🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Obrazovanje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 111 hronoloških zapisa, 147 dokumenata i 24 fotografija.

Događaji

27. 7. 1941 U školi u s. Melencima (kod N. Bečeja) borci Kumanačko-melenačkog NOP odreda razoružali policajce.

0. 9. 1941 Skojevska organizacija Druge muške gimnazije u Skoplju organizovala štrajk učenika svih gimnazija u Skoplju protiv školskih taksa, nošenja uniformi, terora školskih vlasti i dr., zbog čega je došlo i do sukoba sa bugarskom policijom.

0. 9. 1941 Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

1. 9. 1941 Oko 14 č. 3 nepoznata naoružana lica upala su u zgradu opštine bošnjanske, srez temnićki (Varvarin) i spalili istaknute plakate i objave, spiskove koji se odnose na popis mladića za stalni kadar i obveznike, kao i poreske knjige. Jovanović Timotije, iz Bošnjana, kritikovao je rad i postupak ovih lica, pa ga je jedan udario kundakom od puške. Timotije, sa nožem u ruci, pokušao je napad na naoružanog, koji ga je ubio sa dva metka iz puške. Posle ovoga ova naoružana lica održala su pouku prisutnom narodu, da ne vrše krađe i druga krivična dela, kao i da se bore protiv okupatorskih vlasti, a predstavili su se kao četnici i nacionalni borci. Zatim su otišli u školu, od upravitelja oduzeli knjigu za popis ovršenog žita i spalili je. Od opštinskog služitelja Đorđevića Živojina oduzeli su pušku sa 20 metaka, a potom su otišli u pravcu sreza kruševačkog.

20. 9. 1941 MNO odbor u Krupnju izdao naredbu da se u krupanjskoj osnovnoj školi formira bolnica sa ambulantom, radi lečenja boraca NOP odreda.

24. 9. 1941 PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu skojevskim rukovodstvima da se omladina ne upisuje u srednje škole. Direktiva je naišla na veliki odziv kod omladine: upisao se vrlo mali broj đaka.

25. 9. 1941 U Splitu, pod rukovodstvom SKOJ-a, srednjoškolska omladina demonstrirala protiv pokušaja neprijatelja da je uvuče u razne fašističke organizacije i protiv uvođenja italijanskog jezika u školsku administraciju. Italijnske okupacione vlasti su rasturile demonstraciju a veći deo omladinaca zatvorile.

23. 10. 1941 Drugi krajiški NOP odred zauzeo s. G. Podgradce (kod Bos. Gradiške), spalio pilanu -Našička- i žand. st. i razoružao miliciju i domobransku četu (zaplenjeno 240 pušaka). Nekoliko ustaša i žandarma održalo se u školi do sutradan, kada su uspeli da se izvuku iz sela.

21. 11. 1941 U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski i deo Topličkog NOP odreda napali četnike Koste Pećanca, nanevši im gubitke od 5 mrtvili i 4 ranjena, ali nisu uspeli da ih izbace iz utvrđene školske zgrade.

8. 12. 1941 U Prilepu učenici gimnazije organizovali trodnevni štrajk zbog isključenja pet skojevaca iz škole. Postavljen je zahtev: da se anulira odluka o isključenju; da se ukinu školarina i nošenje uniformi; da se rasformiraju omladinske fašističke organizacije u školi.

17. 12. 1941 U školi s. Vodičeva 3. partizanska četa 2. krajiškog NOP odreda uništila domobransku 5. četu Bjelovarskog dopunskog bataljona i uništila uređaje žičare rudnika Lješljani.

24. 12. 1941 Domobranska posada iz s. Vojišnice (kod Vojnića), posle trodnevne opsade u školi, predala se jedinicama 1. kordunaškog partizanskog bataljona. Zarobljeno 38 domobrana sa oružjem.

29. 1. 1942 Dve čete 1. krajiškog NOP odreda napale miliciju i posle šestočasovne borbe zauzele s. Agiće (kod Bos. Novog), sem utvrđene škole. U borbi je poginuo politčki komesar 3. čete 3. bataljona 1. krajiškog NOP dreda Rađivoj Rodič, narodni heroj.

0. 2. 1942 Zbog hapšenja nekoliko učenika, MK SKOJ-a za Mostar organizovao štrajk u Trgovačkoj akademiji u Mostaru. Zbog masovnog učešća učenika u štrajku, koji se preneo i na Učiteljsku školu i Gimnaziju, ustaške vlasti su zatvorile sve srednje škole u gradu.

11. 2. 1942 U Nišu Specijalna policija provalila skojevsku organizaciju Trgovačke škole i većinu članova te organizacije pohapsila.

12. 2. 1942 Jača italijanska kolona iz Virpazara, pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prodrla u s. Orahovo, koje je branio bataljon -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda. U oštroj jednodnevnoj borbi neprijatelj je ponovo odbačen u Virpazar, pretrpevši gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika Partizani su imali 3 ranjena borca. Za odmazdu, sutradan su italijanski avioni bombardovali s. Gluhi Do, gde je bilo sedište Štaba bataljona -Jovan Tomašević-, i srušili školu, u kojoj se nalazilo omladinsko rukovodstvo. Poginula su 4 i ranjena su 2 omladinca.

21. 2. 1942 U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

0. 3. 1942 Učenici viših razreda veleške gimnazije (oko 400) organizovali trodnevni štrajk zbog nepodnošljivih mera školske okupatorske uprave (isključenje 5 učenika - skojevaca, nošenje uniforme, školska taksa, zabrana upotrebe makedonskog jezika itd.). Organizatore štrajka je bugarska policija pozatvarala. Povodom toga organizovane su i demonstracije u gradu u kojima je učestvovalo oko 1000 učenika i roditelja. Upotrebom vojske demonstracije su rasturene, ali je pod takvim pritiskom anulirana i odluka o isključenju učenika.

1. 5. 1942 U Korenici otpočeo drugi kurs za oficire pri Oficirskoj školi GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Na kursu bilo 90 polaznika.

0. 6. 1942 PK SKOJ-a za Makedoniju, povodom završetka prve školske godine pod okupacijom, uputio srednjoškolskoj omladini proglas (s potpisom -Srednješkolci-) u kome se protestuje protiv terora i samovolje u školama.

2. 6. 1942 Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

15. 6. 1942 U školi u s. Izgorima (kod Gacka) četnici spalili grupu ranjenika 1. proleterske NOU brigade.

28. 7. 1942 U blizini Srem. Karlovaca grupa boraca Podunavskog NOP odreda napala 33 domobrana iz 7. čete vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu i nanela im gubitke.

0. 8. 1942 U Zemunu (kod Konjičke škole) dva udarnika ubila nemačkog oficira.

1. 9. 1942 Bitoljski oblasni direktor izdao naredbu o preduzimanju represivnih mera prema porodici i rodbini pripadnika partizanskih jedinica: da im se oduzmu karte za snabdevanje (izuzev za hleb) i da im se ne pruža nikakva pomoć (lečenje, školovanje i dr.).

11. 9. 1942 Bataljon iz Vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu otpočeo lokalne pretrese i akcije čišćenja u istočnom delu Fruške gore, protiv delova 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske. Akcije su, s manjim prekidima, trajale sve do 28. septembra, pomognute i po nekom četom nemačke vojske. Gubici partizana su iznosili nekoliko boraca, dok su domobrani imali oko 10 poginulih i nekoliko ranjenih.

25. 9. 1942 Sreski inspektor za prosvetu iz Velesa (sada: Titov Veles) izvestio oblasnog školskog inspektora u Skoplju da su zbog pojačanog dejstva Veleškog NOP odreda učitelji zaplašeni i neće da odlaze u sela, pa se o prosveta om radu ne može ni misliti. Slične izveštaje dostavljao je i kasnije.

28. 9. 1942 Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

4. 11. 1942 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o obrazovanju Vojne škole NOV i POJ, u kojoj će se usavršavati komandni kadar i izučavati i primenjivati iskustva iz NOB-a, radi sprovođenja jedinstvene vojne doktrine u NOV i POJ. Škola je imala viši kurs - za spremanje komandanata bataljona i brigada, niži kurs - za spremanje vodnika i komandira četa i praktične omladinske tečajeve. Mesto i vreme trajanja kurseva određivao je VŠ na predlog komandanta škole. Škola je otvorena 9. novembra 1942, a u njen sastav je uključena ranija Partizanska oficirska škola GŠ NOP odreda za Hrvatsku, i škola za vojne rukovodioce i omladinski vojno-politički kursevi Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.

10. 11. 1942 Naređenjem VŠ NOV i POJ ukinuta Škola za vojne rukovodioce 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (ranije: Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu). Njeni kursevi za komandire četa i komandante bataljona i omladinski vojno-politički kursevi u s. Jasenici, Drvaru i Cazinu uključeni su u sastav Vojne škole NOV i PO Jugoslavije.

17. 11. 1942 Dva bataljona 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije i jedan ustaško-domobranski bataljon iz Vazduhoplovnog školskog puka vršili bezuspešne lokalne akcije čišćenja Fruške gore.

0. 12. 1942 VŠ NOV i POJ izdao kratko uputstvo o noćnim napadima na naseljena mesta, namenjeno u prvom redu slušaocima kurseva Vojne škole NOV i POJ.

7. 12. 1942 VŠ NOV i POJ naredio komandantu Vojne škole NOV i POJ da viši i niži kurs traju po 30 radnih dana.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

29. 1. 1943 Bihać zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle dvanaestočasovne borbe protiv slušalaca Oficirske škole VŠ NOV i POJ i Bihaćkog područnog bataljona.

16. 3. 1943 U s. Ambrusu (kod Žužemberka) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- napale italijansko-belogardističku posadu. Istovremeno je brigadno obezbeđenje kod Kamnog vrha napalo iz zasede i razbilo kolonu 1. bataljona 2. legije crnih košulja čiji su se ostaci povukli u s. Zagradec. Brigada se posle dvodnevnih oštrih borbi povukla u rejon s. Brezovog Dola, pošto su posadi s. Ambrusa, koncentrisanoj u utvrđenoj školi, pristigla pojačanja iz Kočevja, Poginulo je 50 italijanskih vojnika, zaplenjena su 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i oko 30 pušaka.

18. 3. 1943 Na ž. st. i kod tunela u s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) delovi 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i, posle kraće borbe, razoružali 26 domobrana iz 1. vazduhoplovnog školskog puka.

14. 4. 1943 U s. Vojki (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustaše u utvrđenoj školskoj zgradi, te posle duže borbe zgradu zapalili (od 35 članova ustaške posade spasio se svega 10-15), zatim zapalili opštinsku arhivu, oštetili tt uređaje u pošti i zaplenili 4 puške. Poginula su 3 i ranjena 2 borca.

28. 5. 1943 Jedriličarsku školu u s. Sv. Nedelji (kod Zagreba) napala 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-. Ona je zarobila 70 domobrana, 56 pitomaca, 4 oficira, 4 podoficira i 4 nastavnika letenja i uništila 2 školska aviona, jedrilice, stambene zgrade i radionice.

26. 7. 1943 U s. Dubravi (kod Križevaca) Moslavački NOP odred napao četu žandarmerijske podoficirske škole. Poginuo je jedan i zarobljeno je 15 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 11 ranjenih.

26. 7. 1943 GŠ NOV i PO za Vojvodinu naredio da se obrazuje oficirska škola u Fruškoj gori.

7. 8. 1943 Na o. Brač upućena italijanska kaznena ekspedicija iz Splita. Ona je do 13. avgusta pljačkala i skoro do temelja popalila mesta: Bol, Selca, Novo Selo, Pučišće, G. Humac i Pražnicu. Izgorelo je oko 1200 kuća i sve školske i opštinske zgrade, a oko 5.500 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.

22. 8. 1943 U s. Vrbanju (na pruzi Vinkovci-Brčko) upali delovi 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu, zapalili opštinsku arhivu i školu, porušili bunkere, a na ž. st. uništili uređaje i zapalili magacin hrane.

15. 9. 1943 U Jajcu obnovljen rad Oficirske škole VŠ NOV i POJ. Tada je imala 141 slušaoca.

20. 9. 1943 U Jajcu, pri. Oficirskoj školi VŠ NOV i POJ, otpočeo prvi dvadesetodnevni viši kurs, za intendantske oficire. Pohađalo ga je 20 slušalaca.

4. 10. 1943 Poljoprivrednu školu u Leskovcu zapalio 2. bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda, te je u njoj skoro potpuno izgorelo nemačko skladište hrane.

21. 10. 1943 U Jajcu, na svečanosti povodom predaje diploma slušaocima kursa Oficirske škole NOVJ, kojoj su prisustvovali članovi VŠ NOV i POJ, delegati savezničke vojne misije akreditovane pri Vrhovnom štabu i predstavnici narodnooslobodilačkih masovnih organizacija, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao govor. Slušaocima su potom predali diplome, a prvoj trojici predali i automate s ugraviranom posvetom: da im je to dar od Vrhovnog komandanta.

0. 11. 1943 U s. Podvisu (kod Kičeva) otpočeo rad osnovne škole u kojoj se nastava izvodila na makedonskom jeziku.

0. 11. 1943 SNO odbor za Debarca otvorio 7 škola na slobodnoj teritoriji, u kojima se prvi put nastava izvodila na makedonskom jeziku. Od kapitulacije Jugoslavije 1941, godine ovde škole nisu radile.

1. 11. 1943 U s. Saborskom (kod Slunja), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. artiljerijska oficirska škola NOV i PO Hrvatske.

25. 11. 1943 Iz Niša otišla u Ozrenski NOP odred 23 srednjoškolca, većinom članovi SKOJ-a.

0. 12. 1943 U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

0. 12. 1943 U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

1. 12. 1943 U varošicu Aleksandrovac (kod Kruševca) upale 2. južnomoravska NO brigada i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda, te zapalile arhivu sreza, opštine, finansijske i poreske uprave i zaplenile veću količinu materijala iz rasadnika, poljoprivredne škole i bolnice.

5. 12. 1943 U s. Rasporu (kod Jurdana, Istra) otvorena hrvatska škola.

6. 12. 1943 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ o razvoju vojnopolitičke situacije u zemlji i naredio mu da njegove jedinice prodru na područja gde nema jedinica NOV i tu pojačaju politički rad, organizuju zborove i druge manifestacije, stvaraju pozadinske vojne ustanove i NOP odrede i otvaraju vojničke i političke kurseve i škole.

6. 12. 1943 U s. Brestovcu (kod Leskovca) održana skupština učitelja i srednjoškolaca-partizana. Izabran Prosvetni odbor za oslobođenu teritoriju Jablanice i Toplice, sa zadatkom da organizuje rad škola.

17. 12. 1943 U s. Slavniku (kod Lebana) organizovan prvi tečaj za učitelje. Pohađali su ga srednjoškolci, pripremajući se za prosvetne radnike.

0. 1. 1944 Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

8. 1. 1944 U s. Fuštanima (u Grčkoj) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izvršila noćni prepad na nemačke vojnike smeštene u školi. Iznenadnom vatrom iz automatskog oružja ona je neprijatelju nanela vrlo velike gubitke (prema nepotpunim podacima: oko 100 mrtvih i ranjenih). Brigada je imala 6 poginulih boraca među kojima i zamenik komandira čete Slobodan Surčević Boro i desetar Vlado Raičević, narodni heroji.

20. 1. 1944 U Veletri (kod Barija, u Italiji) formiran Štab vazduhoplovnih škola NOVJ i organizovani pilotski, izviđački i mehaničarski kursevi. Te kurseve je pohađalo 209 slušalaca.

0. 2. 1944 Na o. Visu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana škola mornarice NOVJ.

0. 2. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem više kurseva pri Štabu 6. korpusa NOVJ, formirana 2. oficirska škola NOV Hrvatske. Imala je pešadijski, artiljerijski, protivavionski, obaveštajni, intendantski i sanitetski kurs i kurs za vezu. Školovala je uglavnom oficire koji su pripadali jedinicama 6. i 10. korpusa NOVJ.

2. 2. 1944 Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

4. 2. 1944 Delovi 4. i 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda napali posadu s. Morovića (kod Šida) koju su sačinjavali delovi 6. ustaškog bataljona, žandarmi, ustaška milicija i domaći Nemci, ukupno oko 200 ljudi. U prvom naletu zauzeti su bunkeri ispred mostova na r. Bosutu i r. Studvi a potom je oštra borba produžena u glavnom uporištu, oko žand. st. i škole. Oko 7 časova selo je zauzeto. Veći deo neprijateljske posade probio se prema Sidu. Poginuli su 1 žandarm i 9 ustaša, ranjeni su 2 žandarma i 10 ustaša i zarobljena su 3 žandarma. Gubici jedinica NOV i POJ: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca. Zaplenjen je 1 p. mitraljez, 18 pušaka, veća količina municije i druga ratna oprema, porušen je most na r. Bosutu i oštećena je pruga između Šida i s. Morovića.

22. 2. 1944 U zaseoku Med veji (blizu Buzeta) održana okružna prosvetna konferencija za okrug Buzet kojoj su prisustvovali rukovodioci svih prosvetnih odeljenja sreskih NO odbora Buzeta, Kastava, Lovrana i Motovuna. Odlučeno je da otpočne otvaranje osnovnih škola u celom okrugu.

27. 2. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu mornarice da na o. Visu otvori artiljerijsku školu. Deo slušalaca poslaće vojna misija NOV i POJ pri savezničkoj komandi u Bariju (u Italiji).

11. 3. 1944 Prosvetni odsek Izvršnog odbora ZAVNO-a Crne Gore i Boke izdao svim sreskim NO odborima uputstvo o radu škola, domova kulture biblioteka i kulturno-umetničkih grupa.

26. 3. 1944 U El Khatatbi (kod Kaira, u Egiptu) otpočeo rad Tenkovske škole NOVJ, formirane uz pomoć vojnih vlasti V. Britanije. Kroz ovu školu je prošlo oko 840 pripadnika NOV i POJ.

14. 4. 1944 Po naređenju G5 NOV i PO za Hrvatsku, objedinjavanjem Pešadijske, Artiljerijske i Škole za vezu NOV Hrvatske, formirana 1. oficirska škola NOV Hrvatske. Školovala je pešadijske, artiljerijske i intendantske oficire i oficire službe veze, uglavnom iz jedinica koje su bile u sastavu 4, 8. i 11. korpusa NOVJ.

1. 5. 1944 Drugi oblasni komitet SKOJ-a uputio pismo Mesnom komitetu SKOJ-a za Ohrid: daje uputstva kako prilagoditi organizacione forme skojevskih aktiva u višim razredima gimnazije i u duborezačkoj školi; zatim kako što veći broj omladinaca poslati u jedinice NOVJ na slobodnoj teritoriji Debaraca, a naročito onih omladinaca koji su regrutovani za bugarsku okupatorsku vojsku.

5. 5. 1944 Ministarstvo prosvete vlade Carevine Bugarske naredilo školskim vlastima da vojsci i policiji pružaju pomoć u otkrivanju i prijavljivanju partizana, ilegalaca i pristalica NOP-a.

8. 5. 1944 Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

12. 5. 1944 Kod škole u s. Visokoj (blizu Kokinog Broda) jedinice 5. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničke Crnogorske brigade i odbacile je ka s. Bjeluši.

13. 5. 1944 Povereništvo za prosvetu NKOJ-a izdalo uputstvo o organizaciji prosvete: o strukturi prosvetne organizacije pri organima vlasti i o oblicima prosvetne delatnosti (opšte narodno prosvećivanje, školsko prosvećivanje i kulturna delatnost).

25. 5. 1944 Ljudstvo Oficirske škole pri VŠ NOV i POJ stiglo iz s. Šipovljana u Drvar oko 8 časova, za vreme desanta, i napalo neprijateljske snage s jugoistoka i istoka te ih odbacilo sa desne obale r. Unca ka Šobića glavici i onemogućilo im bočni napad na pećinu, gde se nalazio VŠ NOV i POJ s maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom na čelu.

13. 6. 1944 U s. Mačkovcu (na oslobođenoj teritoriji Slavonije) otvorena mađarska manjinska narodna škola. Školu su pohađala deca iz s. Mačkovca i s. Slane Vode (blizu Voćina).

