🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Otečestveni front Bugarske

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

0. 12. 1943 Otečestveni front Bugarske, kao odgovor na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a, izdao deklaraciju o makedonskom nacionalnom pitanju u kojoj negira pravo makedonskog naroda na samoopredeljenje, a zalaže se za -celokupnu slobodnu i nezavisnu Makedoniju- van sastava FNHJ.

0. 1. 1944 Otečestveni front Bugarske štampao letak o makedonskom pitanju, u kome zastupa mišljenje da Makedonija bude samostalna država, izvan bilo kakve federacije. CK KPJ osudio uplitanje bugarskog rukovodstva u unutrašnje probleme naših naroda, jer se to kosilo s odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

24. 1. 1944 Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio telegram vladi SSSR-a: kritikuje stav prema makedonskom nacionalnom pitanju iznet u letku Otečestvenog fronta Bugarske, jer je suprotan odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

21. 4. 1944 Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukrnanović Tempo depešom izveštava CK KPJ: na slobodnu teritoriju (Kumanovo - Vranje - Crna trava) stigli su članovi Glavnog štaba Bugarske i Otečestvenog fronta, gde organizuju svoje jedinice radi prodiranja u unutrašnjost Bugarske; bugarskom rukovodstvu i jedinicama pruža se pomoć u svakom pogledu.

9. 9. 1944 Blagodareći pobedonosnom nastupanju jedinica Crvene armije i oslobodilačkih snaga Bugarske kapitulirala Carevina Bugarska, u kojoj je srušena monarhofašistička vlada i uspostavljena vlada Otečestvenog fronta.

15. 9. 1944 Nastojeći da pomogne oružanim snagama otečestvenofrontovske Bugarske, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da s komandantom bugarske 5. armije generalom Keckarovim izradi plan operacija na pravcu Strumica-Štip.

27. 9. 1944 Otečestvenofrontovska vlada Bugarske prekinula diplomatske odnose sa Kraljevinom Mađarskom.

0. 10. 1944 Štab 3. ukrajinskog fronta Crvene armije obavestio VŠ NOV i POJ: novoorganizovana vojska Otečestvenog fronta Bugarske stavljena je pod komandu Štaba 3. ukrajinskog fronta i dobila je zadatak da zajedno s NOVJ dejstvuje na području Makedonije i istočne Srbije.

3. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao sledeću direktivu neposredno potčinjenim štabovima: ranjenike više ne slati u Italiju, jer se za njih organizuju bolnice u našoj zemlji; ranjenike iz Slovenije upućivati, po mogućnosti, u Hrvatsku; u VŠ NOV i POJ uskoro će doći delegacija otečestvenofrontovske Bugarske, pa će se s njom raspraviti sporna pitanja, stoga treba javiti drugovima u Makedoniji da izbegavaju sukobe sa bugarskim vojnicima.

5. 10. 1944 U Krajovi (u Rumuniji) predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito primio delegaciju bugarske otečestvenofrontovske vlade. Na sastanku je postignut sporazum o učešću bugarske vojske u borbama protiv nemačkih snaga u Srbiji i Makedoniji.

23. 10. 1944 NKOJ svim zemaljskim većima uputio kominike o razgovorima u Moskvi, 9-18. oktobra, između predsednika vlade SSSR-a i vlade V. Britanije. U kominikeu se konstatuje: u razgovorima u Moskvi izrađen je iscrpan plan budućih savezničkih operacija na svim frontovima; postignut je značajan uspeh u pogledu rešavanja poljskog pitanja, a tokom pregovora u velikoj su meri umanjena razmimoilaženja i uklonjeni nesporazumi između Komiteta nacionalnog oslobođenja Poljske u Lublinu i izbegličke vlade Republike Poljske; izražena je saglasnost u pogledu nerešenih pitanja oko primirja sa vladom otečestvenofrontovske Bugarske; obe vlade su saglasne -provoditi u Jugoslaviji zajedničku politiku u cilju koncentracije svih snaga protiv Nemaca... i u cilju rešavanja unutrašnjih teškoća Jugoslovena putem ujedinjavanja jugoslovenskog kraljevskog i narodno-oslobodilačkog pokreta-, istakavši da pravo jugoslovenskog naroda da sam reši pitanje svog državnog uređenja posle rata ostaje neprikosnoveno; razgovori su vođeni sa znanjem i odobrenjem vlade SAD, koja je na pregovorima imala svog predstavnika.

28. 10. 1944 U Moskvi predstavnici vlada SSSR-a, SAD i V. Britanije potpisali primirje sa predstavnicima vlade otečestvenofrontovske Bugarske.

6. 11. 1944 U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

23. 12. 1944 U Beogradu, na predlog NKOJ-a, s bugarskom vladom Otečestvenog fronta zaključen sporazum o robnoj razmeni i o kulturnoj i stručnoj saradnji. Zaključeno je da se što pre formiraju komisije koje će resiti pitanje mira s Bugarskom. NKOJ je svečano izjavio da su narodi Jugoslavije oprostili Bugarskoj sva ona zlodela koja su kvislinzi cara Borisa izvršili u Srbiji i u Makedoniji. To je bio značajan akt na polju međunarodne afirmacije nove Bugarske, koja je smatrana agresorom, u prvom redu zbog napada njenih trupa na Jugoslaviju.

Dokumenti

Deklaracija Otečestvenog fronta Bugarske od decembra 1943. god. o makedonskom pitanju

Proglas Nacionalnog komnteta Otečestvenog fronta Bugarske od februara 1944. god. bugarskom narodu

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o saradnji otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica i jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zadržavanje delegate Otečestvenog fronta Bugarske

Pismo Svetozara Vukmanovića od. oktobra 1944. god. Kiru Miljovskom o neprijateljskom gledanju rukovodilaca otečestvenofrontovske Bugarske na borbu makedonskog naroda

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za odnose sa otečestvenofrontovskom Bugarskom i slanje ranjenika

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ Centralnog komiteta KPJ, da preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi kominike o razgovorima s delegacijom otečestvenofrontovske bugarske vlade 5. oktobra 1944, u Krajovi (Rumunija)

Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o razlozima učešća otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica u borbama za oslobođenje Niša

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za napuštanje Niša od otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica

Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 24. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedeset prve NO divizije i neaktivnosti jedinica otečestvenofrontovske Butarske

Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. ministru Otečestvenofrontovske bugarske armije o neprijateljskim istupima bugarskih jedinica u Istočnoj Makedoniji

Izveštaj Vojnog suda Bregalničko-strumičkog korpusa od 10. novembra 1944. god. Štabu korpusa o nasiljima i pljačkama pripadnika Otečestvenofrontovske bugarske vojske u Istočnoj Makedoniji

Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 11. novembra 1944. god. komandantu Otečestvenofrontovske bugarske armije u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOV i POM povodom bavljenja pripadnika ove Armije na teritoriji Istočne Makedonije

Izveštaj komandira čete za vezu Bregalničko-strumičkog korpusa od 17. novembra 1944. god. Štabu korpusa o uništenju telefonske veze Veles–Štip od strane pripadnika Butarske otečestvenofrontovske armije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu jedinicama otečestvenofrontovsike 1. bugarske armije na delu Sremskog fronta severno od r. Bosuta

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Borbe u Makedoniji 1943. SSSR i Jugoslavija Britanija i Jugoslavija Vlada Sovjetskog Saveza Vrhovni štab NOVJ Sremski front Glavni štab Srbije Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Pljačka u ratu 3. ukrajinski front Crvene armije Glavni štab Makedonije 5. bugarska armija Josip Broz Tito 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Lebane Borbe u Srbiji 1944. Svetozar Vukmanović Tempo Rumunija u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Beograd Veles Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bali Kombetar Kumanovska divizija NOVJ Strumica Niš Italija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Bugarska u drugom svetskom ratu Prilep Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Preševo Radio Slobodna Jugoslavija Kumanovo Ranjenici u ratu Vlada Velike Britanije SAD i Jugoslavija Moša Pijade Mađarska u drugom svetskom ratu Velimir Terzić 17. makedonska brigada Crvena armija Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Štampa u ratu Crna Trava AVNOJ Štip