🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ogulin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 131 hronoloških zapisa, 155 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U selu G. Dubravama (kod Ogulina) formiran Dubravski NOP odred.

18. 9. 1941 U selu Stajnici (kod Ogulina) partizani iz NOP odreda Brinje i Škare zapalili pilanu i mlin.

27. 9. 1941 Kod Stalka (na putu Ogulin-Novi) Bribirski NOP odred zaplenio italijanski kamion sa hranom i zarobio 2 oficira i 8 vojnika.

1. 10. 1941 U Stalku (predelu na putu Ogulin-Novi) partizani Bribirskog NOP odreda napali italijanski kamion. Poginuo 1 vojnik, a 1 oficir i 3 vojnika teško ranjeni.

3. 10. 1941 Kod s. Jasenka (blizu Ogulina) partizani Drežničkog NOP odreda napali motorizovanu kolonu italijanskog 74. puka i naneli joj gubitke od 36 mrtvih vojnika i 3 uništena kamiona.

5. 10. 1941 Partizani Dubravskog i Perjasičkog NOP odreda napali i razoružali domobransku stražu na ž. st. D. Dubrave (kod Ogulina).

4. 11. 1941 U s. Jasenku (kod Ogulina) italijanske vlasti streljale Marka Trbovića, istaknutog borca toga kraja, i još 9 komunista.

4. 12. 1941 U s. Latinu (kod Ogulina) borci 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- napali italijansku stražu, te ubili 2 i ranili 3 vojnika.

12. 12. 1941 Na putu Ogulin-Drežnica delovi 1. bataljona -Marko Trbović- napadom iz zasede razbili -ogulinske dobrovoljce- [Verovatno se odnosi na četnike, koji su se tada pojavili u tom kraju.]. Poginulo 9 vojnika i ranjeno 30 vojnika i 1 oficir.

21. 12. 1941 Partizani 2. bataljona -Matija Gubec- minirali prugu Ogulin-Sušak (između Fužina i Lokve), izbacili voz iz šina i uništili lokomotivu.

0. 1. 1942 Formiran SK KPH za Ogulin, koji je obuhvatao partijske organizacije u selima Dubravama, Gomirju, Vitunju i Drežnici.

5. 1. 1942 Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

12. 1. 1942 Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

15. 1. 1942 Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

19. 1. 1942 Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

21. 1. 1942 Jedinice 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzele s. Jasenak (kod Ogulina) i zarobile 72 domobrana i žandarma.

0. 2. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

24. 2. 1942 Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

0. 3. 1942 U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

8. 3. 1942 Delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali i zauzeli italijanski magacin u s. Hreljinu (kod Ogulina), gde su zaplenili 2 p. mitraljeza, 15 pušaka i 307 bombi.

8. 3. 1942 Kod s. Vitunja (blizu Ogulina), iz zasede, delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Za odmazdu, italijanski vojnici su opljačkali s. Vitunj i zapalili 32 kuće.

14. 3. 1942 Na putu Bosiljevo-Ponikve (kod Ogulina) jedna četa 1. partizanskog bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napala žandarmerijsku patrolu i zarobila 19 žandarma.

19. 3. 1942 Drugi bataljon -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo Mrkopalj (kod Ogulina), zarobio 6 žandarma i 18 domobrana i zaplenio 54 puške, 3000 metaka, 3 pištolja i drugi materijal. Istog dana je održan manifestacioni zbor i izabran opštinski NO odbor.

20. 3. 1942 U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočela dvodnevna sednica GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Posle razmatranja zadataka koje je postavio VŠ NOP i DV Jugoslavije i analize dotadašnjeg rada, na sednici je odlučeno: u Hrvatskoj formirati pet operativnih zona; partizanska dejstva proširiti na celu Hrvatsku, uz pomoć područja gde su do tada bila razvijena; glavnim snagama prvenstveno preduzeti rušenje komunikacija i napade na neprijateljska uporišta; formirati 1. proleterski bataljon Hrvatske; GŠ popuniti novim članovima; formirati tehniku i redakciju centralnog lista -Partizan-; obradovati kurs za političke komesare i nastaviti rad oficirskog kursa.

25. 3. 1942 Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu na dužini od 126 m, tako da je saobraćaj obustavljen 5 dana.

7. 4. 1942 Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju i uništili italijanski transport koji je tom prilikom naišao, tako da je promet obustavljen dva dana.

8. 4. 1942 U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočelo četvorodnevno treće savetovanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku sa predstavnicima potčinjenih jedinica iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja: analizirani su situacija u svetu i u Jugoslaviji i stanje u jedinicama; postavljeni su zadaci za dalja dejstva.

15. 4. 1942 Italijanske snage ponovo zauzele s. Ravnu Goru (kod Ogulina), gde nije bilo naših jačih snaga.

19. 4. 1942 Na pruzi Ogulin-Dubrave, na mestu gde su u toku prošle noći delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu, iskočio iz šina i zapalio se neprijateljski transportni voz. Poginula su 2 i ranjeno je 12 neprijateljskih vojnika.

21. 4. 1942 U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

25. 4. 1942 Kod Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju tako da je saobraćaj obustavljen 25 časova.

1. 5. 1942 Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

9. 5. 1942 U Turković-Selu (kod Ogulina) 1. bataljon i jedna četa 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda razoružali ustaško-domobransku posadu. Zarobljeno 28 domobrana i ustaša a zaplenjeno 33 puške.

26. 5. 1942 Između Hreljina i Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

27. 5. 1942 Između Ogulina i Oštarija delovi i. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, naneli joj gubitke od 4 mrtva i 4 zarobljena vojnika i zaplenili 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 28 bombi, 1 pištolj i 1000 metaka.

11. 6. 1942 Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

17. 6. 1942 Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. partizanskog bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu u dužini od 800 m. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

18. 6. 1942 Između ž. st. D, Dubrave i s. Tounja (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 200 m, a zatim uništile neprijateljski transport sa cisternama nafte.

19. 6. 1942 Jedinice 2. kordunaškog NOP odreda otpočele petodnevni napad na domobransko uporište u s. Tounjskom Tržiću (kod Slunja) i rušenje komunikacije Ogulin-Slunj i mostova na r. Mrežnici. U tim borbama one su uspele da, 23. juna, zauzmu Tounjski Tržić, da sruše most na r. Mrežnici (kod Tounjskog Tržića) i da na nekoliko mesta poruše pomenutu komunikaciju, čime su onemogućili saobraćaj između Ogulina i Slunja. Zarobile su 63 domobrana, a zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 62 puške, 4300 metaka i drugu ratnu opremu. Na strani partizana poginuo je komandir 3. čete 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Dušan Vergaš, narodni heroj, i ranjeno je 6 boraca.

19. 6. 1942 Delovi 1. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda i delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali neprijateljski transport na pruzi s. Tounj - s. Dubrave (kod Ogulina), zapalili 25 cisterni benzina, vagon sa brašnom i službena kola.

24. 6. 1942 U šumi Kobiljak (kod Ogulina) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijanske vojnike koji su došli da seku drva, ubio 4, ranio 6 i zarobio 20 vojnika.

3. 7. 1942 Između Brod Moravica i Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu Ogulin-Rijeka. Usled toga je na tom mestu iskočio iz šina teretni voz, pa je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

6. 7. 1942 Na komunikaciji Sića-Perjasica (kod Ogulina) 1. bataljon 2. odreda Grupe kordunaških NOP odreda napao ustaško-domobransku kolonu, zarobio 20 domobrana i ustaša i zaplenio 3 p. mitraljeza i 20 pušaka.

10. 7. 1942 Između G. i D. Dubrava (kod Ogulina) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili železničku prugu na dva mesta i napali voz koji je neposredno posle toga naišao. Uništili su 2 lokomotive i 7 vagona i zarobili 4 domobranska oficira i 2 italijanska podoficira.

19. 7. 1942 Između Plaškog i Ogulina jedinice 1. hrvatske NOU brigade napale neprijateljski transport i prinudile ga da se povrati u Plaški. Posle toga su vodile borbu protiv dva oklopna voza, ali su bile prinuđene da se povuku od pruge. U tim borbama neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih vojnika i 8 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 pušaka, 2 mitraljeza, i oko 3000 metaka. Naše jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

24. 7. 1942 Prvi Primorsko-goranski NOP odred i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske napali s. Gomirje (kod Ogulina) i razoružali oko 50 četnika, ali selo nisu zauzeli zbog dolaska tenkova iz Vrbovskog.

31. 7. 1942 Između ž. st. Plaše i Zlobina (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz.

1. 8. 1942 Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili 1300 m železničke pruge i oštetili lokomotivu i 2 vagona.

3. 8. 1942 Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na italijanska uporišta Oštarije i Košare (kod Ogulina). Za vreme borbi srušeno je 500 m železničke pruge, 1 gvozdeni most i tt veza u dužini od 10 km.

17. 8. 1942 Bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh neprijateljski transportni voz na žel. pruzi Ogulin-Rijeka, između s. Plasa i s. Zlobina, kojom prilikom su uništeni lokomotiva i nekoliko vagona.

22. 8. 1942 Između s. G. i D. Dubrava delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu Karlovac-Ogulin. Neposredno posle toga je i naišao neprijateljski transportni voz i prevrnuo se. Tom prilikom je zapaljeno 15 vagona.

25. 8. 1942 U rejonu s. Gomirja (kod Ogulina) delovi bataljona -Marko Trbović- 1. primorskogoranskog NOP odreda zapalili 500 kubika drva spremljenih za italijanski garnizon u Vrbovskom (blizu Ogulina).

31. 8. 1942 Između Ogulina i Gomirja 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda porušio železničku prugu i napao dva neprijateljska transportna voza. On, je tom prilikom ubio ili ranio oko 100 italijanskih oficira i vojnika, zarobio 2 domobranska oficira, 7 žandarma i domobrana, 9 italijanskih vojnika i 35 železničara, zapalio 16 vagona i zaplenio 4 puške, 7 pištolja i veliku sumu novca.

5. 9. 1942 Bataljon -Marko Trbović- 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo ustaško upo rište u Salopek Selu (kod Ogulina) i zaplenio 8 pušaka i 1 pištolj. Neprijateljska posada se povukla u Ogulin.

16. 9. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga protiv jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske u Gorskom kotaru. Neprijatelj je nadirao pravcima: od Prokika, Žute Lokve, Brinja, Jezerana, Plaškoga, Josipdola, Oštarija, Gomirja, Ogulina, Mrkoplja, Lokava, Fužina i Liča. Do početka oktobra italijanske snage su ovladale slobodnom teritorijom i popalile i opljačkale gotovo sva sela, a zatim se povukle u polazne garnizone.

20. 9. 1942 Italijanske snage zauzele s. Drežnicu (kod Ogulina).

24. 9. 1942 Prvi proleterski NOU bataljon Hrvatske zauzeo s. Bosiljevo (kod Ogulina) koje su branili domobrani i zaplenio 38 pušaka, 7 pištolja, 9000 metaka, 80 bombi i drugu opremu.

26. 9. 1942 Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

28. 9. 1942 Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijanske posade u selima Tisovcu i Josipovcu (između Ogulina i Jasenka) i zaplenile 6 minobacača, 4 p. mitraljeza, 40 pušaka i oko 7000 metaka. U toku borbe neprijatelj je imao oko 180 mrtvih i ranjenih vojnika, a naše jedinice 6 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

28. 9. 1942 Između s. Tounja i s. Košara (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice i. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile prugu i tt veze.

8. 10. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 4. hrvatsku NOU brigadu za uspešne borbe protiv okupatora i njegovih slugu na teritoriji 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske i 1. i 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije kod s. Tisovca i s. Josipovca (između Ogulina i Jasenka).

12. 10. 1942 U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

13. 10. 1942 Kod ž. st. Zvečaj (na pruzi Karlovac-Ogulin) delovi 2. kordunaškog područnog partizanskog bataljona miniranjem srušili neprijateljski putnički voz. Zapaljeno je 13 vagona i 1 lokomotiva.

27. 10. 1942 Kod s. Ljubošine (blizu Ogulina) delovi 6. hrvatske NO brigade miniranjem srušili neprijateljski transportni voz a potom napali njegovu pratnju. U toku borbe poginulo je 25 italijanskih vojnika, 16 četnika i 25 domobrana. Lokomotiva i 2 vagona su uništeni, a saobraćaj je bio obustavljen 6 dana.

4. 11. 1942 Jedinice 6. hrvatske NO brigade, i pored intervencije jakih italijanskih i ustaških snaga iz s. Josipdola, zauzele ustaško uporište u s. Modruš (kod Ogulina).

7. 11. 1942 Između ž. st. Gomirja i s. Hreljina (na pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice Omladinskog bataljona 6. hrvatske NO brigade napale italijanski transport i nanele mu gubitke od 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

8. 11. 1942 Između s. Metka i s. Ribnika (na pruzi Ogulin-Knin) 1. bataljon Ličkog NOP odreda napao italijanski transportni voz i neprijatelju naneo osetne gubitke.

14. 11. 1942 Između s. Liča i Fužina (na pruzi Ogulin-Rijeka) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih. Saobraćaj je bio obustavljen 3. dana.

26. 11. 1942 U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

27. 11. 1942 U s. Severinu (kod Ogulinal jedinice 6. hrvatske NO brigade razoružale ustaško-domobransku posadu od 70 vojnika. Zaplenjeno je 70 pušaka i oko 5000 metaka.

3. 12. 1942 Između žel. st. Medak i Raduč (na pruzi Ogulin-Knin) delovi 1. bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu i tt veze, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 2 dana.

8. 12. 1942 Između s. D. Dubrave i žel. st. G. Dubrave (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napale domobransku stražu, zarobile 19 domobrana i zaplenile 21 pušku, 3.000 metaka i 30 bombi.

9. 12. 1942 Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele četničko uporište u s. Gomirju (kod Ogulina), izuzev ž. st. koju su branili četnici i italijanski vojnici. Poginulo je 15 četnika i 7 italijanskih vojnika, a zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 180 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

17. 12. 1942 Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u s. Ravnoj Gori (kod Ogulina), zarobile 150 ustaša i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 200 bombi i oko 50.000 metaka.

17. 12. 1942 U Ložanjku (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda razoružao posadu bunkera i zarobio 23 domobrana a bunkere porušio.

26. 12. 1942 U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

9. 1. 1943 U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

20. 1. 1943 Između ž. stanica Hreljin i Gomirje bataljon -Marko Trbović- 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušio prugu Rijeka-Ogulin i izazvao četvorodnevni prekid saobraćaja.

20. 1. 1943 Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

6. 3. 1943 Između s. Zvečaja i s. Generalskog Stola (na pruzi Ogulin-Karlovac) diverzantska grupa 1. kordunaškog NOP odreda uništila neprijateljski voz.

17. 3. 1943 Na pruzi Ogulin - s. Dubrave jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ i 1. kordunaškog NOP odreda napale italijanski transportni voz i zapalile 6 vagona s materijalom. Poginulo je 10, ranjeno 15 i zarobljeno 48 domobrana, ustaša i italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 29 ranjenih.

1. 4. 1943 Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

17. 5. 1943 Kod s. Gomirja (na pruzi Rijeka-Ogulin) 2. brigada 13. divizija NOVJ napala i uništila voz od 24 putnička, teretna i blindirana vagona. Poginulo je oko 100, a zarobljena su 43 italijanska vojnika, domobrana i legionara. Brigada je imala 15 mrtvih, 12 ranjenih i 3 nestala.

7. 6. 1943 Jako četničko uporište Josipdol (kod Ogulina) napale jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i pretrpele gubitke od 2 mrtva i 25 ranjenih.

9. 6. 1943 U srezu Ogulin održani izbori za mesne NO odbore na kojima je glasalo 95% stanovništva.

5. 7. 1943 Kod ž. st. Plaše (na pruzi Rijeka-Ogulin) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda minirale prugu i uništile lokomotivu i 3 vagona.

30. 7. 1943 Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

0. 9. 1943 U s. Mrkopalju (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 4. brigada 13. divizije NOVJ.

8. 9. 1943 U s. D. Dubravama i na ž. st. Košare (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda zarobio 81 domobrana i 1 oficira.

9. 9. 1943 U s. Josipdol i s. Oštarije (kod Ogulina) upali delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda, gde im se posle kraćih pregovora u toku 10. i 11. septembra predalo 230 domobrana sa 4 oficira i 1 podoficirom.

28. 9. 1943 Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale i opkolile delove 30. ustaškog bataljona u s. Generalskom Stolu (kod Ogulina), porušile prugu i put s. Generalski Stol - s. Zvečaj i blokirale ustaške posade u s. G. Dubravama i na Globorničkom mostu. Borbe su nastavljene i sutradan, kada su nemaeko-ustašk^ snage, podržavane tenkovima, iz Karlovca prodrle ti Generalski Stol i izvukle opkoljenu ustašku posadu. Poginulo je 12, a ranjeno 45 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 7. udarne divizije imale 12 mrtvih i 34 ranjena.

29. 9. 1943 U s. Sv. Petru (kod Ogulina) 4. brigada 13. divizije NOVJ napala posadu iz nemačkog 14. SS policijskog puka, pa posle jednodnevne borbe odustala od napada, pretrpevši gubitke od 23 mrtva, 44 ranjena i 50 zarobljenih i nestalih.

30. 9. 1943 U s. D. Dubravama i na Globorničkom mostu (kod Ogulina) 3. brigada 7. divizije NOVJ napala i razbila ustaško-domobranske jedinice. Poginulo je 37, ranjeno 5 i zarobljeno 116 ustaša, i domobrana, a sutradan je pohvatano još 114 domobrana i ustaša koji su se probijali ka Ogulinu. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih.

12. 10. 1943 Delovi nemačkog 901. motorizovanog puka i 14. SS policijskog puka iz Ogulina napali i odbacili jedinice 8. divizije NOVJ i zauzeli s. Josipdol i s. Skradnik.

16. 10. 1943 U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

20. 10. 1943 Kod s. Popovog Sela (na putu Ogulin - s. Trošmarija) Severinska čota Karlovačkog NOP odreda napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 13 mrtvih (među njima 4 oficira) i 23 ranjena, uništivši i 3 kamiona. Četa je imala 1 ranjenog.

21. 10. 1943 Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

4. 11. 1943 Kod ž. st. Košare (blizu Ogulina) 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede i uništio 2 kamiona sa 11 ustaša i domobrana, a zarobio 2 domobrana i 1 ustašu.

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

15. 12. 1943 U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10. avgusta 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o ubijanju srpskog življa u selu Trojvrh kod Ogulina od strane ustaša

Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Ogulinu od 11 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na ustaški kamion

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 18 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na odjel oružnika i ustaša kod sela Markovca

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 19 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na žandare kod sela Krstinje

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 29 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Primišlja

Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac koncem rujna 1941 god. o obilasku partijskih organizacija u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Ogulin

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj

Izvještaj Kotarske oblasti u Ogulinu od 30 rujna 1941 god. o prekidu telegrafske veze između Drežnice i Zrnića 19 rujna

Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila u Ogulinu od 26 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Risjak - Kupjak

Izvještaj generala Lukića od 2 listopada 1941 o akcijama partizana protiv Talijana na prostoriji Ogulin - Gospić

Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Ogulin od 7. oktobra 1941. Grupi generala Lukića o rušenju mosta i telegrafskih stubova kod Brezove Glave

Izvještaj Oružničkog krila Ogulin od 10. novembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu 1. čete 1. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije na željezničku stanicu Skakavac

Izvještaj oružničkog krila u Ogulinu od 9 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj

Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Ogulinu od 19 prosinca 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Fužine - Lokve

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin

Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 5 siječnja 1942 god. o strijeljanju u Ogulinu koje su izvršile talijanske vojne vlasti

Izvještaj Velike župe Modruš u Ogulinu o stanju i akcijama partizana od 3 veljače do 13 ožujka 1942 godine

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske političkom komesaru 3. čete, III bataljona II partizanskog odreda o potrebi uspostavljanja veze sa Zagrebom preko Plaškog i Ogulina

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 23 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničko odjeljenje kod sela Bribira

Izvještaj Velike župe Modruš u Ogulinu od 31 ožujka 1942 god. o dejstvu partizanskih jedinica i stanju na području Zupe

Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH od 14. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o povlačenju talijanskih jedinica sa područja Delnica, Ogulina i Vrbovskog

Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba kraljevske vojske od 9 svibnja 1942 god. o zaštiti pruge Split - Gospić - Ogulin - Rijeka

Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba Kraljevske vojske 9. svibnja 1942. o zaštiti pruge Split—Gospić—Ogulin—Rijeka

Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Ogulin od 21 svibnja 1942 god. o napadu partizana na oružničke stanice Tržić i Primišlje

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 srpnja 1942 god. o diverzijama na pruzi Zagreb - Ogulin u blizini G. i D. Dubrave

Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

Zapovijest Štaba 5. NO brigade Hrvatske iz druge polovine septembra 1942. god. 1. i 3. bataljonu za napad na blindirani voz na pruzi Karlovac - Ogulin

Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 16 rujna 1942 god. o oružanim akcijama i diverzijama partizana na području Zagreba, Petrinje, Ogulina i Karlovca u prvoj polovici rujna

Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 28 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na pruzi Karlovac-Ogulin i o stanju komandnog kadra

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 listopada 1942 god. povodom pogibije Franje Ogulinca-Selje i pohvala Prvog proleterskog bataljona, Druge NOU brigade i Prvog bataljona Četvrte NOU brigade za postignute uspjehe u borbi

Izvještaj zapovjednika željezničke mreže Lika - Ogulin od 4 studenog 1942 god. o napadu partizana na neprijateljsku posadu u Modrušu

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 8 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na pruzi Ogulin - Sušak

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1943 god. Štabu Četrnaeste NO brigade za dejstvo na pruzi Plaški - Ogulin

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Ogulinu od 17 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobransku posadu u Saborskom i četničku posadu u Lič. Jesenici

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 veljače 1943 god. o kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Karlovac i napadu na posadu u Plavča Dragi

Izvještaj Štaba Osme divizije od 20 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku prugu Ogulin - Dubrave

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 travnja 1943 god. o čišćenju u zoni Ogulina

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 travnja 1943 god. o čišćenju u zoni Ogulina

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 svibnja 1943 god. o talijanskoj akciji u zoni Ogulina i Karlovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četrnaeste NO brigade na putnički vlak između Ogulina i Ogulinskog Hreljina i dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj Hrvatskoj

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četrnaeste NO brigade na putnički vlak između Ogulinskog Hreljina i Gomirja

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 20 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Bosiljeva i Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Vrbovsko-Ogulin i borbi kod Ličkog Petrovog Sela

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica duž željezničke pruge Brod Moravice - Vrbovsko - Ogulin

Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Unske operativne grupe na Bučicu i koncentraciji neprijateljskih snaga u Ogulinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i napadu dijelova Osme divizije Prvog korpusa na Ogulin, Oštarije i Josipdol

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 lipnja 1943 god. Štabu Prve NOU brigade Osme divizije za napad na prugu Ogulin - Karlovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 srpnja 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske oko Pakraca i Grubišnog Polja i o akcijama talijanskih, ustaških i četničkih jedinica u rejonu Ogulina, Gospića, Knina i Omiša

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskoj korpusa od 29 srpnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica na sektoru Ogulina i Sušaka

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO na željezničke objekte na prugama Banova Jaruga - Daruvar i Zagreb - Ogulin i o gubicima u borbi kod Bulinca

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da ubrza evakuaciju ratnog materijala iz primorskih gradova i zatvori pravac Ogulin - Jasenak

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga prema Ogulinu

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju na području Ogulina i u Dalmaciji

Depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijateljskih snaga u Rijeku, razbijanju četnika kod Gomirja i borbama na području Ogulina

Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavncg štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Glavnom štabu o izvršenim diverzijama na komunikaciji Ogulin - Sušak

Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin i okolna neprijateljska uporišta

Zapovijest za vezu Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin i okolna neprijateljska uporišta

Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin

Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 27 rujna 1943 god. za napad na Generalski Stol i Zvečaj i zatvaranje pravaca Ogulin - Karlovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na području Kalnika i Hrv. Zagorja i borbama dijelova Sedme NO divizije u reonu Karlovca i Ogulina, kao i stanju na području Sinj - Split

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 2 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Ogulin i okolna uporišta

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Ogulina

Direktiva Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 4 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 listopada 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Cačinaca, Ogulina i Perušića

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom blokade Ogulina

Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 listopada 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Ogulina, Karlobaga, Gospića i Perušića

Izvještaj Štaba Prvog brdskog diviziona od 6 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu u toku napada na Ogulin i Oštarije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Ogulina i Gospića

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da podnese detaljan izvještaj o borbama na području Ogulin - Karlovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Daruvara i Ogulina

Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadima na Oštarije i borbama na području Ogulina

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na liniji Ogulin - Modruš

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da razruši cestu Ogulin - Jezerane i spriječi prodor neprijatelja na pravcu Ogulin - Jezerane i Ogulin - Josipdol - Plaški

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 listopada 1943 god. o borbama kod Lepoglave, Ogulina i na području Sinja

Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 o situaciji neprijatelja na otseku Kostanjevica-Jaska-Ogulin

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 23 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Ogulin i okolna uporišta

Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da razruše i miniraju ceste Ogulin - Jasenak, Begovo Razdolje - Tepice i Ravna Gora - Gomirje

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 30 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cestama Ogulin - Jasenak i Gomirje - Jasenak

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

Zapovijest 670. njemačkog Grenadirskog puka od 9. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za odbranu na prostoriji Ogulin, Oštarije, Slunj

Izveštaj Obaveštajnog otseka Petnaeste slovenačke NO brigade od 14 decembra 1943 Obaveštajnom centru Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o situaciji neprijatelja na sektoru Žumberak-Karlovac-Ogulin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sopnicu, Vrbovsko i Ogulin

Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o dolasku jedinica Četvrtog korpusa na sektor Karlovac - Ogulin - reka Kupa

Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju Nemaca iz Notranjske i situaciji na sektoru Karlovac - Ogulin - reka Kupa

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

Izveštaj Štaba Osamnaeste NO divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga u Ogulinu i uništenju putničkog voza na pruzi Sušak-Zlobin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 20. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Ogulina

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Karlovac Otočac Glavni štab Slovenije Sušak Brač Glavni štab Hrvatske Operacija Adler 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Virovitica 1. proleterski bataljon Hrvatske Ludbreg 2. kordunaški partizanski odred Bjelovar Plaški Četnici u drugom svetskom ratu Bosiljevo 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Lici 1943. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1944. 2. primorsko-goranski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Livno Diverzije u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Slunj Operacija Wechselbalg Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hrvatska Kostajnica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Delnice Sinj Pljačka u ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Operacija Drežnica Slavonska Požega Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1945. Petrinja Drežnica 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Varaždin Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Sisak 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Lici 1944. Senj Politički komesari u NOR-u Knin Zagreb 5. italijanski armijski korpus Saradnja četnika sa okupatorom Cazin Slavonski Brod Italija u drugom svetskom ratu 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Bihać Borbe u Dalmaciji 1942. Kninska operacija Gospić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Daruvar 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Benkovac Borbe u Lici 1942. Rijeka