🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Omiš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 182 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Formiran MK KPH za Omiš.

0. 12. 1941 Održan sastanak MK KPH za Omiš na kome je raspravljano o uslovima za formiranje Mosorskog NOP odreda i određeno koji će članovi Partije ući u odred a koji će ostati na terenu.

12. 2. 1942 Na mestu zvanom Vablje (između Dugog Rata i Omiša) partizanska udarna grupa -Dugi Rat- napala italijanske vojnike koji su vodili zatvorenike, ranila dva neprijateljska vojnika, oslobodila četvoricu uhapšenih i zaplenila 1 pušku.

24. 6. 1942 Italijanske jedinice iz Metkovića, Omiša i Makarske, podržane avijacijom i mornaricom, otpočele osmodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- na Biokovu. Spretnim manevrima partizani su izbegli opkoljavanje i naneli neprijatelju gubitke od 300 mrtvih i ranjenih vojnika.

26. 7. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište u s. Sestanovac (kod Omiša) i uništili sva postrojenja u Pošti, Duvanskoj opitnoj stanici i Opštini. Selo su branili žandarmi. Korčulanski partizani zaplenili u Korčulanskom kanalu italijanski brod -Duks- i - zarobili posadu.

28. 9. 1942 Kod s. Svinišća (blizu Omiša) delovi Mosorske partizanske čete miniranjem srušili 3 stuba visokog napona. Zbog toga su Split i zona Kaštela ostali bez svetla više od 15 dana, a prestala su raditi i sva industrijska preduzeća.

10. 10. 1942 Delovi Mosećkog bataljona posle kraće borbe zauzeli neprijateljsko uporište u s. Lećevici (kod Omiša) a žandarmerijsku i finansijsku posadu zarobili.

23. 10. 1942 Jedinice 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade zauzele neprijateljsko uporište s. Podgrada (ispod pl. Mosora) koje su branili žandarmi, te ovima nanele gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena; odmah posle toga porušile Pavića most na Cetini i prekinule saobraćaj između Omiša i s. Podgrada.

25. 10. 1942 Kod s. Tugara (blizu Splita) 4. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao jake italijanske snage iz Omiša i posle tročasovne borbe odbacio ih prema Omišu. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i oko 40 ranjenih.

6. 11. 1942 U blizini Omiša delovi Mosorskog partizanskog bataljona srušili 4 gvozdena električna stuba. Split i sva okolina ostali bez svetla a fabrika u Dugom Ratu i brodogradilište u Splitu prestali da rade.

8. 7. 1943 Selo Žrnovnicu (kod Omiša) spalile jedinice italijanske divizije -Bergamo- i streljale 13 ljudi od 45 do 70 godina starosti.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

19. 8. 1943 Leteća mosorska partizanska četa upala u s. Dubce (kod Omiša) gde joj se bez borbe predalo 30 domobrana i 1 oficir.

21. 8. 1943 Jedinice Biokovskog i Cetinskog NOP odreda zauzele s. Zadvarje (kod Omiša). Poginulo je oko 15 i zarobljeno oko 300 domobrana i 8 oficira 2. bataljona domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Gubici naših jedinica: 2 mrtva i 3 ranjena.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

2. 12. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

6. 5. 1944 U luci Omišalj (na o. Krku) udarna grupa 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ potopila nemački parobrod -Plav- a posadu zarobila.

1. 6. 1944 Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

14. 9. 1944 U rejonu Omiša, prilikom bomb.vrđovaipn vatrenih položaja nomaike artiljerije, oboren avion u kome je poginuo kapetan Franjo Kluz, narodni heroj.

0. 10. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Omiš izabran Sreski odbor NOF-a.

18. 10. 1944 Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

25. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

Dokumenti

Izvještaj Oružničke postaje Muć od 23. srpnja 1941. Redarstvenom ravnateljstvu Omiš o isticanju crvene zastave na Postänjskom Visu

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o kidanju telefonsko-telegrafskih stupova i žica duž željezničke pruge Kaštel Lukšić — Kaštel Kambelovac

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o kidanju telefonsko-telegrafskih linija između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice i štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o rušenju željezničke pruge između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o postupku talijanskih fašista prema stanovnicima Kaštela i Židovima smještenim u hotelu Palace u Kaštel Starom

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o miniranju mosta i rušenju telefonsko-telegrafskih stupova u selu Rupotini

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akciji partizana na pruzi Kaštel-Stari - Kaštel-Gomilica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu ustanika na žandarmerijsku patrolu kod Vrlike

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o razaranju željezničke pruge i oštećenju telefonsko-telegrafske linije na stajalištu Koprivno

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o suzbijanju ustanka na području kotara Sinj

Izvještaj Velike Župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o bobri i razbijanju Splitskog partizanskog odreda kod Dicma

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ubojstvu komuniste Bulige Joze u selu Brdo-Klis

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Omiš od 4. rujna 1941. velikom županu Velike župe Cetina o odlasku grupe rodoljuba iz sela Bitelića 15. kolovozà u partizane

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. rujna 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o posjetu guvernera Dalmacije Bastianinia Splitu i Omišu

Izvještaj Velike župe u Omišu od 26. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ranjavanju splitskog fašiste Zvonka Petraella i o demonstracijama učenika i učenica srednjih škola u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-uprav- nom povjereništvu kod Druge talijanske armije o ispisivanju antifašističkih parola na raznim mjestima na Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o postupku talijanske vojske prema narodu Omiša i okolice

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o pronađenom letku u gradu Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o napadu partizana na žandarmerijsku patrolu na Vrdovu

Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

Pismo organizacionog sekretara PK KPH za Dalmaciju iz studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na sektoru Omiša

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. studenog 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o atentatima i diverzijama udarnih grupa u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. studenog 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenjima i internaciji rodoljuba iz Splita

Izvještaj savjetnika Velike župe Cetina u Omišu od 27. studenog 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 2. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša i Sinja u vremenu od 22. studenog do 2. prosinca

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

Izvještaj Ivana Amuliča, org. sekretara PK KPH za Dalmaciju od 19. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom putu i radu u Omišu i Imotskom

Telefonski izvještaj velikog župana u Omišu od 22 prosinca 1941 god. o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu Panj

Brzojav velikog župana u Omišu od 22. prosinca 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu Panj

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 30. prosinca 1941. o demonstraciji žena iz Jesenica i Podstrane u Omišu

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu

Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu

Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 11. do 31. siječnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i ustašku miliciju u selu Maljkovu

Dopunski izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na selo Maljkovo

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i domobrane u selu Cetini

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. veljače 1942. o napadima partizana u vremenu od 10. do 14. veljače

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 20. veljače 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o izvršenim hapšenjima od strane Talijana u Zrnovnici

Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji čišćenja planine Svilaje

Izvještaj Domobranskog postojnog zapovjedništva u Sinju od 24. veljače 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o akciji protiv partizana na Svilaji i Kamešnici

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na poštanski ured u selu Ugljane

Izvještaj Velike župe u Omišu od 28. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 22. do 28. veljače

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. ožujka 1942. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o napadu partizana na oružničku patrolu kod Jesenica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 1. do 7. ožujka

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike kod sela Baćine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu o napadima partizana od 10 do 14 veljače 1942 godine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. ožujka 1942. o napadima partizana u vremenu od 8. do 14. ožujka

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi Talijana i partizana na Mosoru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrol kod Bola na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu o napadima partizana od 28 do 14 ožujka 1942 godine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 29. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike iz postaje Pučišće i Selca na Braču

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 30. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova između Dugopolja i Dicma

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financa u Sutivanu na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4 travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 29. ožujka do 4. travnja

Izvještaj Velike župe u Omišu od 11. travnja 1942. o događajima u Župi u vremenu od 5. do 11. travnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o paljenju staja od strane Talijana na planini Svilaji

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rasturanju letaka i ispisivanju antifašističkih parola po selima na Braču u povodu godišnjice NDH

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o upadu partizana u prostorije Ustaške mladeži u Jelsi

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o prikupljanju veće skupine partizana u selu Baćini

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. travnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o paljenju planinskih staja, skrovišta partizana, ispod Svilaje

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 25. travnja 1942. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 3. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadima talijanske vojske na Mosor u vremenu od 15. do 19. travnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji u vremenu od 3. do 9. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 10. do 16. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o događajima na području Župe u vremenu od 26. travnja do 2. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrolu kod Baške Vode

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 31. svibnja do 6. lipnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Makarskoj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demoliranju poštanskog ureda u Dragljanima

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 17. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ulasku partizana u Tučepe, isticanju crvene zastave i bombardiranju sela od strane Talijana

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Vrgorac

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Drvenik kod Graca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o upadu partizana u Zaostrog kod Graca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o stanju javne sigurnosti u Župi

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o općem političkom i sigurnosnom stanju na području Vrlike

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 14. do 20. lipnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova u Živogošću

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku postaju Župa Biokovska

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi oružnika i partizana kod Muća

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. o napadu partizana na oružnike postaje Vrgorac i Kozica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 21. do 27. lipnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 30. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o dolasku većeg broja partizana u Postira na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o neuspjeloj akciji čišćenja od strane talijanske vojske na Braču

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

26. dalmatinska divizija NOVJ Bjelovar Borbe na Jadranu 1943. Narodni heroji Jugoslavije 3. prekomorska brigada - udarna Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Pljačka u ratu Pelješac Brač 1. proleterska udarna brigada 1. tenkovska brigada NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Krk Daruvar Žene u ratu Crna legija Borbe u Hrvatskoj 1944. Livno Vis Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Landsturm Borbe u Dalmaciji 1942. 2. italijanska armija Makarska Partizanska avijacija 1. lovačka eskadrila NOVJ Dubrovnik Kaštela Sinj Avijacija u oslobodilačkom ratu Pakrac Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Mornarica NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Šibenik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Hrvatsko domobranstvo Operacija Jesenji pljusak Borbe u Dalmaciji 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ Hvar Pula Split Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Delnice Vrgorac Italijanski zločini u Jugoslaviji Podravska Slatina Solin Borbe na Jadranu 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Virovitica Knin Borbe u Slavoniji 1944. Križevci Đurđevac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 118. lovačka divizija 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 18. italijanski armijski korpus Osijek Ustanak u Hrvatskoj 1941. Sušak Komunistička partija Hrvatske Trst Korčula Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Duvno Trogir Imotski