🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da razbije četničku skupinu Dragoslava Račića i sadejstvuje Petoj NOU diviziji u oslobođenju Rogatice i Višegrada

Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 22. oktobra 1943. potčinjenim štabovima za dejstva na prostoriji Rogatica–Sokolac

Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 oktobra 1943 . god. štabovima Drugog udarnog korpusa, NOVJ i Druge proleterske divizije o dejstvima svojih jedinica u rejonu Višegrad i Rudo, kao i o situaciji u Priboju

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 30. oktobra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Sokolac–Višegrad

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga sadejstvu je Petoj (krajiškoj) NOU diviziji u pravcu Višegrada

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga što hitnije sadejstvuju Petoj (krajiškoj) NOU diviziji na sektoru Višegrad - Rudo

Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji oko Sokolca i Rogatice

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da jednom brigadom sadejstvuje Petoj (krajiškoj) NOU diviziji, a ostalim snagama obezbedi se od Sarajeva i poruši komunikacije koje od Sarajeva vode za Višegrad i Sokolac

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. 16. vojvođanska divizija NOVJ Walter Mansfield Priboj 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 27. istočnobosanska divizija NOVJ Dragoslav Račić Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sarajevo Narodni heroji Jugoslavije 2. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Britanska pomoć četnicima Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Vlasenica Dragoljub Draža Mihailović Zarobljenici u ratu Sokolac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. krajiška udarna brigada Albert Seitz 2. krajiška udarna brigada Josip Broz Tito 5. krajiška udarna divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada