🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Panter

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 12. 1943 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

5. 12. 1943 Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

11. 12. 1943 U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

14. 12. 1943 Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ogulin Glina 15. brdski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Cazin Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Dalmaciji 1943. 2. lovački zdrug (NDH) Pljačka u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 4. krajiška divizija NOVJ Komandant Jugoistoka 8. kordunaška divizija NOVJ 371. pešadijska divizija 2. oklopna armija 1. kozačka divizija Vermahta 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Velika Kladuša Vojnić 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Božić Bata 6. lička proleterska divizija NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Maximilian von Weichs 1. kordunaški partizanski odred Karlovac 6. slavonski korpus NOVJ Petrinja