🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Fotografije

Povezane odrednice

Knin Josip Broz Tito Vicko Krstulović Jajce Borbe u Dalmaciji 1942. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Miloje Milojević Borbe za Jajce 1942. Italija u drugom svetskom ratu Kupres Duvno 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Split Borbe u Hrvatskoj 1942. Bitka za Kupres 1942. 1. proleterska udarna brigada Sinj Livno Mitra Mitrović 10. hercegovačka udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Mostar Prozor Travnik Blažo Jovanović 2. proleterska udarna brigada Danilo Lekić Saradnja četnika sa okupatorom Vrlika Crna legija 18. italijanski armijski korpus 4. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Bosansko Grahovo 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Peko Dapčević USAOJ Omladina u ratu Stana Tomašević Operacija Dinara Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bataljon Vojin Zirojević Operacija Alfa Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Deca u ratu Hrvatsko domobranstvo Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Glamoč Aleksandar Ranković Imotski 6. italijanski armijski korpus Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Dinarska četnička divizija Milovan Đilas Borbe za Livno 1942. Pero Ćetković Ključ