🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Bijela

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

1. 10. 1942 Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio proglas stanovništvu Slavonije: govori o ustaškoj vladavini u Hrvatskoj, objašnjava ciljeve partizana i poziva narod u NOB.

5. 10. 1942 Sedma hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Moslavačkog partizanskog bataljona zauzeli ustaško uporište u s. Španovici (kod Pakraca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 160 mrtvih i ranjenih, a isto toliko zarobljenih. Zaplenjeno je 100 pušaka, 7 automata, 1 p. mitraljez i mnogo druge ratne opreme.

6. 10. 1942 U rejonu s. Španovice (kod Pakraca) delovi 1. slavonskog NOP odreda oborili nemački avion.

10. 10. 1942 Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

10. 10. 1942 U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

11. 10. 1942 U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

19. 10. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Podvrško (kod Nove Gradiške).

24. 10. 1942 Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

24. 10. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo i porušio ž. st. Dobrovac (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac), koju su branili domobrani. U toku borbe zarobljeno je 7 domobrana, a zaplenjeno 7 pušaka, 9 bombi i druga oprema.

25. 10. 1942 Delovi 1. slavonske NOU brigade zauzeli ž. st. Ratkovicu (na pruzi Kapela-Pleternica), porušili prugu, zarobili 16 domobrana i zaplenili 32 puške, 1 automat, oko 1000 metaka, 60 bombi i drugi materijal.

26. 10. 1942 Kod s. Lovčića (blizu Slav. Broda) jedinice 1. slavonske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbile napad jakih ustaških snaga iz Slav. Broda i nanele im velike gubitke.

28. 10. 1942 U s. Gradištu (kod Slav. Požege) nemačke snage, potpomognute avijacijom, napale 1. slavonsku NOU brigadu, koja se povukla iz sela uz obostrano velike gubitke. Tada je oboren 1 neprijateljski avion.

Dokumenti

Izvještaj štaba Trećeg bataijona Prvog Slavonskog NOP odreda od 7 listopada 1942 god. štabu odreda o napadu na Španovicu

Pregled naoružanja, brojnog stanja, nacionalnog i socijalnog sastava i vojničke naobrazbe Prve slavonske NOU brigade od 16 listopada 1942 godine

Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 19 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve slavonske NOU brigade o borbama na sektoru Bijela - Donji Borki - Srednji Borki

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 19 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o borbama u Bijeloj i Rogoljima

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 19 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o boravku u Moslavini i Slavoniji, o izvedenim akcijama i o povratku na Baniju

Dopunski izvještaj Štaba Prve operativne zone od 21 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na području Like, Korduna, Banije i o akcijama Sedme NO brigade i jedinica Druge i Treće operativne zone na području Slavonije

Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 24. oktobra 1942. Štabu 1. slavonske NOU brigade za politički rad u hrvatskim selima

Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na željezničku stanicu Brezine Kukujevačke - Bujavica

Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar Kalnički partizanski odred Borbe u Lici 1942. Slovensko domobranstvo Borbe u Slavoniji 1942. Nova Gradiška Slavonska Požega Diverzije u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Slavonski Brod 2. slavonski partizanski odred Pleternica Bjelovar Štampa u ratu 4. gorski zdrug (NDH) 12. slavonska proleterska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Pakrac Borbe za Jajce 1942. Moslavački partizanski odred Proleterski bataljon Bosanske Krajine Luftwaffe u Jugoslaviji 1. slavonski partizanski odred