🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Fotografije

Povezane odrednice

Jajce Prozor Operacija Alfa Borbe za Jajce 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu 4. krajiška udarna brigada Pero Ćetković Hrvatsko domobranstvo Borbe za Livno 1942. Livno Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Politički komesari u NOR-u Bataljon Vojin Zirojević Vrlika Kupres 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Mitra Mitrović Miloje Milojević Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Stana Tomašević Knin Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. 2. proleterska divizija NOVJ 6. italijanski armijski korpus USAOJ 1. proleterska udarna brigada Travnik Split 10. hercegovačka udarna brigada Operacija Dinara Duvno 2. proleterska udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Italija u drugom svetskom ratu Glamoč 18. italijanski armijski korpus Danilo Lekić Vicko Krstulović 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Aleksandar Ranković Sinj 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Mostar Crna legija Milovan Đilas Borbe u Dalmaciji 1942. Ključ Deca u ratu 7. banijska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Blažo Jovanović Saradnja četnika sa okupatorom Peko Dapčević Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Bitka za Kupres 1942. Bosansko Grahovo Imotski