🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Fotografije

Povezane odrednice

Prozor Bitka za Prozor 1943. Kupres Saradnja četnika sa okupatorom Borbe za Jajce 1942. Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe za Livno 1942. Romanijski korpus JVuO Italija u drugom svetskom ratu Operacija Beta Bugojno Gornji Vakuf Avijacija u oslobodilačkom ratu Milan Aćimović Mostar Duvno Vaso Miskin Crni Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrhovni štab NOVJ Operacija Albia Aleksandar Ranković Nevesinje Trebinje Pljačka u ratu Dragoljub Draža Mihailović Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Žene u ratu Ključ Trebinjski korpus JVuO Deca u ratu Bosansko Grahovo 6. italijanski armijski korpus Hrvatsko domobranstvo Petar Baćović Puniša Perović Livno Borbe u Hercegovini 1942. Nevesinjski korpus JVuO Operacija Dinara Bitka na Neretvi Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jajce Borbe u Dalmaciji 1942. Sinj Italijanski zločini u Jugoslaviji 10. hercegovačka udarna brigada Bitka za Kupres 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Josip Broz Tito 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Knin Travnik Rade Hamović Četnici u drugom svetskom ratu