🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Kugelblitz

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 36 fotografija.

Događaji

3. 12. 1943 Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen- i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica-Srebrenica-Vlasenica. Ova limsko-drinska operacija, ili operacija -Kugelblic-, završena je 16. decembra.

4. 12. 1943 Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije -Krempler-, nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

5. 12. 1943 Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

6. 12. 1943 U Čajniče ušao 3. bataljon 98. puka nemačke 1. brdske divizije i produžio dejstvo ka odseku Ustiprača-Goražde, gde je stupio u vezu s jedinicama nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

16. 12. 1943 Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

Dokumenti

Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

Zapovijest komandanta Borbene grupe Petersen (Trinaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen) od 2 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ u istočnoj Bosni

Izvještaj Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 2 decembra 1943 god. o prebacivanju na prostoriju Šivolja

Zapovijest Komande Borbene grupe Gros od 3 decembra 1943 god. za produženje akcije Kugelblic na prostoru Dobrog Polja

Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 5 decembra 1943 god. za nastupanje pravcem Dobro Polje - Jahorina Pl.

Naređenje Komande Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen od 8 decembra 1943 god. o prodoru na prostoriju Bara

Zapovest komandanta 5 SS-brdskog armijskog korpusa od 9. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za nastavak operacije Kugelblic protiv jedinica NOV i POJ u istočnoj Bosni

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu jedinica posle prodora Nemaca pravcem Prijepolje - Pljevlja - Čajniče i o daljim namerama

Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. novoimenovanom Štabu Druge proleterske divizije da se prebaci preko Lima između Prijepolja i Rudog i da dejstvuje dalje prema datim direktivama

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokušaju prebacivanja preko Lima i o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. štabu Druge i Treće divizije i Glavnom štabu za Sandžak za novi raspored jedinica u cilju blokiranja komunikacije Prijepolje-Pljevlja-Čajniče-Goražde i razbijanja četničkih snaga

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde

Izvještaj Prvog bataljona Četrnaestog brdskog lovačkog puka Sedme SS divizije Princ Eugen o akcijama u istočnoj Bosni od 1 decembra 1943 do 1 januara 1944 godine

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Grčki partizani Danilo Jauković Srebrenica Dragoljub Draža Mihailović Prijepolje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kapitulacija Italije Sjenica Borbe u Srbiji 1943. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. oklopna armija Druga neprijateljska ofanziva Vermaht u Jugoslaviji 2. proleterska udarna brigada 1. južnomoravska brigada 2. proleterska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Bugarska u drugom svetskom ratu Albanski partizani 37. sandžačka divizija NOVJ Han Pjesak Četnici u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bijelo Polje Pljevlja Borbe na Jadranu 1943. 3. udarna divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Sokolac 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Snežna oluja 187. rezervna divizija 16. muslimanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Maximilian von Weichs Zvornik 1. šumadijska brigada Britanija i Jugoslavija Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Josip Broz Tito Narodni heroji Jugoslavije 1. brdska divizija Vermahta Brodarevo Vlasenica Deca u ratu 7. SS divizija Prinz Eugen 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Komandant Jugoistoka Tuzla Sarajevo Goražde