🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ohrid u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

9. 4. 1941 Italijanske snage iz Albanije otpočele ofanzivne operacije na kosovskom, debarskom i ohridskom pravcu, gde su naišle na jak otpor jugoslovenskih snaga. Istovremeno su pojačali svoje snage na skadarskom pravcu.

11. 4. 1941 Nemačke snage sa pravca Gostivara i Bitolja zauzele Debar, Ohrid i Strugu i stupile u kontakt sa italijanskim snagama kod Debra i Struge. Zarobljen veći deo Vardarske divizije, dok je manji deo odstupio ka Kičevu, gde je docnije opkoljen i zarobljen.

21. 4. 1941 U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

0. 5. 1941 U Ohridu formiran MK KPJ za Ohrid.

0. 3. 1943 U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

0. 5. 1943 U s. Slivovu (kod Ohrida), na seoskom zboru, javnim glasanjem izabran NO odbor od 7 članova, prvi NO odbor u Debarcama. Tada su prvi put glasale i žene.

22. 5. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- odvojio se, u rejonu Kostura, od Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- i grčkog partizanskog odreda -Vičo- radi odlaska za Prespu.

0. 6. 1943 Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- održao uspele tajne zborove sa stanovništvom sela Leskovec, Šurlenci, Stenje (kod Resna) i Olašani (kod Ohrida) pozivajući ga da stupa u NOP odrede.

28. 6. 1943 U s. Rakovu (kod Lerina, u Grčkoj) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- i Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- razoružali 8 policajaca, zapalili opštinsku arhivu i održali uspeo miting.

0. 7. 1943 U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

0. 7. 1943 U s. Vrbjanima, s. Laktinju, s. Godivju, s. Velmeju (Debarca) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- organizovao NO odbore.

6. 7. 1943 U rejonu s. Ljubojno - s. Carev Dvor i s. Donje Dupeni - s. Ljubojno (kod Prespanskog jezera) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- uništio italijansku vojnu telefonsku liniju u dužini od nekoliko kilometara.

17. 7. 1943 Po odluci GŠ NOV i PO za Makedoniju pošla iz Prespe u Debarca glavnina Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev- sa zadatkom da se poveže s jedinicama 1. operativne zone NOV i PO Makedonije radi zajedničkog dejstva i stvaranja slobodne teritorije.

7. 8. 1943 Štab Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev- pozvao barjaktare (seoske starešine) iz okoline Struge na sastanak radi dogovora o zajedničkoj borbi protiv okupatora. U pozivu se insistira na bratsvu i jedinstvu makedonskog i šiptarskog življa radi sprečavanja bratoubilačke borbe. (Do ovog sastanka nije došlo, jer su barjaktari odbili svaku saradnju s NOP-om.)

28. 8. 1943 Na Slaveju (pl. Karaorman, Debarca) od Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-. preostalih boraca NOP odreda -Dimitar Vlahov- i -Đorče Petrov- i novodošlog ljudstva formiran 1. bataljon 2. operativne zone NOV i PO Makedonije -Mirče Acev-, jačine oko 200 boraca. To je prvi bataljon na teritoriji Makedonije.

0. 9. 1943 U Debarcama (kod Ohrida) formiran Šiptarski (Tomin) bataljon od Šiptarske partizanske čete i novodošlog ljudstva.

11. 9. 1943 Na putu Kičevo-Ohrid partizanski bataljon -Mirče Acev- porušio 3 mosta i posekao 130 tt stubova aus. Slivovu zapalio žand. stanicu.

12. 9. 1943 Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

13. 9. 1943 Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije, po nalogu GŠ NOV i PO za Makedoniju, naredio NOP odredu -Slavej- da uz pomoć stanovništva iskopa protivtenkovske rovove i poruši drum s. Botun - s. Mešeište (Debarca), te spreči eventualno nadiranje nemačkih oklopnih delova iz Ohrida i Struge na slobodnu teritoriju Debarca.

14. 9. 1943 Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije odobrio seču građe za opravku popaljenih kuća u s. Belčištu (kod Ohrida) i preporučio NO odboru sela da obezbedi smeštaj porodicama koje su ostale bez krova, kao i pomoć u radnoj snazi radi podizanja novih kuća.

15. 9. 1943 Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije naredio seoskim NO odborima na slobodnoj teritoriji Debarca da zabrane dalje rušenje pruge Kičevo-Ohrid i da odnesene žel. šine prikupe na pogodna prikrivena mesta.

16. 9. 1943 U s. Pesočanima (kod Ohrida) Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije održao sastanak sa predstavnicima seoskih NO odbora slobodne teritorije Debarca, na kome je razmatrano političko-ekonomsko stanje na slobodnoj teritoriji NO odbora i obezbeđenje ishrane partizanskih jedinica.

0. 10. 1943 U s. Izdeglavju (kod Ohrida), na zboru delegata opštinskih i seoskih NO odbora, izabran SNO odbor za Debarca (50 članova; njih 5 je ušlo u Izvršni odbor).

0. 10. 1943 Na oslobođenoj teritoriji Debarca-Kopačka (kod Ohrida i Kičeva) mnogi učesnici ilindenskog ustanka 1903. godine dobrovoljno stupili u NOV radi odbrane slobodne teritorije.

2. 10. 1943 Kod ž. st. Preseka jedinice Grupe bataljona uništile 6 lokomotiva. Narednih dana su na više mesta porušile prugu Kičevo-Ohrid, na delu pruge od Kičeva do s. Botuna.

14. 10. 1943 Kod s. Botuna (blizu Ohrida) NOP odred -Slavej- razbio balističku grupu koja je iz Struge pokušala da se probije na slobodnu teritoriju Debarca i spoji sa snagama koje su istovremeno imale da prodru sa pravca Kičeva. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

11. 11. 1943 U s. Slivovu (kod Ohrida) formirana 1. makedonsko-kosovska NOU brigada. U njen su sastav ušli partizanski bataljon -Mirče Acev-, Kičevski (2. bataljon), 1. i 2. kosovsko-metohijski i Četa pratećih oruđa GŠ NOV i PO za Makedoniju. Pošto je delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo predao brigadnu zastavu, borci i rukovodioci te brigade (koja je predstavljala, u pravom smislu reči, brigadu bratstva i jedinstva, jer je u njoj bilo Makedonaca, Crnogoraca, Srba, Slovenaca i Šiptara) uputili su pozdravni telegram vrhovnom komandantu drugu Titu.

11. 11. 1943 GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu da se u Prespi, od bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-, Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-, formira partizanski bataljon -Stevan Naumov-.

30. 11. 1943 Kod s. Zavoja, na putu Ohrid-Resen, delovi bataljona -Mirče Acev- 1. makedonsko-kosovske NOU brigade porušio drumski most.

2. 12. 1943 Komanda mesta Debarca dala uputstvo NO odboru s. Botuna (kod Ohrida): u kojim slučajevima i po čijem odobrenju seljaci mogu prodavati životne namirnice, pošto je to naredbom GŠ NOV i PO za Makedoniju bilo zabranjeno.

5. 12. 1943 Kod s. Slivova (blizu Ohrida) seoski odbornici, zajedno sa starim ilindenskim borcima, vodili vrlo tešku i neravnu borbu protiv jakih nemačko-balističkih snaga koje su koncentrično napale slobodnu teritoriju Debarca i tako omogućili ženama, deci i starcima da se iz sela prebace na pl. Karaorman.

11. 3. 1944 Iz zasede na putu s. Šulin-Gorica (kod Prespe) Resansko-ohridski NOP odred uništio 3 kamiona. U kamionima je poginulo 9 nemačkih vojnika.

28. 4. 1944 Kod s. Zavoja (na putu Ohrid-Resen), u pokretu za Debarca, Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada), vodile šestočasovnu oštru borbu protiv bugarskih jedinica ohridskog i resenskog garnizona. Iako je neprijatelj zaposeo drum, grupe su, razbivši bočna obezbeđenja, izvršile proboj i produžile pokrete za s. Velmej (kod Ohrida).

