🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Omiš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 182 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Formiran MK KPH za Omiš.

0. 12. 1941 Održan sastanak MK KPH za Omiš na kome je raspravljano o uslovima za formiranje Mosorskog NOP odreda i određeno koji će članovi Partije ući u odred a koji će ostati na terenu.

12. 2. 1942 Na mestu zvanom Vablje (između Dugog Rata i Omiša) partizanska udarna grupa -Dugi Rat- napala italijanske vojnike koji su vodili zatvorenike, ranila dva neprijateljska vojnika, oslobodila četvoricu uhapšenih i zaplenila 1 pušku.

24. 6. 1942 Italijanske jedinice iz Metkovića, Omiša i Makarske, podržane avijacijom i mornaricom, otpočele osmodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- na Biokovu. Spretnim manevrima partizani su izbegli opkoljavanje i naneli neprijatelju gubitke od 300 mrtvih i ranjenih vojnika.

26. 7. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- zauzeli neprijateljsko uporište u s. Sestanovac (kod Omiša) i uništili sva postrojenja u Pošti, Duvanskoj opitnoj stanici i Opštini. Selo su branili žandarmi. Korčulanski partizani zaplenili u Korčulanskom kanalu italijanski brod -Duks- i - zarobili posadu.

28. 9. 1942 Kod s. Svinišća (blizu Omiša) delovi Mosorske partizanske čete miniranjem srušili 3 stuba visokog napona. Zbog toga su Split i zona Kaštela ostali bez svetla više od 15 dana, a prestala su raditi i sva industrijska preduzeća.

10. 10. 1942 Delovi Mosećkog bataljona posle kraće borbe zauzeli neprijateljsko uporište u s. Lećevici (kod Omiša) a žandarmerijsku i finansijsku posadu zarobili.

23. 10. 1942 Jedinice 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade zauzele neprijateljsko uporište s. Podgrada (ispod pl. Mosora) koje su branili žandarmi, te ovima nanele gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena; odmah posle toga porušile Pavića most na Cetini i prekinule saobraćaj između Omiša i s. Podgrada.

25. 10. 1942 Kod s. Tugara (blizu Splita) 4. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao jake italijanske snage iz Omiša i posle tročasovne borbe odbacio ih prema Omišu. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i oko 40 ranjenih.

6. 11. 1942 U blizini Omiša delovi Mosorskog partizanskog bataljona srušili 4 gvozdena električna stuba. Split i sva okolina ostali bez svetla a fabrika u Dugom Ratu i brodogradilište u Splitu prestali da rade.

8. 7. 1943 Selo Žrnovnicu (kod Omiša) spalile jedinice italijanske divizije -Bergamo- i streljale 13 ljudi od 45 do 70 godina starosti.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

19. 8. 1943 Leteća mosorska partizanska četa upala u s. Dubce (kod Omiša) gde joj se bez borbe predalo 30 domobrana i 1 oficir.

21. 8. 1943 Jedinice Biokovskog i Cetinskog NOP odreda zauzele s. Zadvarje (kod Omiša). Poginulo je oko 15 i zarobljeno oko 300 domobrana i 8 oficira 2. bataljona domobranskog 1. dobrovoljačkog puka. Gubici naših jedinica: 2 mrtva i 3 ranjena.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

2. 12. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

6. 5. 1944 U luci Omišalj (na o. Krku) udarna grupa 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ potopila nemački parobrod -Plav- a posadu zarobila.

1. 6. 1944 Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

14. 9. 1944 U rejonu Omiša, prilikom bomb.vrđovaipn vatrenih položaja nomaike artiljerije, oboren avion u kome je poginuo kapetan Franjo Kluz, narodni heroj.

0. 10. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Omiš izabran Sreski odbor NOF-a.

18. 10. 1944 Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

25. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

Dokumenti

Izvještaj Oružničke postaje Muć od 23. srpnja 1941. Redarstvenom ravnateljstvu Omiš o isticanju crvene zastave na Postänjskom Visu

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o kidanju telefonsko-telegrafskih stupova i žica duž željezničke pruge Kaštel Lukšić — Kaštel Kambelovac

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o kidanju telefonsko-telegrafskih linija između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice i štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o rušenju željezničke pruge između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o postupku talijanskih fašista prema stanovnicima Kaštela i Židovima smještenim u hotelu Palace u Kaštel Starom

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o miniranju mosta i rušenju telefonsko-telegrafskih stupova u selu Rupotini

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akciji partizana na pruzi Kaštel-Stari - Kaštel-Gomilica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu ustanika na žandarmerijsku patrolu kod Vrlike

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o razaranju željezničke pruge i oštećenju telefonsko-telegrafske linije na stajalištu Koprivno

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o suzbijanju ustanka na području kotara Sinj

Izvještaj Velike Župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o bobri i razbijanju Splitskog partizanskog odreda kod Dicma

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ubojstvu komuniste Bulige Joze u selu Brdo-Klis

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Omiš od 4. rujna 1941. velikom županu Velike župe Cetina o odlasku grupe rodoljuba iz sela Bitelića 15. kolovozà u partizane

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. rujna 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o posjetu guvernera Dalmacije Bastianinia Splitu i Omišu

Izvještaj Velike župe u Omišu od 26. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ranjavanju splitskog fašiste Zvonka Petraella i o demonstracijama učenika i učenica srednjih škola u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-uprav- nom povjereništvu kod Druge talijanske armije o ispisivanju antifašističkih parola na raznim mjestima na Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o postupku talijanske vojske prema narodu Omiša i okolice

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o pronađenom letku u gradu Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o napadu partizana na žandarmerijsku patrolu na Vrdovu

Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

Pismo organizacionog sekretara PK KPH za Dalmaciju iz studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na sektoru Omiša

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. studenog 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o atentatima i diverzijama udarnih grupa u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. studenog 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenjima i internaciji rodoljuba iz Splita

Izvještaj savjetnika Velike župe Cetina u Omišu od 27. studenog 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 2. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša i Sinja u vremenu od 22. studenog do 2. prosinca

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

Izvještaj Ivana Amuliča, org. sekretara PK KPH za Dalmaciju od 19. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom putu i radu u Omišu i Imotskom

Telefonski izvještaj velikog župana u Omišu od 22 prosinca 1941 god. o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu Panj

Brzojav velikog župana u Omišu od 22. prosinca 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu Panj

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 30. prosinca 1941. o demonstraciji žena iz Jesenica i Podstrane u Omišu

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu

Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu

Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 11. do 31. siječnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i ustašku miliciju u selu Maljkovu

Dopunski izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na selo Maljkovo

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i domobrane u selu Cetini

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. veljače 1942. o napadima partizana u vremenu od 10. do 14. veljače

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 20. veljače 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o izvršenim hapšenjima od strane Talijana u Zrnovnici

Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji čišćenja planine Svilaje

Izvještaj Domobranskog postojnog zapovjedništva u Sinju od 24. veljače 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o akciji protiv partizana na Svilaji i Kamešnici

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na poštanski ured u selu Ugljane

Izvještaj Velike župe u Omišu od 28. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 22. do 28. veljače

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. ožujka 1942. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o napadu partizana na oružničku patrolu kod Jesenica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 1. do 7. ožujka

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike kod sela Baćine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu o napadima partizana od 10 do 14 veljače 1942 godine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. ožujka 1942. o napadima partizana u vremenu od 8. do 14. ožujka

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi Talijana i partizana na Mosoru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrol kod Bola na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu o napadima partizana od 28 do 14 ožujka 1942 godine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 29. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike iz postaje Pučišće i Selca na Braču

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 30. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova između Dugopolja i Dicma

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financa u Sutivanu na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4 travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 29. ožujka do 4. travnja

Izvještaj Velike župe u Omišu od 11. travnja 1942. o događajima u Župi u vremenu od 5. do 11. travnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o paljenju staja od strane Talijana na planini Svilaji

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rasturanju letaka i ispisivanju antifašističkih parola po selima na Braču u povodu godišnjice NDH

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o upadu partizana u prostorije Ustaške mladeži u Jelsi

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o prikupljanju veće skupine partizana u selu Baćini

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. travnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o paljenju planinskih staja, skrovišta partizana, ispod Svilaje

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 25. travnja 1942. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 3. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadima talijanske vojske na Mosor u vremenu od 15. do 19. travnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji u vremenu od 3. do 9. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 10. do 16. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o događajima na području Župe u vremenu od 26. travnja do 2. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrolu kod Baške Vode

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 31. svibnja do 6. lipnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Makarskoj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demoliranju poštanskog ureda u Dragljanima

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 17. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ulasku partizana u Tučepe, isticanju crvene zastave i bombardiranju sela od strane Talijana

Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Vrgorac

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Drvenik kod Graca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o upadu partizana u Zaostrog kod Graca

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o stanju javne sigurnosti u Župi

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o općem političkom i sigurnosnom stanju na području Vrlike

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 14. do 20. lipnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova u Živogošću

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku postaju Župa Biokovska

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi oružnika i partizana kod Muća

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. o napadu partizana na oružnike postaje Vrgorac i Kozica

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 21. do 27. lipnja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 30. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o dolasku većeg broja partizana u Postira na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o neuspjeloj akciji čišćenja od strane talijanske vojske na Braču

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Sušak Pakrac Komunistička partija Hrvatske Vis 26. dalmatinska divizija NOVJ Italijanski zločini u Jugoslaviji Livno Avijacija u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Osijek Brač Bjelovar 118. lovačka divizija Split Knin Borbe u Dalmaciji 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Crna legija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrgorac 18. italijanski armijski korpus Partizanska avijacija 3. prekomorska brigada - udarna Narodni heroji Jugoslavije Operacija Landsturm Saradnja četnika sa okupatorom Dubrovnik Duvno Šibenik Sinj Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hvar 2. italijanska armija 1. tenkovska brigada NOVJ Trogir Trst Hrvatsko domobranstvo Solin Daruvar Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Jesenji pljusak Žene u ratu Pula 1. lovačka eskadrila NOVJ Kaštela Križevci Pelješac Mornarica NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Delnice Korčula Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. proleterska udarna brigada Krk Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1944. Đurđevac Virovitica Borbe na Jadranu 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1943. Imotski Ustanak u Dalmaciji 1941. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Podravska Slatina Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Makarska Borbe u Dalmaciji 1943. Pljačka u ratu