🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Jesenji pljusak

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 92 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

5. 10. 1943 Jedinice 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ odbile pokušaj desanta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča na poluostrvo Pelješac.

23. 10. 1943 Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

6. 11. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

14. 11. 1943 Na o. Korčuli održani izbori za seoske NO odbore.

8. 12. 1943 Kod s. Drvenika (Makarsko primorje) naoružani brodovi -Biokovac- i -Turist- iz sastava 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ napali ustaški brod -Jadro- i posle kratke borbe prisilili ga na predaju, zarobivši 30 žandarma, 2 oficira i 10 mornara i zaplenivši brod sa 12 vagona životnih namirnica i opreme.

10. 12. 1943 Kod o. Hvara naoružam brod -NB 6- sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-. Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

12. 12. 1943 Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

14. 12. 1943 Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

18. 12. 1943 U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

18. 12. 1943 U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

20. 12. 1943 Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

22. 12. 1943 S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

25. 12. 1943 U bolnici na o. Hvaru, podlegavši teškim ranama koje je prethodnog dana zadobio u borbi protiv nemačkih jedinica na o. Korčuli, umro komandant 26. divizije NOVJ Nikola Martinović, narodni heroj.

27. 12. 1943 U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod -NB 5- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

31. 12. 1943 Na o. Mljet iskrcao se sa Pelješca 3. bataljon 750. puka nemačke 118. lovačke divizije, a delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ i Orjenskog NOP odreda povukli se na o. Vis.

Dokumenti

Izvod iz izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. o potapanju njemačkog broda za osiguranje na Neretvi i protivnapadu kod Kune na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 2 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Gašince i borbama kod Gospića, Perkovića i na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. o borbama SS-divizije Prinz Eugen u rajonu Rogotin-Ploče i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 3 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bilaj i borbama kod Gospića, Donjeg Lapca i na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o borbama SS divizije Prinz Eugen na Pelješcu i kod Posušja i strijeljanju stanovnika sela Šipak i Peraško Blato

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Mornarice NDH od 3. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o situaciji na Mljetu, Korčuli i Pelješcu

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju priprema za operaciju Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 studenog 1943 god. o napadu jedinica Turopoljsko-posavskog NOP odreda na Martinsku Ves i borbama kod Gospića, Imotskog i na Pelješcu

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu

Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 5. studenog 1943. o borbi na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 6 studenog 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Gospića, Posušja i na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu

Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 7. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zločinima njemačkih vojnika na Pelješcu

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o borbama na Pelješcu i uništenju teretnih vozila od savezničkih aviona na cesti Omiš-Split

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Metković od 10. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za Makarsku o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju partijske organizacije

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i toku operacije Landsturm u rajonu Zadvarje, Šestanovac, Lovreć

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i poduhvatu Landsturm u rajonu Grabovca i Zagvozda

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i Landsturm na području Zagvozd-Makarska

Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o početku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i obostranim gubicima u poduhvatu Landsturm u rajonu Grabovca

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewitter na Pelješcu i poduhvatu Landsturm u rajonu Zagvozda

Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 16 studenog 1943 god. o borbama kod Zadvarja i na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu

Izvještaj glavnog obavještajnog povjerenika za okružje južne Dalmacije od 18. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o povlačenju vojske i stanovništva s Pelješca na Korčulu

Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Makarskoj od 24. studenog 1943. o prilikama na području Makarske

Izvještaj delegacije NOVJ od 26. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o početku upućivanja bataljona Prve prekomorske brigade na Korčulu

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreč - Šestanovac - Zadvarje

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. o napadu partizanske artiljerije s Korčule i Mljeta na Ston

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor

Izvještaj Komande Šoltanske flotile od 4. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Duvna i napadu njemačkih aviona na Korčulu

Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za izvođenje operacije Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na brod NDH između Hvara i kopna i artiljerijskoj vatri na Orebić

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na ustaški brod kod Hvara i potapanju partizanskog broda od strane njemačkih aviona

