🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Delfin

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 13. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o zauzimanju otoka Drvenika i stanju u Šibeniku

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. studenog 1943. o pristizanju pomorskih snaga za početak operacije Delphin za zadarske otoke

Izvještaj 114. lovačke divizije od 15 studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na Padane i vodovod kod Knina i pristizanju obalno-lovačkog bataljona u Šibenik

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

Obavještenje Štaba 114. lovačke divizije od 17. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu čišćenja zadarskih otoka

Zapovijest Štaba 114. lovačke divizije od 19. studenog 1943. za izvođenje operacije Delphin na području Zadra i Šibenika

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o napadima savezničkih aviona na Knin, Šibenik i Primošten

Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 21. studenog 1943. o početku operacije Delphin na području Zadra

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o toku izvođenja operacije Delphin, iskrcavanju na Ugljan, napad partizana na konvoj kod Šibenika

Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije Delphin na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o toku operacije Delphin, čišćenju otoka Ugljana i Ošljak, iskrcavanju na otoke Rivanj, Šestrunj i Pašman

Izvještaj Trećeg bataljona 893. puka od 25. studenog 1943. o učešću u operaciji Delphin na području Skradina

Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 26. studenog 1943. o sprovođenju operacije Delphin i borbi kod Kistanja

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja

Zapovijest 264. pješadijske divizije od 27. studenog 1943. za obranu jadranske obale od Zadra do Splita

Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 30. studenog 1943. o završetku operacije Delphin na zadarskim otocima i zauzimanju Ervenika od strane partizana

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

8. dalmatinski korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Split 15. brdski armijski korpus Sinj Šibenik Trogir 264. pešadijska divizija Zadar Borbe na Jadranu 1944. Narodno oslobodilački odbori 20. dalmatinska divizija NOVJ Knin Drniš Mornarica NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Dubrovnik 114. lovačka divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Borbe u Dalmaciji 1943. 2. oklopna armija Vodice Borbe u Hrvatskoj 1943. Vis Borbe na Jadranu 1943.