🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Velika Kapela

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

2. 8. 1942 Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda oslobodili oko 400 ljudi, žena i dece koje su italijanski vojnici sprovodili u internaciju. Zapaljeno je 5 autobusa i 10 kamiona, a ubijeno je 11 italijanskih vojnika.

3. 8. 1942 Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na italijanska uporišta Oštarije i Košare (kod Ogulina). Za vreme borbi srušeno je 500 m železničke pruge, 1 gvozdeni most i tt veza u dužini od 10 km.

3. 8. 1942 Delovi 2. kordunaškog NOP odreda zauzeli italijansko uporište u s. Veri (kod Plaškog) i zaplenili 1 p. mitraljez, 4 puške, 5000 metaka, 100 ćebadi, 20 uniformi i drugi materijal.

11. 8. 1942 Između s. Mrzle Vodice i s. Jelenja (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 12 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je 20 pušaka, 2 mitraljeza i mnogo municije. Uništena su 2 kamiona i 2 putnička automobila.

12. 8. 1942 Posle osmočasovne borbe u rejonu brda Travnika (kod s. Mrzle Vodice) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske odbile napad italijanskih vojnika iz s. Crnog Luga i s. Mrzle Vodice (kod Delnica).

14. 8. 1942 Između s. Crnog Luga i s. Gerova (kod Delnica) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale italijansku kolonu, ali se posle tročasovne borbe, zbog dolaska neprijateljskih tenkova, morale povući. Italijanske jedinice su imale 16 mrtvih i 2 zarobljena. Zaplenjeno je 10 pušaka i 1 p. mitraljez. Partizanske jedinice su imale 3 ranjena borca.

15. 8. 1942 Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

16. 8. 1942 Između Prokika i Brinja 3. bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda napao italijanske vojnike i naneo im gubitke od 15 mrtvih.

23. 8. 1942 Kod s. Divosela (blizu Gospića) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit-, posle duže borbe, odbili napad italijanskih delova iz Gospića i naneli im velike gubitke.

25. 8. 1942 Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Lovinca, s. Metka i ž. st. Raduč otpočeli dvodnevni napad na delove 1. ličkog NOP odreda -Velebit- u s. Raduču, koje su prinudili na povlačenje prema Velebitu. Posle toga neprijatelj je popalio nekoliko kuća, pohapsio i mučio stanovništvo i pljačkao letinu.

0. 9. 1942 Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od boraca iz sastava Grupe NOP odreda za Liku formiran Korenički partizanski područni bataljon.

0. 9. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o obrazovanju pozadinskih vojnih vlasti na oslobođenoj teritoriji (o ustrojstvu i zadacima komandi područja, komandi mesta, partizanskih i seoskih straža). Do kraja godine formirane su komande sledećih područja: bihaćkog, drvarskog, podgrmečkog, jajačkog, livanjskog, banijskog, kordunaškog, ličkog, primorsko-goranskog, splitskog, biokovsko-neretvanskog, žumberačkog, psunjskog i papučko-krndijskog.

0. 9. 1942 Po naređenju štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske formirane komande banijskog, ličkog i kordunaškog vojnog područja.

1. 9. 1942 Kod Klokočevice (blizu Ličkog Petrovog Sela) delovi 2. ličkog NOP odreda, posle devetočasovne borbe, odbili napad ustaša i domobrana iz Ličkog Petrovog Sela. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i više ranjenih vojnika, a partizanske jedinice 2 ranjena borca.

1. 9. 1942 Delovi 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli ustaško uporište u s. Lipe (blizu Gospića).

6. 9. 1942 Otpočeli dvodnevni napadi delova 1. hrvatske NOU brigade i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na posade ž. st. Lička Jesenica i Javornik i rušenje pruge između s. Blata i s. Ruđopolja. Partizanske jedinice su uspele da poruše 15 km pruge i tt veze i onemoguće saobraćaj na tom delu pruge za oko 15 dana; da zapale 6 stražarnica, 1 pilanu i nekoliko baraka; da prekopaju tri nasipa i unište sva vodovodna postrojenja na izvoru potoka Jesenice. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 30 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika, a partizani 1 mrtvog i 22 ranjena borca. Zaplenjeno je 27 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, 100 bombi, 16.000 metaka, 70 ćebadi i drugi ratni materijal.

7. 9. 1942 Po naređenju Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i Perušićke (Kosinjske) partizanske čete formiran 4. lički NOP odred.

9. 9. 1942 U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

10. 9. 1942 U Sušaku vođeni razgovori između komandanta italijanske 2. armije i komandanta četničkih snaga zapadne Bosne, Like i Dalmacije, pa je zaključeno da se četnicima odmah izda 3.000 pušaka, a u toku oktobra još 9.000 pušaka.

11. 9. 1942 Italijanske i četničke jedinice iznenada napale 1. hrvatsku NOU brigadu, koja je bila na odmoru u selima Dabru, Glavacima, Doljanima, Podumu i Škarama (Lika). Neprijatelj je u prvom naletu uspeo da uđe u Škare, Doljane i Brezovac, ali je pred veče odbijen iz Doljana i Brezovca. U toku borbe četnici su imali 17 mrtvih i veći broj ranjenih, a zaplenjeno je 12 pušaka i druge ratne opreme.

13. 9. 1942 Delovi 4. ličkog NOP odreda odbili napad italijanskih snaga i ustaša na s. Kosinj (kod Perušića), naneli im velike gubitke i zaplenili 25 pušaka, 2 p. mitraljeza, 2 mitraljeza i drugu opremu.

15. 9. 1942 U s. Šalamuniću (kod Titove Korenice) održana okružna konferencija AFŽ-a za Liku na kojoj je izabran novi Okružni odbor AFŽ-a.

21. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i 2. bataljona 4. ličkog NOP odreda zauzele s. Kosinj (kod Otočca) i sva sela kosinjske opštine, koja su branili domobrani i ustaše.

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 13. pešadijska divizija Re 5. italijanski armijski korpus Hrvatsko domobranstvo Operacija Ljubljanska pokrajina Gospić Lička Jesenica Operacija Fruška gora Raduč Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Hrvatske Gračac Četnički zločini Primorsko-goranski partizanski odred Otočac Partizanke Travnik Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Korenica Sanitet u ratu 1. lička proleterska udarna brigada Sušak Udbina Italija u drugom svetskom ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred 2. italijanska armija Zagreb 57. pešadijska divizija Lombardia Borbe u Lici 1942. Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Deca u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Delnice 2. lički partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! 1. lički partizanski odred "Velebit" AFŽ Četnici u drugom svetskom ratu Ante Pavelić Ogulin Žene u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Italijanski zločini u Jugoslaviji 3. lička proleterska udarna brigada 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna 2. kordunaški partizanski odred Plaški Borbe u Dalmaciji 1942. Pljačka u ratu Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 2. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu