🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Početak proleća

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

2. 3. 1945 U rejonu s. Predmeje 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbacila u Ajdovščinu nemačku kolonu koja je pokušala da se probije na pl. Trnovski gozd. Neprijatelj je imao 18 mrtvih.

3. 3. 1945 U rejonu s. Trnovo - s. Predmeja - s. Lokve (na pl. Trnovskom gozdu) nemačke, četničke i italijanske fašističke snage napale delove 30. i 31. divizije 9. korpusa JA. Posle dvodnevnih borbi jedinice 9. korpusa su se povukle u rejon s. Mrzla Rupa - s. Vojsko (kod Idrije).

16. 3. 1945 U rejonu s. Čepovan - s. Trnovo - s. Otlica jedinice 9. korpusa JA izvršile napad na nemačke, italijanske fašističke i četničke snage, te ih posle dvodnevnih borbi, nanevši im znatne gubitke, odbacile u s. Grbar, Goricu i Ajdovščinu. Time su ponovo oslobođeni Banjska planota i pl. Trnovski gozd. Plen: 4 topa i veća količina oružja, municije i opreme.

28. 3. 1945 Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)

Dokumenti

Zapovest Združenog odreda Leve od 2. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice 30. i 31. divizije JA na području Trnovskog gozda

Izveštaj Štaba 30. divizije od 8. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti 18. slovenačke NOU brigade Bazoviška na području Trnovskog gozda i Vipavske doline

Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade Srečko Kosovel od 9. marta 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama na području Trnovskog gozda

Pripremna zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 15. marta 1945. o zadacima Borbene grupe Blank za vreme ofanzive Frilingsanfang

Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. marta 1945. o dodeljivanju Štabne čete četničkoj Dinarskoj diviziji za vreme operacije Frilingsanfang

Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 19. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj

Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 20. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti krajem februara i u martu u Gorenjskoj i na području Trnovskog gozda

Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti Brigade od 2. februara do 24. marta 1945. na području Trnovskog gozda

Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade Srečko Kosovel od 21 aprila 1945. štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i aprilu na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj

Zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni »Jadransko primorje« od 3. aprila 1945. za završetak operacije »Frilingsanfang« u dolini Bace i osiguranje Trnovskog gozda

Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 3. aprila 1945. za završetak operacije Frilingsanfang i za obezbeđenje Trnovskog gozda

Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 4. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbama za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda

Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 5. aprila 1945. o aktivnosti bataljona za vreme operacije Frilingsanfang

Izveštaj Štaba 30. divizije od 12. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o situaciji i borbama za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda

Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 14. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda i Pivke

Relacija štaba 30. divizije od 15. aprila 1945. dostavljena Štabu 9. korpusa JA o borbama u martu na prostoru Trnovskog gozda

Relacija Štaba 30. divizije od 15. aprila 1945. dostavljena Štabu 9. korpusa JA o borbama u martu na prostoru Trnovskog gozda

Izvještaj Štaba 31. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o dejstvima potčinjenih jedinica u martu na području Gorenjske, Banjške planote i Trnovskog gozda

Izveštaj Štaba 31. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u martu na području Gorenjske, Banjške planote i Trnovskog gozda

Zapovest štaba 9. korpusa JA od 19. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta na prostoru Trnovskog gozda

Fotografije

Povezane odrednice

Goriška divizija Italija u drugom svetskom ratu Dinarska četnička divizija 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Nova Gorica 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Slovensko domobranstvo 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) 31. slovenska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Natisone 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič 9. slovenski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Italijanski partizani Črnomelj 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška)