🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Stolac

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

31. 3. 1942 Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

28. 4. 1942 Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

154. pešadijska divizija Murge Četnički zločini Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ljubinje 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Čapljina Gatački četnički odred Srebrenica 18. pešadijska divizija Messina Četnici u drugom svetskom ratu Jakov Jovović Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Gacko Dubrovnik Stolac Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 32. pešadijska divizija Marche Južnohercegovački partizanski odred Nevesinjski četnički odred Vrhovni štab NOVJ Mostar Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije Operacija Trio Sjevernohercegovački partizanski odred Nevesinje