🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka na Neretvi Italijanski zločini u Jugoslaviji Prozor Jajce Dragoljub Draža Mihailović Italija u drugom svetskom ratu Aleksandar Ranković Trebinjski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Bitka za Prozor 1943. Nevesinje Žene u ratu Nevesinjski korpus JVuO Puniša Perović Borbe u Hercegovini 1942. 10. hercegovačka udarna brigada Kupres Hrvatsko domobranstvo Knin Ključ Bosansko Grahovo Borbe za Jajce 1942. Travnik 6. italijanski armijski korpus Bitka za Kupres 1942. Pljačka u ratu Mostar Operacija Albia Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Livno Bugojno Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe za Livno 1942. Petar Baćović Vaso Miskin Crni Duvno Operacija Dinara Vrhovni štab NOVJ Rade Hamović Milan Aćimović Saradnja četnika sa okupatorom Josip Broz Tito Trebinje Borbe u Hrvatskoj 1942. Deca u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Sinj Operacija Beta Luftwaffe u Jugoslaviji Gornji Vakuf Romanijski korpus JVuO