🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da razbije četničku skupinu Dragoslava Račića i sadejstvuje Petoj NOU diviziji u oslobođenju Rogatice i Višegrada

Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 22. oktobra 1943. potčinjenim štabovima za dejstva na prostoriji Rogatica–Sokolac

Izvještaj Štaba 27. divizije od 5. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o zauzimanju Kladnja, Vlasenice, Rogatice, Sokolca i dejstvima u istočnoj Bosni u drugoj polovini oktobra 1943. godine

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 oktobra 1943 . god. štabovima Drugog udarnog korpusa, NOVJ i Druge proleterske divizije o dejstvima svojih jedinica u rejonu Višegrad i Rudo, kao i o situaciji u Priboju

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 30. oktobra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Sokolac–Višegrad

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga sadejstvu je Petoj (krajiškoj) NOU diviziji u pravcu Višegrada

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga što hitnije sadejstvuju Petoj (krajiškoj) NOU diviziji na sektoru Višegrad - Rudo

Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o situaciji oko Sokolca i Rogatice

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da jednom brigadom sadejstvuje Petoj (krajiškoj) NOU diviziji, a ostalim snagama obezbedi se od Sarajeva i poruši komunikacije koje od Sarajeva vode za Višegrad i Sokolac

Fotografije

Povezane odrednice

Britanska pomoć četnicima 12. slavonska proleterska udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Srbiji 1943. 3. udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Sarajevo 1. krajiška udarna brigada 2. krajiška udarna brigada Albert Seitz 5. krajiška udarna divizija NOVJ Dragoslav Račić Vlasenica Narodni heroji Jugoslavije Sokolac Priboj Zarobljenici u ratu 2. proleterska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović 16. vojvođanska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Walter Mansfield