🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Žitni cvet

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 6. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske jedinice (ukupne jačine do 15.000 vojnika) otpočele operaciju -Kornblume- s ciljem da razbiju i unište jedinice NOV i POJ u Sremu, oslobode se njihovog pritiska na komunikacije i sprovedu pljačku žetve. Operacija je trajala sve do 6. avgusta, a izvršena je postupno, u četiri etape: prva etapa na Fruškoj gori, druga u selima severoistočnog Srema (Podunavlja), treća u jugoistočnom i južnom Sremu, četvrta na području jugozapadnog Srema (predeo Bosutskih šuma). Jedinice NOV i POJ u Sremu, veštim manevrima i smelim akcijama, izbegle su uništenje i poremetile planove neprijatelja, koji je vršio bezobzirne represalije, zverstva i pljačke.

14. 6. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele s komunikacije Srem. Karlovci - Irig i s linije Šid-Ilok pretres Fruške gore (prva etapa operacije -Kornblume-), Istočna grupa, u dvodnevnom nastupanju do linije s. Beočin - s. Jazak, ubila je 6 boraca iz 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, koji se jedini nalazio na ugroženom području, dok je Zapadna grupa, zbog sporog nastupanja (tek 22. juna izbila na liniju s. Jazak - s. Vrdnik - s. Rakovac), omogućila 1. bataljonu da se povuče u južni Srem. Međutim, usled dejstva 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade u rejonu s. Ležimir - s. Sviloš (22. juna), u pozadini Zapadne grurie, neprijatelj je prisiljen da ponovo izvrši pretres Fruške gore od linije s. Stari Divoš - s. Susek do linije s. Jazak - s. Rakovac. Pretres je, bez uspeha, trajao sve do 1. jula.

1. 7. 1944 Iz rejona s. Jazak - s. Vrdnik (kod Iriga) neprijatelj otpočeo dejstva (drugu etapu operacije -Kornblume-) u severnoistočnom ISremu, u selima: Maradiku, Čortanovcima, Beški, Krčedinu, Novom i Starom Slankamenu, Surduku i Belegišu. Kako na tom području nije bilo jedinica NOVJ neprijateljska dejstva, do 6. jula, svela su se na pljačku i teror.

12. 7. 1944 Na području jugoistočnog i južnog Srema otpočela treća etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. Jedna četa 1. sremskog NOP odreda, koja se jedina nalazila na tom terenu, uspela je da izbegne udar nadmoćnih neprijateljskih snaga, usled čega su nemačke jedinice i policija nad stanovništvom vršile teror i pljačku.

17. 7. 1944 Produžujući treću etapu operacije -Kornblume-, dve neprijateljske borbene grupe (s pravca Ruma - s. Bešenovački Prnjavar, oko 4000 vojnika, i iz Šida i Srem. Mitrovice, oko 2000 vojnika, ka s. Starom Divošu i s. Ležimiru) i posade iz s. Vrdnika, Petrovaradina i s. Beočina preduzele iznenadne koncentrične napade na delove 6. vojvođanske NOU brigade, delove 1. sremskog NOP odreda i manje pozadinske jedinice na Fruškoj gori. U oštrim dvodnevnim borbama, naročito u rejonu s. Starog Divoša, na Vetrenjači i kod Crvenog čota, neprijatelj nije uspeo da uništi navedene jedinice. Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika a jedinice NOV i POJ - 24 mrtva i 36 ranjenih boraca. Zaplenjena su 4 mitraljeza, 2 automata, 8 pušaka i dosta druge opreme.

26. 7. 1944 U Bosutskim šumama otpočela četvrta etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. GŠ NOV i PO za Vojvodinu, iz dobavljene zapovesti, otkrio je namere neprijatelja i uspeo da se blagovremeno, sa 7. vojvođanskom NOU brigadom, 2. sremskim i Majevičkim NOP odredom, povuče u Slavoniju, a zatim privremeno prebaci na pl. Dilj. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice počele da krstare bosutskim selima, vršeći odmazdu i pljačke (nastavile tako sve do 6. avgusta, a potom se povukle u svoje garnizone i uporišta).

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

7. vojvođanska udarna brigada Majevički partizanski odred 6. vojvođanska udarna brigada Ilok Ni zrno žita okupatoru! Ruma Irig 1. sremski partizanski odred Borbe u Sremu 1943. Šid Borbe u Srbiji 1944. Sremska Mitrovica Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Pljačka u ratu Petrovaradin