🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Fotografije

Povezane odrednice

Vrlika 2. proleterska udarna brigada Bosansko Grahovo Blažo Jovanović 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Danilo Lekić Milovan Đilas Politički komesari u NOR-u Borbe za Jajce 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Stana Tomašević Peko Dapčević 4. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Dinarska četnička divizija Glamoč Pero Ćetković Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 7. banijska divizija NOVJ Jajce Sinj Aleksandar Ranković Operacija Alfa Split Vicko Krstulović Josip Broz Tito Miloje Milojević 6. italijanski armijski korpus Knin Travnik Borbe u Hrvatskoj 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Duvno Mostar Imotski Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Ključ Bolnice u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Prozor Kupres 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Crna legija 18. italijanski armijski korpus 10. hercegovačka udarna brigada Bitka za Kupres 1942. USAOJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Dinara Hrvatsko domobranstvo Četnici u drugom svetskom ratu Bataljon Vojin Zirojević Mitra Mitrović Deca u ratu 1. proleterska udarna brigada Livno Borbe za Livno 1942. Vrhovni štab NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