🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Albia Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Dinara Puniša Perović Deca u ratu Trebinjski korpus JVuO Borbe u Hrvatskoj 1942. Nevesinje Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Beta Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Jajce 1942. Bitka na Neretvi Gornji Vakuf Sinj Kupres Borbe u Dalmaciji 1942. Bugojno Rade Hamović 6. italijanski armijski korpus Bitka za Kupres 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Livno Josip Broz Tito Ključ Dragoljub Draža Mihailović Nevesinjski korpus JVuO Borbe za Livno 1942. Aleksandar Ranković Trebinje Knin Pljačka u ratu Travnik Vaso Miskin Crni Italijanski zločini u Jugoslaviji Bosansko Grahovo Borbe u Hercegovini 1942. Bitka za Prozor 1943. 10. hercegovačka udarna brigada Petar Baćović Milan Aćimović 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Duvno Mostar Hrvatsko domobranstvo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Jajce Prozor Italija u drugom svetskom ratu Romanijski korpus JVuO Žene u ratu