🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Ziethen

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 46 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

2. 10. 1943 U Livno ušla 6. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi ustaške 5. brigade, pod pritiskom, povukli ka Posušju.

15. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

4. 12. 1943 U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

6. 12. 1943 Nemačka pukovska borbena grupa -Berger-, nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno Poginulo je nekoliko članova OK KPJ za Livno.

9. 12. 1943 U Livno prodrli delovi 3, proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali su se, zbog snažnog otpora delova 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delova puka -Brandenburg- i oko 600 četnika, podržanih tenkovima, i zbog zakasnelog uvođenja u borbu 3. brigade 9. divizije NOVJ, morali povući iz grada.

10. 12. 1943 Na Borovoj glavi tri bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u jednodnevnoj teškoj borbi, sprečili prodor nemačke pukovske borbene grupe -Berger- i naterali je da se vrati u Livno. Poginulo je 30 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok je brigada imala 2 mrtva i 8 ranjenih.

17. 12. 1943 Jedinice 3. i 4. (dalmatinske) brigade 9. divizije NOVJ i 6. (dalmatinska) brigada 19. divizije NOVJ napale delove nemačke 114. lovačke divizije, domobrane i četnike (oko 3200 vojnika) u Livnu, ali nisu uspele da zauzmu grad. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke, dok su jedinice 9. i 19. udarne divizije NOVJ imale 33 mrtva i 84 ranjena.

21. 12. 1943 Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

Dokumenti

Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 2 septembra 1943 god. o borbama kod Turbeta, pripremama za napad na Livno i pokretima jedinica NOV južno od Sjetline

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. septembra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da koncentriše snage i organizuje napad na Livno i Kupres

Prijedlog Štaba Četvrte NOU divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o mogućnostima za likvidaciju Livna

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u najkraćem roku oslobodi Livno, Duvno i Kupres

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odloži napad na Livno

Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Livno

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji kod sela Podhum i pripremama za napad na Livno

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o oslobođenju Livna, Kupresa i Tuzle

Izvještaj Velike župe u Mostaru od 5 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV i o discipline kod ustaško-domobranskih pešadnih jedinica

Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 6 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Livno uputi mornaričko i vazduhoplovno osoblje

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi u Livno mornaričko vazduhoplovno osoblje

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 14. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o preletu avijatičara NDH na aerodrom Livno i o radu u Bazi

Zapovijest 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za podršku puka Brandenburg u operaciji Ziethen

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25. studenog 1943. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju

Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 13 prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Livno

Zapovest Komande 5 SS-brdskog korpusa od 2. decembra 1943. za operaciju Citen protiv jedinica NOV i POJ na području Dalmacije i jugozapadne Bosne

Zapovijest Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. prosinca 1943. za izvođenje operacije Ziethen na području između Sinja, Livna i Bosansko Grahova

Zapovijest Štaba 114. lovačke divizije od 2. prosinca 1943. za izvođenje operacije Ziethen u cilju zauzimanja Livna

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. o početku operacije Ziethen

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji Ziethen

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije Ziethen

Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 8 decembra 1943 god. Štabovima Prve i Treće proleterske brigade i Komandi brdske baterije za dejstvo na sektoru Livno - Duvno

Direktiva Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 8. prosinca 1943. štabovima Prve i Treće proleterske brigade i Komandi brdske baterije za dejstvo na sektoru Livno-Duvno

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 10 decembra 1943 god. Štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Livno - Duvno - Travnik - Jajce i Šator Pl. - Grahovsko Polje - dolina Zrmanje

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Osmog dalmatinskog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno - Duvno

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 10. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno-Duvno

Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na Livno

Zapovijest Štaba Devete divizije NOVJ od 14. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Livno

Zapovijest Štaba Devete divizije NOV Jugoslavije od 14. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Livno

Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

Izvještaj Štaba Treće proleterske brigade Štabu prve proleterske divizije o borbama na prostoriji Travnika i Šujica - Livno u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama na prostoriji Livno - Duvno - Sujica u vremenu od 1 do 20 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu podređenih jedinica na Livno

Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu podređenih jedinica na Livno

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. Štabu Devete divizije da sa podređenim jedinicama zatvori pravce Livno–Bos. Grahovo, Livno–Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu operacije Ziethen na području Livno-Duvno-Šujica

Izvještaj Štaba Druge brigade od 26 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbi na sektoru Livna, kod Potočana

Fotografije

Povezane odrednice

6. krajiška udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 264. pešadijska divizija Josip Broz Tito Borbe u Hercegovini 1943. Zrmanja Avijacija u oslobodilačkom ratu Livno Otočac Udbina Kapitulacija Italije 4. dalmatinska udarna brigada 1. vazduhoplovna baza NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Mostar 118. lovačka divizija Glamoč Saradnja četnika sa okupatorom Duvno Glavni štab Hrvatske Narodno oslobodilački odbori Bosansko Grahovo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Pljevlja Borbe u Dalmaciji 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 11. krajiška divizija NOVJ Sinj Prva tuzlanska operacija NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 114. lovačka divizija SSSR i Jugoslavija Mornarica NOVJ Divizija Brandenburg Druga neprijateljska ofanziva Drniš Knin Posušje Borbe u Lici 1943. 1. proleterski korpus NOVJ Zagreb Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija 20. dalmatinska divizija NOVJ Travnik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Disciplina u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 6. dalmatinska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Kupres 8. dalmatinski korpus NOVJ Jajce Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. oklopna armija 9. dalmatinska divizija NOVJ 5. ustaška brigada 4. krajiška divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Hrvatsko domobranstvo