🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pale u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 4. 1941 Na sednici u Palama vlada Kraljevine Jugoslavije donela odluku da napusti zemlju. Istovremeno je za načelnika Štaba Vrhovne komande postavljen general Danilo Kalafatović, kome je predsednik vlade general Dušan Simović dao punomoćje da može odmah zatražiti primirje od neprijatelja.

15. 4. 1941 Prednji delovi nemačke 16. motorizovane divizije prodrli od Zvornika na Pale i zarobili jugoslovensku Vrhovnu komandu, a zatim stigli u Sarajevo i prihvatili kapitulaciju jugoslovenskih snaga u Bosni.

22. 9. 1941 Delovi Bosanske domobranske divizije probili položaje Romanijskog partizanskog bataljona i jednog kombinovanog četničkog bataljona i od Pala preko Jahorine i s. Mokrog i preko Romanije prodrli do Prače i Renovice i time omogućili upućivanje pojačanja garnizonima u Rogatici i Višegradu. U četvorodnevnim borbama Romanijski partizanski bataljon je zarobio jednu četu domobrana a drugu razbio i ponovo blokirao posadu u Prači, ali zbog napuštanja položaja od strane četnika, nije mogao sprečiti proboj.

4. 11. 1941 Na Jahorini delovi Kalinovičkog i Romanijskog NOP odreda razbili kombinovani bataljon domobranskog 7. pešadijskog puka, koji se iz Prače povlačio prema Palama. Zbog pretrpljenih gubitaka bataljon je sutradan rasformiran.

24. 11. 1941 Ustaške i nemačke vlasti otkrile pripreme za pobunu i za prelaz partizanima domobranskog 15. pešadijskog puka na Palama (kod Sarajeva). Organizatori pohapšeni: osamnaest domobrana osuđeno na smrt, 48 domobrana i nekoliko seljaka osuđeno na robiju, jedan domobran poginuo u samoodbrani, dok je veći broj premešten u druge jedinice.

11. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Kalinovičkog NOP odreda da glavne snage orijentiše prema Sarajevu i Palama, poveže se s Jahorinskim NO dobrovoljačkim odredom i pojača budnost prema s. Dujmovićima i s. Vrhprači (kod Sarajeva).

17. 6. 1943 U rejonu Vitez-Podvitez (na pruzi Sarajevo-Višegrad) 2. proleterska NOU brigada, kao leva kolona 2. proleterske udarne divizije NOVJ, razbila nemačku posadu (vod pešadije i 2 tenka), ali zbog pristizanja oklopnog voza nije zauzela ž. st. Stambulčić, Brigada je u toku dana sprečila nemačku borbenu grupu -Vertmiler- (1. bataljon 4. puka -Brandenburg-, 369. protivtenkovski bataljon, 12. četa 202. tenkovskog bataljona i delovi 2. bataljona ustaške 1. brigade) da iz Pala prodre prema Sjetlini i Podgrabu, te je, na taj način, obezbedila neometan prelaz Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

5. 12. 1944 Na položajima Ćafa - Previjansko brdo - s. Rakita - Pale jedinice 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv delova nemačke 22, pešadijske divizije koji su težili da prodru u Mojkovac. Neprijatelj je uspeo da ovlada s. Ravnom Rijekom (kod Bijelog Polja). U tim borbama on je imao 25 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i izvesna količina municije.

28. 3. 1945 Na liniji s. Stambolčić - s. Pale - s. Mokro - Sokolac 37. udarna divizija 2. udarnog korpusa JA napala nemačke jedinice u cilju ovlađivanja komunikacijom s. Mokro - Sokolac. Posle oštre dvodnevne borbe ona je zauzela s. Stambolčić i s. Pale, ali ju je neprijatelj protivnapadom, uz podršku artiljerije i dva oklopna voza, odbacio na polazne položaje. Neprijateljski gubici: oko 170 mrtvih i oko 330 ranjenih. Gubici 37. divizije: 48 mrtvih i 156 ranjenih. Zaplenjeno: 5 p. mitraljeza, 100 pušaka i dosta drugog ratnog materijala.

Dokumenti

Obaveštenje pretsednika Ministarskog saveta Vlade Kraljevine Jugoslavije Dušana Simovića od 14 aprila 1941 god. komandantu pozadine Vrhovne komande Danilu Kalafatoviću o odlukama kraljevske vlade donetim na plenarnoj sednici na Palama 13 aprila 1941 godine

Izvještaj oružničke postaje Pale od 6 septembra 1941 god. o uništenju teretnog voza kod Sjetline

Izvještaj oružničke postaje Pale od 7 septembra 1941 god. o rušenju mostova kod sela Podviteza

Izvještaj oružničke postaje u Palama od 22 septembra 1941 god. o napadu partizana na Sjetlinu

Izvještaj oružničke postaje u Palama od 30 septembra 1941 god. o diverziji kod Rakite na željezničkoj pruzi Sarajevo-Višegrad

Izvještaj oružničke postaje Pale od 17 oktobra 1941 god. o borbi između partizana i domobrana na putu Pale-Bistrica

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 25 oktobra 1941 god. o čišćenju područja opštine Pale od partizana

Izvještaj oružničke postaje Pale od 9 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku stanicu u Han Derventu

Izvještaj oružničke postaje Pale od 10 novembra 1941 god. o napadu partizana na Stambulčić

Izvještaj oružničke postaje u Palama od 11 novembra 1941 god. o napadu partizana na domobrane između Pala i Bistrice

Izvještaj oružničke postaje Pale od 13 novembra 1941 god. o rušenju željezničkog mosta na pruzi Koran-Stambulčić

Izvještaj oružničke postaje Pale od 16 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarme i domobrane na putu Pale-Bistrica

Izvještaj oružničke postaje Pale od 23 novembra 1941 god. o borbi u Palama

Izvještaj oružničke postaje Pale od 12 decembra 1941 god. o borbama kod Pala

Izvještaj oružničke postaje Pale od 14 decembra 1941 god. o borbama na području postaje

Izvještaj oružničke postaje Pale od 17 decembra 1941 god. o borbama u Palama i okolini

Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u dolini reke Prače i ka Palama i obaveštenje o situaciji

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona

Izvještaj oružničke postaje Pale od 31 marta 1942 god. o napadu partizana na žandare i ustaške milicionere u selu Bogovićima

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 aprila 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rukovođenje svim jedinicama na svome sektoru i obaveštenje o nemačkim snagama prikupljenim oko Pala i načinu dejstva protiv njih

Izvještaj Prvog stajaćeg djelatnog zdruga od 31 decembra 1943 god. o dejstvu na području Pale - Vitez - Prača

Naređenje Štaba 3. udarne divizije JA od 14. marta 1945. štabu 7. crnogorske omladinske brigade da dva bataljona napadaju ka Palama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zvornik Jahorinski partizanski odred 369. legionarska divizija (vražja) Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnici u ustanku Borbe u Crnoj Gori 1944. Danilo Kalafatović Kalinovički partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Arso Jovanović Derventa Dušan Simović Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Aprilski rat 2. udarni korpus NOVJ Divizija Brandenburg Mojkovac Omladina u ratu Kraljevački partizanski odred 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Operacija Schwarz Vrhovni štab NOVJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Ustanak u NDH 2. proleterska divizija NOVJ Kalinovik Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sarajevo Romanijski partizanski odred 37. sandžačka divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ Sokolac Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bijelo Polje 3. udarna divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada