🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Snežna oluja

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

18. 12. 1943 Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

22. 12. 1943 Kod s. Ribnice (blizu Vareša) jedinice 99. puka nemačke 1. brdske divizije okružile 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ, ali je ova brigada uspela da pregazi r. Krivaju kod s. Vozuće i izvuče se na jug ka Romanovcu.

25. 12. 1943 U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

26. 12. 1943 U krivajskoj operaciji prva manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (6. istočnobosanska udarna, 18. istočnobosanska (hrvatska) i 1. južnomoravska NO brigada) prebacila se kod s. Tulovića i tako se našla iza leđa delova 99. puka nemačke 1. brdske divizije. Grupa je do 29. decembra izbila u Birač.

28. 12. 1943 U krivajskoj operaciji druga manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (15. majevička i 16. muslimanska udarna brigada) prešla r. Krivaju kod s. Stjepin-Hana i produžila marš u pravcu s. Željeve (na padinama pl. Konjuha) i dalje za Birač. Time se našla iza leđa jedinica nemačke 1. brdske divizije.

Fotografije

Povezane odrednice

Olovo 5. krajiška udarna divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Kugelblitz Vlasenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 369. legionarska divizija (vražja) 27. istočnobosanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 16. muslimanska udarna brigada 15. majevička udarna brigada 3. lovački zdrug (NDH) Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Druga neprijateljska ofanziva 17. istočnobosanska divizija NOVJ 4. krajiška udarna brigada Doboj 1. brdska divizija Vermahta 2. oklopna armija 7. SS divizija Prinz Eugen Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. južnomoravska brigada