13. 6. 1944 Požarevački, Moravski, Svrljiški, Niški i Belopoljski odred SDS, Patrolna pripremna škola SDS iz Niša, četnički Timočki, Knjaževački, Nišavski, Deligradski i Krajinski korpus (ukupne jačine oko 4000 ljudi) preduzeli napad na 9. sprsku NO brigadu i Niški NOP odred. U jednodnevnoj borbi kod s. Cerja, s. Kravlja i s. Vrela (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred su razbili neprijatelja. Poginulo je 60 a zarobljeno 75 neprijateljskih vojnika, dok su se ostali razbežali. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza i oko 150 pušaka. 

16. 7. 1944 U Gravini (u Italiji), od slušalaca Tenkovske škole NOVJ i jednog dela oslobođenih interniraca iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, formirana 1. tenkovska brigada NOVJ. [Taj dan se praznuje kao dan tenkista.]

25. 7. 1944 U s. Rastovcu (kod Daruvara) otvorena Češka narodna škola.

7. 8. 1944 U Zemunu, kod osnovne škole -Svetozar Miletić-, mesna partizanska grupa ubila Berislava Severovića, šefa odseka ustaške policije.

10. 8. 1944 Prvi bataljon 1. sremskog NOP odreda i delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali ustaško-domobransko uporište u s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Posle duže borbe zauzet je veći deo sela, ali je napad prekinut zbog ogorčenog otpora iz crkve i škole, kao i zbog pristizanja pojačanja iz Srem. Mitrovice.

22. 8. 1944 Otpočeo rad u Oficirskoj školi 5. udarnog korpusa NOVJ. Škola je radila do kraja rata.

24. 8. 1944 Otpočela III sednica Predsedništva ZAVNOH-a. Na toj sednici, koja je trajala dva dana, razmatrano je pitanje školstva, obrazovana je verska komisija i doneta je odluka o poništavanju prisilnog pokatoličavanja Srba na teritoriji NDH.

8. 9. 1944 Ceo domobranski garnizon u Petrovaradinu (vazduhoplovni školski puk, artiljerijska podoficirska škola, artiljerijski divizion i druge jedinice) i delovi iz uporišta u s. Kamenici, s. Beočinu, s. Vrdniku i nekim obližnjim selima prešli na stranu NOV i POJ, zajedno sa oficirima, naoružanjem i opremom.

12. 9. 1944 Domobranski školski bataljon iz s. Vinske zauzeo Derventu, koju su branili delovi 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divzije NOVJ.

14. 9. 1944 U s. Potiskom Svetom Nikoli (sada: s. Ostojićevo, kod Sente) delovi 5. banatskog NOP odreda izvršili prepad na 25 nemačkih vojnika u školskoj zgradi i na policajce u opštinskoj zgradi, te ih razoružali, zaplenivši 22 puške, 3560 metaka i mnogo druge vojničke opreme, zatim spalili opštinsku arhivu.

19. 9. 1944 Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ zauzela Učiteljsku školu, Fabriku duvana i Komandu mesta u Banjoj Luci.

19. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naredbu da se pri Oficirskoj školi formira i Pešadijska podoficirska škola.

21. 9. 1944 Generalni sekretar KPJ i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, transportnim avionom sovjetskog ratnog vazduhoplovstva, otputovao iz Krajove u Moskvu [S Titom su otišli njegov sekretar Mitar Bakić i član Politbiroa CK KPJ i poverenik za finansije NKOJ Ivan Milutinović.] da bi sa sovjetskim predstavnicima pregovarao o koordinaciji dejstva NOVJ i jedinica Crvene armije u Srbiji. Pored toga, tom prilikom se vlada SSSR-a obavezala da Jugoslaviji, na ime pomoći, isporuči sto vagona životnih namirnica i komplet naoružanje za dvanaest pešadijskih i dve vazduhoplovne divizije i da pripadnike NOVJ primi na školovanje u školama Crvene armije. Na kraju razgovora izđato je zvanično saopštenje.

28. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao naredbu da se pri Oficirskoj školi formira Artiljerijska podoficirska škola.

29. 9. 1944 Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Žažaru i s. Kogelu (kod Škofje Loke). Pod zaštitom mraka, četnici su se iz s. Žažara povukli u s. Kogel, koje je bilo fortilikacijski jače utvrđeno, usled čega je napad 1. bataljona na ovo uporište bio odbijen. Brigada je u s. Žažaru zaplenila mnogo materijala i spalila školu, koju su četnici bili utvrdili i iskoristili kao kasarnu.

5. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 12. udarne i Osječke udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele Viroviticu, koju je branila domobranska podoficirska škola (675 podoficira), 270 ustaša iz 2. ustaške brigade, 120 milicionera i 72 žandarma. Poginulo je i ranjeno 746 neprijateljskih vojnika a ostalo je zarobljeno. Zaplenjene su 602 puške, 8 automata, 12 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 9 minobacača sa 44 mine, 7 protivtenkovskih pušaka, 9 topova sa 331 granatom, 642 ručne bombe, 110.000 metaka i druga oprema.

17. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ: pri VŠ NOV i POJ i pri glavnim štabovima biće ekonomsko odeljenje; pri armijama, korpusima i divizijama - intendanture; pri brigadama, odredima i bataljonima - intendanti; pri komandama četa, vojnih škola, bolnica, područja i mesta - ekonomi. Naredba reguliše formaciju svakog organa i njegove zadatke.

21. 10. 1944 Iz garnizona Kamnik, Vransko, Črna i Železna Kapla nemački 28. i 17. SS policijski puk i nastavni puk -Brandenburg- otpočeli ofanzivna dejstva na slobodnu teritorija Gornje savinjske doline. U teškim petodnevnim borbama jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, Kamniško-zasavski i Koruški NOP odred, Podoficirska škola 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i bataljon narodne odbrane uspeli su, uz velike obostrane gubitke, da neprijatelja odbace u polazne garnizone.

21. 10. 1944 Na položajima kod s. Solčave (na Savinjskim alpima) jedinice Koruškog NOP odreda i Podoficirske škole 4, operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačkih kolona koje su iz s. Črne i Železne Kaple (u Austriji) nadirale u pravcu s. Solčave.

22. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da sve vazduhoplovce uputi u Belu Crkvu radi školovanja.

24. 10. 1944 Delovi 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ i Podoficirske škole 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali neprijatelja u Novoj Štifti, te ga posle višečasovne oštre borbe prinudila na povlačenje sve do s. Kališa (kod Kamnika).

0. 11. 1944 U Beogradu, po naređenju VŠ NOV i POJ, osnovana Artiljerijska škola radi osposobljavanja oficira i podoficira za službu u artiljerijskim jedinicama.

7. 11. 1944 Rasformirana Oficirska škola GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Budimpešta, 20. maj 1941. Upravna naredba br. 16 načelnika Generalštaba svim vojnim komandantima i direktorima škola da se sakupe i uklone iz škola geografske karte i udžbenici Kraljevine Jugoslavije

Odluka ministra bogoštovlja i nastave od 14. juna 1941. o ukidanju svih srpsko-konfesionalnih pučkih škola i zabavišta

Izvod iz povelje školstva objavljene u Službenom listu Guvernatorata Dalmacije br. 4—5 od 1—5. IX 1941. kojom su date smjernice o položaju škole u fašističkoj državi

Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 24 septembra 1941 god. za bojkot srednjih škola

Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

Zapovest zapovjednika Vrbaskog divizijskog područja od 25. septembra 1941. za izviđanje i bombardovanje područja Bihać-Nebljusi, posebno škole i crkve u selu Doljani

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 80 od 26. rujna 1941. o demonstracijama učenika srednjih škola u Splitu i teroru okupatora

Izvještaj Velike župe u Omišu od 26. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ranjavanju splitskog fašiste Zvonka Petraella i o demonstracijama učenika i učenica srednjih škola u Splitu

Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 92 od 8. listopada 1941. o pozivu NOP-a profesorima i direktorima škole da se priključe borbi svoje omladine

Izvještaj načelnika kabineta Guvernera Dalmacije od 8. listopada 1941. pokrajinskom školskom nadzorniku o antitalijanskoj aktivnosti nastavnika u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 97 od 13. listopada 1941. o mjerama okupatora da škole postanu sredstva za odnarođivanje i fažiairanje omladine

Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 108 od 26. listopada 1941. o popustljivosti fašista pred akcijama omladine da se ne uvodi nastava u školama samo na talijanskom jeziku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 111 od 1. studenog 1941. o održanoj konferenciji u Rijeci između predstavnika talijanskih vlasti i članova tzv. Srpskog komiteta i o odlaganju otvaranja hrvatskih škola i otpuštanju činovnika

Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost MUP NDH od 2. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o spriječavanju ustašama održavanje predavanja u pučkoj školi u selu Vrbanju od strane komunističke omladine

Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

Izvještaj Prefekture u Splitu od 7. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o početku rada tečajeva talijanskog jezika za đake srednjih škola

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku

Brzojav prefekta Splita od 9. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o nedisciplini đaka Srednje tehničke škole u Splitu

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 139 od 16. travnja 1942. o bojkotu fašističke proslave, demonstracijama žena i štrajku đaka Tehničke škole u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava slušalaca i nastavnika Partizanske oficirske škole od 19. juna 1942. godine

Izvještaj školskog nadzorništva u Zadru od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o otvaranju škole u koncentracionom logoru na Molatu

Izvještaj Partizanske oficirske škole Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28. jula 1942. komandantu 1. operativne zone o broju slušalaca i nastavnika, smještaju škole i nastavi u školi

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 12 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenom pregledu Oficirske škole pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku

Izvještaj Partizanske oficirske škole Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone o brojnom stanju škole, smještaju i ishrani slušalaca

Naredba Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije druga Tita od 4 novembra 1942 god. o formiranju Vojne škole Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. o formiranju, nastavnom planu i program višeg kursa Vojne škole NOV i POJ

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. o postavljanju Sava Orovića za komandanta Vojne škole NOV i POJ

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade o upućivanju kandidata na viši kurs Vojne škole NOVJ

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Komandi vojne škole NOV i POJ o rasporedu upućenog ljudstva i naređenje za izradu projekta vojno-omladinskih kurseva

Izvještaj upravnika Druge ličke bolnice od 27 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o smještaju i ishrani oficirske škole Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske

Izveštaj komandanta Vojne škole NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu o ustrojstvu i radu Škole

Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu o opasnosti koja preti partizanskim bolnicama i seoskom stanovništvu na teritoriji Komande mesta Donji Lapac od četnika iz Udbine i Otrića

Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ispadu ustaša iz Udbine i o njihovim zločinima po okolnim selima

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 decembra 1942 god. komandantu Vojne škole NOV i POJ o dužini trajanja oficirskih kurseva i o potrebi održavanja stalne kurirske veze

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30 decembra 1942 god Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za upućivanje slušalaca na kurseve Vojne škole NOV i POJ

Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

Dopis Komande Papučko-krndijskog područja partizanskim stražama kojim se traži prikupljanje podataka o učiteljima i osobama sa srednjom ili višom stručnom spremom radi otvaranja škola i tečajeva za nepismene na oslobođenom teritoriju

Dopis Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu Velikoj župi Baranja u Osijeku o zabrani upisa djece pripadnika Njemačke narodne skupine u hrvatske škole

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 januara 1943 god. o reorganizaciji Vojne škole NOV i POJ

Rasporedi rada za treći viši i niži kurs Vojne škole NOV i POJ, dostavljeni 12 januara 1943 god. na uvid i odobrenje Vrhovnom štabu

Izveštaj Uprave škole političkih komesara od 1. februara 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu i uspehu četvrtog tečaja

Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspjehu političkog rada među narodom, o organizaciji školstva i o radu komandi straža i zarobljenika u logoru na ovom području

Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o pripremama za izbore i o prikupljanju priloga za pomoć novoformiranom Centralnom prosvjetnom odboru za Slavoniju i Srijem na organiziranju školstva

Izvještaj Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 10 marta 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

Izvještaj Državne realne gimnazije u Sisku Ministarstvu narodne prosvjete NDH o radu škole u prvome polugodištu školske 1942/1943. godine

Izveštaj Štaba Zasavskog bataljona Kamniško-savinjskog odreda od 3 aprila 1943 god. zameniku komandanta Četvrte operativne zone-Stajerske o napadu na gestapovsku školu u Ponovičama

Izvještaj Štaba Baze mornarice NOV Jugoslavije u Monopoliju od 12 aprila 1944 Štabu Mornarice o organizaciji škola i kurseva

Dopis Župske redarstvene oblasti u Slav. Brodu Ravnateljstvu Državne realne gimnazije kojim se traže podaci o prosvjetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama na području grada

Dopis Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOVH štabovima XII, XVI i XVIII NO brigade o upućivanju boraca na obuku u oficirsku školu za vojne i političke rukovodioce

Dopis vođe za propagandu Njemačke narodne skupine u NDH vođi Glavnog ureda o hapšenju u Osijeku cca 100 osoba osumnjičenih da su suradnici NOP-a. Među njima su dva liječnika optužena za pružanje pomoći ranjenim i bolesnim partizanima, oko 40 uhapšenika su srednjoškolci, a ostali su pretežno radnici

Izvještaj učiteljice Državne pučke škole u Čadav.cu, Kotarskoj oblasti Bjelovar, o tome da su Nijemci spalili školsku zgradu

Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba od 29 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 svibnja 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji i o dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj i južnoj Hrvatskoj

Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 31 svibnja 1943 god. Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji

Izvještaj Štaba Trećega bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji ..

Okružnica Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu upraviteljstvima svih državnih realnih i klasičnih gimnazija i učiteljskih škola kojom se upozoravaju upravitelji škola na opasnost od antihrvatskog djelovanja nekih nastavnika na učenike i traže iscrpni podaci o nastavnom osoblju u svim školama

Izveštaj političkog komesara oficirske škole od 25. juna 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o radu partijske organizacije u toj školi

Izvještaj upravitelja Državne mješovite pučke škole u Zrinjskom Topolovcu Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o boravku partizana u školi

Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Lutvi Ahmetoviću, sekretaru i Duki Vasiću, članu Okružnoga komiteta o nekim tekućim aktivnostima i školovanju kadrova

Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine o radu njemačkih škola za stručno usavršavanje, srednjih i osnovnih škola i učeničkih domova za razdoblje od 17. juna do 15. jula 1943. god., o posjetu nastavnika njemačke učiteljske škole u Osijeku Njemačkoj i o tečajevima za nastavnike koji će se održati u vezi s pripremama za početak nove školske godine. Međutim, napominje se da postoje teškoće oko održavanja nastave, jer se u većini školskih zgrada nalazi njemačka vojska

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 srpnja 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na oružničku školu u Dubravi, o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku i Bilo Gori i akciji Grün

Naredba br. 2 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26. jula 1943. god. za obrazovanje oficirske škole NOV i PO Vojvodine

Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o djelatnosti Ureda u augustu 1943. godine: problemima školstva, učeničkim domovima, nastavnom kadru, seminarima učitelja i školskom prostoru, koji je većim dijelom zaposjeo Wehrmacht, i o narednim zadacima ovog Ureda u vezi s pripremama za početak nove školske godine

Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine za septembar 1943. godine o radu na otvaranju Njemačke trgovačke akademije u Zemunu i drugih stručnih škola, preseljavanju učenika osnovnih škola iz ugroženih područja u Banat, o stanju školske blagajne i o teškoćama koje demoraliziraju prosvjetno osoblje

Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav za septembar 1943. godine o političkim prilikama i ekonomskom stanju mjesnih skupina, broju, stanju i problemima njemačkih osnovnih škola, aktivnosti njemačkih žena i omladine, te rezultatima sakupljanja Njemačke narodne pomoći. Poimence se navode mjesne skupine koje su područje akcija NOV, što izaziva nesigurnost i demoralizaciju članstva

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi šezdeset slušalaca na prvi kurs Oficirske škole pri Vrhovnom štabu

Predlog šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1943. Vrhovnom štabu za otvaranje Višeg intendantskog kursa pri Oficirskoj školi Vrhovnog štaba NOV i POJ

Izvještaj Štaba kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 33 za oktobar 1943 god. (Prvi kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

Zapisnik sa sjednice učitelja sa područja Okružnoga N00 Pokuplje na kojoj je raspravljano o stanju i radu u pojedinim školama

Izveštaj komande Oficirske škole NOV Jugoslavije od 5. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zaključcima konferencije stalnog sastava škole u vezi s proteklim i budućim radom

Izvještaj Propagandnoga odsjeka Okružnoga NOO Pokuplje Okružnome NOO o kulturno-prosvjetnom radu, mobilizaciji te stanju i radu škola na njegovom području

Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita održan 21. oktobra 1943. slušaocima prvog kursa Oficirske škole NOVJ

Izvještaj Đure Lojena člana Kulturno-prosvjetnoga odjela Kotarskoga NOO Žumberak Kulturno-prosvjetnome odjelu Okružnoga NOO Pokuplje o stanju u školama

Naredba Štaba Trinaeste divizije od 29 studenog 1943 god. o formiranju i radu škole nižih oficira

Proglas đaka sisačke gimnazije svim đacima i ostaloj omladini Siska da napuste škole i stupe u NOVJ...

Izveštaj Komande Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. decembra 1943. Vrhovnom štabu o brojnom stanju slušalaca II klase

Dopis Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Prosvjetnom odjelu Diljskog okružnog NOO-a u kome se ukazuje na značaj organiziranja i održavanja analfabetskih tečajeva, a nadležne se poziva da prikupe podatke o broju nezbrinute djece za prijem u Dječji dom i posvete više pažnje higijenskim uvjetima u školama

Pismo Prosvjetnog odjela Okružnog NOO-a Nova Gradiška prosvjetnim odjelima svojih kotarskih NOO-a u kome se iznose brojčani podaci polaznika škola i tečajeva, ali se i kritički osvrće na odnos NOO-a prema problemima u prosvjeti kojima se često prilazi potcjenjivački

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Drugi kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Prvi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god. (Drugi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da uz pomoć savezničkih oficira otvori školu za obuku mornaričkih diverzanata

Izvještaj Vice Zaninovića Prosvjetnome odjelu ZAVNOH-a o stanju i organizaciji školstva u okruzima gornje Hrvatske.

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da na ostrvu Visu otvori artiljerijsku školu i da iz vojnog logora NOVJ u Gravini zatraži dodelu ljudstva za tu školu

Izvještaj Mjesnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u Zagrebu, organizacijskom stanju i radu komiteta, srednjoškolskoga, radničkoga i studentskog rukovodstva

Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 16. marta 1944. zameniku komandanta 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Milanu Simoviću Zeki o vaspitno-političkom i partijskom radu među jugoslovenskim vazduhoplovnim ljudstvom određenim za školovanje u sastavu britanskog kraljevskog vazduhoplovstva

Naredba Komande Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ za 16. april 1944. slušaočima škole o dužnostima dežurnih oficira i njihovih pomagača

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Treći kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god. (Treći intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije)

Sporazum vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i predstavnika Komande britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok od 3. aprila 1944. o regulisanju kompetencija koje će imati predstavnici maršala Tita u odnosu na jugoslovensko osoblje koje će se školovati u britanskom Kraljevskom vazduhoplovstvu

Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 5. aprila 1944. dr Vladimiru Velebitu da se iz jedinica sa oslobođene teritorije što pre uputi 150 kursista za Tenkovsku školu NOVJ

Osvrt načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. na nedostatke u vezi s izborom slušalaca za intendantski kurs Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ i uputstvo o daljem radu na uzdizanju intendantskih kadrova u jedinica NOV i POJ

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Niš Josip Broz Tito Ustanak u Dalmaciji 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zemun Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. ZAVNOH Beograd Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. slavonski korpus NOVJ SKOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Štampa u ratu Partizanska avijacija Osijek Jajce Sanitet u ratu Borbe u Srbiji 1943. Vukovar Borbe u Hrvatskoj 1943. Ranjenici u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Intendantura u ratu Split SSSR i Jugoslavija Opismenjavanje naroda u ratu Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Hrvatske Borbe u Slavoniji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Lici 1942. Virovitica Žene u ratu Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Slavoniji 1944. Borbe na Jadranu 1944. Centralni komitet KPJ Vrhovni štab NOVJ Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Hrvatsko domobranstvo Četnici u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Mornarica NOVJ Glavni štab Vojvodine Bugarska u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Istra u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Politički komesari u NOR-u 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Bolnice u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Britanija i Jugoslavija Bitka za Srbiju Omladina u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Sremu 1943. Zagreb Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.