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Izvještaj Kotarske oblasti u Makarskoj od 14. prosinca 1943. o napadu partizanskih čamaca na motorni jedrenjak Sv. Josip kod Živogošća

Zapisnik sa Prve oblasne konferencije USAOH-a za Dalmaciju održane 14. prosinca 1943. u Bolu na otoku Braču

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16. prosinca 1943. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade s otoka Šolte na obalu kod Starog Trogira

Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 18. prosinca 1943. godine

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade s otoka Šolte na kopno

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

Proglas umjetnika, književnika i publicista Dalmacije s konferencije održane 18. i 19. prosinca 1943. u gradu Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kurilovec, Sopnicu, Đakovo i o gubicima od bombardovanja u Splitu, Šibeniku i Makarskoj

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 21. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na Omiš i artiljerijskoj vatri s Brača

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 23. prosinca 1943. o desantu jedinica 118. lovačke divizije na otok Korčulu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da odbaci Nemce s Korčule i uporno brani sva ostrva

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ da odbaci Nijemce s Korčule i uporno brani sve otoke

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim gubicima na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u V. Bami, Gorjanima, Vrbovskom, Počitelju, Peći-gradu i na otoku Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Goljak, Gromačnik, Vrbovsko i o njemačkom desantu na otok Korčulu

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Sćedro i Hvar

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Šćedro i Hvar

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. o borbama 750. puka i 118. lovačke divizije na Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. o situaciji na Korčuli

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Omanovac, Gromačnik, Sibinj i o borbama na otoku Korčuli

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

Privremeni sumarni izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o obostranim gubicima prilikom zauzimanja otoka Korčule

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Sibinju, na Samarici i na otoku Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne armije od 28. prosinca 1943. o borbama na otoku Korčuli

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. prosinca 1943. o završetku operacije Herbstgewitter II na Korčuli i bombardiranju Mljeta i Hvara od strane njemačke avijacije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Širinec, Sibinj i Gromačnik, te o borbama na otoku Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne njemačke armije od 28 prosinca 1943. god. o borbama na otoku Korčuli

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. Glavnom štabu INOV i PO Hrvatske o gubicima i povlačenju s Korčule 13. brigade 26. divizije

Naredba Štaba mornarice NOVJ od 30 decembra 1943 god. o imenovanju štaba za jedinice zadržane na Korčuli

Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 30. prosinca 1943. o imenovanju Štaba za jedinice zadržane na Korčuli

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. prosinca 1943. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju, Kutini, Vrlici i na otoku Korčuli

Analiza oficira pri Komandi Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 31. prosinca 1943. o izvršenom desantu jedinica 118. lovačke divizije na otok Korčulu

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli i drugim dejstvima od 16 do 31 prosinca 1943

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 15. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Korčuli i drugim dejstvima od 16. do 31. prosinca 1943.

Fotografije

Povezane odrednice

Sinj Druga neprijateljska ofanziva Virovitica Metković Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. 15. brdski armijski korpus 118. lovačka divizija Narodni heroji Jugoslavije Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1944. Bitka za Brač 1944. Vrhovni štab NOVJ Gospić Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Đakovo Knin Ploče 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Divizija Brandenburg Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. Brač Glavni štab Hrvatske Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Božić Bata Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu USAOH Križevci 7. SS divizija Prinz Eugen Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Korčula Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Vis Imotski Borbe u Dalmaciji 1944. Hvar Borbe na Jadranu 1943. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Hrvatsko domobranstvo Komunistička partija Hrvatske Split Avijacija u oslobodilačkom ratu Šibenik 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Mornarica NOVJ Dubrovnik Desant NOVJ na Korčulu 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ludbreg Pelješac Kutina 8. dalmatinski korpus NOVJ 264. pešadijska divizija Operacija Landsturm 27. istočnobosanska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Luftwaffe u Jugoslaviji 2. oklopna armija Makarska 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Trogir Solin Duvno 1. prekomorska brigada 9. dalmatinska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Omiš Donji Lapac Podgora