🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Omladina u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 294 hronoloških zapisa, 234 dokumenata i 85 fotografija.

Događaji

18. 4. 1941 Grupa omladinaca, pod rukovodstvom SKOJ-a, uzela iz zgrade policije u Slav. Brodu kartoteku i spisak komunista i time onemogućila da ovi dokumenti padnu u ruke ustaša.

0. 5. 1941 MK KPJ za Kavadarce organizovao obuku omladinaca u rukovanju oružjem.

0. 5. 1941 Obrazovani Vojni komitet pri PK KPJ za Srbiju i vojni komiteti pri okružnim komitetima KPJ, Vojni komiteti stvaraju ilegalne grupe i organizuju njihovu vojnu obuku. Organizovani i sanitetski kursevi na kojima se omladinci osposobljavaju za pružanje prve pomoći.

0. 5. 1941 Napredna omladina Beograda uputila proglas omladini da ne odlazi na rad u Nemačku. Proglas rasturen po ulicama Beograda.

1. 5. 1941 U Kraljevu održan sastanak SK SKOJ-a za Kraljevo. Diskutovano o ulozi skojevske organizacije u uslovima okupacije, formiranju borbenih grupa - desetina, kroz koje bi se obučavala omladina u rukovanju oružjem.

0. 6. 1941 Održan sastanak MK KPJ za pljevaljski srez na kome je, na osnovu direktive o pripremama za oružani ustanak, odlučeno: da se radi na formiranju omladinskih grupa koje će se obučavati u rukovanju oružjem; da se prikuplja oružje, municija, sanitetski materijal i dr.

0. 6. 1941 U s. Vitomirici (kod Peći) održan prošireni sastanak Oblasnoe komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Posle analiziranja dotadašnjeg rada i političke situacije u toj oblasti, postavljeni su zadaci: da se popularise SSSR, razbije vera šiptarskih masa u fašističku Nemačku, pripreme uslovi i teren za oružane akcije, ojačaju partijske organizacije, prodre u krajeve gde još nema partijskih organizacija i pojača rad među omladinom.

0. 7. 1941 U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

0. 7. 1941 U Šapcu, od članova SKOJ-a, formirano deset vojnih desetina (grupa) koje su sakupljale oružje i vršile vojnu obuku i kurirsku službu. Pored toga, radilo je nekoliko tečajeva prve pomoći, u kojima je bilo obuhvaćeno oko 60 omladinki i žena.

0. 7. 1941 U Prištini, od radničke i studentske omladine, formirana grupa za izdavanje, umnožavanja i rasturanje po okolini sedmodnevnih vesti.

1. 7. 1941 U Beogradu CK SKOJ-a održao sastanak na kome je, u vezi sa odlukom CK KPJ od 22. i 27. juna, rešio da omladini Jugoslavije uputi poziv na ortižanu borbu.

1. 7. 1941 CK SKOJ-a izdao proglas -Sve za poraz fašističkih razbojnika! Sve za pobedu pravedne stvari Sovjetskog Saveza - za oslobođenje naših naroda!- U proglasu se omladina Jugoslavije poziva na jedinstvo, na otpor okupatoru i na spremnost za opšti narodni ustanak.

10. 7. 1941 Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) održano okružno savetovanje SKOJ-a za okrug leskovački, na kome je odlučeno da se pojača rad na okupljanju omladine i njenoj pripremi za izvođenje akcija i za odlazak u odred.

20. 7. 1941 Omladinska udarna grupa iz Karlovca razrušila prugu kod Mrzlog Polja i presekla tt linije između straže kod Jamadola i kasarne u Karlovcu.

0. 8. 1941 U Đakovici formirane diverzantske grupe koje su obuhvatale oko 30 omladinaca i omladinki. Organizovano je i prikupljanje pomoći od naroda.

0. 8. 1941 U Kraljevu omladinci spalili kvislinške novine, počepali plakate i ispisali parole.

1. 8. 1941 U Kragujevcu jedan omladinac zapalio kartu Evrope, istaknutu na javnom mestu, na koju su nemačke okupacione vlasti ucrtavale situaciju na istočnom frontu.

2. 8. 1941 U Nišu, omladinac Aleksandar Vojinović, narodni heroj, izvršavajući zadatak postavljen od partijske organizacije, bacio bombu u veliku salu hotela -Park- i tom prilikom ubio i ranio više nemačkih oficira.

25. 8. 1941 Po ulicama Beograda rasturen proglas Rodoljubive omladine povodom vešanja pet rodoljuba na Terazijama. U proglasu se poziva omladina da još žešće i bespoštednije nastavi borbu protiv okupatora.

31. 8. 1941 Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

0. 9. 1941 Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

10. 9. 1941 U s. Građanima (kod Virpazara), uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak Baja Sekulića, održana sreska partijska konferencija, izneta situacija na području sreza Bar; preduzete mere za formiranje gerilskih odreda, za politički rad u narodu, za raskrinkavanje neprijatelja i njegovih agenata, za rad među omladinom i ženama; izabrano novo sresko rukovodstvo.

11. 9. 1941 UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

24. 9. 1941 PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu skojevskim rukovodstvima da se omladina ne upisuje u srednje škole. Direktiva je naišla na veliki odziv kod omladine: upisao se vrlo mali broj đaka.

25. 9. 1941 U Splitu, pod rukovodstvom SKOJ-a, srednjoškolska omladina demonstrirala protiv pokušaja neprijatelja da je uvuče u razne fašističke organizacije i protiv uvođenja italijanskog jezika u školsku administraciju. Italijnske okupacione vlasti su rasturile demonstraciju a veći deo omladinaca zatvorile.

25. 9. 1941 Oblasni komitet SKOJ-a za Dalmaciju uputio proglas omladini Dalmacije: objasnio vojnu i političku situaciju u svetu i kod nas i pozvao omladinu da stupi u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

28. 9. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice) održan veliki omladinski zbor kome je prisustvovalo oko 2,000 omladinaca i omladinki.

0. 10. 1941 Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio pismo rukovodiocu SKOJ-a Crne Gore, Boke i Sandžaka: odobrava formiranje Crnogorske narodne omladine kao masovne antifašističke omladinske organizacije, ukazujući na njenu ulogu i njen odnos prema SKOJ-u.

0. 10. 1941 SK KPH za Glinu održao savetovanje na kome je razmatrao situaciju i doneo odluku o stvaranju NO odbora i omladinskih i ženskih organizacija.

0. 10. 1941 Izvršni odbor OF obrazovao Omladinsku osvobođilnu frontu sa zadatkom na mobilise sve mlade snage u borbu protiv okupatora.

0. 10. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice) formirana Omladinska radna brigada, prva u NOR-u, jačine 150 omladinaca. Brigada je upotrebljena za branje voća i kukuruza kod s. Dobruna (blizu Višegrada).

17. 10. 1941 U sali Sokolskog doma u Užicu (sada: Titovo Užice) održan osnivački zbor Srpskog narodnooslobodilačkog omladinskog saveza (SNOOS), na kome je izabran Okružni odbor SNOOS-a za okrug Užički.

22. 10. 1941 Održan sastanak MK i OK KPJ za Cetinje na kome su se partijska rukovodstva detaljno upoznala sa političkom situacijom, organizacionim pitanjima, radom na vojnom sektoru i među omladinom i ženama, radom Narodnooslobodilačkog fonda i dr.

7. 11. 1941 Održan plenarni sastanak Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za srez podgorički, na kome su doneti zaključci: pojačati rad među omladinom, stvoriti čvrsto jedinstvo u borbi za nacionalno oslobođenje; organizovati antifašističke omladinske mitinge po selima i opštinama i razvijati agitaciju za veće uključivanje omladine u NOP odrede. Prema tim zaključcima trebalo je u partizanskim četama formirati aktive a u bataljonima komitete CNO.

11. 11. 1941 U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

11. 11. 1941 Izvršni odbor Crnogorske narodne omladine (CNO) za srez podgorički uputio direktivno pismo opštinskim odborima CNO sreza podgoričkog o zadacima crnogorske omladinske organizacije.

19. 11. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim okružnim i mesnim komitetima KPJ i biroima ćelija direktivno pismo u vezi sa radom među omladinom. U pismu se ističe: SKOJ i dalje ostaje posebna organizacija, te ga ne treba izjednačavati sa Crnogorskom narodnom omladinom, koja treba da bude masovna omladinska organizacija i omogući najšire okupljanje omladine u borbu protiv okupatora; dužnost je svakog člana KPJ i SKOJ-a da aktivno radi u Crnogorskoj narodnoj omladini.

30. 11. 1941 U s. Kopilju (kod Titograda) održana I pokrajinska konferencija CNO kojoj je prisustvovalo oko 40 delegata, pored predstavnika PK KPJ i GŠ. Referat -Zadaci CNO u NOB-i- podneo je sekretar PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Konferencija je, posle iscrpnog izveštaja i diskusije, istakla najvažnije zadatke i izabrala Pokrajinski odbor CNO od 12 članova. Rešeno je da se pokrene list -Omladinski pokret-.

30. 11. 1941 U Ljubljani izašao prvi broj lista -Mlada Slovenija-, organa Omladinske osvobodilne fronte Slovenije.

0. 12. 1941 Na inicijativu PK SKOJ-a za BiH otpočeo rad na osnivanju Narodnooslobodilačkog saveza omladine Bosne i Hercegovine (NOSOBiH), kao masovne organizacije udružene srpske, muslimanske i hrvatske omladine Bosne i Hercegovine.

0. 12. 1941 U vezi sa pojačanom aktivnošću pete kolone, Pokrajinski odbor Crnogorske narodne omladine uputio direktivno pismo svim okružnim, sreskim i opštinskim odborima CNO: poziva CNO da na sastancima, zborovima i konferencijama otvoreno i energično istupa protiv rada pete kolone i njenog pokušaja da razbije jedinstvo naroda i omladine.

0. 12. 1941 Na osnovu pisma sekretara CK SKOJ-a Ive Lole Ribara, PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim OK i MK instrukciju za rad među omladinom.

7. 12. 1941 U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

8. 12. 1941 U Prilepu učenici gimnazije organizovali trodnevni štrajk zbog isključenja pet skojevaca iz škole. Postavljen je zahtev: da se anulira odluka o isključenju; da se ukinu školarina i nošenje uniformi; da se rasformiraju omladinske fašističke organizacije u školi.

14. 12. 1941 CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju, u kojoj, pored ostalog, postavlja zadatke: i dalje raditi na stvaranju i učvršćivanju NO fronta i NO odbora; jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije u borbi protiv okupatora i njegovih slugu; razvijati partizansku delatnost po celoj Srbiji; jačati politički rad u NOP odredima i u masama; učvršćivati partijske organizacije; veću pažnju obratiti radu sa omladinom.

15. 12. 1941 U s. Gostilju (kod Titograda) izašao prvi broj lista -Omladinski pokret-, organa Crnogorske narodne omladine. Izlazio do kraja rata.

21. 12. 1941 Na Širokom brijegu (na pl. Kozari) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Kozaru i 2. krajiškog NOP odreda: izvršena analiza rada od početka ustanka, kao i stanja u tom odredu i u pozadini; ukazano na taktička iskustva iz dotadašnjih borbi; postavljeni zadaci u pogledu formiranja rezervnih (omladinskih) četa, učvršćenja NO odbora, rada sa ženama i omladinom, čišćenja destruktivnih elemenata; doneta odluka da se jedinice reorganizuju u tri bataljona (što je krajem meseca i izvršeno).

28. 12. 1941 Partijska organizacija uspela da iz okupiranog Nikšića izvuče štampariju bivše -Slobodne misli- i prebaci je na slobodnu teritoriju s. G. Polje, Od tada su u ovoj štampariji, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, štampani -Narodna borba-, -Saopštenje-, -Omladinski pokret-, razne brošure i propagandni materijal.

0. 1. 1942 U s. Srednjem (kod Sarajeva), na inicijativu PK SKOJ-a za BiH, predstavnici oblasnih, okružnih, sreskih i mesnih komiteta SKOJ-a Bosne i Hercegovine održali savetovanje na kome su, sagledavši stanje organizacije, doneli rešenja o otklanjanju slabosti i o proširenju okružnih komiteta SKOJ-a, izvršili pripreme za formiranje organizacija NOSOBiH-a i pokrenuli izdavanje lista -Riječ bosansko-hercegovačke omladine-.

0. 1. 1942 GŠ NOP i DV za BiH doneo odluku da se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju posebne omladinske čete (od boraca starih 17-25 godina), koje bi postale udarna snaga, uzor čvrste organizacije, discipline, borbenosti i heroizma, primer bratstva i sloge Srba, Hrvata i muslimana u oslobodilačkom ratu. Tim povodom su GŠ NOP i DV za BiH i PK SKOJ-a za BiH izdali zajednički proglas mladoj generaciji Bosne i Hercegovine.

0. 1. 1942 PK SKOJ-a za BiH uputio svim okružnim, sreskim i mesnim organizacijama SKOJ-a direktivno pismo: daje im smernice za učvršćivanje organizacija u vojsci i na terenu, za mobilizaciju omladine, za stvaranje oružanog bratstva omladine i za stupanje, u duhu zaključaka savetovanja u Srednjem, SKOJ-a Bosne i Hercegovine u NOSOBiH. U dopuni ove direktive kao najvažniji zadatak ističe se stvaranje aktiva SKOJ-a u četama, ostvarenje veze među njima i okupljanje što većeg broja omladine, naročito ženske.

11. 1. 1942 Jedan vod 2. krajiškog NOP odreda razoružao stražu kod železničkog mosta u s. Brezičanima (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), srušio most i, uz pomoć seoskih rezervnih četa (omladinaca koji su vojno-politički obučavani i pripremani za stupanje u odred), pokidao prugu i tt veze u dužini od 2,5 km.

25. 1. 1942 PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo okružnim i mesnim komitetima i Oblasnom komitetu SKOJ-a za Sandžak, u kome je data direktiva o formiranju omladinskih aktiva u svim partizanskim jedinicama i o radu omladinske organizacije na okupiranoj teritoriji.

25. 1. 1942 U Vojniću održan veliki manifestacioni zbor omladine vojničkog sreza. Zboru je prisustvovalo preko 3.000 omladinaca i omladinki.

0. 2. 1942 Na omladinskom zboru u Foči, pod rukovodstvom PK SKOJ-a za BiH, izabran Sreski odbor NOSOBiH i stvorena prva organizacija Saveza. U toku. februara sreske organizacije, sa više hiljada omladinaca, stvorene su u još desetak srezova istočne Bosne i Hercegovine.

0. 2. 1942 U Foči, od najboljih omladinaca u sastvu 1. fočanskog dobrovoljačkog bataljona, formirana Fočanska omladinska partizanska četa, koja je krajem. februara ušla u sastav 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade.

0. 2. 1942 PK SKOJ-a za Makedoniju izdao proglas: iznosi nedela okupatora u Makedoniji; poziva omladinu svih narodnosti da se zajednički bori protiv okupatora; poziva bugarske vojnike da prelaze na stranu partizana.

12. 2. 1942 Jača italijanska kolona iz Virpazara, pod zaštitom jake artiljerijske vatre, prodrla u s. Orahovo, koje je branio bataljon -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda. U oštroj jednodnevnoj borbi neprijatelj je ponovo odbačen u Virpazar, pretrpevši gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika Partizani su imali 3 ranjena borca. Za odmazdu, sutradan su italijanski avioni bombardovali s. Gluhi Do, gde je bilo sedište Štaba bataljona -Jovan Tomašević-, i srušili školu, u kojoj se nalazilo omladinsko rukovodstvo. Poginula su 4 i ranjena su 2 omladinca.

21. 2. 1942 U Skender-Vakufu otpočela I oblasna konferencija KPJ za Bos. krajinu, kojoj su prisustvovali: predstavnici okružnih, sreskih i mesnih partijskih organizacija, komandanti i politički komesari NOP odreda i politički komesari svih bataljona i četa i njihovi zamenici. Konferencija je trajala tri dana i na njoj je analiziran celokupan rad Partije, vojske i SKOJ-a od početka ustanka. Date su direktive za dalje jačanje i organizaciono učvršćivanje partizanskih jedinica i za proširivanje baze ustanka masovnijim uvlačenjem muslimana u NOP; naglašen je pravilan odnos prema neboračkom stanovništvu; preciziran je stav prema domobranima; pooštrena je borba protiv šovinizma i četničke izdaje; preneti su zaključci Pokrajinskog savetovanja u s. Ivančićima; formiran Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu; odlučeno je da se formiraju 5. krajiški NOP odred i veći broj omladinskih četa i pokretnih udarnih bataljona.

25. 2. 1942 U Foči, na inicijativu CK KPJ, održan sastanak partijskog aktiva (uglavnom članova PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH) istočne Bosne. Pretresena je vojno-politička situacija u istočnoj Bosni i uloga seljaštva u NOB-u; kritikovan je oportunistički stav prema četnicima, koji su se kao oružana formacija srpske buržoazije, otvoreno stavili u službu nemačkog okupatora; uloga seljaštva u NOB-u ocenjena je kao presudna; uzet je kurs na čvršću disciplinu i na povećanje rukovodeće uloge partije; posvećena je veća pažnja omladini, narodnoj vlasti i omasovljenju organizacija KPJ.

0. 3. 1942 U s. Tišći (kod Šekovića), u duhu naređenja GŠ NOP i DV za BiH, od omladinaca Birča, formiran Omladinski udarni bataljon Birčanskog NOP odreda.

0. 3. 1942 U s. Trnovcu (kod Gline) održana omladinska konferencija za srez Glinu, na kojoj je izabrano omladinsko rukovodstvo za taj srez.

1. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da formira omladinske čete i da pozadinu čisti od četničkih i kolebljivih elemenata.

3. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio 2. proleterskoj NOU brigadi da ovlada Glasincem i tu stvori čvrstu bazu, a potom prodire ka Vlasenici; da pristupi formiranju omladinskih četa, zatim četa i bataljona dobrovoljačkih jedinica; da razvija politički rad u masama: da obnavlja i učvršćuje NO odbore i narodnooslobodilačke organizacije.

6. 3. 1942 U Foči, uglavnom od omladinaca iz Sarajeva i Mostara, formirana omladinska četa, koja je ušla u sastav 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade kao 2. četa. Ona je. juna 1942. prešla u sastav 2. proleterske NOU brigade, gde je ostala do kraja rata.

7. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu Hercegovačko-crnogorskog udarnog partizanskog bataljona: bataljon treba da se što više vojnički i politički učvrsti, da povećava svoje redove, naročito omladinom, da je uvek u pokretu, da izbegava -mrtve frontove- i frontalne borbe. U direktivi se ističe da bataljon nema zadatak da brani seoske kuće, već da rešava -veća operativna pitanja-.

10. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira Crnogorsku NO proletersku udarnu brigadu i omladinske partizanske udarne bataljone, likvidira četnička uporišta u andrijevičkom i beranskom srezu i, uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda, zauzme Kolašin.

19. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da formira dva udarna bataljona, da pojača politički rad u bataljonima -Bajo Pivljanin- i -Vojvoda Momčilo- i formira omladinske udarne čete (samostalne ili u sastavu bataljona), koje posle vojno-političkog kursa uvesti u akcije.

21. 3. 1942 U Lušči-Palanci (kod San. Mosta) otpočela Prva okružna konferencija SKO,T-a za Podgrmeč. Konstatovani su početni uspesi na svim poljima rada. Raspravljano je o ulozi i zadacima NOSOBiH. Konferencija se produžila i u toku cele noći, a sutradan, po završetku konferencije, održan je omladinski zbor sa preko 1600 učesnika.

31. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

0. 4. 1942 U s. Fatnici (kod Bileće) održana okružna konferencija SKOJ-a za istočnu Hercegovinu, na kojoj je razmatrano dalje učvršćenje NOSOBiH, stvaranje bratstva i jedinstva i šire prodiranje među muslimansku i hrvatsku omladinu. Konferenciji je prisustvovalo 80 delegata.

0. 4. 1942 Pokrajinski odbor crnogorske narodne omladine (CNO) uputio proglas omladini Crne Gore, Boke i Sandžaka u kome ih poziva na oružje, na jedinstvo u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 4. 1942 U s. Kosanici (kod Pljevalja) održan veliki sreski omladinski miting na kome je učestvovalo oko 1000 omladinaca i omladinki m gotovo celog sreza pljevaljskog.

0. 4. 1942 U s. Tomićima (kod Srp. Moravica) izašao prvi broj lista -Mladi komunist-, organ PK SKOJ-a za Hrvatsku i prvi broj -Omladinskog borca-, organ Saveza mlade generacije za Hrvatsku.

0. 4. 1942 U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

0. 4. 1942 U Sremu počelo stvaranje masovnog antifašističkog fronta omladine (Savez mlade generacije).

6. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

6. 4. 1942 U s. G. Polju (kod Nikšića) formiran 1. crnogorski omladinski bataljon -Budo Tomović-. Bataljon je imao oko 210 boraca i oko 40 članova KPJ, a ostali većinom članovi SKOJ-a. U tom bataljonu su bili mladići od 16 do 20 godina.

12. 4. 1942 CK SKOJ-a uputio direktivu političkim komesarima NOP odreda, bataljona i četa i sekretarima bataljonskih komiteta KPJ u vezi sa stvaranjem čvrstih skojevskih organizacija i formiranjem specijalnih omladinskih četa u NOP odredima.

13. 4. 1942 Odlukom MK KPJ, u Žabljaku na svečan način formiran Omladinski udarni bataljon Durmitorskog NOP odreda.

14. 4. 1942 U s. Grbolama (kod Uroševca) mesni partizanski vod i grupa omladinaca odbili napade saradnika okupatora i fašistički orijentisanih Šiptara. U odbijanju napada su učestvovale i mesne partizanske desetine iz obližnjih sela Softovića. Retkocera i Pojatišta, što je ojačalo poverenje stanovništva u snagu zajedničke borbe.

22. 4. 1942 PK KPJ za BiH uputio Pokrajinskom povereništvu KPJ za Bos. krajinu direktivu o formiranju omladinskih četa i pokretnih udarnih bataljona i o stvaranju opštinskih i mesnih NO odbora. On ga ujedno upozorava: voditi računa da ne dođe do levog skretanja i da se borba protiv izdajnika ne vodi kao klasna borba.

22. 4. 1942 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim partijskim organizacijama direktivu za proslavu Prvog. maja, u kojoj se ističe: organizator proslave treba da bude avangarda radničke klase - KPJ; proslava na oslobođenoj teritoriji treba da sadrži mitinge, paljenje vatri na dobro vidljivim brdima, konferencije, zabave sa programom i druge priredbe, na kojima govoriti o značaju Prvog. maja, povezujući to sa ulogom narodne omladine i žena u NOB-u. Na teritoriji koja je pod kontrolom okupatora ili četnika proslavu organizovati prema odgovarajućim uslovima.

30. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio proglas stanovništvu neoslobođenih krajeva Crne Gore i Boke: iznosi izdajnički rad četnika, separatista i drugih petokolonaša koji za račun italijanskog okupatora raspiruju bratoubilačku borbu, apeluje na sve zavedene ili nasilno mobilisane da se ne odazivaju pozivu okupatora i domaćih izdajnika, nego da stupaju u partizanske jedinice; posebno se obraća narodnoj omladini, pozivajući je da se u redovima partizanskih odreda bori za slobodu i nov život.

0. 5. 1942 Od omladinaca s teritorije bjelopoljskog sreza formiran 4. udarni (omladinski) bataljon Bjelopoljskog NOP odreda.

0. 5. 1942 Iz sela Rubeši (kod Rijeke) čitava skojevska organizacija, s nekoliko drugih omladinaca, otišla u partizane.

15. 5. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa OK SKOJ-a za Srem.

25. 5. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio štabovima operativnih zona, grupa NOP odreda i samostalnih odreda direktivno pismo o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona.

31. 5. 1942 Na Plitvičkim jezerima održan veličanstven miting ličke omladine: prisustvovalo preko 3000 omladinaca.

0. 6. 1942 PK SKOJ-a za Makedoniju, povodom završetka prve školske godine pod okupacijom, uputio srednjoškolskoj omladini proglas (s potpisom -Srednješkolci-) u kome se protestuje protiv terora i samovolje u školama.

5. 6. 1942 Komanda područja Durmitorskog NOP odreda izdala naredbu o mobilizaciji omladine sa teritorije Pive, od 18 do 25 godina starosti, u cilju uspešnije borbe protiv italijanskih i četničkih snaga na toj teritoriji.

21. 6. 1942 Delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda i jedna četa Kočevskog NOP odredf napali italijansko uporište s. Banju Loku (kod Kočevja), ali ga, zbog dolaska neprijateljskih pojačanja, nisu zauzeli. U toj borbi je poginuo komandir Omladinske partizanske čete 2. primorsko-goranskog NOP odreda Zdenko Petranović Jastreb, narodni heroj.

29. 6. 1942 Grupa boraca Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda upala u Konjic i iz ustaškog zatvora oslobodila 16 zarobljenih boraca i uhapšenih omladinaca.

0. 7. 1942 U s. Grbolama (kod Uroševca) održano oblasno partijsko savetovanje za Kosovo i Metohiju, na kome je, pored ostalog, odlučeno da se formiraju i šiptarski odredi i da se naročita pažnja posveti stupanju šiptarske omladine u NOB [Po drugom izvoru savetovanje je održano u obližnjem s. Pojatištu.].

4. 7. 1942 Po naređenju Štaba Grupe kordunaških NOP odreda formirane 1, 2. i 3. omladinska četa Grupe kordunaških NOP odreda.

7. 7. 1942 Treća omladinska četa 2. bataljona 1. NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku oborila neprijateljski avion u rejonu Gospića.

8. 7. 1942 Omladinske borbene grupe iz Kastva (kod Rijeke) i okoline pisale parole, bacale letke i izbrisale fašističke natpise na zidovima zgrada.

10. 7. 1942 Omladinske borbene grupe iz Kastva i okoline, uz pomoć stanovništva toga kraja, presekle tt veze na linijama Drenova - Saršoni i Kastav - Sv. Matej a potpuno uklonile kabel na liniji Marčelji-Klana.

14. 7. 1942 Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

25. 7. 1942 U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa Saveza mlade generacije za Hrvatsko primorje.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Poziv napredne omladine Beograda od maja 1941 god. omladini Beograda da ne odlazi u Nemačku

Budimpešta, 31. jul 1941. Izvod iz poverljive vojno-upravne naredbe br. 34 načelnika Generalštaba koja se odnosi na sprečavanje sabotaža i uspostavljanje teritorijalnih omladinskih vojnih komandi u Bačkoj

Proglas beogradske omladine od avgusta 1941 god. srpskoj omladini povodom vešanja na Terazijama

Uputstvo sekretara Centralnog komiteta SKOJ Ive Ribara-Lole od avgusta 1941 god. sekretarijatu Pokrajinskog komiteta SKOJ za Crnu Goru o okupljanju što širih slojeva omladine u jedinstveni front protiv okupatora i njegovih slugu

Pismo žena i omladinki Drvarskog područja od avgusta 1941 god. borcima narodnooslobodilačkih gerilskih odreda

Iz izvještaja Jože Vlahovića Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i akcijama omladine u Hrvatskoj

Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti komunističke omladine u Splitu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o djelovanju omladine u Splitu

Iz zapisnika sa sastanka Politbiroa Centralnog komiteta KPJ ò pitanju omladine

Iz telegrama Centralnog komiteta KPJ Radi Končaru i Vladi Popoviću o Vjesniku, povratku španjolskih boraca i omladini

Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

Letak Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 25. rujna. 1941. kojim se obraća omladini Dalmacije da stupi u borbu proti fašizma

Izveštaj Prefekture u Splitu od 27. septembra 1941.., Guver'natoratu Dalmacije o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu

Proglas Kozarskog NOP odreda od oktobra 1941 god. muslimanima povodom ubistava muslimanskih omladinaca od strane ustaša

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 92 od 8. listopada 1941. o pozivu NOP-a profesorima i direktorima škole da se priključe borbi svoje omladine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 95 od 11. listopada 1941. o pružanju otpora okupatoru od strane djece i omladine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 97 od 13. listopada 1941. o mjerama okupatora da škole postanu sredstva za odnarođivanje i fažiairanje omladine

Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 108 od 26. listopada 1941. o popustljivosti fašista pred akcijama omladine da se ne uvodi nastava u školama samo na talijanskom jeziku

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. svima partiskim organizacijama i organizacijama SKOJ-a o preorijentaciji rada sa omladinom

Zaključci sa plenarnog sastanka Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 10 novembra 1941 godine

Direktivno pismo Izvršnog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 11 novembra 1941 godine

Izvještaj Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, BOKU i Sandžak od 18 novembra 1951 god. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju organizacije Crnogorske narodne omladine po srezovima

Instrukcija Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. za rad među omladinom

Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost MUP NDH od 2. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o spriječavanju ustašama održavanje predavanja u pučkoj školi u selu Vrbanju od strane komunističke omladine

Omladinski pokret br. 1 od 15 decembra 1941 god. o omladincima herojski palim u dotadašnjoj borbi

Članak iz Omladinskog pokreta br. 1 od 15 decembra 1941 god. o rušenju puta Danilov Grad - Nikšić

Članak iz biltena Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 18 decembra 1941 god. o stvaranju Bosansko-hercegovačkog omladinskog narodno-oslobodilačkog saveza

Izvještaj Štaba Crnogorskog omladinskog bataljona delegatu Vrhovnog štaba NOP i DVJ o moralno-političkom stanju Bataljona

Zajednički proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a i Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. povodom formiranja omladinskih četa

Izvještaj komandanta Jabučkog bataljona od februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za sređivanje prilika u bataljonu i na terenu i prijedlog za formiranje vojnih kurseva za omladince

Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama četa za odabiranje najsposobnijih omladinaca u jedinice i kontrolu rada četnih ambulanti

Pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od 22 februara 1942 god. skojevskim rukovodstvima povodom formiranja omladinskih partizanskih četa

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stvaranje omladinskih četa i čišćenje pozadine od četničkih i kolebljivih elemenata

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira jednu crnogorsku proletersku NOU brigadu i omladinske partizanske bataljone i da likvidira četnička uporišta uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda

Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete

Izvještaj Štaba 4. kraljevačkog bataljona od 19. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u dolini Prače i o formiranju omladinske čete

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vršenje prepada na Rogaticu i formiranje omladinskih četa

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu za stvaranje i učvršćenje udarnih bataljona i omladinskih četa, izvođenje akcija i povezivanje sa susednim odredima, i obaveštenje o situaciji u Istočnoj Bosni i na slobodnoj teritoriji

Pismo Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosmet od aprila 1942. mladim komunistima o stvaranju jedinstva omladine u borbi protiv fašizma

Proglas Pokrajinskog odbora Crnogorske narodne omladine od aprila 1942 god. omladine Crne Gore, Boke i Sandžaka

Iz izvještaja Ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o oružanom sukobu omladinske udarne grupe sa ustaškom patrolom u Zagrebu

Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. štabovima Grahovskog, Orjenskog i Banjsko-vučedolskog bataljona za upućivanje ljudstva u Drugi omladinski udarni bataljon

Uputstvo Centralnog komiteta SKOJ od 12 aprila 1942 god. političkim komesarima i sekretarima bataljonskih komiteta Partije o formiranju četa i posvećivanju što više pažnje organizovanju i radu omladine

Subotica, 14. april 1942. Oglas komandanta »Levente« grada Subotice koji naređuje pozivanje omladinaca rođenih 1920–1923. godine na obavezne vežbe pripadnika »Levente«

Izvještaj zadarskog prefekta Vezija Orazija od 24. travnja 1942. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca u Šibeniku za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

Proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 1. svibnja

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 2. svibnja 1942. guverneru Dalmacije o odlasku grupe omladinaca s Visa u partizane

Uputstvo Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 19 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za formiranje udarnih i omladinskih jedinica i izvođenje oružanih akcija i naređenje za nošenje starješinskih oznaka

Izvještaj zadarskog prefekta Vezi-a Orazi-a od 24 travnja 1942 god. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. svibnja 1942. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 srpnja 1942 god. štabovima Prvog i Drugog odreda za formiranje udarnih bataljona i omladinskih četa i postavljanje rukovodstva u njima

Naredba komandanta područja Durmitorskog NOP i DO od 5 juna 1942 god. o mobilizaciji omladine na području Durmitorskog NOP i DO

Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s provođenjem direktive Centralnog komiteta KP Hrvatske o mobilizaciji omladine za rezervne omladinske čete na dobrovoljnoj osnovi

Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 11. lipnja 1942. svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj za provođenje mobilizacije i stvaranje omladinskih četa i bataljona u pozadini

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućeno svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj s uputama za osnivanje omladinskih četa i bataljona

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3 srpnja 1942 god. o odlaganju suđenja uhapšenim omladincima iz Splita i njihovom interniranju u Italiju

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1942. o odlaganju suđenja uhapšenim omladincima iz Splita i njihovom interniranju u Italiju

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 6 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o završetku rada šestog omladinskog kursa i prijedlog za izradu novog programa za kurseve

Izvještaj karabinjerske stanice Preko od 9 kolovoza 1942 god. o borbi golorukih omladinaca iz mjesta Malog Iža sa talijanskom vojničkom pratnjom na brodu Sofija

Izvještaj karafoinjerske stanice Preko od 9. kolovoza 1942. o borbi golorukih omladinaca iz mjesta Malog Iža s talijanskom vojničkom pratnjom na brodu »Sofija«

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji

Predlog Okružnog komiteta SKOJ-a za Srem od 11. avgusta 1942. god. štabu NOP odreda za Srem o izvođenju posebnih omladinskih vojno-političkih akcija

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o situaciji na kotaru, o radu na organiziranju narodnooslobodilačkih odbora, o potrebi stvaranja partizanskog bataljona i o radu s omladinom i ženama

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o rasporedu boraca Omladinskog bataljona i ljudstva za popunu Druge i Četvrte proleterske brigade, i naređenje o upućivanju artiljeriskih oruđa za napad na Jajce

Uputstvo Aleksandra Rankovića od 10 septembra 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade o načinu organizacije političke i kulturno-prosvetne nastave za omladinu koja će popuniti Drugu i Četvrtu proletersku brigadu

Članak iz lista Glas naroda od 20. septembra 1942. o zadacima narodne omladine na Kosmetu

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26. rujna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu omladinaca na karabinjere između otoka Malog i Velikog Iža i o akcijama i borbama partizana u srednjoj Dalmaciji

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o odlasku grupa omladinacaca u partizane

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na terenu, o radu na osnivanju narodnooslobodilačkih odbora i o radu s omladinom i ženama

Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. Dobrosavu Jevđeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorom i rad na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine 

Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević br. 19 od 12 oktobra 1942 god. omladini okruga Požarevačkog

Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Zadar od 21 listopada 1942 god. o preduzimanju mjera radi sprečavanja odlaska u Narodnooslobodilačku borbu omladinaca iz Murtera, Betine i Tijesna

Izveštaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i radu omladinske organizacije u oblasti

Poziv Okružnoga komiteta KPH Krapina seljacima i omladini Hrvatskog zagorja da stupe u narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 4 studenog 1942 god. o hapšenju i odvođenju u logor Molat grupe omladinaca sa područja Vodice

Proglas Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Komandi vojne škole NOV i POJ o rasporedu upućenog ljudstva i naređenje za izradu projekta vojno-omladinskih kurseva

Izvještaj Milke Kufrin Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o svom radu među omladinom, njenom raspoloženju i organiziranosti na Žumberku i u Trinaestoj NOU brigadi Josip Kraš

Zaključci konferencije četničke omladine Crne Gore, Boke Kotorske i Sandžaka od 2. decembra 1942. o posleratnom državnom i društvenom uređenju Jugoslavije

Naredba komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 9 decembra 1942 god. o postavljanju starješinskog kadra u omladinskoj brigadi

Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 27 decembra 1942 god. na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije

Izvještaj karabinjerske grupe u Zadru od 23. siječnja 1943. o neuspjelom hapšenju omladinaca u Ižu Velikom

Izvještaj Karabinjerske ispostave u Visu od 25. siječnja 1943. o odlasku omladinaca s Visa u partizane

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a za Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu skojevskih i omladinskih organizacija te o političkoj situaciji u okrugu

Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5 marta 1943. god. bataljonskom komitetu Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o organizacionim pitanjima, političkom radu i aktivizaciji omladine na terenu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sakupljanju zimske pomoći i pomoći bolnici s brojčanim podacima te o odlasku omladinaca u Narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i sekretara Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije od 11 maja 1943 Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za dalji vojno-politički rad

Dopis Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb, u kojem se šalju pritužbe omladinaca iz kotara Dugo Selo

Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a u Zagrebu u kojemu ukazuje na nove zadatke koji se postavljaju pred skojevske organizacije, naročito naglašavajući značenje mobilizacije hrvatske omladine te natjecanja među omladinom

Obavještenje Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabovima podređenih jedinica o odluci Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske kojom XVI NO (brigada mijenja naziv u Zagrebačka omladinska brigada »Joža Vlahović«

Dopis Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u vezi s popunjavanjem Omladinskoga bataljona »Joža Vlahović«

Obaveštenje Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Generalnom sekretaru KPJ drugu Titu o smernicama pretstojeće omladinske konferencije Hrvatske

Pismo Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku od jula 1943. svim brigadnim i bataljonskim komitetima Skoja u Hrvatskoj

Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba II koipusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH o upućivanju omladinaca i omladinki na oficirski i sanitetski kurs

Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1942. 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1942. 29. hercegovačka divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 34. hrvatska divizija NOVJ 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Ustanak u Srbiji 1941. Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Hrvatske Borbe u Lici 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Žene u ratu Cetinje Bugarska u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu USAOH Saradnja četnika sa okupatorom Politički komesari u NOR-u AFŽ Ustanak u Crnoj Gori 1941. SKOJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Srbiji 1943. Radne akcije u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. USAOJ Nikšić Borbe u Makedoniji 1943. Centralni komitet KPJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. Gospić Vrhovni štab NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Split Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Štampa u ratu Deca u ratu Nevesinje Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. Zagreb Drvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Beograd Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Karlovac Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Srbiji 1944. Glavni štab Hrvatske 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Četnici u drugom svetskom ratu Kolašin Ustanak u NDH Bratstvo i jedinstvo u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mostar AVNOJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Smederevska Palanka Borbe u Hercegovini 1944. Jastrebarsko Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru!