🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Olovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

28. 10. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda i četnički delovi zauzeli s. Knežinu i odbacili vod žandarma i mesnu miliciju u Olovo.

1. 11. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- i četiri četničke čete izvršili neuspeo napad na Olovo.

17. 12. 1941 Po jedan bataljon Romanijskog NOP odreda, NOP odreda -Zvijezda- i jedan četnički bataljon zauzeli Olovo.

20. 12. 1941 Delovi NOP odreda -Zvijezda- zauzeli žand. st. Vijaku (kod Olova).

21. 12. 1941 Posle petodnevnih borbi delovi NOP odreda -Zvijezda-, Romanijskog i Ozrenskog NOP odreda oslobodili dolinu r. Krivaje [U oslobođenu dolinu Krivaje upala je Cerska četnička brigada, čime je osujećen plan GŠ NOP odreda BiH o čvršćem povezivanju NOP odreda i prodoru u bosanski industrijsko-rudarski basen.], zauzeli 80 km železničke pruge Zavidovići-Olovo i 13 železničkih i nekoliko žand. stanica, zarobili ili razoružali veći broj posade.

21. 1. 1942 Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

21. 1. 1942 Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije, posle vrlo slabog otpora četnika, zauzeli Olovo.

25. 1. 1942 Otpočeo trodnevni marš glavnine 1. proleterske NOU brigade. Sa GŠ NOP i DV i PK KPJ za BiH, ona se, po dubokom snegu, na temperaturi od -32°C, kretala iz s. Gajeva (kod Olova) preko pl. Ozrena (sarajevskog), Sarajevskog polja i pl. Igmana do s. Presjenice (kod Trnova). Poslednja, najteža, etapa marša - od s. Kremeša, koja je trajala 18 časova, poznata je kao -igmanski marš-. Usled smrzavanja, iz stroja su izbačena 172 borca (od oko 730). Brigadu je VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio zbog samopregora i zalaganja u toku ovog marša.

13. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Proleterskoj udarnoj grupi brigada (sastava: 2. proleterska i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade) da težište dejstava usmeri na prostoriju Han-Pijesak-Srebrenica-Vlasenica-Olovo, sa zadatkom: čišćenje teritorije od četnika i ustaša, stvaranje partizanskih i dobrovoljačkih jedinica i organizacija pozadine.

28. 8. 1942 Šesta istčnobosanska NOU brigada probila se iz okruženja preko Javor-planine, zauzela ž. st. Pjenovac i Nevačku (na pruzi Olovo-Han-Pijesak) razbila četu i po domobrana, porušila prugu i spalila pilanu.

8. 2. 1943 Na pruzi Olovo - Han-Pijesak delovi 6. istočnobosanske NOU brigade napali usta ški transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 25 i ranjeno 25 ustaša.

21. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u centralnoj Bosni da jednu diviziju usmeri na prugu Sarajevo - Bos. Brod i dalje pravcem Olovo-Han-Pijesak-Rogatica-Goražde, radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe VŠ koje su; se probijale iz neprijateljskog okruženja.

24. 6. 1943 Druga proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ rasterala malobrojnu mesnu miliciju i zauzela Olovo, gde je uništila ž. st., dve lokomotive i oko 30 vagona.

7. 7. 1943 Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

10. 7. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranskog 7. lovačkog puka potisnule delove 7. krajiške udarne brigade i 7. brigadu 7. divizije NOVJ prema Kladnju i zauzele Olovo.

12. 7. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- nastupajući od Olova, razbili delove 7. krajiške NOU brigade i zauzeli Kladanj. U borbi je poginuo i komandant 7. brigade Rade Marjanac, narodni heroj.

10. 8. 1943 Kod s. Predražića (blizu Olova) utopio se u r. Krivaji zamenik komandanta 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Bondžulić, narodni heroj.

21. 8. 1943 Kod s. Careva Hana (u dolini r. Krivaje, blizu Olova) nesrečnim slučajem smrtno ranjen komandant 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Bogoljub Čukić, narodni heroj.

21. 8. 1943 Iz s. Seone (na pl. Ozrenu) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, po naređenju VŠ NOV i POJ, krenula na marš pravcem Olovo - Konjuh (Zvijezda) - Romanija - Jahorina - Ustikolina - Foča. Divizija je uz put razbila više manjih posada i 30. avgusta stigla u rejon Foča-Kalinovik.

28. 8. 1943 Četvrta proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne diviziie NOVJ rasterala manju domobransku posadu i zauzela Olovo.

14. 11. 1943 U Olovo ušli jedan bataljon 6. istočnobosanske udarne brigade 17, udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Romanijskog NOP odreda.

7. 12. 1943 Drugi bataljon 130. puka nemačke 187. rezervne divizije, prodirući iz Tuzle, ušao u Olovo.

9. 12. 1943 U Kladanj ušla 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv milicije, koja se povukla u pravcu Olova.

18. 12. 1943 Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

25. 12. 1943 U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

11. 5. 1944 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 16. i 17. udarna divizija NOVJ, pošto nisu uspele da pređu r. Drinu za Srbiju vraćene prema Tuzli i Olovu, gde su vođene borbe protiv nemačkih vojnika, četnika i ustaša.

15. 5. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ krenula iz rejona južno od Olova, preko Romanije, Jahorine i Zelengore, radi ulaska u sastav 2. udarnog korpusa NOVJ.

19. 6. 1944 Posle dvodnevne borbe 16. udarna divizija NOVJ zauzela neprijateljska uporišta duž železničke pruge Olovo-Zavidovići: s. Hrge, s. Vozuću, s. Ribnicu i ž. st. Stjepin Han. Ta uporišta je branio nemački policijski bataljon i manji broj nemačkih vojnika iz 13. SS divizije -Handžar-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 56 mrtvih, većeg broja ranjenih i 15 zarobljenih. Gubici 16. udarne divizije: 11 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

29. 7. 1944 Treća udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela Olovo koje su branili ustaše i delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar-. Uništila je lokomotivu i više vagona.

3. 8. 1944 Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

24. 10. 1944 Posle kratke borbe protiv ustaške milicije, jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Olovo, zaplenivši 3 puške, 2 ručne bombe, 150 metaka i dosta vojničke opreme.

5. 1. 1945 Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udaAie divizije NOVJ zauzela Olovo, a sutradan i Kladanj.

25. 3. 1945 Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA, odbacile ustaško-domobranske jedinice i oslobodile Olovo.

Dokumenti

Izveštaj Oružničke postaje Olovo od 3. jula 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o pobijenim Srbima u selu Brda i bekstvu pravoslavnog življa u šume zbog ustaških pokolja

Izvještaj oružničke postaje Olovo od 5 novembra 1941 god. o napadu ustanika na Crnu Rijeku

Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Rogatičkog sektora za upućivanje municije jedinicama koje vode borbe oko Olova

Izvještaj oružničke postaje Olovo od 10 novembra 1941 god. o borbama u okolini Olova

Izvještaj oružničke postaje Olovo od 2 decembra 1941 god. o borbama u okolini Olova

Izvještaj stožera Sedme pješačke pukovnije od 5 decembra 1941 god. o borbama kod Olova i na Jahorini

Izvještaj zapovjedinštva Krivajskog zdruga od 9 decembra 1941 god. o zauzimanju Olova od strane ustanika

Izvještaj štaba Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 19 decembra 1941 god. o oslobođenju Olova

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o početku neprijateljskih dejstava iz Prače u pravcu Olova

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o usmeravanju težišta dejstva na prostoru Han Pijesak - Srebrenica - Vlasenica - Olovo

Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 14 aprila 1942 god. o borbama oko Tuzle, Kladnja, Olova i Zvornika

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 maja 1942 god. o borbama u okolini Olova i Zenice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog korpusa za dejstvo na pruzi Sarajevo - Brod i nastupanje pravcem Olovo - Han Pijesak - Rogatica - Goražde radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe iz neprijateljskog obruča

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da poruši železničku prugu Han Pijesak - Olovo i ispita situaciju na desnoj obali Drine

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim garnizonima u Olovu i Kladnju

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Olovo - Zavidovići

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da jednom brigadom obezbedi rejon Olova a drugim dvema poruši komunikaciju Tuzla - Kladanj i orijentiše ih ka dolini reke Spreče

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da se do daljeg naređenja ne angažuje suviše u dolini reke Spreče i kod Olova

Naređenje Štaba 2. proleterske divizije NOVJ od 3. jula 1943. štabovima brigada za dejstva na prostoriji Banovići–Kladanj–Olovo

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da glavninu divizije prikupi južno od Kladnja i zatvori pravac Kladanj - Olovo

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedma (banijska) brigada ovlada prostorijom Očevlje - Vijaka - Zvijezda i obezbeđuje pravac Vareš - Očevlje - Olovo

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da poruši železničku prugu na odseku Petrović - Cuništa i ostane u rejonu Olova kao rezerva Vrhovnog štaba

Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije o načinu dejstva na prostoru Olovo - Kladanj

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Pete NOU divizije da poruši prugu Vareš - Podlugovi i spreči neprijatelju prodor prema Olovu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da pojača izviđačku delatnost prema Kladnju i Olovu

Izvještaj Štaba 7. divizije od 27. jula 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o izbijanju divizije na prostoriju Olovo–Vareš i silovanju djevojčice u Varešu od četvorice Nijemaca

Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 28 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta iz s. Cuništa na prostoriju Olova

Zapovijest Štaba Četvrte proleterske brigade od 28 avgusta 1943 god. štabovima bataljona za izvršenje pokreta sa prostorije Olova na prostoriju s. Gurdići - Drapnići

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova N.D.H. od 1 septembra 1943 god. o zauzimanju Olova od strane jedinica NOV i PO i o položaju Kladnja i Livna

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da sadejstvuje 5. NOU diviziji u rejonu Olova

Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 22. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na selo Vozuću i razaranje željezničke pruge Zavidovići - Olovo

Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. jula 1944. Štabu 19. birčanske brigade za napad na Olovo i štabovima 16 muslimanske i 20. romanijske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Potkozlovača - Ravansko i Kruševci - Donje Babine

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će se njegovim jedinicama avionima doturiti hrana u rejonu sela Medojevića kod Olova

Bojna relacija Zapovjedništva 1. ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga od 11. oktobra 1944. o dejstvima u avgustu na sektoru Vlasenica - Olovo - Bugojno - Rogatica

Obavještajni izvještaj Birčansko-kladanjskog NOP odreda od 17. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o ustaškim i četničkim ostacima na prostoru Olovo-Kladanj

Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 24. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima protiv četničkih i ustaških ostataka na području Romanije, Olova i Vareša

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ 13. SS divizija Handžar Operacija Snežna oluja 7. krajiška udarna brigada Durmitorska operacija 7. SS divizija Prinz Eugen 1. proleterska divizija NOVJ Partizanski odred Zvijezda Saradnja partizana i četnika 1941. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Bitka na Zelengori Zenica 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Goražde Avijacija u oslobodilačkom ratu Han Pjesak Četnička golgota Četnici u ustanku 2. proleterska divizija NOVJ Ustaški zločini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tuzla 17. majevička udarna brigada Zavidovići Sarajevo 1. ustaški stajaći djelatni zdrug Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Livno 2. proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Kalinovik Srebrenica Napad NOVJ na Zvornik 1943. 19. birčanska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 17. istočnobosanska divizija NOVJ Cerska četnička brigada Ustanak u NDH 27. istočnobosanska divizija NOVJ Romanijski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Foča 2. vojvođanska udarna brigada Ozrenski partizanski odred (Bosna) 38. istočnobosanska divizija NOVJ 1. ustaška brigada Sokolac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Arso Jovanović Josip Broz Tito 718. pešadijska divizija Narodni heroji Jugoslavije 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Politički komesari u NOR-u 7. banijska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Zvornik 36. vojvođanska divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ Druga neprijateljska ofanziva 369. legionarska divizija (vražja) Diverzije u oslobodilačkom ratu Kruševac Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Operacija Schwarz 342. pešadijska divizija Vlasenica 187. rezervna divizija Bugojno Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Trnovo