🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hercegovini 1942. Knin Vaso Miskin Crni Bosansko Grahovo 10. hercegovačka udarna brigada Luftwaffe u Jugoslaviji Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Duvno Operacija Albia Borbe za Jajce 1942. Petar Baćović Livno Prozor Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Dalmaciji 1942. Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Aleksandar Ranković Deca u ratu Vrhovni štab NOVJ Romanijski korpus JVuO Bitka na Neretvi Trebinje Mostar Hrvatsko domobranstvo 6. italijanski armijski korpus Pljačka u ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe za Livno 1942. Sinj Borbe u Hrvatskoj 1942. Gornji Vakuf Rade Hamović Jajce Bitka za Kupres 1942. Milan Aćimović Nevesinjski korpus JVuO Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje Travnik Bitka za Prozor 1943. Trebinjski korpus JVuO Bugojno Operacija Beta Avijacija u oslobodilačkom ratu Kupres Operacija Dinara Ključ Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Puniša Perović