🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Fotografije

Povezane odrednice

18. italijanski armijski korpus Livno Bitka za Kupres 1942. USAOJ Crna legija Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Vicko Krstulović Četnici u drugom svetskom ratu Split Omladina u ratu 2. proleterska divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Knin Imotski 6. italijanski armijski korpus Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Dinara Dinarska četnička divizija Bosansko Grahovo 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Deca u ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Miloje Milojević Borbe za Livno 1942. Pero Ćetković Ključ Stana Tomašević Travnik Kupres Borbe za Jajce 1942. Mitra Mitrović Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Blažo Jovanović Sinj 10. hercegovačka udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Milovan Đilas Duvno 2. proleterska udarna brigada Operacija Alfa 4. krajiška udarna brigada Danilo Lekić Peko Dapčević Prozor Vrhovni štab NOVJ Glamoč Bolnice u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Vrlika Bataljon Vojin Zirojević Jajce Mostar Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Politički komesari u NOR-u Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. proleterska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Aleksandar Ranković