🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Pfingsten

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

1. 6. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 11. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Kozarski NOP odred. (Formirana je kao 12. udarna divizija NOVJ, a preimenovana je 19. avgusta 1943. u 11. udarnu diviziju NOVJ.)

1. 6. 1943 Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora) 5. krajiška NOU brigada razbila ojačani 2. bataljon 1. puka domobranske 4. pešadijske divizije i ostatke odbacila prema Prnjavoru.

4. 6. 1943 Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora), u oštroj susretnoj borbi, dva bataljona 4. krajiške NOU brigade 5. udarne divizije NOVJ sprečili prodor nemačke borbene grupe -Huve- - nepotpunog bataljona 721. puka 114. lovačke divizije - prema s. Pribiniću. Poginuo je politički komesar 3. bataljona Ante Rukavina, narodni heroj.

10. 6. 1943 Naredbom Štaba 12. udarne divizije NOVJ, iz Banjalučkog NOP odreda izdvojen Prnjavorski bataljon i od njega formiran Prnjavorski NOP odred.

14. 6. 1943 Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

18. 6. 1943 Posle dvanaestodnevnog marša, pod borbom, 5. udarna divizija (dve brigade) 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ stigla iz rejona Prnjavora na određene joj položaje (s. Hadžići, s. Tarčin, Ivan-sedlo) na ž. pruzi Sarajevo-Mostar u cilju prihvata Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ po proboju sa Sutjeske. [Udarna grupa (tri bataljona) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle šestodnevnog marša iz s. Blagaja (kod Kupresa), tri dana kasnije, na južnim padinama pl. Bitovnje, ušla je u sastav 5. udarne divizije NOVJ.]

Dokumenti

Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 14 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 15 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 16 juna 1943 god. 0 borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za kontrolu pravca od Kotor Varoši i hvatanje veze sa Dvanaestom NOU divizijom

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na terenu Teslića i Kotor Varoši

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Drugog bataljona za zarušavanje komunikacije Kotor Varoš - Teslić

Dnevni izvještaj 369 i 373 pješačke divizije od 17 juna 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na teritoriji Istočne i centralne Bosne

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 17 juna 1943 god. .Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima neprijateljskih kolona iz Kotor Varoši

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 juna 1943 god. Štabu Prvog i Drugog bataljona za čišćenje terena od četničkih jedinica između rijeke Vrbasa - Vrbanje i zatvaranje pravca od Banja Luke

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade za prikupljanie podataka o kretanju neprijateljske kolone od pravca Kotor Varoši

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o pokretu neprijateljskih kolona od Kotor Varoši i Vagana

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 29 juna 1943 god. Štabu Dvanaesite NOU divizije o pokretu neprijateljskih kolona od Kotor Varoši i rasporedu jedinica Brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Derventa Operacija Schwarz 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kozara u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Teslić 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Kozarski partizanski odred 12. slavonska divizija NOVJ 114. lovačka divizija 11. krajiška divizija NOVJ Bitka na Sutjesci Zarobljenici u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 373. legionarska divizija Tiger Mostar 4. krajiška udarna brigada Prnjavor 5. krajiška udarna divizija NOVJ Banja Luka Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. pješačka divizija (NDH) 369. legionarska divizija (vražja) 12. krajiška udarna brgada Narodni heroji Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Srednjobosanski korpus JVuO Glavna operativna grupa NOVJ Kupres Politički komesari u NOR-u