🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1942. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterska udarna brigada Jajce Bolnice u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Sinj Glamoč Bosansko Grahovo 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Imotski Vrlika Ključ Split Prozor Knin Bataljon Vojin Zirojević Stana Tomašević Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. banijska divizija NOVJ 18. italijanski armijski korpus Borbe za Livno 1942. Crna legija Peko Dapčević 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Miloje Milojević Danilo Lekić Vrhovni štab NOVJ Travnik Vicko Krstulović 1. proleterska udarna brigada Bitka za Kupres 1942. Kupres Italija u drugom svetskom ratu 4. krajiška udarna brigada Operacija Alfa Josip Broz Tito USAOJ Mitra Mitrović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Dinarska četnička divizija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Aleksandar Ranković Politički komesari u NOR-u Omladina u ratu Deca u ratu Mostar 2. proleterska divizija NOVJ 10. hercegovačka udarna brigada Livno Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Četnici u drugom svetskom ratu Duvno Operacija Dinara Borbe za Jajce 1942. Milovan Đilas Pero Ćetković Blažo Jovanović 6. italijanski armijski korpus