🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Trio

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 56 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

4. 2. 1942 Načelnik štaba nemačke Vrhovne komande uputio pismo italijanskoj Vrhovnoj komandi: situacija u NDH zabrinjava; jačanjem ustanka ugroženi su privreda i saobraćaj; stoga treba preduzeti zajedničke operacije protiv partizana.

27. 2. 1942 U Rimu, na sastanku načelnika italijanske Vrhovne komande Uga Kavalera, načelnika štaba Vrhovne komande oružanih snaga Nemačke (OKW) feldmaršala Vilhelma Kajtela i nemačkog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, razmotrena situacija u Jugoslaviji i odlučeno da se preduzmu zajedničke operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u Bosni i Hercegovini, dejstvujući protiv ustanka s najvećom energijom.

2. 3. 1942 U Opatiji otpočela dvodnevna konferencija vojnih predstavnika Nemačke, Italije i NDH na kojoj je donet opšti plan za okupatorsko-kvislinške operacije u proleće (tzv. treću neprijateljsku ofanzivu) protiv snaga NOP i DV Jugoslavije i utvrđeno da se operacije najpre izvedu u istočnoj Bosni, a zatim u zapadnoj Bosni, u Baniji i na Kordunu i da prva operacija otpočne 15. aprila.

3. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio naređenje Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu, u kome ga upoznaje sa predstojećim dejstvom proleterskih brigada u istočnoj Bosni i naređuje mu da formira udarnu partizansku grupu u predelu Romanije i njome podrži dejstva proleterskih brigada.

4. 3. 1942 U istočnoj Bosni otpočele petnaestodnevne borbe u kojima je Proleterska udarna grupa (2. proleterska NOU brigada i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade), u snažnom naletu, razbila Višegradski, Krajiški, Rogatički, Srebrenički, Vlasenički i Zvornički četnički odred i oslobodila više mesta (Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac).

4. 3. 1942 VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

5. 3. 1942 Kod s. Košlja (blizu Ljubovije) Valjevski NOP odred i delovi Mačvanskog NOP odreda se prebacili preko Drine u istočnu Bosnu.

11. 3. 1942 Generalštab italijanske vojske obavestio Komandu italijanske 2. armije da joj, u vezi sa predviđenom tzv. trećom ofanzivom protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije, dodeljuje divizije -Murđe- i -Emilija-, nekoliko pukova za divizije -Granatijeri di Sardenja- i -Peruđa- i još neka ojačanja.

14. 3. 1942 U Opatiji, u cilju pripremanja ofanzive održana druga konferencija italijanskih, nemačkih i ustaških vojnih rukovodilaca, na kojoj je odlučeno da ofanziva otpočne 15. aprila.

16. 3. 1942 Proleterska udarna grupa (2, i delovi 1. proleterske NOU brigade) ušla u Vlasenicu, iz koje su četnici, sa Operativnim štabom za istočnu Bosnu na čelu, pobegli, osim jedne grupe od 200 četnika koja se priključila partizanima.

28. 3. 1942 U Ljubljani održana konferencija vojnih predstavnika Nemačke, Italije i NDH na kojoj je utvrđen detaljan plan za okupatorsko-kvislinške operacije u proleće (tzv. treću neprijateljsku ofanzivu) protiv NOP i DV Jugoslavije. Tu je, verovatno, dogovoreno da, uporedo sa operacijama u istočnoj Bosni, četničke i italijanske snage preduzmu ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini.

31. 3. 1942 Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

31. 3. 1942 Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

16. 4. 1942 Poglavnik NDH Ante Pavelić izdao propis o držanju jedinica u toku okupatorsko-kvislinške operacije u istočnoj Bosni i Hercegovini (tzv. treće ofanzive) protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije: uzimati taoce; ubiti svakog onog ko §g zatekne bez t-ni žja u zoni operacija; ubijati zarobljene partizane; uništavati kuće i naselja koja, po oceni komandi, mogu koristiti partizanima; na -očišćenim- područjima odmah uspo staviti posade i ustašku vlast.

18. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Operativnom štabu NOP i DV za istočnu Bosnu direktivu o načinu vođenja borbi u slučaju neprijateljskih ofanzivnih dejstava; o čuvanju jedinica od uništenja; o otpočinjanju čišćenja Majevice tek u povoljnim uslovima; o održavanju veze sa domobranima radi đobijanja oružja i municije od njih; o razvijanju izviđačke i obaveštajne službe.

22. 4. 1942 Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

8. 5. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao saopštenje povodom zločina i terora okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu nad narodom istočne Bosne i poziva narod da u zajednici s jednicama NOP i DV Jugoslavije pruži još odlučniji otpor neprijateljima.

14. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao direktivu načelniku VŠ: da se NOP odredi u istočnoj Bosni reorganizuju i učvršćuju i da se 1. proleterska NOU brigada postepeno prebaci u Sandžak radi razbijanja četnika i italijanskih uporišta na tom području.

5. 6. 1942 Komanda italijanske divizije -Pusterija- uputila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izveštaj o iskustvima stečenim u borbi protiv partizanskih jedinica u toku okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive), u kome ističe da ofanzivne operacije protiv partizana predstavljaju veliku teškoću i skoro uvek se svode na -napad u prazno-, jer se - iznenađenje - osnovni uslov uspeha teško postiže; da partizani uvek napadaju noću, iz velike blizine, načelno 1-2 dana posle posedanja položaja ili mesta, po svaku cenu težeći ka iznenađenju, da su u napadu veoma uporni i energični, ističući se savršenim poznavanjem terena i brzinom pokreta, da uživaju pomoć stanovništva, da njihove komande brižljivo proučavaju akciju koju će izvesti. U izveštaju se, pored ostalog, predlaže: da se svaka kolona upućuje samo uz jaku pratnju, da se zastanci izvode samo na otkrivenom zemljištu, a garnizoni, na linijama operativnog snabdevanja, postave na razmacima ne većim od 30 km, te da se oko njih vrše bočna -čišćenja-. Na kraju se konstatuje: -naš rat je rat bez pozadine-. Supersloda je ta iskustva preporučila svim komandama armijskih korpusa.

0. 7. 1942 Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

7. 7. 1942 Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju u Sloveniju, obaveštavajući ga o ocenama i zaključcima Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije u vezi sa situacijom stvorenom posle okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive): postupci okupatorskih snaga su sračunati na odvajanje masa od KPJ; potrebno je obezbediti centralizovano rukovođenje partijskim organizacijama u svim pokrajinama i pojačati budnost u odnosu na skretanje s linije NOB-a; treba sovjetsko-engleski sporazum smišljeno iskoristiti u daljem političkom radu.

Dokumenti

Zapisnik s konferencije vojnih predstavnika Italije, Nemačke i NDH održane 3. marta 1942. u Opatiji radi utvrđivanja saradnje u operacijama protiv snaga NOP i DV Jugoslavije

Proglas komandanta 738. puka 718. pešadijske divizije od 14. marta 1942. o hapšenju talaca kao garanciji za život i imovinu Vermahta u istočnoj Bosni

Obaveštenje Borbene grupe general Bader od 22. marta 1942. za formiranje operativnog štaba Borbene grupe general Bader

Zapisnik o razgovorima predstavnika oružanih snaga Nemačke, Italije i NDH, održanom 28. i 29. marta 1942. u Ljubljani, o pripremama zajedničke operacije protiv NOP i DV Jugoslavije, odnosima s četnicima i postupku sa stanovništvom u istočnoj Bosni

Direktive komandanta italijanske 2. armije od 30. marta 1942. komandantu »Borbene grupe Bader« za izvođenje zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Izvod iz meseonog izveštaja Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. marta 1942. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i o pripremi nemačkb-italijanske-ustaške operacije Trio protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 16. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o početku treće neprijateljske ofanzive u jugoistočnoj Bosni

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 8. aprila 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji za pregrupisavanje snaga i njihovo angažovanje protiv NOP i DV Jugoslavije u operaciji Trio - Rogatica

Instrukcije komandanta Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 10. aprila 1942. potčinjenim nemačko-italijansko-ustaškim jedinicama za preduzimanje i vođenje zajedničkih operacija Trio protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Zapovest 718. pešadijske divizije od 14. aprila 1942. potčinjenim grupama za preduzimanje operacije Trio, protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Prača - Višegrad - Drina - Reka - Han-Pijesak - Gromile

Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu o načinu vođenja borbi u slučaju novih neprijateljskih ofanzivnih dejstava i o otpočinjanju čišćenja Majevice tek u pogodnim uslovima i posle temeljitih priprema

Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji pre početka operacije Trio, sadejstvu nemačko-italijansko-ustaškah snaga i merama koje će se preduzeti u istočnoj Bosni

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 21. aprila 1942. Generalštabu Vrhovne komande Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i dolasku italijanskih jedinica u Sarajevo

Zabeleška načelnika Operativnog štaba Borbene grupe Baderod 22. aprila 1942. sa savetovanja nemačkih i ustaškihpredstavnika 19. i 20. aprila 1942. u Sarajevu o provođenju operacije Trio protiv NOP i DV Jugoslavije uistočnoj Bosni

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu

Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane granica istočne Bosne od upada partizanskih snaga posle operacije Trio

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu upotrebe jedinica odreda i obavještenje o situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. komandantu Kalinovičkog sektora o situaciji i pripremama neprijatelja za Treću ofanzivu i naređenje za sadejstvo sa hercegovačkim partizanskim jedinicama

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29-aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za sadejstvo sa Kalinovičkim odredom na čišćenju desne obale Neretve i obavještenje o pripremama neprijatelja za Treću ofanzivu

Izvod iz nemačkog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. aprila 1942. o toku operacije Trio i daljim namerama u istočnoj Bosni, izmeni dogovora u Opatiji, odnosu s četničkim majorom Jezdimirom Dangićemi obostranim gubicima

Zapovest komandanta Borbene grupe Bader od 30. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Situacija u zemlji na početku Treće neprijateljske ofanzive, plan Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i zadaci crnogorskih jedinica

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Gorskom kotaru i Hercegovini

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 21. maja 1942. o toku italijansko-nemačke i ustaške ofanzive »Trio« u istočnoj Bosni

Relacija o borbama četničkih jedinica protiv partizanskih snaga u Hercegovini maja 1942. u italijanskoj operaciji »Stolac«

Bilten Komande 2. armije od 3. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni i o situaciji u Hercegovini

Izveštaj Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 4. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima operacije protiv NOP. i DV Jugoslavije Trio - Rogatica

Bilten Komande 2. armije od 4. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija»Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Lici i Hercegovini

Bilten Komande 2. armije od 5. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o partizanskim akcijama na teritoriji Hrvatskog primorja, Like i Hercegovine

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 6 maja 1942 god. o borbama protiv partizana u Istočnoj Bosni i Gatačkom srezu

Zabeleška s konferencije nemačkih generala u Sarajevu 6. maja 1942. o vojno-političkoj situaciji, o saradnji s ustašama i Italijanima i o daljim merama u istočnoj Bosni

Bilten Komande 2. armije od 6. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. o zločinima i teroru okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu nad narodom Istočne Bosne i poziv narodu da u zajednici sa jedinicama NOP i DV Jugoslavije pruži odlučan otpor neprijateljima

Bilten Komande 2. armije od 8. maja 1942. o toku zajedničkih ita- lijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini i Gorskom kotaru

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o opštoj situaciji u Istočnoj Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori posle prvih jačih bojeva u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi i uputstva o načinu dejstva u novonastaloj situaciji

Izvještaj Operativnog štaba za Hercegovinu od 12 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini u toku Treće neprijateljske ofanzive i o borbama Južnohercegovačkog odreda

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 12. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 13. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 maja 1942 god. Sretenu Zujoviću i Arsi Jovanoviću za reorganizaciju i učvršćenje partizanskih odreda Istočne Bosne, ispravljanje grešaka Štaba Prve proleterske NOU brigade, i obaveštenje o situaciji u Sandžaku

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 14. maja 1942. o.toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 15 maja 1942 god. o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 15. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u jugoistočnoj Bosni i o partizanskim akcijama u Hrvatskoj

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 17. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Plan komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. za pripremu Treće neprijateljske ofanzive na teritoriji Slovenije

Izvod iz mesečnog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. maja 1942. o operaciji Trio protiv NOP i DV Jugoslavije i obostranim gubicima u istočnoj Bosni, o pripremi operacije Zapadna Bosna i o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

Izvještaj Komande alpiske divizije Pusteria od 5 juna 1942 god. glavnoj komandi oružanih snaga Slovenija - Lalmašma i Komandi trupa Crne Gore o taktičkim iskustvima stečenim u borbi protiv partizana

Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 6 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pokretima i akcijama brigade i o situaciji u istočnoj Hercegovini za vrijeme Treće neprijateljske ofanzive

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 12 juna 1942 god. o borbama u Hercegovini i Istočnoj Bosni

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

Pismo Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 22 jula 1942 god. povodom Treće neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju Odreda

Izveštaj štaba Krimskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o borbama Odreda u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi

Podaci iz pisma Edvarda Kardelja o toku Treće neprijateljske ofanzive u Sloveniji koje je novembra 1942 god. uputio rukovodilac radio-veze CK KPJ iz Zagreba Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu

Poziv komandanta 718. pešadijske divizije od 5. novembra 1942. stanovništvu istočne Bosne da obustavi borbu protiv nemačke vojske 

Zapovest SS-divizije Princ Eugen od 7. juna 1943 potčinjenim jedinicama za nastupni marš u cilju uništenja jedinica NOVJ u istočnoj Bosni

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1942. Partizanski odred Zvijezda Foča Durmitorski partizanski odred Partizanska taktika 2. italijanska armija 6. italijanski armijski korpus Hrvatsko domobranstvo Borbe u Lici 1942. Jezdimir Dangić Kalinovik 1. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1942. Operacija Tuzla 718. pešadijska divizija 717. pešadijska divizija 155. pešadijska divizija Emilia Arso Jovanović Ugo Cavallero Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Valjevski partizanski odred Sarajevo 11. italijanski armijski korpus Mitar Bakić Josip Broz Tito Han Pjesak 151. pešadijska divizija Perugia Gacko Avijacija u oslobodilačkom ratu Zagreb Wilhelm Keitel Kalinovički partizanski odred Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Druga neprijateljska ofanziva Britanija i Jugoslavija Ivan Milutinović Četnički zločini Vrhovna komanda Vermahta Centralni komitet KPJ Edvard Kardelj Višegradski četnički odred Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Mario Roatta Borbe u Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Birčanski partizanski odred Valjevo Vlasenica Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Italijanski zločini u Jugoslaviji Operacija Stolac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Goražde Stolac 5. italijanski armijski korpus 5. alpska divizija Pusteria 154. pešadijska divizija Murge Vrhovni štab NOVJ SSSR i Jugoslavija 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Opatija Vermaht u Jugoslaviji Paul Bader Južnohercegovački partizanski odred Joachim von Ribbentrop Borbe u Crnoj Gori 1942. 2. proleterska udarna brigada Ljubljana Ivo Lola Ribar Srebrenica Operacija Ljubljanska pokrajina Četnici u drugom svetskom ratu