🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Mačva

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

0. 9. 1941 Kod s. Štitara (nedaleko od Šapca) poginuo komandir čete Mačvanskog NOP odreda Dragoslav Srnić Padobranac, narodni heroj.

0. 9. 1941 Otpočela neprijateljska ofanziva protiv NOP odreda Jugoslavije u Srbiji koja je, sa izvesnim prekidima, trajala do polovine decembra.

15. 9. 1941 Iz Francuske prebačena u Srbiju nemačka 342. pešadijska divizija, ojačana jednim bataljonom 100. tenkovske brigade, kao pojačanje za borbu protiv NOP-a.

21. 9. 1941 Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

22. 9. 1941 Jedinice Podrinskog, Valjevskog i Posavskog NOP odreda u 23 časa obnovile napad na Šabac i prodrle do centra grada, odakle su sutradan, protivnapadom svežih snaga nemačke 342. pešadijske divizije, odbačene na polazne položaje.

23. 9. 1941 General Berne naredio nemačkoj 342. pešadijskoj diviziji da pređe u Šabac i sve muškarce od 14 do 70 godina pohvata i prebaci u koncentracioni logor koji ta divizija treba da podigne severno od reke Save.

24. 9. 1941 U Šapcu delovi nemačke 342. divizije, uz pomoć tamošnjih jedinica, preduzeli pretresanje i hapšenje. Do 27. septembra uhapsili 6418 lica od 14 do 70 godina i 200 njih streljali, uništavajući i pljačkajući imovinu stanovništva. Uhapšene građane nemački vojnici naterali da trče oko 20 km do s. Jarka (kod Srem. Mitrovice), gde je podignut koncentracioni logor. Uz put ubijali sve one koji fizički nisu mogli da izdrže pakleni tempo trčanja.

28. 9. 1941 Kod Šapca prešao Savu 699. puk, a kod M. Mitroviće 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije.

29. 9. 1941 Otpočele operacije nemačke 342. pešadijske divizije sa težištem na komunikaciji Šabac-Loznica (početak prve neprijateljske ofanzive).

29. 9. 1941 U severnoj Mačvi nemački vojnici pohvatali oko 800 seljaka i odveli u logor u s. Jarku (kod Srem. Mitrovice). Uz put pobili 500 ljudi.

29. 9. 1941 Posle borbe protiv delova nemačke 342. pešadijske divizije u rejonu M. Mitroviće i na liniji Tabanović-Štitar-Slepčević-Bogosavac, Podrinski NOP odred povukao se na severne ogranke Cera.

30. 9. 1941 Podrinski NOP odred i Kolubarski i Rađevski bataljon Valjevskog NOP odreda organizovali položaj za odbranu na liniji Lipolist-Petkovića-Čokešina-Vidojevica i do 9. oktobra zadržavali prodor nemačke 342. divizije.

10. 10. 1941 Na liniji Strnica-Radovašnica-Device ojačani Podrinski NOP odred zadržao prodor jedinica nemačke 342. divizije ka Loznici.

13. 10. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda odbacili đelove nemačke 342. divizije iz rejona Cigankulje i Mićanavskog brda ka selu Dragincu, naneli im gubitke od 4 mrtva i 19 ranjenih i uništili 1 tenk.

19. 10. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao saopštenje o neuspesima okupatora i njegovih pomagača u borbama sa NOP odredima u Srbiji za vreme prve faze I neprijateljske ofanzive.

20. 10. 1941 Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

22. 10. 1941 Kod s. Mojkovca (blizu Krupnja) delovi nemačke 342. pešadijske divizije savladali otpor delova Valjevskog NOP odreda.

30. 10. 1941 Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

2. 11. 1941 Iz Srem. Mitrovice prebačen u Šabac nemački 597. landesšicen bataljon radi obezbeđenja pozadine nemačke 342. pešadijske divizije.

5. 11. 1941 Kod sela Zavlaka, Kamenice, Koceljeva i Gole Glave delovi nemačke 342. pešadijske divizije, posle oštrih borbi, potisnuli glavninu Posavskog i Valjevskog NOP odreda iz Tamnave na levu obalu r. Jadra.

Fotografije

Povezane odrednice

718. pešadijska divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovna komanda Vermahta Ljubo Novaković Pokolj u Šapcu 1941. Opsada Kraljeva 1941. Nemački zločini u Srbiji 1941. Ranjenici u ratu Wilhelm List Franz Böhme 118. lovačka divizija Milan Nedić Žene u ratu Dragoslav Račić Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Beograd 117. lovačka divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica Valjevski partizanski odred Mojkovac Kosta Pećanac Holokaust u Jugoslaviji Bitka za Šabac 1941. Paul Bader Adolf Hitler Walter Kuntze 704. pešadijska divizija Pljačka u ratu Mačvanski partizanski odred Edmund Glaise-Horstenau Bitka za Loznicu 1941. Četnici u ustanku Borbe za Gornji Milanovac 1941. Jezdimir Dangić Operacija Užice Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Streljanja u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Užice 342. pešadijska divizija Valjevo Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Ustanak u Sremu 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Nemački zločini u Jugoslaviji Partizanska taktika Krupanj Loznica Harald Turner Šabac Srpska državna straža (nedićevci)