🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Albia

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

6. 8. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Jozo Jurčević- otpočeli napad na neprijateljska uporišta u selima Župi, Slivnu, Zagvozdu, Raščanima i Krstaticama (kod Makarske). U borbama do 8. avgusta oni su ih zauzeli, održali manifestacione zborove i formirali seoske NO odbore. Zaplenjeno je 40 pušaka i 1500 metaka.

12. 8. 1942 Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

12. 8. 1942 Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

12. 8. 1942 Na području Biokova delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Bergamo-, u sadejstvu sa ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama, otpočeli napad protiv dalmatinskih jedinica. U borbama do 2. septembra oni su prisilili partizanski bataljon -Jozo Jurčević- da se povuče u pravcu Aržana, a zatim su popalili mnoga sela i pobili nevino stanovništvo.

16. 8. 1942 Kod s. Studenca (blizu Imotskog) delovi 1. proleterske NOU brigade napali i razbili ustaše i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih i više ranjenih.

22. 8. 1942 Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

0. 9. 1942 Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

3. 9. 1942 U s. Podgori (kod Makarske) italijanski vojnici ubili političkog delegata voda u partizanskom bataljonu -Jozo Jurčević- Stjepana Pavliča Pipa, narodnog heroja.

7. 9. 1942 Iz Kupresa oko 3.000 ustaša i domobrana otpočelo prodor duž komunikacije Kupres-Šujica-Duvno-Posušje-Imotski. Iskoristivši nedovoljno sadejstvo 1. proleterske i 4. crnogorske NOU brigade, ustaše i domobrani su za 4 dana, uz manje borbe, zauzeli Šujicu i Duvno i uspostavili vezu sa svojim garnizonima u Posušju i Imotskom, uz put spalivši više sela.

Dokumenti

Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Imotski od 3 kolovoza 1942. narodu Imotske krajine u povodu ustaških zločina

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

Izvještaj štaba Bataljona Jozo Jurčević od 11 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj Krajini

Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 11. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj krajini

Naređenje komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942 god. za izvođenje operacije Albia

Naređenje Komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942. za izvođenje operacije »Albia«

Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1942 god. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju Albia

Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26. kolovoza 1942. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju »Albia«

Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Štabu Herce-govačke brigade da se jače angažiraju prema Imotskom jer je neprijatelj poduzeo ofanzivu na Južnodalmatinski odred

Vanredno saopštenje Šestog armijskog korpusa od 2 rujna 1942 god. o rezultatima operacije Albia izvršene na području Biokova

Pohvala Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 rujna 1942 god. talijanskim jedinicama koje su učestvovale u operaciji Albia

Izvanredno saopćenje Šestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. o rezultatima operacije »Albia« izvršene na području Biokova

Pohvala Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 2. rujna 1942. talijanskim jedinicama koje su sudjelovale u operaciji »Albia«

Fotografije

Povezane odrednice

Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Operacija Alfa 18. italijanski armijski korpus Posušje Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Imotski Dobrosav Jevđević Narodno oslobodilački odbori Borbe za Livno 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Duvno Genocid u NDH Saradnja četnika sa okupatorom 18. pešadijska divizija Messina Podgora Makarska Sušak Prozor Sinj 10. hercegovačka udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Udbina Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1942. Mario Roatta Italija u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Livno Kupres 15. pešadijska divizija Bergamo 6. italijanski armijski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu Bosansko Grahovo