🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ozrenski četnički odred

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

28. 5. 1942 U s. Lipcu (kod Doboja) potpisan ugovoi između predstavnika IN DH i komandanta četničkog Ozrenskog i Trebavskog odreda. Četnici su priznali suverenitet NDH, izrazili lojalnost i odanost Paveliću i uključili se u oružane snage NDH.

1. 7. 1942 U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

20. 7. 1943 Na Ozrenu ojačana 2. proleterska udarna divizija NOVJ (2. proleterska, 1. i 2. dalmatinska, 4. proleterska i 5, crnogorska NOU brigada) napala četnički Ozrenski odred, ojačan delovima Trebavskog odreda (oko 1.650 četnika). U trodnevnim borbama ona je, razbijanjem odvojenih kolona, izbacila neprijatelja sa Ozrena u dolinu r. Bosne iako su u borbu naknadno ubačeni još tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije, delovi četničkog Zeničkog odreda i dve čete domobrana i milicije. Poginulo je 87 nemačkih vojnika. 30 četnika i 4 domobrana, ranjeno 108 nemačkih vojnika, 35 četnika i 10 domobrana i zarobljeno 80 četnika. Divizija je imala 38 ranjenih i 24 poginula (među kojima su pomoćnik političkog komesara bataljona u 2. dalmatinskoj NOU brigadi Miroslav Višić i komandir voda u 2. proleterskoj NOU brigadi Radomir Dražević, narodni heroji).

21. 8. 1943 Na pl. Ozrenu četnički Ozrenski, Trebavski i Zenički odred, uz podršku nemačkih minobacača, artiljerije i avijacije, počeli napad na 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ, koja je obezbeđivala ranjenike. Brigada je uspešno odolevala do 22/23. avgusta, kada je pristigla 17. udarna divizija NOVJ, te su četnici obustavili napad, u kome su inače imali velike gubitke.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnički odred Manjača Četnički odred Petar Kočić 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Trebavski četnički odred 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Ranjenici u ratu 2. proleterska divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada Doboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Luftwaffe u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Borjanski četnički odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Avijacija u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa NDH 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije