🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Obrenovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

11. 7. 1941 U s. Skeli (kod Obrenovca) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i prekinuli tt linije između Obrenovca i Lajkovca.

14. 7. 1941 Na r. Kolubari (u blizini Obrenovca), delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda oštetili železnički i drumski most.

14. 7. 1941 Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

15. 7. 1941 Zbog sabotaža oko Obrenovca, nemačke jedinice streljale na kolubarskom mostu kod Obrenovca 10 članova KPJ i simpatizera NOP

3. 8. 1941 U s. Brgulama (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda napali žand. stanicu.

14. 8. 1941 Kod s. Skele (blizu Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede zapalili nemački putnički automobil i ubili 1 oficira i 3 podoficira.

23. 8. 1941 Kod s. Orašca (blizu Obrenovca) 1. četa Posavskog NOP odreda vodila borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika i žandarma i prisilila ih na povlačenje, tako da su ih na drumu Banjani-Debrc dočekali delovi 3. čete Posavskog NOP odreda i naneli im gubitke.

23. 8. 1941 U s. Grabovcu (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede otvorili vatru na nemačko vozilo i ubili 2 a ranili 4 nemačka vojnika.

30. 8. 1941 Posavski NOP odred, delom snaga, posle kraće borbe protiv nemačke policije, zauzeo Umku (kod Obrenovca), a delom napao nemačku i žandafmerijsku posadu u Ubu.

8. 9. 1941 Kod s. Ušća (blizu Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda zaustavili teretni brod -Žika-, na kome su zarobili 6 Nedićevih podoficira i zaplenili materijal i hranu upućenu okupatoru.

13. 9. 1941 Prugu Beograd-Obrenovac na nekoliko mesta porušili delovi Posavskog NOP odreda.

17. 9. 1941 U Obrenovac, posle ogorčene borbe protiv jedinica Posavskog NOP odreda ušli delovi nemačkog 125. puka.

25. 9. 1941 Između ž. st. Stublina i Brgula (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda porušili prugu.

29. 9. 1941 Mađarska dunavska flotila bombardovala Debrc i Novo Selo (između Šapca i Obrenovca).

2. 10. 1941 Između Beograda i Obrenovca jedinice Posavskog NOP odreda napale delove nemačkog armijskog puka za vezu i ubile 21 vojnika. Za odmazdu, nemački vojni zapoveđnik u Srbiji naredio da se strelja 2100 zatvorenika iz koncentracionog logora u Šapcu i Beogradu.

11. 10. 1941 U okolini Beograda za odmazdu zbog pretpljenih gubitaka 2. oktobra na putu Beograd-Obrenovac, nemački vojnici završili trodnevno streljanje 449 ljudi.

11. 10. 1941 U rejonu s. Stublina (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda na nekoliko mesta porušili prugu.

3. 3. 1942 Kod zaseoka Vrova (kod Obrenovca), da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, ubio se zamenik komandanta Posavskog NOP odreda Milivoje Manić Albanta, narodni heroj.

11. 10. 1943 U s. V. Moštanici (kod Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku zgradu, prekinuli tt linije i ubili 6 četnika.

30. 10. 1943 Kod s. Meljaka, s. Baćevca i s. Boždarevca (blizu Obrenovca) 1. šumadijska NO brigada, u oštroj borbi protiv četničkog Avalskog korpusa ubila 17 četnika.

20. 12. 1943 U s. Vraniću (kod Obrenovca) četnici zaklali 67 i ranili 3 seljaka, simpatizera NOP-a.

13. 9. 1944 U Lajkovac ušla 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali ga je uveče, pod pritiskom nemačkih jedinica iz Obrenovca, napustila.

0. 10. 1944 U s. Zvečki (kod Obrenovca) poginula, kao borac 3. vojvođanske NOU brigade, Vera Miščević, narodni heroj.

0. 10. 1944 Kod Obrenovca, pri jurišu na nemački tenk, poginula Anka Matić Grozda, narodni heroj.

2. 10. 1944 Treća vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela s. Debrc i presekla vezu između Šapca i Obrenovca.

2. 10. 1944 Jedinice 1. i 3. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle borbe protiv ojačanog bataljona nemačkog 5. policijskog puka i dve četničke brigade, oslobodile Ub. Neprijatelj se povukao ka s. Vreocima, s. Stepojevcu i Obrenovcu.

5. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da preduzme mere za ovlađivanje Obrenovcem i da bude spreman za napad na Beograd.

9. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe: da 12. udarni korpus NOVJ, ostavivši manje snage za blokadu Obrenovca, nadire desnom obalom Save ka Beogradu; da, po mogućstvu, manja odeljenja toga korpusa prodru u Beograd.

9. 10. 1944 U s. Skeli 2, 3. i 4. bataljon 4. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napali na oko 400 nemačkih vojnika i posle oštre borbe odbacili ih ka Obrenovcu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 13 ranjenih vojnika.

9. 10. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na delove nemačkog 5. SS policijskog puka, na delove SDS i četu tenkova u Obrenovcu i okolnim uporištima, ali nisu uspele da zauzmu grad, jer je nemačkim jedinicama pristigla pomoć iz Beograda. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a uništena su 4 kamiona. Jedinice 11. divizije imale su 12 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

9. 10. 1944 Jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ ponovo izvršila napad na oko 3.000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS u Obrenovcu i uspele da ovladaju spoljnom odbranom grada. Međutim, pošto su imale zadatak da što pre krenu ka Beogradu, one su prekinule napad. Neprijatelj je imao velike gubitke. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i drugog materijala, a uništena su 2 tenka i 4 kamiona. Jedinice 12. korpusa imale su 40 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

10. 10. 1944 Iz rejona Obrenovca počelo nastupanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ prema Beogradu.

10. 10. 1944 Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

10. 10. 1944 Na nemačke jedinice u s. Mislođinu (kod Obrenovca) neuspešno napala 5. krajiška (kozarska) brigada 11. udarne divizije NOVJ. Brigada je imala 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

13. 10. 1944 Jedinice 32. srpske brigade 11. udarne divizije NOVJ napale i zauzele nemačka uporišta u s. Zvečki i s. Belom Polju (kod Obrenovca). Neprijatelj je odbačen u s

14. 10. 1944 Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica tri bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ oslobodili Obrenovac i s. Zabrežje, a neprijatelja odbacili preko r. Save u Srem, Neprijatelj je imao 23 poginula, oko 30 ranjenih i 21 zarobljenog. Uništen je 1 tenk, a zaplenjen p. mitraljez i 52 puške. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

20. 10. 1944 Štab 1. armijske grupe NOVJ izdao avizo-zapovest za prebacivanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ iz rejona Obrenovca preko r. Save u Srem.

20. 10. 1944 Kod s. Grabovca (blizu Obrenovca), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 4. vojvođanske NOU brigade Marko Milanović, narodni heroj.

20. 10. 1944 Kod s. Skele (blizu Obrenovca) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo artiljerijskih jedinica Crvene armije, izvršili napad na oko 700 vojnika nemačke 1. brdske divizije koji su se probili od Beograda. Posle oštre borbe neprijatelj je razbijen i nateran da se delom povuče preko r. Save u Srem a delom ka Šapcu.

21. 10. 1944 Na odseku s. Stubline - s. Skela (kod Obrenovca) završene dvodnevne borbe jedinica 16. udarne divizije NOVJ protiv oko 3.000 nemačkih vojnika koji su se probijali od Avale. Poginulo je oko 800 a zarobljeno oko 1.000 nemačkih vojnika. Ostatak se probio prema Šapcu, a delom se rasuo po terenu, gde je kasnije uništen ili zarobljen od partizanskih jedinica i naroda toga kraja.

22. 10. 1944 Po forsiranju r. Save kod Obrenovca i s. Skele jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ preduzele nadiranje ka Rumi i oslobodile sela: Boljevce, Kupinovo, Jakovo, Surčin, Bečmen, Petrovčič, Ašanju i Karlovčić.

Dokumenti

Saopštenje agencije Rudnik od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu

Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

Izveštaj generala Matije Parca od 14. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika s nemačkim i Nedićevim jedinicama na području Obrenovca

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca prema Šapcu i nastupanje u pravcu Obrenovca

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 29 septembra 1944 god. štabovima divizija za rušenje komunikacija koje vode iz Šapca prema Obrenovcu, Bogatiću i Loznici

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za blokadu Šapca i Obrenovca

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i rušenje komunikacija prema Šapcu i Ubu

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca Šabac - Ub i Šabac - Obrenovac

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na Obrenovac

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Obrenovac i nastupanje u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i za marš u pravcu Beograda

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu V. Moštanice

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o napadu na Obrenovac i Barič

Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Obrenovac

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu Beograda

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. o borbama za oslobođenje Obrenovca i Beograda

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije da izbije kod Umke na komunikaciju Obrenovac - Beograd

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca

Izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Obrenovca

Izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o ponovnom napadu na Obrenovac

Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o napadima na Obrenovac 10 i 11 oktobra

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 12 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i dalje nastupanje u pravcu Beograda

Zapovest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i prihvat novih boraca

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste, Dvadeset osme i Trideset šeste NOU divizije za likvidaciju nemačkih uporišta na Čukarici i u rejonu ž. stanice u Beogradu, kao i za smeštaj na prostorijama Žarkovo-Kneževac i Obrenovac-Umka

Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe na predlog da 12. udarni korpus NOVJ forsira Savu kod Obrenovca

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje razbijenih nemačkih dedova na prostoriji V. i M. Moštanica, Barič, Jasenak, Obrenovac

Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu snaga Divizije na prostoriji Zabrežje-Obrenovac-Barič i Ostružnica-Železnik

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 20 oktobra 1944 god. štabovima divizija za postavljanje na prostoriju Obrenovac-Skela-Stubline

Zapovest Štaba jedanaeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena od razbijenih nemačkih grupa i za razmeštaj na prostoriji Barič-Mislođin-Obrenovac

Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. štabovima brigada da izvrše razmeštaj na sektoru Obrenovac-Skela i sprečavaju prelaz Nemcima u Srem

Izveštaj Štaba Četvrte srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o kretanju grupe razbijenih Nemaca prema Obrenovcu

Fotografije

Povezane odrednice

Streljanja u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 3. vojvođanska udarna brigada 4. vojvođanska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Umka Nemački zločini u Jugoslaviji Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Sremu 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Valjevo 1. proleterska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta 1. šumadijska brigada Kupinovo Beogradska operacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Vešanja u Valjevu 1942. Josip Broz Tito 11. krajiška divizija NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 12. vojvođanski korpus NOVJ 32. srpska (mačvanska) brigada Šabac Loznica Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Crvena armija Ruma 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Kosmajski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Avalski korpus JVuO 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 36. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 16. vojvođanska divizija NOVJ Valjevski partizanski odred Bitka za Srbiju 12. krajiška udarna brgada Borbe u Srbiji 1943. Surčin Beograd 2. vojvođanska udarna brigada Krupanj Debar Borbe u Srbiji 1944. Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar