🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ozrenski partizanski odred (Bosna)

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, Ozrenski bataljon 1. bosanske brigade NOP odreda reorganizovan u Ozrenski NOP odred, a njegove čete u 1 (Maglajski), 2 (Dobojski) i 3 (Gračanički) bataljon.

30. 10. 1941 Delovi Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda (oko 400 boraca) posle teških dvodnevnih borbi razbili Prvi bataljon 8. domobranskog pešadijskog puka i zauzeli selo Stupare. Time je spojena slobodna teritorija Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda, odsečen Kladanj od Tuzle i uništen tuzlanski vodovod. Ranjen u toj borbi, na putu za bolnicu podlegao je ranama Pejo Marković, husinski rudar, narodni heroj [Sahranjen je na vrhu Konjuha. Pri prelazu Grupe istočnobosanskih udarnih bataljona preko Konjuha (26. V 1942) inspirisan njegovom smrću, Miloš Popović Đurin je spevao poznatu borbenu pesmu -Konjuh planinom-.].

31. 10. 1941 Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili voz.

0. 11. 1941 Formiran Udarni bataljon Ozrenskog NOP odreda.

0. 11. 1941 Na teritoriji Maglajskog bataljona Ozrenskog NOP odreda formiran NO odbor Rakovica, sa sedištem u s. Rakovici.

10. 11. 1941 Boljanićka četa Ozrenskog NOP odreda zauzela ž. st. Karanovac (raskrsnicu pruga za Doboj, Tuzlu i Gračanicu).

16. 11. 1941 Kod s. Lipca (blizu Doboja) delovi Ozrenskog NOP odreda razbili 3. bataljon domobranskog 2. pešadijskog puka. Zaplenjeno 160 pušaka, 38 p. mitraljeza, 6 mitraljeza i 5 minobacača.

24. 11. 1941 Između ž. st. Karanovca i Boljanića (na pruzi Tuzla-Doboj) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili nemački oklopni voz i lokomotivu putničkog voza. Posle duže borbe posada voza se izvukla uz pomoć delova ustaškog bataljona iz Tuzle i domobrana iz Doboja. Pruga je opravljena tek treći dan.

0. 12. 1941 Od delova Ozrenskog NOP odreda iz tuzlanskog sreza Štab Ozrenskog NOP odreda formirao 4. bataljon.

2. 12. 1941 Delovi Ozrenskog NOP odreda zauzeli železničku stanicu Kakmuž (na pruzi Doboj-Tuzla).

3. 12. 1941 Dvadeset domobranskih i 5 ustaških bataljona, sa polukružne osnovice iz doline r. Bosne i r. Spreče otpočeli ozrensku operaciju s ciljem da unište Ozrenski NOP odred (4 partizanska bataljona) i obezbede komunikacije u dolini Bosne. Odred je u desetodnevnim neprekidnim borbama slomio neprijateljske napade i odbranio slobodnu teritoriju. Dvanaestog decembra su iscrpene neprijateljske jedinice obustavile napade, ne dostigavši u potpunosti ni ciljeve postavljene za prvi dan operacije.

6. 12. 1941 Druga četa Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda uništila posadu (vod domobrana) rudnika u Banovićima i demolirala rudničke uređaje.

21. 12. 1941 Posle petodnevnih borbi delovi NOP odreda -Zvijezda-, Romanijskog i Ozrenskog NOP odreda oslobodili dolinu r. Krivaje [U oslobođenu dolinu Krivaje upala je Cerska četnička brigada, čime je osujećen plan GŠ NOP odreda BiH o čvršćem povezivanju NOP odreda i prodoru u bosanski industrijsko-rudarski basen.], zauzeli 80 km železničke pruge Zavidovići-Olovo i 13 železničkih i nekoliko žand. stanica, zarobili ili razoružali veći broj posade.

9. 1. 1942 Delovi 750. puka nemačke 718. pešadijske divizije sa dva puka domobranske 4. pešadijske divizije izvršili iz dolina reka Spreče i Bosne neuspeo koncentričan napad na Ozrenski NOP odred.

12. 1. 1942 Delovi Ozrenskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na milicijsku posadu u s. Turiji (kod Puračića). U borbi je poginulo 14 boraca, među kojima politički komesar Udarnog bataljona Pero Dokić i komandir Rudarske čete Miloš Kupres, narodni heroji.

14. 1. 1942 Komandant četničke Cerske brigade pokušao da delove Ozrenskog NOP odreda stavi pod svoju komandu. Jedan partizanski vod koji se tome odupro četnici su razoružali.

15. 1. 1942 U istočnoj Bosni otpočela tzv. II neprijateljska ofanziva. U dve etape (Romanijsko-birčanska i druga ozrenska operacija) do 7. februara 1942. jake nemačke, ustaške i domobranske snage (preko 35.000 vojnika) podržane avijacijom, uz pomoć četnika, ovladale su komunikacijama u centralnom delu istočne Bosne (od r. Drine do r. Bosne). Zahvaćene jedinice (1. proleterska NOU brigada, Romanijski, Birčanski, -Zvijezda- i Ozrenski NOP odred, ne upuštajući se u frontalne borbe, sačuvale su živu silu i u dvadesetpetodnevnim borbama nanele neprijatelju znatne gubitke i po prolasku neprijateljskih glavnih kolona ponovo ovladale izgubljenim delovima slobodne teritorije.

29. 1. 1942 Nemačka 718. pešadijska divizija, 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije i delovi domobranskog 2. i 3. korpusa (oko 17.000 vojnika) počeli drugu ozrensku operaciju sa ciljem da Ozrenski NOP odred unište u okruženju. Do 4. februara oni su ga samo nabacili na greben Ozren-planine, kada su, zbog odlaska 342. pešadijske divizije, nemačke jedinice izvučene iz borbe. Odred je tada prešao u protivnapad i (od 5. do 7. februara) razbio domobranske posade i povratio izgubljenu teritoriju. Neprijatelj je imao oko 400 izbačenih iz stroja a Ozrenski NOP odred preko 150 mrtvih i ranjenih boraca. Neprijatelj je opljačkao sela u podnožju Ozrena i pohapsio preko 200 seljaka.

0. 2. 1942 U s. Brezicima (kod Doboja) formiran NO odbor za teritoriju Ozrenskog NOP odreda, koji je imao karakter SNO odbora.

2. 2. 1942 Kod sela Orašja (blizu Doboja) delovi 3. bataljona Ozrenskog NOP odreda zarobili vod domobrana (44 domobrana) iz sastava 23. čete 5. bataljona domobranskog 1. pešadijskog puka.

4. 2. 1942 Kod s. Katanića (na pl. Ozren) delovi 4. i Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda okružili i razbili 1. četu 1. bataljona domobranskog 3. pešadijskog puka. Od 110 vojnika poginulo je i zarobljeno 58, dok se ostatak probio u manastir Ozren. Zaplenjena je veća količina naoružanja i opreme.

5. 2. 1942 Kod s. Narandžića (blizu Doboja) dve čete 2. bataljona Ozrenskog NOP odreda u susretnoj borbi razbile po jednu četu domobranskog 4. i 5. pešadijskog puka i u gonjenju izbile na železničku prugu Maglaj-Doboj kod s. Striježevice.

18. 4. 1942 U s. Brezicima (kod Doboja), na inicijativu GŠ NOP i DV za BiH, najugledniji ljudi sa Ozrena održali savetovanje u cilju ozdravljenja i učvršćenja Ozrenskog NOP odreda. Zbog četničkog puča u tom odredu savetovanje nije završeno.

18. 4. 1942 Četnički elementi u Ozrenskom NOP odredu izvršili puč i pri napadu na 1. istočnobosanski proleterski bataljon razbili njegovu 4. četu. Bataljon je protivnapadom odbacio četnike, ali je sutradan bio prisiljen da napusti Ozren i da se sa Štabom Ozrenskog NOP odreda i nešto boraca prebaci na teritoriju Zeničkog NOP odreda. U borbi je poginuo politički komesar Husinske čete Ozrenskog NOP odreda Petar Miljanović, narodni heroj.

18. 6. 1942 Kod s. Karanovca, u izvornom delu potoka Prenje (na Ozren-planini, kod Doboja), četnici zaklali ilegalnog političkog radnika, zamenika komandanta razbijenog Ozrenskog NOP odreda, Todora Panića, narodnog heroja.

20. 8. 1943 U s. Seoni (na pl. Ozrenu), u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, obnovljen Ozrenski NOP odred.

30. 8. 1943 Šesta istočnobosanska i Majevička udarna brigada sa Ozrenskim NOP odredom 17. udarne divizije NOVJ, zauzeli Gračanicu uništivši 80 feldžandarma i razoružavši 34 žandarma, 60 milicionera i 150 četnika. Veći deo četnika i milicionera je stupio u Majevičku brigadu.

24. 9. 1943 U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

Dokumenti

Izvještaj političkog komesara Ozrenskog NOP odreda od 30 avgusta 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o borbama na području odreda

Izvještaj komandnra čete u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o izvršenom napadu na željezničku stanicu Petrovo Selo

Proglas Štaba Ozrenskog NOP odreda od septembra 1941 god. narodu Ozrenskog kraja

Izvještaj komandira čege u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o akciji u Kamenici i okolnim selima

Direktivno pismo Mahmuta Bušatlije komesaru Ozrenskog NOP odreda od 9 septembra 1941 godine

Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda od 15 septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o učvršćenju jedinica i borbama oko Maglaja, Doboja i Gračanice

Izvještaj komandira Treće boljaničke čete od 11 novembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o zauzimanju Karanovca

Izvještaj komandanta Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 15 novembra 1941 god. komandantu odreda o borbama kod Milina Sela

Izvještaj političkog komesara Treće čete Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. Štabu odreda o uništenju oklopnog voza i snazi neprijateljskih posada na pruzi Doboj-Tuzla

Izvještaj komandira Prve čete Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 27 novembra 1941 god. komandantu odreda o nzvršenom pretresu kuća u Turskoj Svinjašnici u Stogu

Izvještaj štaba Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od decembra 1941 god. o materijalnom stanju i naoružanju bataljona

Izvještaj štaba Udarnog bataljona od decembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o stanju na položajima

Izvještaj političkog komesara Lipačke čete od decembra 1941 god. štabu Ozrenskog NOP odreda o situaciji na položaju Glavica

Izvještaj Josipa Jovanovića od decembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o rezultatu borbe na Lipcu

Izvještaj političkog komesara Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda Štabu odreda od decembra 1941 god. o stanju na položajima kod Osojnice

Naređenje štaba Četvrtog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 9 decembra 1941 god. za formnranje Prve i Druge čete

Relacija stožera Četvrte pješačke divizije o toku operacija protiv Ozrenskog NOP odreda u vremenu od 3 do 11 decembra 1941 godine

Izvještaj političkog komesara Lipačke čete od 12 decembra 1941 god. štabu Ozrenskog NOP odreda o povlačenju čete sa položaja ispod Glavice

Izvještaj štaba Udarnog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 19 decembra 1941 god. o oslobođenju Olova

Pismo komande Zeničke čete partizanskog odreda Zvijezda od 1 januara 1942 god. štabu Ozrenskog NOP odreda

Izvještaj komandanta Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu odreda o pokušajima četnika da nametnu svoju komandu nekim partizanskim jedinicama

Izvještaj komandira Prve čete Prvog bataljona Ozrenskog NOP odreda od 17 januara 1942 god. komandantu odreda o nastojanju četnika da nametnu svoju komandu nekim partizanskim jedinicama

Obavještenje Operativnog štaba za operacije na Krivaji od 31. marta 1942. Štabu Ozrenskog NOP odreda o zajedničkim dejstvima u dolini Krivaje

Izvještaj političkog komesara Ozrenskog NOP odreda od 3 aprila 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o stanju u Posavini

Proglas bivšeg komandanta Ozrenskog NOP odreda od 9 avgusta 1942 god. narodu i borcima ozrenskog i trebavskog kraja

Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda Štabu Trećeg NOU korpusa o pokretima i akcijama u vremenu od 15 oktobra do 15 novembra 1943 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Gračanica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 17. istočnobosanska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Bosanski Petrovac Cerska četnička brigada Doboj Ustanak u NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Partizanski odred Zvijezda Maglaj Druga neprijateljska ofanziva Četnici u ustanku Zvornik Sarajevo 16. vojvođanska divizija NOVJ 4. pješačka divizija (NDH) 1. proleterska udarna brigada 342. pešadijska divizija 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Ilegala u ratu 3. lovački zdrug (NDH) Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodni heroji Jugoslavije Zavidovići 19. birčanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Tuzla 16. muslimanska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 718. pešadijska divizija Slavonski Brod 2. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kupres Olovo Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 27. istočnobosanska divizija NOVJ Druga tuzlanska operacija NOVJ 1. lovački zdrug (NDH) Pljačka u ratu Četnici u drugom svetskom ratu