🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Partizanska taktika

Za ovaj pojam je pronađeno 53 hronoloških zapisa, 73 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 7. 1941 U Beogradu (u vili na Dedinju) održana istorijska sednica Politbiroa CK KPJ pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, na kojoj je odlučeno: da se od sabotaže i diverzije pređe na opšti ustanak; da partizanski rat bude osnovna forma razvijanja ustanka; da ranije organizovane udarne grupe i veći broj komunista izađu na teren, obrazuju NOP odrede i otpočnu dejstva; da se u NOP odrede postave politički komesari kao predstavnici Partije i naroda; da se u pojedine pokrajine upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlašćenjima u vezi sa organizacijom ustanka; da se pokrene organ GŠ NOP odreda Jugoslavije i narodima Jugoslavije uputi poziv na ustanak. Na sednici su razrađeni plan razvitka partizanskih operacija u Srbiji i plan stvaranja slobodne teritorije u njenom zapadnom delu. [Taj dan se praznuje kao Dan borca.]

23. 7. 1941 Privremena vrhovna komanda narodnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak izdala uputstvo o taktici ustaničkih jedinica, u kome su razrađena taktička načela koja treba primenjivati u borbi protiv neprijatelja. Insistira se na čuvanju ljudstva i štednji municije.

10. 8. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo o formaciji i zadacima NOP odreda Jugoslavije, koje je pod naslovom -Zadatak narodnooslobodilačkih partizanskih odreda-, objavljeno, kao uvodnik, u prvom broju Biltena. U uputstvu se razrađuju osnovne postavke strategije i taktike partizanske borbe, pa se, na osnovu prvih iskustava iz razvitka borbe, konstatuje -da se zanemarivalo pitanje opšteg narodnog ustanka- i da je -potrebno hitno likvidirati taj nedostatak, jer u protivnom mogu biti partizani izolovani od masa koje su spremne da se bore za svoju pravednu stvar-.

15. 8. 1941 U s. Međuvođu (kod Bos. Dubice), pod rukovodstvom člana Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održano savetovanje dvadesetak rukovodilaca ustanka u srezovima Prijedor, Bos. Novi i Bos. Dubica. Pretresani stanje u odredima i rezultati prvih borbi; kritikovani taktika frontova i nevršenje diverzija; formirano jedinstveno rukovodstvo - Štab 2 (Kozarske, Prijedorske) partizanske čete za Bos. krajinu; postavljeni zadaci: formiranje više udarnih odreda (grupa) po ugledu na već formiranu udarnu desetinu, brže naoružanje itd.

0. 9. 1941 Objavljena direktiva GŠ i CK KPS partizanskim jedinicama u vezi sa taktikom i daljim razvojem slovenačkih NOP odreda.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

8. 9. 1941 U Biltenu GŠ NOP odreda Jugoslavije objavljen članak komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita -Borba partizana protiv nemačkih osvajača na istočnom frontu-, u kome se na osnovu iskustava sovjetskih partizana daju opšta uputstva o partizanskom ratovanju.

10. 9. 1941 Na Lisini (na pl. Kozari), pod rukovodstvom Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, održano šire vojno-političko savetovanje, na kome je razmotrena situacija posle napuštanja frontova, izvršena reorganizacija jedinica (umesto pet partizanskih odreda formirana Prijedorska, Dubička i Novskolješljanska partizanska četa) i puna preorijentacija na partizanski način ratovanja, a Štab čete se preimenovao u 2. štab četa (nešto kasnije u Štab Kozarskog NOP odreda).

25. 9. 1941 Posle trodnevnih borbi italijanska divizija -Sasari- zauzela Drvar. Drvarska brigada napustila držanje frontova, ukinula smene i prešla na partizanski način ratovanja. Pri povlačenju iz Drvara partizani spalili fabriku celuloze, pilanu i skladišta drveta.

0. 11. 1941 Na Romaniji, pod rukovodstvom delegata CK KPJ i komandanta GŠ NOP odreda BiH, održano savetovanje partijskih aktivista iz istočne Bosne u vezi s pitanjima taktike partizanskog načina ratovanja i suprotstavljanja četničkom razbijačkom radu.

0. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku daje potčinjenim jedinicama opšte vojno uputstvo o rukovanju streljačkim naoružanjem, o noćnim borbama i o partizanskom načinu ratovanja.

12. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku prosledio štabovima NOP odreda uputstvo VŠ NOP odreda Jugoslavije o osvajanju naseljenog mesta i odbrani oslobođene teritorije.

21. 12. 1941 Na Širokom brijegu (na pl. Kozari) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Kozaru i 2. krajiškog NOP odreda: izvršena analiza rada od početka ustanka, kao i stanja u tom odredu i u pozadini; ukazano na taktička iskustva iz dotadašnjih borbi; postavljeni zadaci u pogledu formiranja rezervnih (omladinskih) četa, učvršćenja NO odbora, rada sa ženama i omladinom, čišćenja destruktivnih elemenata; doneta odluka da se jedinice reorganizuju u tri bataljona (što je krajem meseca i izvršeno).

22. 12. 1941 CK KPJ uputio direktivno pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak: ističe uspehe u sprovođenju direktiva CK KPJ, ali i greške u pogledu rukovodeće uloge Partije i NO odbora, u radu partijskih organizacija i u vođenju partizanskog ratovanja; kritikuje analizu poraza kod Pljevalja i ukazuje na zadatke Partije u vezi sa spoljnom i unutrašnjom vojno-političkom situacijom.

8. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito uputio GŠ NOP odreda Srbije direktivu o stvaranju i jačanju NOP odreda u svim krajevima Srbije i o njihovim opštim zadacima i rasporedu, kao i o načinu i taktici borbe protiv okupatora i četnika.

0. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Srbiju da zadrži partizanski način ratovanja i da, prema potrebi, formira dobrovoljačke odrede, a za pozadinsku službu u selima formira narodne straže.

4. 3. 1942 VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

5. 3. 1942 CK KPJ primio iz Moskve telegram od Izvršnog komiteta Kominterne, u kome ovaj kritikuje političku liniju KPJ u ustanku zbog formiranja 1. proleterske NOU brigade i zbog borbe protiv četnika Draže Mihailovića, naglašava da su zadaci NOB-a samo isterivanje okupatora i traži da CK KPJ preispita taktiku i političku liniju KPJ u NOB-u.

27. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao uputstvo štabovima Grupe kordunaških i Grupe NOP odreda za Liku o primenjivanju partizanske taktike pri odbrani oslobođenog teritorija.

28. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda Crne Gore i Boke da organizuje čvrste, disciplinovane NOP odrede, sposobne za izvršenje svih zadataka, i dao mu uputstvo o partizanskom načinu ratovanja i o vođenju borbe protiv četnika.

31. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

3. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio proglas partizanima Hrvatske: da taktiku frontalnih borbi zamene prodorima u neprijateljsku pozadinu i osvajanjem novih Krajeva radi stvaranja baza.

6. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

6. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao opštu zapovest: da sve NOP i dobrovoljačke jedinice, u svim krajevima zemlje, primenjujući partizanski način ratovanja, pređu u opštu ofanzivu i uništavaju neprijateljska uporišta, ne dozvoljavajući neprijatelju da na jednom mestu prikupi jače snage i ugrozi pojedine slobodne teritorije i NOP odrede.

0. 6. 1942 Štab NOP odreda za Srem izdao Uputstvo za vođenje partizanskog rata, sa konkretnim i neposrednim vojnim i političkim zadacima u Sremu.

7. 7. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku direktivno pismo u kome prenosi ocene i direktive CK KPJ u vezi sa razvojem NOB-a: CK KPJ smatra da okupator protiv NOB-a primenjuje novu taktiku: ne ide više -samo drumovima- i pokušava da oslobodilačku borbu skrene na bratoubilačku borbu; zbog toga CK KPJ pristupa formiranju krupnijih jedinica, a na političkom planu dosledno ostaje na liniji širokog NO fronta; izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije treba kritikovati zbog raspirivanja bratoubilačkog rata, a unutar zemlje treba tući Dražu Mihailovića i sve slične elemente koji rade protiv NOB-a; u Hrvatskoj se pruža mogućnost bržeg razvoja NOB-a, te je potrebno učvrstiti partijske organizacije, obezbediti pravilno sprovođenje partijske linije, pojačati agitaciono-propagandni rad a NOP odrede učvrstiti vojnički i politički.

10. 7. 1942 Ustaško-domobranske i žandarmerijske jedinice otpočele čišćenje Fruške gore od Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda. Podunavski NOP odred je izbegao udare i prebacio se u južni Srem, gde je otpočeo da pali žetvu, a Fruškogorski NOP odred je vodio zadržavajuću odbranu sa noćnim protivnapadima. Takvom taktikom neprijatelj je bio prisiljen da 16. jula obustavi dejstva i preduzme mere za zaštitu žetve.

28. 7. 1942 Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju, u kome prenosi direktive CK KPJ o iskorenjivanju sektaštva da bi se izbegle štete kakve su bile u Crnoj Gori i Hercegovini; ukazuje na značaj OF, na potrebu za elastičnijim rešavanjem unutrašnjih problema i na sprovođenje odgovarajuće taktike u pogledu borbe i čuvanja žive sile; javlja da su oživele partizanske akcije u Hrvatskom zagorju i da je tamo održano savetovanje sa predstavnicima svih okružnih komiteta s tog terena; daje podatke o vezama sa PK KPJ za Vojvodinu i Srbiju, navodeći da je tamo strahovit teror.

25. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio direktivno pismo rukovodstvima KPJ za Vojvodinu: ukazuje na greške partijskih organizacija u početku ustanka; daje uputstva o ponovnom formiranju PK KPJ za Vojvodinu, obnovi partijskih organizacija, pravilnom sprovođenju partijske linije i sprečavanju sektaštva i o tumačenju pakta SSSR - V. Britanija; govori o zadacima na vojnom sektoru - organizaciji NOP odreda, primeni partizanske taktike, postupku prema petoj koloni i dr.

26. 8. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji 3. i 5. grupe NOP odreda i o formiranju manevarskih brigada radi lakšeg pariran i a italijansko i ofanzivi na oslobođenu teritoriju.

0. 9. 1942 Naredbom komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda Pavla Đurišića razrađena posebna taktika i sprovedena predislokacija četničkih odreda s ciljem da se izvrši sistematsko čišćenje od partizanskih jedinica, ilegaiaca i simpatizera NOP-a čiji je broj, po oceni četničkog rukovodstva, bio -veoma osetan- u svim srezovima Crne Gore.

22. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio PK KPJ za Makedoniju direktivno pismo: obaveštava ga o odluci Kominterne kojom se partijska organizacija u Makedoniji stavlja pod rukovodstvo KPJ i o upućivanju delegata CK KPJ u Makedoniju; ukratko se osvrće na razvoj NOB-a, ističe uspehe i stečena iskustva; daje uputstva o radu partijske organizacije na stvaranju oružanih formacija, o formiranju Glavnog štaba [Glavni štab je bio formiran još u. junu 1942. godine.] i NO odbora, o učvršćivanju bratstva i jedinstva naroda, o primeni partizanske taktike ratovanja; ukazuje na potrebu da se partijska organizacija angažuje više u vojsci, ali da ne zanemari ni partijski rad na terenu, da pojača politički rad među bugarskim vojnicima itd.

24. 9. 1942 GŠ NOP odreda dao Štabu 1. grupe NOP odreda uputstvo o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za predstojeću zimu.

0. 12. 1942 VŠ NOV i POJ izdao Uputstvo za odbranu od bornih kola, namenjeno svim jedinicama NOV i POJ; da se upoznaju sa osobinama i taktičkom upotrebom bornih kola i s načinom vođenja borbe protiv njih.

11. 12. 1942 Vrhovni komandant NOV i PO Josip Broz Tito ukazao Štabu 3. udarne divizije NOVJ na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca i dao mu direktivu za ofanzivna dejstva na neprijateljske komunikacije na prostoriji Travnik - D. Vakuf - Čosići.

20. 12. 1942 U -Borbi- objavljen članak vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije Josipa Broza Tita: -Stvaranje narodnooslobodilačke vojske-, u kome su izneti osnovni taktički principi jedinica NOV i POJ.

4. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Štabu 1, proleterske udarne divizije NOVJ uputstvo o taktičko-tehničkim pripremama za forsiranje r. Drine.

20. 6. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružanih snaga izveštaj o borbama i iskustvu tokom operacije -Švarc- (tzv. pete neprijateljske ofanzive), u kome ističe -da su komunističke snage pod Titovom komandom odlično organizovane, vešto vođene i da raspolažu borbenim moralom koji izaziva čuđenje. Neprijateljsko komandovanje bilo je izvanredno gipko i - takođe i u odbrani - aktivno, Komunistima je uvek polazilo za rukom da koristeći mrak, maglu i kišu nadoknade nedostatak teškog naoružanja i dođu na otstojanje bliske borbe - prsa u prsa. Pri ovome su se pokazali kao fanatični, krajnje uporni, dobri borci, koji odlično poznaju teško planinsko zemljište...- 

27. 6. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorio ga na novu neprijateljsku taktiku: postavljanje zaseda i zaposedanje istaknutih tačaka i puteva po dubini teritorije.

4. 7. 1943 Politkomesar GŠ NOV i PO za Sloveniju dao politkomesarima brigada, odreda i bataljona direktivu za podizanje vojnostručnog znanja komandnog i boračkog sastava i manevarske sposobnosti jedinica, ističući potrebu za intenzivnijom aktivnošću politkomesara u cilju podizanja političkog nivoa boraca i podizanja novih kadrova iz redova boračkog sastava.

7. 7. 1943 CK KP Slovenije dao PK KPS za Gorenjsku direktivu za uspešniji razvoj oslobodilačke borbe, u kojoj kritikuje defanzivnu taktiku gorenjskih jedinica, traži intenzivnije angažovanje u borbi protiv okupatora i ukazuje na potrebu za pojačanom budnošću u jedinicama i kod terenskih organizacija.

5. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

8. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da na tadašnju taktiku nemačkih štabova i komandi - napadi manjih letećih odreda na raseepkane snage NOVJ - odgovori koncentracijom jačih snaga koje će uništavati nemačke leteće odrede.

12. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ obaveštavajući ga o iskustvima stečenim tokom zimskih operacija 1943!944. godine. U depeši se, pored ostalog, ističe: napad jedinica NOVJ na Banju Luku poremetio je neprijateljske operacije; taktika samostalnih operativnih grupa, dubinski raspoređenih, pokazala se pravilnom; izbegnuti su kruti frontovi i omogućeno je da se jedinice NOVJ zabace neprijatelju iza leđa i da mu nanose gubitke; operacije još traju, ali je neprijatelj nemoćan.

12. 2. 1944 CK KP Slovenije dostavio okružnim partijskim komitetima cirkularno pismo o promeni borbene taktike okupatora u Gorenjskoj i Štajerskoj i o pokušaju infiltriranja četnika u redove NOV u cilju razbijanja jedinstva i slabljenja borbenih dejstava.

21. 2. 1944 Direktor bugarske policije u Sofiji izdao naređenje o primeni nove taktike u zimskim operacijama radi likvidiranja pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih simpatizera.

21. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ imaju zadatak da prodiru u Srbiju; 2. udarni korpus mora ostati na svom odseku, prilagođavajući način ratovanja stvarnoj situaciji, a preduzete su mere da mu se dostavi hrana i materijal; redovno dostavljati izveštaj o mestima za spuštanje materijala iz aviona.

2. 6. 1944 Politički komesar GŠ NOV i PO za Makedoniju dao uputstvo jedinicama NOVJ u Tikvešu: upozorio ih da izbegavaju frontalne borbe i napade na jako utvrđene garnizone neprijatelja, pogotovu kada se u jedinicama nalazi velik broj novih boraca; ukazao im na taktiku napada iz zaseda, prepada, iznenadnih napada itd.

21. 7. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 1. proleterskog udarnog i Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu: ističe da neprijateljske snage vrše stalne prepade na pojedinim sektorima u cilju slabljenja i dezorganizovanja snaga NOVJ; da neki komandanti jedinica NOV i POJ nasedaju toj neprijateljskoj taktici i uvlače jedinice u teške frontalne borbe; da se često uporno brane mali delovi slobodne teritorije koji nemaju nikakvog značaja. U vezi s tim naređuje da se primenjuje elastičniji način ratovanja a jedinice čuvaju od suvišnih gubitaka; da se mobilizaciji novih boraca i vojno-političkom učvršćenju jedinica posveti sada naročita pažnja; da priliv novih boraca mora biti u srazmeri s gubicima; da se čuvaju u strogoj tajnosti nameravane akcije i pokreti: (Ovog i sledećeg dana slične su direktive upućene i drugim potčinjenim štabovima.)

10. 8. 1944 CK KP Slovenije uputio partijskim organizacijama cirkularno pismo o podizanju manevarske sposobnosti jedinica NOV. Sledećeg dana je slično pismo uputio i GŠ NOV i PO za Sloveniju.

6. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu o formaciji divizija NOVJ: u vezi s velikim prilivom novih boraca, uvođenjem specijalnih jedinica, predstojećim zadacima i načinom ratovanja, naše divizije će brojati najmanje 10.000 boraca; gde se to ne može postići ili bar ne može za kraće vreme, vršiče se spajanje divizija; hitno treba obrazovati artiljerijske kurseve pri artiljerijskim jedinicama ili pri štabovima; istu pažnju posvetiti i ostalim specijalnim jedinicama i o svemu podneti izveštaj. Ovog i sledećih dana upućene su slične direktive i ostalim glavnim štabovima i štabovima korpusa.

30. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da zahteve za taktička bombardovanja i sadejstvo britanske avijacije upućuje direktno preko britanske vojne misije pri GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

30. 12. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

Dokumenti

Uputstvo štaba Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačke vojske za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 23 jula 1941 god. o taktici nacionalnooslobodilačke vojske

Direktiva Glavnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partizanskim jedinicama po pitanju taktike i daljeg razvoja slovenačkih partizanskih odreda

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora

Naređenje štaba Prvog bataljona Sloboda od oktobra 1941 god. komandi Trećeg odreda za primjenu partizanske taktike u borbi protiv neprijatelja

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavijte druga Tita od oktobra 1941 god. o načinu osvajanja naseljenog mesta

Izvještaj Grupe generala Lukića od 14 listopada 1941 god. o odnosima između talijanskih i ustaških vojnih vlasti i taktici partizana u borbi protiv njih

Uputstvo Komande 5. armijskog korpusa od 20. oktobra 1941. borbi protiv ustanika

Izveštaj načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. o narodnooslobodilačkom pokretu i o četništvu Draže Mihailovića u Srbiji, njihovom naoružanju, opremi, taktici ratovanja i raspoloženju stanovništva

Tumačenje uputstva Glavnog štaba o primjeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora od strane štaba Nikšićkog NOP i D O

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona Bajo Pivljanin i Vojvoda Momčilo o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju za primenu partizanskog načina ratovanja i stvaranje NO dobrovoljačkih jedinica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o partizanskom načinu ratovanja protiv četnika Draže Mihailovića

Direktiva Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 31 marta 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ Herceg Novi za formiranje udarnih jedinica i primjenu partizanske taktike ratovanja

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. opunomoćeniku Vrhovnog štaba u Crnoj Gori za manevarsko dejstvo udarnim bataljonima i postepeno stvaranje uslova za preduzimanje akcija većeg obima

Uputstvo komandanta Nikšićkog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. o taktici borbe udarnih bataljona

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za primenu partizanskog načina ratovanja u borbi protiv četnika i upotrebu Prvog bataljona Prve proleterske NOU brigade

Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 11 maja 1942 god. komandantu Nikšićkog NOP odreda za izmjenu taktičkih dejstava i obavještenja o borbama kod Mojkovca

Uputstvo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 19 maja 1942 god. štabu Treće grupe odreda o taktici borbe protiv neprijatelja

Uputstvo štaba NOP odreda za Srem od juna 1942. god. za vođenje partizanskog rata

Izvještaj Komande alpiske divizije Pusteria od 5 juna 1942 god. glavnoj komandi oružanih snaga Slovenija - Lalmašma i Komandi trupa Crne Gore o taktičkim iskustvima stečenim u borbi protiv partizana

Uputstvo Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 10. juna 1942. o zadacima potčinjenih jedinica i nastavnih bataljona dodeljenih kao pojačanje za borbu protiv partizana

Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 26 juna 1942 god. štabovima Treće i Pete grupe odreda o podeli teritorije i o njihovim osnovnim strategiskim i taktičkim zadacima

Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 23. jula 1942. za organizaciju borbe protiv partizana u operacijskim zonama armija i pozadini fronta

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o primeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 10 avgusta 1942 god. štabovima NOP odreda u Istočnoj Srbiji za stvaranje udarnih četa i prelaz ka partizanski način ratovanja

Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 24 septembra 1942 god. štabu Prve grupe odreda o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za zimski period borbe

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 oktobra 1942 god. Operativnom štabu Pete (crnogorske) i Desete (hercegovačke) NOU brigade o izboru pravca manevarskog dejstva pri napadu nadmoćnijih neprijateljskih snaga iz doline Neretve

Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 27. oktobra 1942. god. o zadacima i taktici ratovanja partizanskih odreda

Obaveštenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o posledicama eventualnog napuštanja garnizona u 2. zoni od strane Italijana

Okružnica br. 3 C Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 1. decembra 1942. o načinu borbe protiv partizanskih jedinica i o postupku sa stanovništvom

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca, i direktiva za ofanzivna dejstva na komunikacije na prostoru Travnik, Donji Vakuf, Ćosići

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Uputstva komandanta IV divizije NOV i PO Hrvatske borcima i rukovodiocima podređenih jedinica za usavršavanje partizanske taktike

Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske za promenu vojne taktike i sprečavanje razvitka Bele garde na teritoriji Štajerske

Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih NOP odreda Makedonije za energično uklanjanje pogrešnih orgazacionih, političkih i taktičkih principa narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije

Direktive Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 1 maja 1943 god. komandantima specijalnih bataljona o zadacima i taktici

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH... o aktivnosti NOV i PO na području Srijema i Slavonije, stanju vlastitih snaga i daljnjim taktičkim i operativnim namjerama za suzbijanje NOP-a u Slavoniji

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspešnom proboju Glavne operativne grupe iz okruženja i upozorenje na novu neprijateljsku taktiku

Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o formiranju jedinica za vezu, dužnostima komandnog kadra i o taktičkoj upotrebi službe veze

Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da temeljito poruši železničku prugu u gornjem toku reke Krivaje i da vodi manevarsku odbranu naslanjajući se na Petu krajišku NOU diviziju

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da Jedanaesta NOU divizija izvodi manevarska dejstva u centralnoj Bosni

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 septembra 1943 štabovima divizija i odreda o zadacima i taktici jedinica

Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 10. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i novoj taktici neprijatelja u Zagorju

Uputstvo štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. štabu Hercegovačke divizije o manevarskom načinu ratovanja i o iznenadnim napadima na neprijatelja

Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade France Prešern o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva

Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o novoj taktici nemačkih snaga u borbi protiv jedinica NOV i POJ

Naređenje Štaba 18. NO divizije od 13. marta 1944. štabovima 8. i 9. brigade da primene bolju taktiku za uništenje neprijateljskih kolona na drumu Lašče-Kočevje

Direktiva Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim štabovima o taktičkom izvođenju akcije na Hotedršicu i uklanjanje uočenih nedostataka

Uputstvo štaba 7. korpusa NOVJ od 29. marta 1944. potčinjenim jedinicama o preduzimanju efikasnih mera protiv nove neprijateljske taktike

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da manevarskim dejstvom u pravcu šumadije obmane

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da primenjuje elastičnu taktiku oslanjajući se na čvrsta uporišta

Obavještenje Štaba 39. NOU divizije od 1. juna 1944. potčinjenim jedinicama o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi i zahtjev za bolju organizaciju službe veze

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa povodom nekih grešaka u sprovođenju partizanske taktike ratovanja

Okružnica Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama s uputama kako se suprotstaviti novoj taktici koju neprijatelj upotrebljava u borbi protiv jedinica NOV i POH

Izvještaj Štaba 5. kozaračke (krajiške) brigade od 13. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu jedinica na sektoru Teslića i o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da primenjuju manevarski način ratovanja, da naročitu pažnju posvete vojnopolitičkom učvršćenju svojih jedinica i da izvode borbena dejstva kojima stvaraju uslove za mobilizaciju novih boraca

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 21 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za manevarsku borbu protiv neprijateljskih jedinica

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno javljaju tačne podatke o rezultatima savezničkog bombardovanja neprijatelja i o rezultatima taktičke saradnje avijacije i jedinica NOVJ

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama o merama za efikasno suzbijanje novoprimljene neprijateljeve taktike

Uputstva Centralnog komiteta KP Slovenije od 10. avgusta 1944. partijskim organizacijama u vojsci o podizanju manevarske sposobnosti vojske

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za podizanje manevarske sposobnosti jedinica

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da održi svoju manevarsku sposobnost i brzo nastupa ka planini Povlen, uz bočno sadejstvo 37. sandžačke NOU divizije ka Ivanjici i Novom Pazaru

Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Sloveniju od 23. avgusta 1944. o podizanju manevarske sposobnosti vojske

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. novembra 1944. potčinjenim jedinicama o taktičkoj upotrebi inžinjerijskih bataljona

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za držanje defanzivne taktike na operativnom području Hrvatske

Uputstvo Štaba 2. armije NOVJ od 11. januara 1945. o taktičkoj upotrebi protivavionskih mitraljeza i o formaciji Protivavionske mitraljeske čete

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Bijeljine i o izviđanju komunikacija u taktičkoj dubini neprijatelja na sremskom frontu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10. februara 1945. potčinfenim jedinicama o taktičkim postupcima za što uspešnije suzbijanje neprijateljevih ispada na slobodnu teritoriju

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Ivo Lola Ribar Omladina u ratu Nikšić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Makedoniji 1942. Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Adolf Hitler Britanija i Jugoslavija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Vrhovna komanda Vermahta Diverzije u oslobodilačkom ratu Travnik Glavni štab Hrvatske Politički komesari u NOR-u Jajce SSSR i Jugoslavija Kozara u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Sloveniji 1942. Nikšićki partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Srbiji 1942. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe za Jajce 1942. Prijedor Centralni komitet KPJ Italija u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Srbiji 1944. Četnici u ustanku Josip Broz Tito Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. kordunaški partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Operacija Schwarz 3. udarna divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Operacija Trio Bratstvo i jedinstvo u ratu 1. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u NDH Vrhovni štab NOVJ Durmitorski partizanski odred Kosta Pećanac 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Beograd Drvarska brigada Kominterna Borbe u Sremu 1942. Komunistička partija Slovenije Zasede u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Donji Vakuf Glavni štab Slovenije Narodno oslobodilački odbori 11. krajiška divizija NOVJ Franz Böhme 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski)