🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Dinara Milovan Đilas Stana Tomašević 2. proleterska divizija NOVJ Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 10. hercegovačka udarna brigada 18. italijanski armijski korpus Duvno Bosansko Grahovo Omladina u ratu 4. krajiška udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Crna legija Kupres Ključ Livno Danilo Lekić Josip Broz Tito Mostar Prozor Borbe u Dalmaciji 1942. Mitra Mitrović Pero Ćetković Vrhovni štab NOVJ Bataljon Vojin Zirojević Saradnja četnika sa okupatorom Travnik Glamoč Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada 6. italijanski armijski korpus Vrlika Peko Dapčević Blažo Jovanović Split Operacija Alfa 2. proleterska udarna brigada Vicko Krstulović Politički komesari u NOR-u Borbe za Jajce 1942. Aleksandar Ranković Dinarska četnička divizija Borbe za Livno 1942. Miloje Milojević Bitka za Kupres 1942. USAOJ Hrvatsko domobranstvo Sinj 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 7. banijska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Knin Deca u ratu Imotski