🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Kugelblitz

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 36 fotografija.

Događaji

3. 12. 1943 Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

4. 12. 1943 Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije -Krempler-, nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

5. 12. 1943 Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

6. 12. 1943 U Čajniče ušao 3. bataljon 98. puka nemačke 1. brdske divizije i produžio dejstvo ka odseku Ustiprača-Goražde, gde je stupio u vezu s jedinicama nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

16. 12. 1943 Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

Dokumenti

Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

Zapovijest komandanta Borbene grupe Petersen (Trinaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen) od 2 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ u istočnoj Bosni

Izvještaj Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 2 decembra 1943 god. o prebacivanju na prostoriju Šivolja

Zapovijest Komande Borbene grupe Gros od 3 decembra 1943 god. za produženje akcije Kugelblic na prostoru Dobrog Polja

Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 5 decembra 1943 god. za nastupanje pravcem Dobro Polje - Jahorina Pl.

Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 8 decembra 1943 god. o prodoru na prostoriju Bara

Zapovest komandanta 5 SS-brdskog armijskog korpusa od 9. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za nastavak operacije Kugelblic protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu jedinica posle prodora Nemaca pravcem Prijepolje - Pljevlja - Čajniče i o daljim namerama

Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. novoimenovanom Štabu Druge proleterske divizije da se prebaci preko Lima između Prijepolja i Rudog i da dejstvuje dalje prema datim direktivama

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokušaju prebacivanja preko Lima i o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. štabu Druge i Treće divizije i Glavnom štabu za Sandžak za novi raspored jedinica u cilju blokiranja komunikacije Prijepolje-Pljevlja-Čajniče-Goražde i razbijanja četničkih snaga

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde

Izvještaj Prvog bataljona Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen o akcijama u istočnoj Bosni od 1 decembra 1943 do 1 januara 1944 godine

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Brodarevo Borbe u Srbiji 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Operacija Snežna oluja 3. udarna divizija NOVJ Zvornik Britanija i Jugoslavija Borbe na Jadranu 1943. Albanski partizani 187. rezervna divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Han Pjesak 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Goražde Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Prijepolje 1. južnomoravska brigada 1. šumadijska brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Sarajevo Tuzla 1. brdska divizija Vermahta Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Srebrenica Komandant Jugoistoka Četnici u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije 2. proleterska udarna brigada 16. muslimanska udarna brigada Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 2. udarni korpus NOVJ Vermaht u Jugoslaviji Vlasenica Bijelo Polje 2. oklopna armija Sjenica Pljevlja Dragoljub Draža Mihailović Saradnja četnika sa okupatorom Maximilian von Weichs 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Druga neprijateljska ofanziva Grčki partizani Borbe u Hrvatskoj 1943. Sokolac 369. legionarska divizija (vražja) Danilo Jauković Borbe u Crnoj Gori 1943. Deca u ratu