🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Prijedor

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 30. januara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji o osiguranju železničkog transporta i eksploataciji rudnika u okolini Prijedora i Jajca

Proglas Okružnog komiteta KPJ za teritoriju Trećeg krajiškog NOP odreda od februara 1942 god. narodu i partizanima Bosanske Krajine povodom zločina četnika

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o borbama u drugoj polovini februara 1942 god. i izdajničkom držanju četnika prilikom napada na Mrkonjić Grad

Izveštaj političkog komesara Treće čete Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 7. februara 1942. Štabu odreda o partijsko-političkom radu u četi i na terenu

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 30 januara do 9 februara 1942 godine

Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama Prve, Druge i Pete čete za pripremanje napada na neprijateljsko uporište Kozarac

Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama četa za odabiranje najsposobnijih omladinaca u jedinice i kontrolu rada četnih ambulanti

Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 14 februara 1942 god. za organizovanje i rad rezervnih partizanskih četa

Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 18 februara 1942 god. za održavanje čistoće i suzbijanje zaraznih bolesti

Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu od 9 do 19 februara 1942 godine

Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 19 februara 1942 god. narodnooslobodilačkim odborima i komandama rezervnih jedinica o potrebi rušenja pruge i puteva na teritoriji bataljona

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 20. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Bosni i o borbi sa partizanima oko Prijedora

Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za okrug Jajce od 20 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH o partisko-političkom radu i četničkom rovarenju u Trećem krajiškom NOP odredu

Naređenje štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 21 februara 1942 god. zamjeniku komandanta bataljona za upućivanje boraca radi formiranja proleterske čete

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda o vojnim i političkim akcijama potčinjenih jedinica izvedenim u vremenu od 28 januara do 10 februara 1942 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Banja Luka Jajce Bosanski Novi Zagreb Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Ratko Martinović Prijedor Diverzije u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. krajiški partizanski odred Sanski Most Kozara u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Sanski Most 1942. Četnički zločini Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mrkonjić Grad Politički komesari u NOR-u 3. krajiški partizanski odred Omladina u ratu Kozarska Dubica 718. pešadijska divizija Kosta Nađ Četnici u drugom svetskom ratu 2. krajiški partizanski odred Franz Böhme Borbe u Srbiji 1942. 1. krajiška udarna brigada