🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Foča

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 5. 1942 U centralnoj bolnici VŠ NOP i DV Jugoslavije u Šćepan Polju (kod Foče) umro od pegavog tifusa član GŠ NOP i DV za BiH i komandant Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu Slobodan Princip Seljo, narodni heroj.

7. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

8. 5. 1942 Na Morinama delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- savladali manii otpor delova Fočanskog NO dobrovoljačkog i Kalinovičkog NOP odreda i zauzeli Ulog. Obaljski dobrovoljački bataljon Kalinovičkog NOP odreda prešao je na stranu italijanskih jedinica.

10. 5. 1942 Zbog nadiranja italijanskih jedinica CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije napustili Foču i uputili se prema s. Plužinama (kod Šavnika).

10. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.

12. 5. 1942 Kod s. Dražljeva delovi Severnohercegovačkog NOP odreda sprečili prodor ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz Gacka prema Čemernu i Foči. Posle trodnevnih borbi, uz gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena, italijanski puk je prodro u s. Vrbu i spalio ga.

17. 5. 1942 Četnici izvršili puč u Fočanskom NO dobrovoljačkom odredu, pobili članove štaba odreda i većinu četa preveli u četnike. Ostale čete su se uglavnom raspale, a od preostalih boraca je 23. maja formiran kombinovani Dragočavsko-čelebićki partizanski bataljon.

18. 5. 1942 Romanijski NOP odred (od 400 boraca, sa oko 100 izbeglica) otpočeo proboj sa pl. Zelengore na pl. Romaniju. U borbama protiv italijanskih vojnika i četnika, pri prelazu preko komunikacija Foča-Kalinovik i Kalinovik-Trnovo, on je pretrpeo osetne gubitke a zatim se, do 25. maja, prebacio preko pl. Jahorine i pruge Sarajevo-Višegrad na pl. Romaniju gde se zbog gubitaka uskoro osuo.

18. 5. 1942 U noćnom napadu na isturene položaje na Kruščici (kod Foče) delovi 2. proleterske NOU brigade razbili 141. četu bataljona >Bolcano- italijanske divizije -Pusterija-.

19. 5. 1942 CK KPJ uputio OK KPJ za Foču direktivu o zbrinjavanju izbeglica iz Foče i s teritorije Kalinovičkog NOP odreda.

23. 5. 1942 Na Uzlupu (kod Foče) od ostataka Fočanskog i Drinskog NO dobrovoljačkog odreda formiran kombinovani Dragočavsko-čelebićki partizanski bataljon. Posle povlačenja u Bos. krajinu on je ušao u sastav 5. crnogorske NOU brigade.

Dokumenti

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pravaca uz dolinu Drine i uznemiravanje Italijana u Foči

Zapovest komandanta 718. pešadijske divizije od 2. maja 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije protiv NOP i DV Jugoslavije na području Foče

Zapovest Komande alpinske divizije »Pusterija« od 4. maja 1942. potčinjenim jedinicama za akciju »Foča«

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima Vrhovnog štaba pri njemu za izvođenje odlučnog udara na kolašinsku četničku grupaciju i obaveštenje o uspešnim partizanskim ofanzivnim dejstvima na okupatorske snage koje pokušavaju da izvrše obuhvat Kalinovika i Foče

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o novonastaloj situaciji zbog prodora Italijana, Nemaca i ustaša u rejon Kalinovik - Foča

Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle ulaska Italijana u Foču

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za svestrano izviđanje neprijatelja i način dejstva na Italijane posle njihovog zauzimanja Foče

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o situaciji posle napuštanja Foče i zahtev za podnošenje izveštaja o situaciji u Crnoj Gori

Zajedničko obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i komandanta Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade od 13 maja 1942 god. Sretenu Žujoviću o italijianskom ispadu iz Foče ka Šćepan Polju i Čelebiću i o otseku koji će zatvarati Treći (Kragujevački) bataljon

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da proceni mogućnost izvršenja noćnog prepada na neprijateljski logor kod Foče

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za napad na talijanski logor kod Foče i obaveštenje o borbama i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Dalmaciji

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18. svibnja 1942. Štabu Druge proleterske NOU brigade za napad na talijanski logor kod Foče i obavještenje o borbama i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Dalmaciji

Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Foču o zbrinjavanju izbeglog stanovništva iz Foče i sa teritorije Kalinovičkog NOP odreda

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak o situaciji kod Foče i naređenje za budno praćenje pokreta neprijatelja za infiltraciju manjih odeljenja u njegovu pozadinu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za odlazak na teritoriju Zakmura radi hvatanja i kažnjavanja petokolonaških elemenata iz Zakmurskog bataljona Fočanskog NOP i Dobrovoljačkog odreda

Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. maja 1942. Operativnom odeljenju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji o toku i rezultatima operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije

Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 25. maja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o brojnom stanju ljudstva i naoružanja, političkom i kulturno-prosvjetnom radu i akcijama brigade u rejonu Foče

Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv Talijana i utvrdi jačinu neprijateljskih snaga na području Foča - Čajniče - Pljevlja

Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak da dostavlja izveštaje o opštoj situaciji na frontu i organizuje sadejstvo sa Drugom proleterskom NOU brigadom, i obaveštenje o polasku jednog italijanskog puka iz Foče za Pljevlja

Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o nepovoljnoj situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i uputstvo o načinu daljeg dejstva i izviđanja neprijateljskih snaga u Foči

Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje prilaza ka Kruševu i Tjentištu, uspostavljanje veze sa Severnohercegovačkim NOP odredom i izviđanje u pravcu Foče

Fotografije

Povezane odrednice

Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Trnovo Četnici u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Borbe u Hercegovini 1942. 6. italijanski armijski korpus Moša Pijade Arso Jovanović 1. alpska divizija Taurinense Kalinovik 2. proleterska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Vlado Zečević Borbe u Sloveniji 1942. Aleksandar Ranković Pljevlja Kalinovički partizanski odred Operacija Weiss Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Sreten Žujović Bolnice u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Kolašin Centralni komitet KPJ 718. pešadijska divizija Valjevo Trebinje Glavni štab Crne Gore Sjevernohercegovački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Tifus u ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 5. alpska divizija Pusteria Mario Roatta Šavnik Prateći bataljon Vrhovnog štaba Borbe u Crnoj Gori 1942. Bela garda Goražde Josip Broz Tito Gacko Centralna bolnica NOVJ Kragujevački partizanski odred Kraljevački partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Paul Bader 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Romanijski partizanski odred Foča Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom