija jedinica (umesto pet partizanskih odreda formirana Prijedorska, Dubička i Novskolješljanska partizanska četa) i puna preorijentacija na partizanski način ratovanja, a Štab čete se preimenovao u 2. štab četa (nešto kasnije u Štab Kozarskog NOP odreda).

30. 10. 1941 U s. Kozarci (kod Novske) NOP odred -Matija Gubec- napao i razoružao seosku stražu.

16. 6. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda demolirali šumsku prugu Novska - s. Pujić, uništili lokomotivu i vagone, popalili drva i građu koju je trebalo transportovati za Nemačku i sa radnicima održati miting.

7. 11. 1942 Kod s. Paklenice (između Okučana i Novske) diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske digla u va.đuk neprijateljski transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 7 časova.

8. 11. 1942 Kod ž. st. Rajići (između Okučana i Novske) diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski ti-ansportni voz. Uništene su 2 lokomotive i 7 vagona a poginulo je 14 neprijateljskih vojnika iz železničkog bataljona.

9. 12. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zapalio ž. st. LipovIjane (kod Novske) i kompoziciju teretnog voza. Zaplenjeno je 9 pušaka, 2 automata, 1 pisaća mašina i 2 šapirografa.

22. 1. 1943 Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

26. 1. 1943 Na pruzi Nova Gradiška - Novska jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade u s. Okučanima, s. G. Bogićevcima, s. Smrtiću i s. Medarima i porušile prugu između s. Rajića i s. Paklenice. Poginula su 3, ranjena su 2 i zarobljen 1 neprijateljski vojnik, dok su jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih.

15. 5. 1943 U s. Lipovljanima (kod Novske) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalile ž. st., žand. st., opštinsku i poštansku zgradu, uništile 2 teretna voza od 60 vagona i zarobile 7 domobrana i 3 nemačka vojnika.

0. 7. 1943 Kod ž. st. Rajić (na pruzi Novska-Okučani) jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ uništile teretni voz od 24 vagona-cisterne.

7. 10. 1943 Kod Novske delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog NOP odreda porušili prugu i zaustavili i uništili putnički voz.

10. 11. 1943 Između ž. st. Novska i ž. st. Lipovljani delovi 1. diverzantskog bataljona 6. kopusa NOVJ uništili teretni voz od 45 vagona. [Po neprijateljskim dokumentima akcija je izvršena 11/12. novembra.]

15. 12. 1943 Kod s. Jazavice (na pruzi Novska - Nova Gradiška) jedinice Posavskog NOP odreda minirale prugu i napale voz. Poginulo je 5 nemačkih vojnika i 2 oficira, a zarobljeno 18 domobrana, 2 nemačka vojnika i 2 ustaše. Posavski NOP odred je imao 1 ranjenog.

27. 3. 1944 Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

16. 4. 1944 Na odseku Vinkovci - Novska delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog i Diljskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb na 70 mesta.

5. 6. 1944 Između Novske i Nove Gradiške (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 102 mesta.

8. 7. 1944 Saveznička avijacija, u dva naleta, bombardovala ložionicu u Novskoj i železničku stanicu. Oštećeno je 5 lokomotiva.

7. 8. 1944 Kod s. Lipovljana, s. Novske, s. Rajiča i Dragalića saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transportne vozove na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb. Oštećene su 4 lokomotive. 

16. 8. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Novsku. Oštećeni su koloseci i 3 vagona-cisterne, a 8 vagona je izgorelo.

17. 8. 1944 Saveznička avijacija bombardovala železničke stanice Sibinj, Novu Kapelu - Batrinu, Novsku, Novu Gradišku i Rajić a u Gojili zapalila dva skladišta sa naftom.

5. 9. 1944 Između s. Lipovljana i Novske Brodska brigada 28. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu Beograd-Zagreb na 130 mesta i srušila 1 most.

5. 9. 1944 Između Novske i Okučana jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 180 mesta.

5. 10. 1944 Kod s. Dugog Sela (na pruzi Novska-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 6 vagona. Poginulo je 36 a ranjeno 17 neprijateljskih vojnika. Saobraćaj je obustavljen 57 časova.

21. 10. 1944 Kod ž. st. Čulinec (na pruzi Novska-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz, te uništili lokomotivu i 8 vagona, a ostale vagone oštetili. Poginulo je i ranjeno oko 400 nemačkih oficira i vojnika. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

25. 10. 1944 Između s. Okučana i Novske Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizija NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 6 kamiona i 4 putnička automobila. Neprijatelj je imao 110 mrtvih vojnika.

26. 10. 1944 Na putu s. Okučani - Novska jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ uništile nemačku kolonu. Poginulo je 105 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 30 pušaka, 15 automata, 1 p. mitraljez i druga ratna oprema. Uništeno je 38 kamiona i 3 putnička automobila.

2. 11. 1944 Između s. Okučana i Novske delovi 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ na 15 mesta porušili prugu Beograd-Zagreb.

12. 11. 1944 Kod s. Cage (blizu Novske) delovi Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine 500 vojnika) i prinudili je na povlačenje u s. Okučane. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

4. 1. 1945 Između s. Okučana i Novske Posavski NOP odred 6. udarnog korpusa NOVJ napao iz zasede neprijateljsku kolonu (jačine 400 vojnika) i naneo joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih.

28. 3. 1945 Jedinice 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije TA, posle kraće ali žestoke borbe protiv nemačkih snaga, zauzele s. Jamaricu (kod Novske). Neprijatelj je imao oko 230 vojnika izbačenih iz stroja. Zaplenjene su 2 haubice 105 mm sa 50 granata, a potpuno je uništena iedna neprijateljska baterija.

4. 4. 1945 Kod s. Stare Subocke (blizu Novske) delovi čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije JA napali nemačku autokolonu i posle kraće borbe uništili 1 top i 5 kamiona s ratnom opremom i materijalom. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a Čehoslovačka NO brigada 8 ranjenih.

19. 4. 1945 Kod s. Međurića (blizu Novske) 1. brigada 33. divizije JA razbila nemačku kolonu, nanevši joj gubitke od 35 mrtvih i preko 40 ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 22 ranjena. Zaplenjeno je: 2 p. mitraljeza, minobacač, motocikl, 3 kamiona i 2 putnička automobila. Uništena su 4 kamiona.

23. 4. 1945 Prva proleterska udarna i 21. udarna divizija JA posle trodnevnih borbi oslobodile Novu Gradišku, s. Batrinu i s. Novu Kapelu, a 25. aprila i s. Okučane. Nemačke i ustaško-domobranske snage su se povukle u pravcu Novske i s. Banove Jaruge.

2. 5. 1945 Jedinice 21. udarne divizije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaško-domobranske snage prema Kutini i oslobodile Novsku, s. Popovac, s. Subocki Grad, s. Novi i Stari Grabovac, s. Paklenicu i s. Bujavicu (kod Nove Gradiške). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 10 mrtvih, 10 ranjenih i 2 zarobljena. Jedinice 21. udarne divizije JA su imale 5 ranjenih.

Dokumenti

Proglas partizana Sanskog. Krupskog i Novskog sreza od decembra 1941 god. pripadnicima hrvatskog domobranstva

Izvještaj Slavonske diverzantske grupe iz prve polovine studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o diverzijama na pruzi Okučani - Novska

Izvještaj komande Prve čete Drugog bataljona Šeste krajšike NOU brigade od 14 novembra 1942 god. štabu Drugog bataljona o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga na Novskoj planini

Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o napadu na komunikaciju Novska - Nova Gradiška

Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe duž pruge Novska - Nova Gradiška

Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška

Izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 28 siječnja 1943 god. o napadima na prugu Novska - Okučani i Karlovac - Zagreb

Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o kretanju jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske i dovlačenju pojačanja na prugu Novska - N. Gradiška

Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za poduzimanje ponovnog napada na željezničku prugu Beograd—Zagreb između Novske i Nove Gradiške

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 veljače 1943 god. o odvođenju stanovništva iz sela sjeverno od pruge Novska - Nova Gradiška

Izvještaj štaba Dvanaeste brigade od 7 aprila 1943 god. štabu Četvrte NOU divizije o borbama sa neprijateljem na sektoru Bosanske Krupe, Badića i Novske Planine

Izvještaj Komande Psunjskog područja Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju partijskih jedinica, njihovoj političkoj izgrađenosti, političkom radu u bolnicama i među narodom i o dnevnom redu sastanaka kotarskih NOO-a Novska i Pakrac

Molba Kotarske Oblasti Novska Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH ... da uputi jače snage u Novsku, jer je povlačenjem njemačkih jedinica na željezničku stanicu mjesto ostalo bez osiguranja

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o prilikama na kotarima Nova Gradiška, Novska i Slav. Požega i o uspješnim vojnim i političkim akcijama partizana

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV

Obaveštenje komandanta 187. rezervne divizije od 23. juna 1943. rezervnom 486. grenadirskom puku o raspisivanju nargrade za hvatanje diverzanata duž pruge Novska — Nova Gradiška

Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH Nova Gradiška, Novska i Pakrac u kojem ih obavještava o održavanju sastanka plenuma OK i traži podnošenje detaljnih izvještaja, ističući da je narodu potrebno politički objasniti značaj borbe za žetvu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 kolovoza 1943 god. o povratku Sedamnaeste NOU brigade sa Banije u Slavoniju i napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Božjakovinu i Novsku

Izvještaj Štaba I diverzantskog bataljona Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o izvršenim akcijama na glavnoj željezničkoj pruzi od Novske do Slavonskog Broda u prvoj polovini septembra 1943. godine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade Braće Radić na Novi Marof i Dvadeset prve NO brigade na Novsku i o borbama u Dalmaciji

Izvještaj Kotarske oblasti Novska Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu... o situaciji u selu Raiću

Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o uspješno izvedenoj akciji na željeznički transport kod Novske

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Zagrebačkom NOP odredu za dejstvo na komunikacijama Zagreb - Novska i Zagreb - Varaždin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Breganu, Novsku, Vrbovsko i Glinu

Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štaba XII divizije NOV i POJ o borbama kod Nove Gradiške i Novske te fingiranom napadu na Okučane i G. Bogićevce

Zapovijest Štaba XII divizije VI korpusa NOV Jugoslavije podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

Izvještaj Oružničke postaje Novska Zapovjedništvu 2. bojne 1. gorske pukovnije ... o teškom zločinu ustaša nad nedužnim stanovnicima sela: Paklenica, Jazavica i Borovac

Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novsku i Brestaču i borbama na Varaždinbregu, kod Vrlike i Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mcšćenicu, Pračno, Novo Selo i na komunikacije Zagreb- Novska i Zagreb-Karlovac

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Sisak, Zagreb - Novska - Brod

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Repinec i Livno i o borbama na području Plješevice, Petrinje, Karlovca i Novske

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Komarevu, kod Grobnika i na komunikaciji Novska - Slavonski Brod

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Zažinu, Varaždinske Toplice, Ravno i o borbama kod Novske, Široke Kule i Splita

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Bosanska Gradiška - Banjaluka i Slavonski Brod - Novska

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Slavonski Brod - Novska - Banjaluka i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Babinog Potoka

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. lovačka eskadrila NOVJ Narodno oslobodilački odbori Daruvar Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Komunistička partija Hrvatske Koprivnica Operacija Schwarz Banja Luka 21. srpska divizija NOVJ 18. slavonska udarna brigada 6. slavonski korpus NOVJ Ustanak u NDH Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Kozarski partizanski odred Kozara u oslobodilačkom ratu 114. lovačka divizija Trogir Bosanska Kostajnica 12. slavonska divizija NOVJ Partizanska taktika 1. proleterska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Omladina u ratu Karlovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kozarska Dubica 17. slavonska udarna brigada Lipik Glina Avijacija u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Hrvatsko domobranstvo Zagrebački partizanski odred Partizanska avijacija Pakrac 3. diverzantski odred NOVH Genocid u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Slavoniji 1945. Hrvatska seljačka stranka Završne operacije u Jugoslaviji Sinj Nova Gradiška Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. slavonski partizanski odred Glavni štab Hrvatske Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Slavonska Požega Petrinja 33. hrvatska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! 40. slavonska divizija NOVJ Slavonski Brod Bosanska Gradiška Varaždinske Toplice Borbe u Hrvatskoj 1942. 187. rezervna divizija Zasede u oslobodilačkom ratu Varaždin Bolnice u oslobodilačkom ratu Bitka za Koprivnicu 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Sisak Knin Prijedor Čehoslovačka brigada Jan Žiška Zagreb 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Diljski partizanski odred Vinkovci