🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Istra

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirani Pazinsko-porečki i Pulski NOP odred.

0. 9. 1943 U slovenačkoj Istri, od ljudstva Istarskog NOP odreda, formirana 17. slovenačka (istarska) NO brigada. Ona je dejstvovala u okolini Kopra. (Početkom oktobra razbile su je nemačke jedinice.)

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

20. 9. 1943 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Istru.

22. 9. 1943 U rejonu Sušaka, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran Sušačko-kastavski NOP odred.

24. 9. 1943 U Istri, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

25. 9. 1943 U zapadnom delu Istre, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. istarska brigada.

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

Dokumenti

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. pomoćniku načelnika Štaba o formiranju novih i popuni postojećih jedinica na području Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i Istre

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko primorje i Istru i Tonkovskog bataljona i Autobataljona Glavnog štaba

Naređenje Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Prve i Druge istarske NO brigade i Prvog i Drugog NOP odreda i postavljenja rukovodilaca

Telegram Vrhovne komande Vermahta od 24. septembra 1943. Komandi 1. SS-oklopne armije da se u skladu sa Hitlerovim naređenjem uguši NOP u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju u Istri, formiranju jedinica i njihovom rasporedu i dejstvu

Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama jedinica i naroda protiv Nijemaca u Istri

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zaplijeni broda Istra

Hitlerovo naređenje od 4. oktobra 1943. komandantu Juga i Grupi armija B za organizaciju odbrane i predislokaciju snaga na teritoriji Italije. Istre i Slovenije

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 9 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju u Hrvatskom Primorju i Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 19 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV Hrvatske o borbama u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 1 do 30 prosinca 1943 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Zadar Borbe u Istri 1943. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Mornarica NOVJ 44. pešadijska divizija Borbe u Sloveniji 1943. Zarobljenici u ratu Divizija Herman Gering Adolf Hitler Vrhovna komanda Vermahta Glavni štab Hrvatske Karlobag Sušak 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera 71. pešadijska divizija Šibenik Poreč 2. istarska brigada Borbe u Istri 1944. Makarska Borbe u Dalmaciji 1943. Kastav Borbe na Jadranu 1944. Kapitulacija Italije ZAVNOH Omiš Ante Pavelić Trst 4. krajiška divizija NOVJ Rijeka 1. istarska brigada Vladimir Gortan Italija u drugom svetskom ratu Pula Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Dubrovnik Pazin Borbe u Hrvatskoj 1943. Italijanski partizani Istrski partizanski odred