29. 4. 1944 Okružene kod s. Velmeja (blizu Ohrida), Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) vodile žestoku osmočasovnu borbu protiv bugarskih jedinica iz Ohrida i Resena, koje su ranije zaposele dominirajuće položaje. Smelim jurišima i veštim manevrom, bataljoni su razbili blokadu i probili se u pravcu s. Slatine. Poginula su 63 bugarska vojnika a 1,2 vojnika je zarobljeno. Zaplenjeno je 26 pušaka, 2 p. mitraljeza, mnogo municije i drugog ratnog materijala. Tom prilikom je, pored ostalih, poginuo politički komesar Grupe kosovsko-metohijskih bataljona Miloš Gilić Mićo, narodni heroj.

30. 4. 1944 Kod s. Slatina (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačko-balističke snage. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika i balista, a 40 ih je zarobljeno. Zaplenjena je komora od 30 konja i dosta oružja.

0. 5. 1944 Ovladavši slobodnom teritorijom Debaraca, nemačke jedinice spalile sela: Crvenu Vodu, Botun, Pesočane, Vrbjane, Laktinje, Godivje i Mramorec (kod Ohrida).

1. 5. 1944 Drugi oblasni komitet SKOJ-a uputio pismo Mesnom komitetu SKOJ-a za Ohrid: daje uputstva kako prilagoditi organizacione forme skojevskih aktiva u višim razredima gimnazije i u duborezačkoj školi; zatim kako što veći broj omladinaca poslati u jedinice NOVJ na slobodnoj teritoriji Debaraca, a naročito onih omladinaca koji su regrutovani za bugarsku okupatorsku vojsku.

3. 5. 1944 Kod s. Mešeišta, s. Botuna i s. Pesočana (blizu Ohrida) delovi Grupe kosovsko-metovijskih partizanskih bataljona porušili železničke mostove, uništili nemački kp.mion s municijom i zaplenili 8 p. mitraljeza.

4. 5. 1944 Kod s. Pesočana (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačku kolonu koja je pokušala da se probije iz Kičeva za Strugu, nanele joj dosta gubitaka u ljudstvu i naoružanju i zaplenile 2 kamiona, 8 p. mitraljeza, 1 mitraljez i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog borca.

7. 5. 1944 Kod s. Botuna (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada), posle petočasovne borbe, odbile pokušaj jedne nemačke kolone da se iz Struge probije za Kičevo. Gubici bataljona: 2 ranjena borca.

12. 5. 1944 Drugi oblasni komitet SKOJ-a izvestio PK SKOJ-a za Makedoniju: o preduzetim merama za formiranje novog MK SKOJ-a za Bitolj i skojevskih organizacija o stanju skojevske organizacije u Ohridu i razbijanju fašističke omladinske organizacije -Branik-, merama za jačanje skojevske organizacije u Prilepu i Kruševu.

8. 6. 1944 U s. Lokovu (kod Struge), od Grupe makedonskih partizanskih bataljona (1. i 2. bataljona) i novodošlih boraca iz ohridskog sreza, formirana 1. makedonska NOU brigada.

14. 8. 1944 U Debarcama (kod Ohrida), od Šiptara kičevskog i debarskog kraja, formiran Šiptarski (kičevsko-debarski) NOP odred. (Kasnije je od njega formirana 4. šiptarska NO brigada.)  

9. 9. 1944 Borbena grupa -Gulman- (dva bataljona i artiljerijski divizion) ušla u Ohrid i Resen, iz kojih su se bugarske snage povukle za Bitolj.

20. 9. 1944 Kod prevoja Davali na putu Bitolj-Ohrid 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ i Kruševski NOP odred dočekali nemačku motorizovanu kolonu i prinudili je da se, uz gubitke, vrati u Bitolj. Uništen je 1 kamion.

21. 9. 1944 Na prevoju Đavatu (kod Bitolja) otpočele višednevne borbe 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ protiv nemačke kolone iz Bitolja koja je uspela da oslobodi komunikaciju za Ohrid. U tim borbama su uništeni 1 tenk, dvoja borna kola i 4 kamiona, dok neprijateljski gubici u ljudstvu nisu utvrđeni. Brigada je imala 7 mrtvih i 3 ranjena borca.

23. 9. 1944 U rejonu Bukova (na putu Resen-Ohrid) Kruševski NOP odred iz zasede napao nemačku kolonu i uspeo da je zadrži nekoliko časova, nanevši joj osetne gubitke u ljudstvu i materijalu.

12. 10. 1944 Kod Prentovog mosta (na komunikaciji Ohrid-Resen) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja se probijala za Ohrid i odbacila je u Resen.

13. 10. 1944 U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) ojačani 3. bataljon 5. makedonske NO brigade iz zasede napao nemačku auto-kolonu. Posle borbe kolona se probila za Ohrid. Zapaljeno je 15 kamiona a jedan je zaplenjen. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

18. 10. 1944 Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

20. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio direktivu štabovima 15. i 16. korpusa NOVJ: 15. korpus da oslobodi Pelagoniju i prostoriju oko Ohridskog i Prespanskog jezera, a 16. korpus da oslobodi dolinu Vardara sa gradovima Velesom (sada: Titov Veles) i Skopljem.

20. 10. 1944 U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

30. 10. 1944 U dvočasovnoj borbi uz gubitke od 2 poginula i 5 ranjenih boraca, delovi 48. divizije NOVJ sprečili pokušaj nemačkih snaga da se iz Struge probiju za Ohrid.

30. 10. 1944 Od Ohridskog jezera, preko s. Misleševa i Ciglane, 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ napala nemačke jedinice u Strugi. I pored dva napada ona nije mogla zauzeti Strugu, jer su nemačke snage bile dobro fortifikacijski utvrđene, a ispred utvrđenja su se nalazili kanali puni vode, koji su otežavali pokret jedinica.

31. 10. 1944 U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) delovi 1. makedonske udarne brigade 48. divizije NOVJ odbili napad nemačke kolone koja je pokušala da se iz Resena probije za Ohrid. Gubici neprijatelja: oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 ranjena borca.

1. 11. 1944 U rejonu s. Svinjišta i s Zavoja (blizu Resna) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ napala jaču nemačku kolonu, ali je posle višečasovne borbe odbačena s položaja. Spalivši veći broj kuća, kolona je produžila pokret za Ohrid. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Uništen je 1 automobil i nekoliko zaprežnih vozila. Brigada je imala 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

2. 11. 1944 U rejonu s. Misleševa i s. Morovišta (kod Struge) 15. mapeđonska brigada 48. divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, odbila napade nemačkih snaga koje su pokušavale da se iz Struge probiju za Ohrid. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

2. 11. 1944 Posle četvorodnevnih borbi jedinice 41. i 49. divizije 15. korpusa NOVJ oslobodile Prilep i odsekle nemačku Borbenu grupu -Štajrer-, koja se morala izvlačiti preko Bitolja, Ohrida i Struge za Albaniju. U gradu je zaplenjeno dosta magacina ratne opreme. Jedinice NOVJ su imale 78 mrtvih i 108 ranjenih boraca, a neprijatelj oko 100 ranjenih vojnika (broj mrtvih nije utvrđen).

2. 11. 1944 U rejonu s. Opejnce i s. Rasine (blizu Ohrida) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačke kolone. Najzad, uz obostrane velike gubitke, kolona se probila za Ohrid.

6. 11. 1944 Četrdeset osma divizija NOVJ izdala zapovest 1. makedonskoj NOU brigadi, 15. makedonskoj NO brigadi i 4. šiptarskoj NO brigadi da 7. novembra izjutra napadnu i oslobode Ohrid i Strugu.

7. 11. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv nemačke Borbene grupe -Štajrer-, jedinice 48. divizije NOVJ (1. NOU brigada i 15, makedonska NO brigada) i 5. brigada 49. divizije NOVJ oslobodile Ohrid.

7. 11. 1944 Kod s. Podmolja (blizu Ohrida) 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušale da se iz Struge probiju za Ohrid; zatim, zbog jakog pritiska neprijatelja i snažne artiljerijske vatre iz Ohrida, povukla se za s. Orovnik i s. Lakočerej, spalivši nekoliko neprijateljskih kamiona. Brigada je imala 8 mrtvih, 7 ranjenih i 20 nestalih boraca.

4. 12. 1944 Četrdeset osma divizija NOVJ demobilisala prosvetne radnike i stavila ih GNO odboru u Ohridu na raspolaganje.

Dokumenti

Izvod iz mesečnog izveštaja za maj 1943. Komande 9. armije o napadu partizana na karabinijersku stanicu u s. Slivovo kod Ohrida

Izveštaj Knrila Georgševskog od 21. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Prespe i u Resensko-ohridskom partizanskom odredu

Telegram štaba Prve makedonske brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenim akcijama na pruzi i drumu Ohrid–Kičevo, Kičevo– Debar

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 27. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o brojnom stanju potčinjenih jedinica i o borbama Desete brigade kod s. Smilevci i Sedme brigade na putu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga

Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija

Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 8. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade na komunikaciji Bitolj–Prilep i Bitolj–Ohrid

Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 14. oktobra 1944. god. igtabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade 13. oktobra na drumu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga

Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pete i Sedme brigade na drumu Prilep–Bitolj–Ohrid od 20–22. oktobra

Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koncentraciji snaga na putu Resen–Ohrid u cilju uništenja nemačkih snaga koje otstupaju

Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 4. novembra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Prve i Petnaeste brigade na sektoru Ohrid–Struga protiv nemačkih jedinica

Zapovest štaba Četrdeset devete NO divizije od 5. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za zaposedanje položaja na sektoru Resen–Ohrid

Izveštaj štaba Drugog korpusa od 7. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Struge i o napadu na Ohrid

Izveštaj štaba Pete brigade od 8. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o oslobođenju Ohrida

Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid

Izveštaj štaba Petnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. štabu Četrdeset osme NO divizije o borbama za oslobođenje Ohrida

Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 12. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga Korpusa, o planu za oslobođenje Kičeva i o stanju pristaništa na Ohridskom Jezeru

Fotografije

Povezane odrednice

Mrkonjić Grad Kavadarci Samobor Bugarska u drugom svetskom ratu 1. makedonska udarna brigada Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Mavrovski partizanski odred Bratstvo i jedinstvo u ratu 1. vojvođanska udarna brigada Bosanski Novi Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Makedoniji 1944. Bali Kombetar 41. makedonska divizija NOVJ Sanitet u ratu 15. makedonski korpus NOVJ Italijanski partizani Komunistička partija Makedonije Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev" Veles Žene u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sarajevo Donji Vakuf Politički komesari u NOR-u Debar 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Mađarska u drugom svetskom ratu Kičevo Grčki partizani Intendantura u ratu Omladina u ratu Struga Bitola Oslobođenje Kičeva 1943. Resen Italija u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo 16. makedonski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1943. 5. makedonska brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Gostivar Josip Broz Tito Priboj Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. krajiška udarna brigada Partizanski odred "Damjan Gruev" Britanija i Jugoslavija Glavni štab Makedonije 15. makedonska brigada SKOJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Tetovo 12. makedonska brigada (skopska) 4. šiptarska brigada Dobrivoje Radosavljević Deca u ratu 49. makedonska divizija NOVJ 48. makedonska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Prilep Kruševo Adolf Hitler Albanija u drugom svetskom ratu Grčka u drugom svetskom ratu Gevgelija 7. makedonska brigada Sanski Most Glina Aprilski rat