🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 87 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

3. 4. 1941 U Peći, u prisustvu delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, formiran novi Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju.

12. 4. 1941 U Đakovici došlo do povezivanja komunističkih grupa Albanije sa SK KPJ za Đakovicu radi uspostavljanja stalnih veza sa Oblasnim komitetom KPJ za Kosovo i Metohiju.

0. 5. 1941 U Peći održan sastanak Biroa Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je odlučeno da se većina članova Oblasnog komiteta i nekoliko drugih poznatijih komunista privremeno sklone na teritoriju Crne Gore, jer okupatorske vlasti pripremaju hapšenje i likvidaciju svih poznatijih komunista. Za to vreme, rad Oblasnog komiteta trebalo je da obavlja Privremeno partijsko rukovodstvo, koje je formirano od nekoliko članova [Po drugim podacima prebacivanje članova Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju u Crnu Goru završeno je ranije - u drugoj polovini. aprila, jer je okupator došao do jednog spiska komunista u Peći.].

0. 5. 1941 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju uputio, na šiptarskom jeziku, proglas Šiptarima da ne nasedaju neprijateljskoj propagandi i ne rasplamsavaju bratoubilačku borbu, već da neguju bratstvo i jedinstvo i da zajedno sa Srbima i Crnogorcima, pod rukovodstvom KPJ, povedu oslobodilačku borbu protiv fašističkog okupatora i porobljivača.

0. 6. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći) održan prošireni sastanak Oblasnoe komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Posle analiziranja dotadašnjeg rada i političke situacije u toj oblasti, postavljeni su zadaci: da se popularise SSSR, razbije vera šiptarskih masa u fašističku Nemačku, pripreme uslovi i teren za oružane akcije, ojačaju partijske organizacije, prodre u krajeve gde još nema partijskih organizacija i pojača rad među omladinom.

0. 7. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je doneta odluka o prikupljanju oružja, formiranju partizanskih jedinica, otpočinjanju diverzantskih akcija i izdavanju i rasturanju vesti [Po drugom izvoru sastanak je održan sredinom jula].

7. 7. 1941 Po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metoniju. formiran Vojni komitet za Peć i okolinu.

0. 8. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, kome su prisustvovali i delegati iz Kos. Mitrovice, Đakovice i Peći. Posle analiziranja političke situacije i raspoloženja masa prema okupatoru, određeni su zadaci u vezi sa daljim radom i borbom partijske organizacije u oblasti. Narodima tog kraja upućen je proglas sa pozivom na oružanu borbu i na razvijanje bratstva i jedinstva.

0. 9. 1941 Predstavnici partijskih grupa -Korča- i -Mladi- stigli iz Albanije u s. Vitomiricu (kod Peći) sedište Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, s molbom da im se pruži pomoć u formiranju KP Albanije.

1. 9. 1941 Po direktivi generalnog sekretara KP.J Josipa Broza Tita, Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju uputio u Tiranu svoga člana Dušana Mugošu da se upozna sa stanjem tamošnjih partijskih grupa i s mogućnošću stvaranja KP Albanije i organizovanja borbe protiv okupatora.

0. 10. 1941 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju ponovo uputio u Albaniju Dušana Mugošu da pomogne oformljenje KP Albanije.

0. 10. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći), grupa članova Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održala sastanak sa trojicom komunista iz Albanije. Rešavano o načinu pomoći komunističkim grupama u Albaniji, da se sjedine i formiraju Komunističku partiju Albanije.

0. 10. 1941 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju ponovo uputio svog delegata u Albaniju da pomogne stvaranje KP Albanije i da organizuje oslobođenje Miladina Popovića, sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, iz italijanskog logora u s. Pećinu (kod Elbasana u Albaniji) [Prvi put imenovani je bio u Albaniji u septembru.].

1. 10. 1941 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju uputio proglas svim Srbima, Crnogorcima i Šiptarima u toj oblasti da stvaraju borbeno jedinstvo i odlaze u NOP odrede, radi zajedničke borbe protiv fašizma, bez obzira na veru i političku pripadnost.

0. 12. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je odlučeno da se na Kosovo uputi jedan delegat koji bi radio na stvaranju novih partijskih organizacija i na razvijanju NOP-a.

0. 12. 1941 U Prizrenu, u prisustvu člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, održano nekoliko mesnih partijskih sastanaka i jedno šire sresko partijsko savetovanje. Pošto je analiziran rad partijske organizacije, postavljeni su novi zadaci i formirani su novi SK i MK KPJ za Prizren.

0. 12. 1941 Održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je pripreman izveštaj za CK KPJ o stanju u Albaniji.

17. 12. 1941 U Prištini, u prisustvu člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, održana sreska partijska konferencija na kojoj je formiran SK KPJ za Prištinu i počelo oformljavanje partijskih organizacija u gradu i okolnim selima.

0. 1. 1942 U Uroševcu, u prisustvu člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, održana prva sreska partijska konferencija, na kojoj je izabran novi MK KPJ za Uroševac. [Po drugom izvoru sreska partijska konferencija je održana početkom februara.]

0. 2. 1942 U s. Vitomirici (kod Peći) održano oblasno partijsko savetovanje, kome su, pored članova Oblasnog komiteta, prisustvovali i predstavnici sreskih komiteta KPJ Kosova i Metohije. Ocenjena je situacija i doneti su zaključci o daljem radu, borbi protiv okupatora i formiranju NOP odreda.

0. 3. 1942 Zbog stalnih masovnih internacija od strane okupatorskih vlasti, Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju premestio se iz Peći u Đakovicu, gde se nalazila i njegova tehnika, koja je izdavala vesti i razne letke. [Po drugom izvoru premeštaj je izvršen početkom aprila.]

0. 5. 1942 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju prebacio se iz Đakovice na Kosovo zbog boljih uslova za rukovođenje.

1. 5. 1942 Povodom proslave 1. maja Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju izdao proglas narodima Kosova i Metohije pozivajući sve rodoljube u aktivnu i zajedničku borbu protiv fašističkog okupatora i njegovih slugu.

25. 5. 1942 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju izdao partijskim organizacijama direktivu o radu na Kosovu i Metohiji u vezi sa razvojem političkih prilika kako u Jugoslaviji i na Balkanu tako i u celom svetu.

0. 8. 1942 U s. Suvodolu (kod Lipljana) održano oblasno savetovanje SKOJ-a za Kosovo i Metohiju. Izabran je Oblasni komitet SKOJ-a i doneti su zaključci o radu na pripremi omladine Kosova i Metohije za borbu protiv okupatora i njegovih slugu, stvaranju Narodnooslobodilačkog saveza omladine, popularisanju NOB-a, bržoj organizaciji omladinskih akcija i proširivanju i učvršćivanju SKOJ-a.

0. 9. 1942 Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju izdao proglas Šiptarima Kosova i Metohije, pozivajući ih da stupaju u NOB.

22. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivno pismo u kome ističe: da su zadaci partijskih organizacija na Kosovu i Metohiji da razvijaju NOB, bore se protiv šovinizma i jačaju bratstvo i jedinstvo; da treba široko prići stvaranju NO odbora i odmah preduzeti manje akcije radi dobijanja oružja i naoružanja za ljudstvo koje stoji na raspolaganju; da je osnovni zadatak partijskih organizacija na Kosovu i Metohiji da stvaraju jedinstvo protiv okupatora i uporno rade na pridobijanju šiptarskih masa za NOB.

0. 10. 1942 Na sastanku u s. Bibi (kod Uroševca) Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju analizirao vojno-političku situaciju u svetu i u Jugoslaviji, formirao Privremeni GŠ NOP i DV za Kosovo i Metohiju i odlučio da se organizuju partizanski NOP odredi koji će odmah preći u akcije.

0. 12. 1942 U s. Vrelu (kod Prištine) održan prošireni sastanak proširenog Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je, pored ostalog, odlučeno da se od dela ljudstva šiptarskog NOP odreda -Zejnel Ajdini- formira NOP odred -Emin Duraku-.

5. 12. 1942 U bolnici u Prizrenu podlegao ranama i teškom zlostavljanju italijanskih okupatorskih vlasti, član biroa oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, Emin Duraku, narodni heroj.

0. 1. 1943 U s. Vrelu (kod Prištine), po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, od dela ljudstva iz 1. šiptarskog NOP odreda -Zejnel Ajdini- formiran NOP odred -Emin Duraku- i upućen u rejon Đakovice.

16. 1. 1943 U varošici Lipljanu italijanske vlasti streljale sekretara SK KPJ za gračanički srez i člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Aleksandra Marovića, narodnog heroja, i još dva člana KPJ.

30. 1. 1943 U s. Grbolama (kod Uroševca) jake italijanske jedinice i seoska milicija napale članove Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i pristigli deo Karadačkog (Skopskocrnogorskog) NOP odreda, ali su se ovi uveče, posle neravne borbe, izvukli bez gubitaka i preko s. Grackog (kod Lipljana) prebacili na pl. Goleš.

1. 2. 1943 U s. Starom Gradskom (kod Lipljana) italijanski vojnici i milicija opkolili u jednoj kući grupu od 9 boraca Karadačkog (Skopskocrnogorskog) NOP odreda. U borbi su poginuli član Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i komesar Karadačkog NOP odreda Vojislav Lakčević Baro i komandant istog odreda Aleksandar Urdarevski Stanko, narodni heroji, kao i svi borci grupe, osim jedne drugarice koja je zarobljena.

0. 3. 1943 Na terenu Malesije u severoistočnoj Albaniji, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, formirana partizanska četa -Bajram Curi-, radi dejstva u tom kraju po predviđenom odlasku NOP odreda -Emin Duraku- u Metohiju.

27. 3. 1943 U blizini s. Vrela (kod Prištine) albanski žandarmi ubili iz zasede sekretara SKOJ-a i člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Stanka Burića, narodnog heroja, i jednu omladinku.

0. 4. 1943 U Prizrenu, u prisustvu delegata CK KPJ i VŠ Svetozara Vukmanovića Tempa, GŠ NOV i PO i Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju održali sastanak na kome su razmotrili opšte stanje, mere za dalje širenje NOB-a i oblike saradnje sa NOP-om Albanije.

1. 4. 1943 U Đakovicu upao deo NOP odreda -Emin Duraku- i ubio nekoliko italijanskih agenata i pljačkaša, ali nije uspeo da prihvati 2 člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Borci ovog odreda su se potom prebacili ka Kosovu. Za odmazdu, italijanska policija i milicija su opljačkale i popalile kuće pristalica NOP-a a 13 pristalica uhapsile i streljale.

20. 4. 1943 Kod s. Landovice (blizu Prizrena) italijanske vlasti streljale Ramiza Sadiku Baca i Boru Vukmirovića, članove Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i narodne heroje.

0. 7. 1943 U Kosovskoj Mitrovići nemačke vlasti streljale člana KPJ i Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju Jovanku Rađivojević Kiču, narodnog heroja.

25. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju da je sa CK KP Albanije postigao sporazum o zajedničkim vojnim i političkim merama za podizanje šiptarskih masa Kosova i Metohije u oružanu borbu i za jačanje bratstva i jedinstva Srba, Šiptara i Crnogoraca.

11. 8. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivu za vojno-politički rad. U njoj je naglašeno: u cilju veće aktivizacije šiptarskih masa u NOP-u treba posebno formirati šiptarske a posebno srpske NOP odrede; šiptarske NOP odrede uglavnom skoncentrisati na području Metohije, pod komandom Štaba Metohijske zone; posebni srpski NOP odredi na Šari i oko Peći u početku bi dejstvovali zajednički sa šiptarskim odredima, te bi se tako postepeno ostvarilo bratstvo Šiptara i Srba na Kosmetu; formirati Štab Kosovske zone.

0. 9. 1943 Na terenu đakovičke Malesije, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, ponovo formirana partizanska četa -Bajram Curi-.

12. 9. 1943 U Uroševcu, u borbi protiv policije koja ga je opkolila u jednoj kući, poginuo instruktor Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Trajko Grković, narodni heroj.

26. 9. 1943 Glavnina Šarplaninskog NOP odreda preduzela marš iz s. Vratnice (kod Tetova) na jugozapad, preko grebena Šar-planine, ka Ljumi i Peškopeji (u Albaniji), i dalje ka Debru, gde se, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, imala sastati s kosovskim i makedonskim partizanskim jedinicama koje su prikupljene u tom rejonu radi novih zadataka. Odred je jednu desitinu ostavio u s. Vratnici radi prihvata novih boraca sa okolnog područja, a istovremeno grupu boraca uputio ka Skopskoj Crnoj gori radi veze sa srpskim jedinicama. (Ova grupa je kasnije ušla u sastav Šarplaninskog NOP odreda.)

2. 10. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivno pismo Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi sa izvesnim slabostima u nacionalnom pitanju, pitanju granica i nekim drugim pitanjima. Sem toga, on ga obaveštava o formiranju 1. i 2. kosovskog partizanskog bataljona i traži da se sedište Oblaunog komiteta preseli iz Šar-planine u Metohiju i da se obrazuje Povereništvo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo.

3. 11. 1943 Na Šar-planini otpočelo trodnevno partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi Oblasnog komiteta i delegati sreskih komiteta KPJ s Kosova i Metohije. Na savetovanju su formirana dva oblasna komiteta KPJ: jedan ža Kosovo, drugi za Metohiju; dotadašnji Oblasni komitet je dobio naziv: Pokrajinski komitet a Privremeni GŠ NOP odreda i dobrovoljačke vojske za Kosovo i Metohiju preimenovan u Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju [Po drugom izvoru preimenovanje je izvršeno u aprilu.]. Odlučeno je da se PK KPJ i Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju prebace sa Šare u albansku Malesiju radi organizovanja i održavanja oblasne konferencije i izbora Oblasnog NO odbora.

25. 11. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivno pismo da razvije politički rad među tamošnjim Šiptarima i stvori čvrste vojne jedinice na tom području.

13. 3. 1945 U Prištini jedan balista mučki ubio Miladina Popovića, političkog sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i narodnog heroja.

Dokumenti

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 1. oktobra 1941. narodima te oblasti o zajedničkoj borbi protiv okupatora i njihovih slugu

Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Kosovsku Mitrovicu od novembra 1941. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji i o stanju partijske organizacije

Pismo Pavla Jovićevića od kraja decembra 1941. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o formiranju partijskog rukovodstva u Prištini

Pismo Pavla Jovićevića, člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, od 26. decembra 1941. tom komitetu o radu partijske organizacije u Prištini

Rezolucija sa savetovanja Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održanog februara 1942. godine

Teze za referat koji je sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet Boro Vukmirović podneo na savetovanju ovog komiteta februara 1942. godine

Diskusija Emina Durakua na februarskom savetovanju Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet

Proglas Centralnog komiteta KP Albanije i Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od marta 1942. Albancima Kosova i Metohije za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Megohiju od 23. marta 1942. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji i o stanju partijske organizacije u oblasti

Izvod iz izveštaja sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 23. marta 1942. drugu Titu o situaciji na Kosmetu

Izveštaj instruktora Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju pri MK Prizren od 25. marta 1942. o stanju i radu partijske organizacije u Prizrenu

Pismo Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosmet od aprila 1942. mladim komunistima o stvaranju jedinstva omladine u borbi protiv fašizma

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 1. maja 1942. narodima Kosova i Metohije povodom proslave međunarodnog praznika rada

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 23. maja 1942. Centralnom komitetu o vojno-političkoj situaciji i o radu partijske organizacije u oblasti

Direktiva Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 25. maja 1942. za rad partijskih organizacija

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od juna 1942. Albancima te oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 21. avgusta 1942. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji i o stanju i radu partijske organizacije u oblasti

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od septembra 1942. Albancima ove oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

Direktive sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 22 septembra 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju

Direktive sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 22. septembra 1942. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu o vojno-političkoj situaciji i o stanju i radu partijske organizacije

Izveštaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i radu omladinske organizacije u oblasti

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 7. novembra 1942. povodom dvadesetpetogodišnjice oktobarske revolucije

Zaklučci sa prošireiog sastanka Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održaiog krajem decembra 1942. u s. Vrelu

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od februara 1943. narodima te oblasti

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. aprila 1943. Miliji Kovačeviću Maksimu, članu Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, o rasporedu nekih rukovodilaca

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. maja 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o načinu uspostavljanja veze

Direktivno pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 20. maja 1943. svim članovima i organizacijama KPJ u oblasti

Direktiva Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 28. maja 1943. o radu partijskih organizacija u partizanskim jedinicama

Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1943. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o neposrednim zadacima

Pismo iz Albanije delegata CK KPJ Miladina Popovića od 7. juna 1943. Pavlu Jovićeviću, sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju za što prisniju saradnju u prigraničnim zonama s jedinicama Vrhovnog štaba Narođnooslobodilačke vojske Albanije

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od avgusta 1943. povodom pada Musolinija

Izveštaj Miloša Gilića, člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, od 2. avgusta 1943. Oblasnom komitetu o stanju partijske organizacije u Peći i o vojno-političkoj situaciji u Malesiji

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi s vojno-političkim radom

Izveštaj Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 3. septembra 1943. delegatu Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u oblasti

Izveštaj delegata Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 26. septembra 1943. Oblasnom komitetu o vojno-političkoj situaciji u Drugoj operativnoj zoni i o stanju i radu partijske organizacije u Metohiji

Pismo Vere Aceve, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 26. septembra 1943. god. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o planu dejstva Šarskog NOP odreda

Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 28. septembra 1943. Mesnom komitetu za Bakovicu o načinu upućivanja ljudi u partizanske odrede

Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o daljem radu

Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 6. oktobra 1943. sekretaru Okružnog komiteta za Metohiju o upućivanju ljudi u partizanske jedinice i o načinu formiranja i rada partijskih rukovodstava i organizacija na terenu

Pismo zamenika političkog komesara Štaba grupe kosmetskih bataljona od 10. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o situaciji u Debru i Peškopeji

Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Metohiju od 18. oktobra 1943. Oblasnom komitetu Kosmeta o situaciji u Bakovici u vreme kapitulacije Italije i o stanju partijske organizacije i partizanskih jedinica u okrugu

Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju

Pismo člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Nedeljka Karaičića od 6. novembra 1943. Oblasnom komitetu za Kosmet o upućivanju grupe partizana na Karadag radi formiranja Kosovskog bataljona

Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Metohiju od 15. novembra 1943. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji u okrugu

Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. novembra 1943. oblasnom Komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o vojno-političkom radu na Kosmetu

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 3. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji i o nabavkama namirnica i drugog materijala

Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosmet od 4. decembra 1943. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju o merama za oslobođenje pohapšenih aktivista i nabavkama materijala za tehniku

Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 10. decembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju

Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 28. decembra 1943. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 27. januara 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju

Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

Uputstvo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od marta 1944. za rad članova partije na terenu

Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od 19. marta 1944. Sreskom komitetu za Uroševac o načinu upućivanja ljudi u partizane

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o greškama u dosadanjem radu i o najvažnijim zadacima

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o situaciji na terenu i o radu partijske organizacije

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o razbijanju grupe partizana

Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Gnjilane od 31. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo

Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 8. aprila 1944. Oblasnom komitetu za Metohiju o načinu organizovanja novih partizanskih odreda

Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji i o delatnosti Partije

Izveštaj intendanta Glavnog štaba Kosmeta od 13. Aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Bakovičkoj Malesiji

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 14. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o intenzivnijem političkom radu i uspostavljanju redovnih veza

Pismo člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od 15. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju o formiranju Kosovske partizanske brigade i o situaciji u južnoj Srbiji

Pismo od 22. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom Kosmeta

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za srez gračanički (Priština) od 10. maja 1944. oblasnom komitetu za Kosovo o političkoj situaciji i o radu partijske organizacije

Izveštaj delegata Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od 20. maja 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Kosmet o situaciji u Sirinićkoj župi i o obnavljanju Šarplaninskog NOP odreda

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 26. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o načinu upućivanja ljudi u partizanske jedinice

Direktiva Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 18. juna 1944. godine

Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 26. Juna 1944. političkom komesaru Ibarske čete (Ibarskog NOP odreda) o zadacima ove čete u Ibarskoj dolini

Izveštaj sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od 22. jula 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji

Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 24. jula 1944. Sreskom komitetu za Prištinu o upućivanju kompromitovanih drugova u odred

Pismo političkog komesara 1. kosmetske brigade od 26. jula 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o zadacima brigade na teritoriji zapadne Makedonije

Pismo političkog komesara 1. kosmetske NOU brigade od 9. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o dolasku ove brigade u Slatinu

Izveštaj komandanta Ibarskog NOP odreda od 23. avgusta 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o probijanju odreda u Ibarsku dolinu

Pismo Petra Brajovića i Mite Miljkovića od 26. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet

Pismo Rašida Dede, člana MK Peć, od 11. septembra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o nabavci oružja i drugog materijala

Pismo političkog komesara 1. kosmetske brigade od 17. septembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o nameravanom prebacivanju ove brigade iz Poreča u rejon Šar planine

Izveštaj delegata Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 18. septembra 1944. Oblasnom komitetu o situaciji u Sirinićkoj župi posle povlačenja bugarskog okupatora

Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Uroševac od 28. septembra 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o političkoj situaciji u srezu

Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 15. oktobra 1944. komandantu Ibarskog NOP odreda o formiranju novih jedinica u oblasti i o daljim akcijama na teritoriji ovog odreda

Pismo zamenika političkog komesara 5. albanske NO brigade od 22. oktobra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet

Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 29. oktobra 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji u srezu i o stanju partijske organizacije

Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. kosmetske NOU brigade 52. kosovsko-metohijske divizije od 30. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o radu partijske organizacije od 15. do 29. oktobra

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 4. kosmetske NOU brigade 52. kosovsko-metohijske divizije od 31. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o radu partijske organizacije i o dejstvima brigade u Đakovici i Juniku

Petnaestodnevni izveštaj Komiteta SKOJ-a 4. kosmetske brigade 52. NO divizije od 15. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Kosmet

Izveštaj delegata Operativnog štaba Kosmeta od 24. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o uspostavljanju vojnopozadinske vlasti i o formiranju narodnooslobodilačkog odbora u Vučitrnu

Fotografije

Povezane odrednice

4. kosovsko-metohijska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Albanija u drugom svetskom ratu Prvi maj u oslobodilačkom ratu Benito Mussolini Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Peć Vrhovni štab NOVJ 52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Makedoniji 1944. 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Josip Broz Tito Borbe na Kosovu i Metohiji Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Makedoniji 1943. Tetovo Bugarska u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Zasede u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Makedonije Ramiz Sadiku Dobrivoje Radosavljević Italijanski zločini u Jugoslaviji Đakovica Dušan Mugoša Kapitulacija Italije Miladin Popović Intendantura u ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Glavni štab Kosova i Metohije Prizren 1. kosovska brigada Karadački partizanski odred 2. makedonska udarna brigada Partizanke Priština Partizanski odred Zejnel Ajdini Politički komesari u NOR-u Pljačka u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Albanije Februarski pohod Borbe u Srbiji 1942. SKOJ Omladina u ratu Albanski partizani Debar Šarplaninski partizanski odred Boro Vukmirović Aprilski rat Uroševac Partizanski odred Emin Duraku 1. kosovsko-metohijska brigada